Програма з дисципліни «Теорія держави і права» для студентів напряму підготовки 030402 Право


Кафедра конституційного та адміністративного праваСторінка2/2
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.33 Mb.
#12188
ТипПрограма
1   2

Кафедра конституційного та адміністративного права
навчальна програма

з дисципліни «Теорія держави і права»

для студентів напряму підготовки 6.030402 Право

спеціальності Правознавство

Дніпропетровськ2011

Матеріали методичного забезпечення з дисципліни «Теорія держави і права» для студентів денного відділення напряму підготовки 6.030402 Право, спеціальності Правознавство / Укладач: Т.В. Чернишова - Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2011 – 71 с.

Укладач:

Чернишова Т.В. – доцент кафедри конституційного та адміністративного права, к.ю.н.

Затверджено на засіданні кафедри конституційного та адміністративного права (протокол № 6 від "1" березня 2011 р.)

Відповідальний за випуск зав. кафедрою конституційного та адміністративного права Заржицький О.С.
зміст


 1. Навчальна програма……………………………………………………….4-11

 2. Робоча програма………………………………………………………….12-13

 3. Плани семінарських занять……………………………………………...14-16

 4. Завдання для самостійної роботи студентів……………………………17-23

 5. Методичні рекомендації щодо написання рефератів………………….24-26

 6. Теми рефератів…………………………………………………………...27-30

 7. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт……………31-47

 8. Зразкові плани курсових робіт………………………………………….48-57

 9. Питання до іспиту………………………………………………………..58-61

 10. Рекомендована література………………………………………………61-71


Навчальна програма
ВСТУП
Теорія держави і права є фундаментальною наукою правознавства і нормативною навчальною дисципліною при підготовці спеціалістів за фахом "правознавство". Вона вивчається на першому курсі на протязі навчального року.

В курсі «Теорії держави і права» вивчаються закономірності виникнення, розвитку, функціонування держави та права, інших державно-правових явищ, а також загальні питання та категорії юриспруденції.

Теорія держави і права пов’язана з такими навчальними дисциплінами як філософія права, політологія, історія держави та права, конституційне право. Вона є базовою дисципліною для вивчення галузевих юридичних наук (конституційне право, адміністративне право, цивільне право, кримінальне право, трудове право та інші) та міжнародного права.

Знання теорії держави і права має важливе значення для формування професійного мислення студентів та їх підготовці як юристів вищої кваліфікації.

Навчальна програма професійно-орієнтовної нормативної дисципліни «Теорія держави і права» розроблена у відповідності з матеріалом науково-методичного забезпечення навчального процесу «Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямування 0601 «Право».

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: • основні поняття та категорії теорії держави та права, які мають загальне значення для юридичної науки та практики;

 • закономірності виникнення та розвитку держави та права;

 • сучасні концепції щодо сутності права та держави;

 • сучасні тенденції розвитку держави і права та їх цивілізаційну цінність.

Уміти:

 • використовувати загальнотеоретичні поняття та категорії при вивченні галузевих навчальних дисциплін, а також в практичній діяльності;

 • тлумачити норми права;

 • давати оцінку дії суб’єктів правовідносин на підставі аналізу правових норм.


Тема №1: Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна
Юридична наука та її система. Теорія держави і права в системі юридичних та гуманітарних наук. Предмет теорії держави і права як науки. Функції теорії держави і права. Співвідношення теорії права, соціології права і філософії права.

Методологія теорії держави і права. Класифікація методів теорії держави і права.

Теорія держави і права як навчальна дисципліна: її задачі і система курсу. Значення категорій та понять теорії держави і права для підготовки спеціалістів у галузі юриспруденції.

Правонаступництво та новизна у розвитку загальної теорії держави та права.


Тема №2: Походження держави
Теорії походження держави: теологічна, патріархальна, договірна, теорія насильства, органічна, психологічна, економічна, класова та інші. Сучасні теорії про походження держави. Причини існування різноманітних теорії про виникнення держави. Причини виникнення держави. Загальне й особливе в походження держави у різних народів.

Похідне виникнення держави: поняття та засоби.


Тема №3: Поняття, сутність та типи держави
Плюралізм у розумінні держави. Ознаки держави. Суверенітет держави: поняття, зміст. Співвідношення суверенітету держави, суверенітету народу та суверенітету нації. Державна влада: поняття та основні ознаки.

Еволюція у розумінні сутності держави. Сучасні підходи к визначенню сутності держави.

Поняття типу держави. Критерії типології держав. Формаційний підхід до типології держав. Історичні типи держав. Цивілізаційний підхід до типології держави. Діалектика співвідношення формаційного і цивілізаційного підходів до типології держав. Сучасні підходи до типології держав. Держава та суспільство. Держава і політична система суспільства. Цінність держави. Держава та глобалізація.
Тема №4: Функції держави
Загальна характеристика функції держави: поняття, зміст, об’єкт. Обумовленість функції держави історичним етапом розвитку держави та іншими факторами. Класифікація функції держави. Співвідношення функції держави і функції окремих державних органів.

Внутрішні функції держави. Зовнішні функції держави. Визначення функції держави, їх змісту та порядку здійснення в нормативно-правових актах.

Форми і методи здійснення функцій держави: поняття та види.

Тема №5: Механізм сучасної держави
Поняття механізму держави і його структура. Державний орган, державні підприємства, державні установи. Апарат держави: поняття та структура. Види державних органів.

Принципи організації і діяльності державних органів у демократичній державі. Принцип поділу влади: сутність, значення, розвиток у сучасних умовах. Законодавче закріплення принципів організації і діяльності державного апарату в Україні. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади. Державний апарат України.

Механізм держави й органи місцевого самоврядування. Поняття державної служби та її види. Державний службовець. Посадова особа.
Тема №6: Форма держави
Поняття форми держави та її елементи. Форма державного правління: поняття і види. Монархія як форма правління: поняття і види. Республіка як форма правління: поняття і види.

Форма державного устрою: поняття і види. Унітарна держава: поняття, ознаки, види. Федерація: поняття, ознаки, види. Конфедерація. Співдружність як особлива форма об’єднання держав.

Поняття державного режиму. Види державних режимів. Ознаки демократичного режиму. Різновиди антидемократичного режиму та їх ознаки. Співвідношення форми правління та державного режиму.
Тема №7: Виникнення права
Соціальне регулювання в первісному суспільстві. Види соціальних норм первісного суспільства.

Теорії виникнення права: примирлива, регулятивна, теологічна, історична, природного права, марксистська та інші.

Закономірності виникнення права. Історичні етапи розвитку права. Способи формування правових норм.

Типи права. Відповідність права типу держави.


Тема №8: Сутність, принципи, функції права
Основні концепції праворозуміння: теорія природного права, психологічна теорія права, нормативістська теорія права, соціологічна теорія права. Сучасні підходи до праворозуміння. Поняття права в різних правових системах. Філософське праворозуміння. Ознаки позитивного права. Об’єктивне та суб’єктивне право. Принципи права: поняття, класифікація, значення. Закріплення принципів права в нормативно-правових актах. Функції права: поняття, види. Цивілізаційна цінність права.

Право, економіка, політика. Право та держава.


Тема №9. Право в системі соціальних норм
Соціальні норми: поняття і класифікація. Поняття технічних норм. Співвідношення технічних і соціальних норм. Техніко-юридичні норми.

Право в системі соціальних норм. Право і мораль: єдність, відмінність, взаємодія. Протиріччя між правом та мораллю та шляхи їхнього подолання. Право та звичай. Корпоративні норми. Право і релігійні норми.


Тема №10. Правовий статус особистості
Поняття правового статусу та його структура. Види правового статусу особистості. Поняття прав та свобод людини та громадянина. Класифікація основних прав та свобод людини та громадянина. Покоління прав людини. Обов’язки людини та громадянина та їх види. Гарантії прав та свобод людини та громадянина: поняття, види.

Міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини.


Тема №11. Правова держава та громадянське суспільство
Поняття та ознаки громадянського суспільства. Структура громадянського суспільства. Взаємодія громадянського суспільства та держави. Виникнення та розвиток концепції правової держави. Поняття та ознаки правової держави. Верховенство права як головна ознака правової держави. Правова, демократична, соціальна держава: співвідношення категорії.
Тема №12. Національна система права
Поняття національної системи права та її основні елементи. Поняття галузі права. Предмет і метод регулювання як критерії розмежування галузей права. Загальна характеристика галузей права. Інститут права: поняття і види. Приватне і публічне право.

Поняття норми права. Ознаки правової норми, що відрізняють її від інших соціальних норм: формальна визначеність, загальнообов’язковість, системність, зв'язок з державою, представницько-зобов'язальний характер. Види правових норм.

Логічна структура норми права. Проблема елементного складу структури правової норми. Загальна характеристика гіпотези, диспозиції, санкції. Види елементів правової норми.

Норми права і стаття нормативного акта: їх співвідношення. Способи викладу правових норм у статтях нормативно-правових актів. Розвиток системи права.


Тема №13. Правотворчість
Поняття правотворчості та її соціальне призначення. Принципи правотворчості. Фактори, які впливають на правотворчість. Правотворчість і законотворчість. Вплив міжнародного права на процес правотворчості в державі.

Види правотворчості. Суб’єкти правотворчості. Правове регулювання нормотворчого процесу. Стадії правотворчого процесу. Особливості законодавчої процедури.

Правотворча техніка: поняття і елементи. Поняття законодавчої техніки. Загальні вимоги до закону та логіка викладення правових норм. Структура закону. Вимоги до мови та стилю закону. Термінологія закону та нормативні дефініції. Нормотворчі помилки.

Систематизація нормативно-правових актів: поняття та види. Порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Державна реєстрація нормативно-правових актів як правотворча процедура.
Тема №14. Форми (джерела) права
Співвідношення понять «форма» та «джерело» права. Види форм права в сучасних державах: нормативно-правовий акт, правовий звичай, юридичний прецедент, нормативний договір та інше. Особливості внутрідержавної системи форм права.

Система форм права в Україні. Нормативно-правові акти: поняття та види. Поняття, ознаки, види законів. Предмет законодавчого регулювання. Закон в системі джерел права. Конституція як основний закон держави. Колізії в праві і конкуренція законів. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття та види.

Визначення поняття «законодавства». Право та законодавство. Система законодавства. Система права і система законодавства.

Дія нормативно-правових актів у часі, просторі і за колом осіб. Зворотна дія закону. Переживаюча сила закону.

Міжнародні договори в системі джерел права України. Значення практики Європейського суду з прав людини для правової системи України. Судова практика в системі джерел українського права.
Тема №15. Правові системи сучасності
Поняття правової системи та її структура. Правова система і система права.

Класифікація правових систем світу. Сім’ї правових систем. Романо-германська правова сім’я. Англо-саксонська правова сім’я. Релігійні та традиційні правові сім’ї.

Національно-правова система та міжнародне право.

Правова система України: історичний аспект її розвитку і сучасний стан.


Тема №16. Правосвідомість і правова культура
Поняття правосвідомості. Структура правосвідомості. Види правосвідомості. Рівні правосвідомості. Правосвідомість і право. Роль правосвідомості в правотворчому і право-реалізаційному процесах.

Правова культура суспільства: поняття та структура. Правова культура особистості: поняття та структура. Ознаки високого рівня правової культури суспільства. Професійна правосвідомість і професійна правова культура.

Правовий нігілізм і правовий ідеалізм. Правове виховання: поняття та необхідність. Форми і засоби правового виховання.
Тема №17. Правовідносини
Поняття правовідносин та ознаки. Правовідносини як особливий різновид суспільних правовідносин. Види правовідносин.

Підстави виникнення правовідносин. Взаємозв’язок норм права і правовідносин.

Склад правовідносин: суб’єкт, об’єкт, суб’єктивні права та юридичні обов’язки.

Суб’єкти права: поняття та види. Правосуб’єктність. Суб’єктивне право: поняття та структура. Юридичний обов’язок: поняття та структура. Законні інтереси: поняття, структура, види.

Об’єкти правовідносин: поняття та види. Фактичний та юридичний зміст правовідносин.

Поняття та класифікація юридичних фактів. Фактичний склад.


Тема №18. Реалізація права
Поняття реалізації права. Форми реалізації права. Дотримання, виконання і використання як безпосередні форми реалізації права.

Застосування права як особлива форма реалізації права. Необхідність правозастосування. Стадії процесу застосування норм права. Умови та юридичні гарантії законного та обґрунтованого застосування права.

Акти застосування права: поняття та види. Відмінність акта застосування права від інших правових актів. Структура акта застосування права: вступна частина, описова частина, мотивувальна частина, резолютивна частина.

Прогалини в праві: поняття та причини існування. Засоби подолання та усунення прогалин в праві. Аналогія закону. Аналогія права.

Способи подолання юридичних колізій. Способи усунення колізії в праві.
Тема №19. Тлумачення права
Поняття тлумачення права. Необхідність та значення тлумачення права. Види тлумачення права по суб’єктах. Офіційне і неофіційне тлумачення права. Доктринальне тлумачення. Автентичне та легальне тлумачення.

Засоби тлумачення норм права: філологічний, логічний, систематичний, історико-політичний, спеціально-юридичний, телеологічний, функціональний.

Види тлумачення норм права за обсягом: буквальне, розширювальне, обмежувальне.

Нормативне і казуальне тлумачення.

Акти тлумачення норм права: поняття та види. Особливості актів тлумачення права.
Тема №20. Юридичний процес
Поняття юридичного процесу. Юридичний процес та юридична процедура. Стадії юридичного процесу. Вимоги до юридичного процесу та юридичної процедури.

Види юридичного процесу та юридичних процедур. Кримінальний процес. Цивільний процес. Адміністративний процес. Господарський процес.


Тема №21. Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність
Поняття правомірної поведінки. Види правомірної поведінки.

Поняття та ознаки правопорушень. Види правопорушень. Юридичний склад правопорушення: суб’єкт правопорушення, об’єкт правопорушення, суб’єктивна сторона правопорушення, об’єктивна сторона правопорушення.

Поняття юридичної відповідальності та її ознаки. Підстави юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. Мета та функції юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Обставини, що виключають протиправність діяння і юридичну відповідальність.

Юридична відповідальність та інші міри державного примушення.


Тема №22. Механізм правового регулювання
Поняття правового регулювання. Правове регулювання і правовий вплив. Поняття механізму правового регулювання. Елементи механізму правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання. Засоби, методи та типи правового регулювання. Правові режими: поняття, ознаки. Види правових режимів: міжгалузеві та галузеві; матеріальні та процесуальні; законі та договірні інше. Режим найбільшого сприйняття.

Правові стимули та обмеження в механізмі правового регулювання: поняття, ознаки та види. Виключення в праві. Правові заохочення: поняття, ознаки, види. Співвідношення заохочень та покарань в праві. Правові пільги: поняття, ознаки, види. Імунітети в праві. Правові аксіоми. Праві фікції. Презумпції в праві.

Ефективність правового регулювання: поняття та критерії визначення. Шляхи підвищення ефективності правового регулювання в Україні.

Правова політика: поняття та види. Зміст і принципи правової політики.


Тема №23. Законність, правопорядок, дисципліна
Поняття законності. Принципи законності. Гарантії законності: поняття та види.

Поняття та ознаки правопорядку. Правопорядок та громадський порядок.

Поняття та ознаки дисципліни. Види дисципліни.

Співвідношення законності, правопорядку, дисципліни, та громадського порядку.


Тема №24. Юридична практика
Поняття юридичної практики. Види юридичної практики. Структура юридичної практики. Шляхи вдосконалення юридичної практики. Проблеми співвідношення юридичної науки та юридичної практики.

Робоча програма
Склад модулів нормативної дисципліни “Теорія держави та права”, розподіл часу на їх засвоєння, терміни контролю


Модулі

Змістові модулі

Розподіл часуаудиторний

самостійна робота

загальний

1

2

3

4

5

1

Лекції - 1 семестр, 1 чверть (1…7 тижд.). Аудиторні:

2

годин на тиждень

1. Загальна характеристика теорії держави і права

2

23

41

2. Походження держави

23. Поняття, ознаки, сутність та типологія держави

44. Держава в політичній системі суспільства

25. Функції держави: поняття, класифікація

46. Механізм держави

4


Разом:

182

Семінарські та практичні заняття - 1 семестр, 1 чверть (1…7 тижд.). Аудиторні:

1

годин на тиждень

1. Загальна характеристика теорії держави і права

1

11

20

2. Походження держави

23. Поняття, ознаки, сутність та типологія держави

24. Функції держави: поняття, класифікація

2Захист практичного модуля за розкладом занять: 8 тиждень

2


Разом:

93

Лекції - 1 семестр, 2 чверть (1…7 тижд.). Аудиторні:

2

годин на тиждень

1. Форма держави

4

23

41

2. Загальне вчення про право

43. Право в системі соціальних норм

44. Правовий статус особистості

4Контрольна модульна робота за розкладом занять: 9-10 тиждні

2


Разом:

184

Семінарські та практичні заняття - 1 семестр, 2 чверть (1…7 тижд.). Аудиторні:

1

годин на тиждень

1. Форма держави

2

11

20

2. Виникнення права

13. Поняття, принципи права та його цивілізаційна цінність

24. Правова держава та громадянське суспільство

2Захист практичного модуля за розкладом занять: 8 тиждень

2


Разом

95

Лекції - 2 семестр, 3 чверть (1…7 тижд.). Аудиторні:

2

годин на тиждень

1. Національна система права

4

23

41

2. Правотворчість

43. Форми (джерела) права

24. Система джерел права в Україні

45. Правові системи сучасності

26. Правосвідомість і правова культура

2


Разом

186

Семінарські та практичні заняття - 2 семестр, 3 чверть (1…7 тижд.). Аудиторні:

1

годин на тиждень

1. Національна система права

2

11

20

2. Правотворчість

23. Форми права

3Захист практичного модуля за розкладом занять: 8 тиждень

2


Разом

97

Лекції - 2 семестр, 4 чверть (1…7 тижд.). Аудиторні:

2

годин на тиждень

1. Правові відносини

2

23

41

2. Реалізація норм права

23. Тлумачення норм права

24. Юридичний процес

25. Правова поведінка

26. Юридична відповідальність

27. Механізм правового регулювання

28. Юридична практика

2Контрольна модульна робота за розкладом занять 9 - 10 тиждні

2


Разом

188

Семінарські та практичні заняття - 2 семестр, 4 чверть (1…7 тижд.). Аудиторні:

1

годин на тиждень

1. Правові відносини

3

11

20

2. Застосування права як особлива форма реалізації права

23. Законність, правопорядок, дисципліна

2Захист практичного модуля за розкладом занять: 8 тиждень

2


Разом

9Разом по дисципліні

108

135

243

Частка навантаження
0,56Нормативна форма підсумкового контролю – іспит.Плани семінарських занять
Тема 1

Загальна характеристика теорії держави і права


 1. Юридична наука: поняття, структура та її місце в системі наук.

 2. 2. Поняття теорії держави і права як науки, її зміст та структура.

 3. Предмет теорії держави і права.

 4. 4. Теорія держави і права в систем юридичних наук.

 5. Функції загальної теорії держави і прав.

 6. Методологія теорії держави і права.


Тема 2

Походження держави


 1. Загальна характеристика соціальної влади первісного суспільства

 2. Теорії походження держави.

 3. Причини виникнення держави.

 4. Загальне й особливе в походженні держави.


Тема 3

Поняття, ознаки, сутність та типологія держави


 1. Поняття та ознаки держави

 2. Суверенітет держави: поняття та зміст.

 3. Сутність держави.

 4. Типи держави: поняття, критерії класифікації.

 5. Державна влада: поняття та ознаки.


Тема 4

Функції держави


 1. Поняття функції держави. Їх обумовленість історичними етапами розвитку держави та іншими факторами.

 2. Класифікація функцій держави.

 3. Внутрішні функції держави.

 4. Зовнішні функції держави.

 5. Співвідношення функції держави і функції окремих державних органів.

 6. Форми і методи здійснення функції держави: поняття та види.


Тема 5

Форма держави


 1. Поняття форми держави та її елементи

 2. Форма державного правління: поняття і види. Монархія: поняття і види. Республіка: поняття і види.

 3. Форма державного устрою: поняття та види.

 4. Державний режим: поняття та види.

 5. Форма Української держави.


Тема 6

Виникнення права


 1. Теорії виникнення права.

 2. Закономірності виникнення права.

 3. Типи права. Відповідність типа права типу держави.

 4. Історичні етапи розвитку права.

 5. Відмінності права від норм соціального регулювання і первісному суспільстві.

 6. Способи формування правових норм.


Тема 7

Поняття, принципи права та його цивілізаційна цінність


 1. Основні концепції праворозуміння.

 2. Сучасні підходи до праворозуміння.

 3. Принципи права: поняття, класифікація, значення.

 4. Цивілізаційна цінність права.


Тема 8

Національна система права


 1. Поняття національної системи права та її основні елементи. Система права і правова система.

 2. Предмет і метод правового регулювання і критерій розмежування галузей права.

 3. Загальна характеристика галузей Українського права.

 4. Інститут права: поняття та види.

 5. Приватне і публічне право.

 6. Норма права: поняття, ознаки, структура, види.

 7. Способи викладу правових норм у статтях нормативно-правових актів.


Тема 9

Правотворчість


 1. Поняття, принципи, види правотворчості.

 2. Стадії правотворчого процесу. Особливості законодавчої процедури.

 3. Правотворча техніка: поняття, елементи. Законодавча техніка.

 4. Систематизація нормативно-правових актів: поняття, форми, значення. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів.Тема 10

Форми (джерела) права


 1. Поняття джерела та форми права. Види форм права.

 2. Система форм права в Україні.

 3. Особливості форм права різних галузей.

 4. Нормативно-правовий акт: поняття і види.

 5. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі і за колом осіб.

 6. Закон в системі джерел права. Поняття законодавства.

 7. Конституція як основний закон держави.

Тема 11

Правові відносини


 1. Поняття, ознаки та види правовідносин. Підстави виникнення правовідносин.

 2. Взаємозв’язок норм права і правовідносин.

 3. Склад правовідносин.

 4. Суб’єкти правовідносин: поняття та види. Правосуб’єктивність.

 5. Суб’єктивне право, юридичний обов’язок: поняття та структура. Законні інтереси: поняття, структура, види.

 6. Об’єкти правовідносин: поняття, види.

 7. Поняття та класифікація юридичних фактів. Фактичний склад.


Тема 12

Застосування права як особлива форма реалізації права


 1. Поняття застосування права та його необхідність.

 2. Стадії процеси застосування норм права.

 3. Умови та юридичні гарантії законного та обґрунтованого застосування права.

 4. Акти застосування права: поняття і види.

 5. Відмінність акта застосування права від інших правових актів.

 6. Структура акта застосування права.


Тема 13

Законність, правопорядок, дисципліна


 1. Поняття й основні принципи законності.

 2. Поняття і види правопорядку, його співвідношення із суспільним порядком.

 3. Гарантії зміцнення законності і правопорядку.

 4. Дисципліна: поняття і види.

 5. Співвідношення законності, правопорядку, дисципліни та громадського порядку.Завдання для самостійної роботи студентів з

«Теорії держави і права».
Тема 1


 1. Складіть схему «Система юридичної науки».

 2. Охарактеризуйте предмет теорії держави і права.

 3. Охарактеризуйте зв'язок теорії держави і права з галузевими науками.

 4. Складіть перелік функцій теорії держави і права як науки.

 5. Складіть таблицю «Методи теорії держави і права к науки» за схемою: назва методу, його зміст.


Тема 2


 1. Складіть схему «Теорії виникнення держави» за схемою: назва теорії, перші представники, основні положення, коментар.

 2. Складіть схему «Причини виникнення держави» (назва причини, її зміст, історичні приклади).

 3. Проаналізуйте особливості в походженні держави у різних народів.

 4. Складіть таблицю «Типологія держави» за схемою: критерії класифікації, типи, автор теорії, коментар.


Тема 3


 1. Проаналізуйте різні визначення поняття держави.

 2. Складіть схему «Ознаки держави»

 3. Проаналізуйте співвідношення суверенітету держави, суверенітету народу, суверенітету нації.

 4. Складіть схему «Держава в політичній системі суспільства».


Тема 4


 1. Складіть схему «Функції держави».

 2. Проаналізуйте співвідношення функції держави і функції державних органів.

 3. Наведіть приклади закріплення функції держави в Конституції України та в інших нормативно-правових актах.

 4. Охарактеризуйте форми реалізації функцій держави.


Тема 5


 1. Складіть схему «Механізм держави».

 2. Проаналізуйте ознаки державного органу на прикладі конкретного державного органу.

 3. Складіть схему «Апарат Української держави».

 4. Охарактеризуйте принципи організації і діяльності державних органів.


Тема 6


 1. Складіть схему «Форма держави».

 2. Складіть таблицю «Форми державного правління» (порівняльна характеристика).

 3. Проаналізуйте відмінності федеративних та унітарних держав (наведіть приклади відповідних держав).

 4. Назвіть ознаки демократичного режиму.

 5. Назвіть види антидемократичних режимів та назвіть їх ознаки.


Тема 7


 1. Охарактеризуйте види соціальних норм первісного суспільства.

 2. Складіть таблицю «Теорії виникнення права» за схемою: назва теорії, представники теорії, час формування, основні положення.

 3. Назвіть способи формування правових норм.

 4. Назвіть історичні етапи розвитку права.


Тема 8


 1. Складіть таблицю «Основні концепції праворозуміння» за схемою: назва теорії, представники теорії, час формування, основні положення, коментар.

 2. Проаналізуйте сучасні підходи до праворозуміння.

 3. Складіть схему «Ознаки позитивного права».

 4. Наведіть приклади закріплення принципів права в нормативно-правових актах.

 5. Складіть схему «Функції права».

 6. Охарактеризуйте цивілізаційну цінність права.

 7. Розкрийте співвідношення права, економіки та політики.


Тема 9


 1. Складіть схему «Соціальні норми».

 2. Розкрийте співвідношення технічних і соціальних норм.

 3. Визначте ознаки техніко-юридичних норм.

 4. Охарактеризуйте роль права в системі соціальних норм.

 5. Проаналізуйте співвідношення норм права і норм моралі.


Тема 10


 1. Розкрийте поняття правового статусу та назвіть його елементи.

 2. Складіть схему «Види правового статусу особистості».

 3. Наведіть класифікацію основних прав і свобод людини та громадянина.

 4. Назвіть види обов’язків людини та громадянина, користуючись текстом Конституції України.

 5. Охарактеризуйте гарантії прав та свобод людини та громадянина.

 6. Розкрийте поняття «міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини».


Тема 11


 1. Проаналізуйте ознаки громадянського суспільства.

 2. Складіть схему «Структура громадянського суспільства».

 3. Проаналізуйте правові основи громадянського суспільства, користуючись Конституцією України.

 4. Назвіть ознаки правової держави.

 5. Проаналізуйте співвідношеня громадянського суспільства та правової держави.

 6. Наведіть приклади та зробіть висновки щодо закріплених в Конституції України ознак демократичної, правової та соціальної держави.

 7. Складіть порівняльну таблицю «Правова, демократична, соціальна держава» (ознаки, загальні риси, відмінність) та зробіть висновки.


Тема 12


 1. Складіть схему «Національна система права».

 2. Охарактеризуйте будь-яку галузь права.

 3. Наведіть приклади інститутів права та охарактеризуйте їх.

 4. Назвіть різні точку зору про співвідношення публічного і приватного права.

 5. Охарактеризуйте поняття та ознаки норм права.

 6. Назвіть види правових норм.

 7. Розкрийте різні точки зору щодо елементного складу структури правової норми (наведіть приклади).

 8. Охарактеризуйте види елементів правової норми.

 9. Назвіть способи викладу правових норм в статтях нормативно-правових актів.

 10. Наведіть приклади викладу норм права в статтях нормативно-правових актів.


Тема 13


 1. Дайте визначення правотворчості.

 2. Охарактеризуйте принципи правотворчості.

 3. Назвіть фактори, які впливають на правотворчість.

 4. Складіть схему «Види правотворчості».

 5. Складіть схему «Законодавчий процес в Україні», користуючись Конституцією України та Регламентом Верховної Ради.

 6. Дайте визначення законодавчої техніки.

 7. Охарактеризуйте елементи законодавчої техніки.

 8. Складіть таблицю «Форми систематизації нормативно-правових актів за такою схемою: назва, форми, поняття, види, приклади».


Тема 14


 1. Дайте визначення понять «форма права» та «джерело права».

 2. Назвіть види джерел права в сучасних державах.

 3. Охарактеризуйте особливості видів джерел права у різних правових родинах.

 4. Складіть таблицю «Підзаконні нормативно-правові акти» (назва державного органу, вид акта).

 5. Складіть схему «Види законів».

 6. Користуючись текстом Конституції України, охарактеризуйте предмет законодавчого регулювання.

 7. Складіть таблицю «Колізії в законодавстві» (вид колізії, правило, вирішення, приклад).

 8. Розкрийте різні точки зору щодо поняття «законодавства».

 9. Складіть схему «Структура законодавства».

 10. Проаналізуйте співвідношення понять «система права» і «система законодавства».

 11. Складіть таблицю «Дія нормативно-правових актів у часі» (назва нормативно-правового акта, з якого моменту вступає в дію, чим регламентується).

 12. Охарактеризуйте значення судової практики в системі джерел українського права.


Тема 15


 1. Дайте визначення правової системи.

 2. Складіть таблицю «Правові родини» (назва правової родини держави, особливості).

 3. Охарактеризуйте особливості джерел (форми) права в різних правових родинах.


Тема 16


 1. Охарактеризуйте структуру правосвідомості.

 2. Складіть схему «Види правосвідомості».

 3. Охарактеризуйте співвідношення правосвідомості та права.

 4. Охарактеризуйте поняття та структуру правової культури суспільства.

 5. Назвіть ознаки високого рівня правової культури суспільства.

 6. Назвіть форми прояву правового нігілізму.

 7. Назвіть форми і засоби правового виховання.


Тема 17


 1. Назвіть ознаки правовідносин.

 2. Складіть схему «Види правовідносин» (критерії, вид, приклад).

 3. Визначте підстави виникнення правовідносин.

 4. Складіть схему «Склад правовідносин».

 5. Проаналізуйте зміст правоздатності фізичної особи, керуючись ст. ст. 24-26 Цивільного кодексу України.

 6. Проаналізуйте зміст правоздатності та дієздатності юридичної особи, керуючись ст. ст. 91-92 Цивільного кодексу України.

 7. Дайте визначення суб’єктивного права, юридичного обов’язку та законного інтересу.

 8. Складіть схему «Види юридичних фактів».

 9. Користуючись Сімейним кодексом України наведіть приклади правостворюючих, правозмінюючих та правоприпиняючих юридичних фактів.

 10. Проаналізуйте різні точки зору щодо об’єктів правовідносин.

 11. Користуючись Цивільним кодексом України назвіть об’єкти цивільних правовідносин.


Тема 18


 1. Назвіть форми реалізації права та наведіть приклади.

 2. Дайте визначення правозастосування та охарактеризуйте його ознаки.

 3. Назвіть випадки, в яких необхідно застосування права.

 4. Проаналізуйте стадії застосування права.

 5. Назвіть умови та юридичні гарантії правильного застосування права.

 6. Наведіть приклади актів застосування права.

 7. Проаналізуйте структуру акту застосування права, користуючись ст. 163 Кодексу адміністративного судочинства України.

 8. Складіть таблицю «Подолання юридичних колізій» (вид колізії, приклад, правило вирішення).

 9. Охарактеризуйте проблеми в праві (поняття та причини існування).


Тема 19


 1. Визначте поняття тлумачення права.

 2. Складіть схему «Види тлумачення права».

 3. Назвіть засоби тлумачення норм права та охарактеризуйте їх.

 4. Дайте тлумачення нижченаведеній нормі права за допомогою існуючих засобів:

«Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація не може бути засекречена». 1. Складіть таблицю «Види тлумачення норм права за обсягом» (назва виду тлумачення, його суть, приклади).

 2. Складіть схему «Види інтерпретаційних актів».

 3. Проаналізуйте зміст та структуру акта тлумачення права на прикладі рішення Конституційного Суду України.


Тема 20


 1. Визначте поняття юридичного процесу.

 2. Охарактеризуйте співвідношення понять «юридичний процес» та «юридична процедура».

 3. Складіть таблицю «Стадії юридичного процесу» (назва стадії, зміст).

 4. Назвіть види юридичних процесів.

 5. Охарактеризуйте виборчий процес користуючись ст. 11 Закону України «Про вибори народних депутатів».


Тема 21


 1. Назвіть види правомірної поведінки.

 2. Визначте поняття та назвіть ознаки правопорушень.

 3. Назвіть види правопорушень.

 4. Складіть схему «Юридичний склад правопорушення».

 5. Дайте визначення зловживання правом. Розкрийте питання про співвідношення зловживання правом та протиправним діянням.

 6. Визначте поняття юридичної відповідальності та назвіть її ознаки.

 7. Складіть таблицю «Підстави юридичної відповідальності» (назва, зміст, приклад).

 8. Складіть таблицю «Види юридичної відповідальності» (назва, правові основи, приклад).

 9. Назвіть види юридичної відповідальності, які передбачені у ст. 92 Конституції України.

 10. Охарактеризуйте мету, функції та принципи юридичної відповідальності.

 11. Назвіть обставини, що виключають протиправність діяння і юридичну відповідальність.

 12. Охарактеризуйте співвідношення юридичної відповідальності та інших мір державного примусу.


Тема 22


 1. Визначте поняття механізму правового регулювання.

 2. Складіть схему «Елементи механізму правового регулювання».

 3. Складіть схему «Стадії механізму правового регулювання».

 4. Охарактеризуйте засоби, методи та типи правового регулювання.

 5. Визначте правові стимули та обмеження. Наведіть приклади.

 6. Складіть таблицю «Види правових режимів» (критерії, види, приклади).

 7. Розкрийте поняття ефективності правового регулювання та назвіть шляхи її підвищення.

 8. Проаналізуйте співвідношення понять державна політика та правова політика.


Тема 23


 1. Визначте поняття законності.

 2. Розкрийте поняття законності, керуючись ст. 9 Кодексу Адміністративного судочинства України.

 3. Наведіть приклад закріплення принципа законності в нормативно-правових актах.

 4. Складіть таблицю «Принципи законності» (назва принципу, зміст принципу).

 5. Назвіть гарантії законності.

 6. Визначте поняття правопорядку.

 7. Визначте поняття дисципліни.

 8. Назвіть види дисципліни.

 9. Охарактеризуйте співвідношення законності, правопорядку, дисципліни, громадського порядку.


Тема 24


 1. Визначте поняття юридичної практики.

 2. Назвіть види юридичної практики.

 3. Охарактеризуйте шляхи вдосконалення юридичної практики.


Методичні рекомендації щодо написання рефератів
ВСТУП
Реферат (від латинського "доповідати", "повідомляти") являє собою доповідь на визначену тему, що включає огляд відповідних літературних і інших джерел чи виклад суті книги, статті, дослідження, а також доповідь з таким викладом.

Реферат — це скорочений переказ змісту первинного документа (чи його частини) з основними фактичними відомостями і висновками.

Написання реферату практикується в навчальному процесі вузу з метою придбання студентом необхідної професійної підготовки, розвитку навичок самостійного наукового пошуку: вивчення літератури по обраній темі, аналізу різних джерел і точок зору, узагальнення матеріалу, виділення головного, формулювання висновків і т.п. За допомогою рефератів студент глибше осягає найбільш складні проблеми курсу теорії держави і права, учиться лаконічно викладати свої думки, правильно оформляти роботу, доповідати результати своєї праці. Підготовка рефератів сприяє формуванню правової культури у майбутнього фахівця, закріпленню в нього юридичних знань, розвитку уміння самостійно аналізувати різноманітні суспільно-політичні явища сучасності, вести науково-обґрунтовану полеміку з питань держави і права.

Процес написання реферату містить у собі:


 • вибір теми;

 • підбор літератури й інших джерел, їхнє вивчення;

 • складання плану;

 • написання тексту роботи і її оформлення;

 • усний виклад реферату.

Реферати пишуться по найбільш актуальних темах. У них на основі ретельного аналізу й узагальнення наукового матеріалу зіставляються різні погляди авторів і визначається власна позиція студента з викладом відповідних аргументів.

Теми рефератів повинні охоплювати і дискусійні, проблемні питання теорії держави і права. Вони покликані відображати передові наукові ідеї, узагальнювати тенденції юридичної практики.

Рекомендована нижче тематика зразкова. Тому студент при бажанні може сам запропонувати ту чи іншу тему, погодивши її попередньо з керівником семінару.

Роботу над рефератом варто починати з загального ознайомлення з темою шляхом прочитання відповідного розділу підручника, конспектів лекцій. Після того як загальне представлення про тему склалося, студенту варто вивчити літературні і інші джерела, рекомендовані викладачем. Однак перелік цих джерел не повинний зв'язувати ініціативу студента. Він може використовувати роботи, самостійно підібрані в результаті вивчення бібліографії. Особливо уважно необхідно стежити за новою літературою по обраній проблематиці, у тому числі за статтями в журналах:Українські журнали:

 1. Вісник Верховного Суду України (м. Київ).

 2. Вісник Академії правових наук України.

 3. Вісник Конституційного суду України.

 4. Держава і право.

 5. Право України.

 6. Юридичний вісник (Одеська державна юридична академія).

Рекомендуються використовувати російські видання:

 1. Государство и право.

 2. Правоведение.

 3. Общественные науки и современность.

 4. Журнал российского права.

У процесі вивчення літератури рекомендується робити виписки, поступово групуючи і накопичуючи теоретичний і практичний матеріал. План реферату повинний бути складений таким чином, щоб він розкривав назву роботи.

Реферат, як правило, складається з уведення, у якому коротко улаштовується актуальність, наукова і практична значимість обраної теми, основного матеріалу, що містить суть проблеми і шляхи її рішення, і висновки, де формуються висновки, оцінки, пропозиції.

Увага в рефераті акцентується на нових відомостях, визначається доцільність звертання до тих чи інших проблем, книгам, статтям і т.п.

Виклад матеріалу повинен бути коротким, точним, послідовним. Необхідно вживати терміни, властиві даній науці, уникати незвичних понять і символів, складних граматичних оборотів. Терміни, окремі слова і словосполучення допускається заміняти прийнятими текстовими скороченнями, зміст яких ясний з контексту. Рекомендується включати в реферат схеми і таблиці, якщо вони допомагають розкрити основний зміст проблеми і скорочують обсяг реферату.

Обсяг реферату — від 5 до 10 машинописних чи сторінок чи 10—15 сторінок написаного від руки тексту.

На титульному листі студент указує назву вузу, кафедри, повне найменування теми реферату, своє прізвище і ініціали, а також учений ступінь, звання, прізвище і ініціали наукового керівника, дату написання роботи.

Особливу увагу варто приділити оформленню науково-довідкового апарата і насамперед підрядкових виносок (унизу сторінки, під рисою). Виноска повинна бути повної: із указівкою прізвища і ініціалів автора, назви книги, місця і роки її видання, сторінки, з яким узята цитата. Для статей з журналів, збірників указують прізвище і ініціали автора, назва статті, потім назва журналу чи збірника статей із указівкою року видання і номери (чи випуску). Для газетної статті крім назви і року видання вказують також дату.

Текст цілком написаної й оформленої роботи підлягає ретельній перевірці. Помилки й описки як у тексті, так і в цитатах і в науково-довідковому апараті негативно позначаються на оцінці.Зміст реферату студент повинний доповідати на семінарі, кружку, науковій конференції. Попередньо підготувавши тези доповіді, студент протягом 7—10 хвилин повинний коротко викласти основні положення своєї роботи. Вільний виклад значне поліпшує сприйняття матеріалу слухачами. Після доповіді автор відповідає на питання, потім виступають опоненти, що заздалегідь ознайомилися з текстом реферату і відзначають його сильні і слабкі сторони. На основі обговорення написаного і повідомленого реферату студенту виставляється відповідна оцінка.

Теми рефератів


 1. Співвідношення теорії держави та права та соціології права

 2. Методологія теорії держави та права

 3. Теорія держави і права в системі юридичних наук

 4. Теорія держави і права і філософія права

 5. Дискусійні питання предмета теорії держави і права

 6. Теорія держави і права в системі юридичних наук

 7. Приватноправові методи теорії держави і права

 8. Виникнення держави: причини і форми

 9. Загальна й особлива в походженні держави в різних народів

 10. Співвідношення цілей, завдань та функцій держави

 11. Правоохоронні органи України та їх функції

 12. Демократична, соціальна, правова держава.

 13. Правова держава

 14. Громадянське суспільство

 15. Функції сучасної держави: поняття та проблеми класифікації

 16. Функції держави із забезпечення прав людини у ринковій економіці

 17. Економічна функція держави

 18. Зовнішні функції держави

 19. Оподаткування як функція сучасної української держави

 20. Поняття та ознаки держави

 21. Державна влада як особливий різновид соціальної влади

 22. Функція захисту прав і свобод людини та громадянина

 23. Форми та методи здійснення функцій держави

 24. Реалізація принципу поділу влади в Україні

 25. Взаємодія різних гілок влади в Україні

 26. Правова держава: поняття, принципи формування

 27. Функції української держави на сучасному етапі розвитку

 28. Взаємна відповідальність держави й особистості як принцип правової держави

 29. Формаційний і цивілізаційний підходи до типології держави: порівняльний аналіз

 30. Державні органи: поняття, ознаки, види

 31. Правовий статус особистості: поняття, структура, види

 32. Формування правової держави в України

 33. Наукові концепції сучасної держави

 34. Співвідношення політичної і державної влади, державної влади і держави

 35. Співвідношення функцій держави та його окремих органів

 36. Держава та суспільство: проблеми співвідношення

 37. Органи держави та органи місцевого самоврядування

 38. Співвідношення типу і форми держави

 39. Політичний режим: поняття, види

 40. Співвідношення типу і функцій держави

 41. Принципи організацій і діяльності державного апарату

 42. Механізм держави (на прикладі України)

 43. Держава у політичної системі суспільства

 44. Походження права

 45. Праворазуміння: різні підходи

 46. Дисципліна і демократія

 47. Основні принципи права

 48. Економіка, політика, право: їхній взаємозв’язок і взаємовплив

 49. Функції права: поняття, види

 50. Цивілізаційна цінність права

 51. Співвідношення і взаємозв’язок права і держави

 52. Державна влада в України: проблеми взаємодії політики і управління

 53. Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні

 54. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права

 55. Місцеве самоврядування в механізмі держави

 56. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в України

 57. Держава та політичні партії: питання взаємовідносин

 58. Право як інструмент соціальної справедливості

 59. Особливості формування правової культури молоді

 60. Взаємодія різних гілок влади в Україні

 61. Діалектика взаємозв'язку класового і загальносоціального в сутності права.

 62. Характеристика основних правових сімей сучасності.

 63. Дискусійні питання поняття і структури правової системи.

 64. Протиріччя між правом і мораллю та шляхи їх подолання.

 65. Проблеми взаємодії правосвідомості і права.

 66. Особливості правової культури сучасного українського суспільства.

 67. Правовий нігілізм.

 68. Дискусійні питання структури норм права.

 69. Юридичний прецедент як форма права.

 70. Нормативний договір як форма права.

 71. Правовий звичай.

 72. Консолідація як форма систематизації законодавства.

 73. Приватне і публічне право: дискусійні питання їх розмежування.

 74. Правовий режим: поняття та види.

 75. Правові засоби: поняття, ознаки, види.

 76. Механізм правового регулювання.

 77. Стимули та обмеження в праві.

 78. Співвідношення заохочень і покарань в праві.

 79. Право і закон: проблеми їх співвідношення.

 80. Види правовідношень.

 81. Поняття і структура суб'єктивного права.

 82. Поняття і структура юридичного обов'язку.

 83. Правовий статус особистості.

 84. Єдність прав та обов'язків особистості.

 85. Юридичні колізії та способи їх вирішення.

 86. Проблеми ефективності права.

 87. Проблеми співвідношення законності і доцільності.

 88. Дисципліна і демократія.

 89. Дискусійні питання юридичної відповідальності.

 90. Юридична практика: поняття та види.

 91. Юридичний процес: поняття та види.

 92. Юридичний склад правопорушення.

 93. Злочин і проступок.

 94. Юридична відповідальність і державний примус.

 95. Обставини, які виключають юридичну відповідальність.

 96. Співвідношення держави і права.

 97. Держава, право, власність.

 98. Держава, право, економіка.

 99. Правові акти: поняття, ознаки, види.

 100. Тенденції розвитку сучасного українського законодавства.

 101. Дотримання і захист прав людини і громадянина – обов'язок держави.

 102. Марксистська теорія права.

 103. Соціологічна теорія права.

 104. Природньо-правова доктрина.

 105. Психологічна теорія права.

 106. Нормативистська теорія права.

 107. Історична школа права.

 108. Право, законність, правопорядок: проблеми співвідношення.

 109. Пільги в праві: поняття, ознаки, види.

 110. Заборони і призупинення в праві.

 111. Проблеми принципів права.

 112. Загальні вимоги правильного застосування права.

 113. Дискусійні питання юридичних фактів і фактичних составів.

 114. Юридичні особи як суб'єкти права.

 115. Система українського права і міжнародне право.

 116. Проблеми удосконалювання правотворчої діяльності в Україні.

 117. Проблеми кодифікації законодавства.

 118. Система нормативних актів в Україні.

 119. Законні інтереси особистості.

 120. Юридична кваліфікація.

 121. Правомірна поведінка: поняття, ознаки, види, стимули.

 122. Справедливість як принцип права.

 123. Гуманізм як принцип права.

 124. Проблеми пробілів та шляхів їх усунення і подолання.

 125. Політичний і державно-правовий режими.

 126. Право як міра свободи.

 127. Засоби (прийоми) тлумачення права.

 128. Галузі українського права: проблеми розвитку.

 129. Система права.

 130. Право і корпоративні норми.

 131. Право в системі соціального регулювання.

 132. Законодавча техніка.

 133. Законотворчий процес в Україні.

 134. Система права і система законодавства.

 135. Юридична техніка.


Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Навчальним планом НГУ для студентів всіх форм навчання спеціальності «Правознавство» передбачається написання курсових робіт, що є складовою частиною підготовки юристів.

Курсова робота – це самостійне навчальне наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі вивчення того чи іншого курсу. Курсова робота з теорії держави і права є для студента першим досвідом наукового дослідження та важливим етапом в процесі вивчення дисципліни.

Виконання курсової роботи сприяє систематизації, закріпленню та поглибленню теоретичних знань студентів, формуванню навичок пошуку необхідної інформації та її аналізу , вмінню робити самостійно обґрунтовані висновки та розробляти практичні рекомендації.

В процесі написання курсової роботи студенту необхідно:

1. обґрунтувати актуальність дослідження;

2. провести ретельний аналіз , узагальнення та систематизацію відповідного матеріалу;

3. зробити висновки щодо питань теми курсової роботи з урахуванням тенденції розвитку правових та державних інститутів у сучасних умовах;

4. розробити рекомендації щодо вирішення висвітлених проблем та обґрунтувати власну точку зору.

Виконання курсової роботи умовно можна поділити на окремі етапи, які пов’язані між собою:

1. вибір теми, складання попереднього плану, визначення мети та конкретних завдань дослідження;

2. підбір та вивчення необхідної літератури, нормативно-правових актів, матеріалів юридичної практики;

3. викладення теми ( на цьому етапі можливо уточнення плану);

4. оформлення;

5. представлення на кафедру для реєстрації і рецензування;

6. робота с рецензією і усуненням зазначених зауважень;

7. підготовка до захисту курсової роботи та її захист.

При виконанні курсової роботи за кожним студентом закріплюється науковий керівник для надання методичної та наукової допомоги. Студент може звертатися до наукового керівника з будь-яких питань щодо виконання курсової роботи. Науковий керівник рекомендує літературу, нормативно-правові акти, контролює виконання курсової роботи, вносить необхідні корективи, робить зауваження та висновок про готовність роботи.

На кафедрі затверджується зразкова тематика та графік виконання курсових робіт.

2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА СКЛАДАННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПЛАНУ

Студент самостійно вибирає тему курсової роботи з затвердженого зразкового переліку. Він також має право запропонувати власну тему дослідження. В такому випадку тему необхідно узгодити з науковим керівником. На вибір теми впливають накопичені студентом знання з теорії держави і права, особистий інтерес до окремих питань курсу, а також наявність необхідної літератури. Вибір теми не повинен відбуватися механічно. Попередньо необхідно ознайомитися з відповідним розділом підручника, зрозуміти зміст теми, визначити її місце і значення в курсі теорії держави і права. Розробка однакової теми студентами однієї групи не дозволяється. Після вибору теми необхідно подати заяву на кафедру (Додаток 1) та скласти попередній план курсової роботи. Для складання плану доцільно спочатку вивчити відповідну главу (або розділ) підручника і визначити коло питань, які необхідно розглянути. Слід враховувати, що перевантаження плану є недоцільним (постановка питань, які не мають прямого відношення до теми та інш.).

Кожне окреме питання повинне розкривати частину теми. Назва будь-якого питання плану не може співпадати з темою курсової роботи. Наприклад, якщо тема «Система права», то питання плану не може бути сформульовано так само.

До окремих тем на кафедрі розробляються зразкові плани курсових робіт. Але студент може самостійно скласти план або змінити зразковий план. Після складення плану роботи необхідно погодити його з науковим керівником. Без узгодження плану не рекомендується виконувати курсову роботу. Вдало складений план курсової роботи дозволяє розкрити в повній мірі питання, та сприяє послідовному викладенню матеріалу.

На даному початковому етапі роботи необхідно також визначити мету курсової роботи. Вона повинна відображати кінцеві результати дослідження.

Мета курсової роботи конкретизується через низку завдань: вивчити, описати, обґрунтувати, розробити тощо. Завдання повинні формулюватися точно і конкретно, оскільки їх вирішення визначає зміст розділів (чи глав) курсової роботи.
3. ПІДБІР ТА ВИВЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Умовою успішного виконання курсової роботи є збір необхідної інформації. Для цього слід ознайомитися не тільки з фондами бібліотеки НГУ, та з інших бібліотек міста.

Для повного виявлення літературних джерел необхідно використовувати бібліотечні посібники, прикнижні та пристатейні списки літератури, виноски і посилання в підручниках, монографіях, статтях, електронні носії інформації Інтернет, компакт (CD та DVD) – диски з матеріалами за обраною темою.

Для написання курсової роботи слід користуватися законодавчими та підзаконними актами, підручниками та навчальними посібниками, монографічною літературою, статистичними збірниками, юридичної енциклопедії, тлумачниками, статтями в правових виданнях (перш за все надрукованими за останні роки), а також – у інших періодичних виданнях.

Варто використовувати журнальні статті, в яких відображені нові погляди з питань теорії держави і права.

Літературні джерела минулих років рекомендовані для ознайомлення з метою вироблення навичок критичного осмислення відображених у них позицій авторів, а також для аналізу тенденцій розвитку теоретичних положень.

Під час підбору та аналізу матеріалу для написання курсової роботи слід виходити з того, що: кількість джерел повинна дозволити всебічне та повне розкриття теми. Неможна обмежуватися тільки використанням учбової літератури. Зібрані джерела повинні відображати найважливіші теоретичні положення, практику діяльності державних органів.

Для підбора і складення списку літератури необхідно уважно ознайомитися з каталогами бібліотеки вузу та бібліотек міста. Список використаної літератури повинен обов’язково включати монографічні роботи, навчальні посібники та підручники, нормативно-правові акти, журнальні статті.

Після підбору відповідної літератури необхідно починати її поглиблене вивчення. Треба починати з праць, де проблема відображається в цілому. Після чого доцільно перейти до досліджень, в яких розглядаються окремі питання чи аспекти теми. Статті з наукових збірників необхідно читати кілька разів, намагаючись виділити головну ідею та її аргументацію.

Матеріал за обраною темою можливо збирати та обробляти за допомогою сканування, копіювання та комп’ютерної обробки інформації отриманої з різних джерел. В процесі вивчення літератури слід робити необхідні виписки, позначки за допомогою закладок. Рекомендується виписувати необхідний матеріал з кожного питання теми на окремих аркушах (або у робочому зошиті); що надає можливість розрізати їх, вносити необхідні зміни та систематизувати. Вивчення іншої інформації, нормативно-правових актів здійснюється в цьому порядку.

Доцільно під час вивчення змісту літературних джерел записувати назву книги, прізвище автора, рік та місто видання, сторінки посилання, що має значення для оформлення курсової роботи в цілому.

Кожен студент повинен показати вміння працювати з нормативно правовими актами. Посилання на міжнародно-правові документи, Конституцію України, закони і підзаконні акти необхідно використовувати для повного розкриття теоретичних положень, аргументації висновків.

Список використаних джерел повинен становити 15-20 найменувань. Список використаних джерел складається в наступній послідовності: нормативно-правові акти, спеціальна література (в алфавітному порядку), матеріали практики.

Перелік нормативно-правових актів складається в залежності від юридичної сили:

1. Конституція України.

2. Міжнародно-правові акти (якщо вони використовуються).

3. Кодекси і закони України.

4. Укази і розпорядження Президента України.

5. Постанови Кабінету Міністрів України.

6. Накази, інструкції, видані міністерствами та відомствами України.

7. Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

8. Локальні нормативно-правові акти організації.

Перелік спеціальної літератури складається в алфавітному порядку. Бібліографічний опис літератури здійснюється за визначеними правилами (Додаток ).

Наведені у роботі факти, статистичні та інші дані повинні бути достовірними, систематизованими та сприяти розкриттю теми дослідження.

4. ОБРОБКА ЗІБРАНОГО МАТЕРІАЛУ В ЦІЛОМУ І НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.


Опрацьований матеріал доцільно перечитати декілька разів, доки у автора не складеться цілісне уявлення про тему та логічну послідовність і її викладення.

На цьому етапі потрібно визначити інформацію, яка не має відношення до теми. Студентам нерідко складно самостійно відокремити зайву інформацію, тому необхідно порадитися з науковим керівником.

Відповідно до плану курсової роботи варто визначити межі кожного питання. При цьому треба звертати увагу на розкриття важливих для теми понять. Наприклад, при розгляді теми про типологію держави перш за все потрібно розкрити такі поняття як «держава», «тип держави». В курсовій роботі має бути обгрунтовано значення досліджуваного питання, його місце в системі теоретичних положень і категорій.

Теоретичні висновки необхідно обґрунтовувати фактами практичної діяльності державних органів, політичної діяльності, прикладами з юридичної практики.

Далі зібраний матеріал аналізують, виокремлюючи різні точки зору, висловлюють власну позицію, роблять висновки з окремих питань і в цілому.

Після вивчення літератури складається конспект всієї роботи (можливо в електронному вигляді) в логічній послідовності, яка визначена планом. Треба починати з написання Вступу. Іноді пропонують писати Вступ після виконання основної частини роботи. Але доцільно на початку роботи визначити мету, завдання курсової роботи, методи дослідження та інші важливі питання. Китайська мудрість наголошує: «Якщо Ви не знаєте, куди йдете, то як Ви дізнаєтесь, що вже прийшли?». Корегування Вступу можливе на завершу вальному етапі. Не рекомендується переходити до наступного розділу, якщо не виконано попередній розділ.

У роботі обов’язково повинні бути елементи полеміки, тобто порівняння різних точок зору, що сприяє розвитку нових поглядів стосовно тих чи інших теоретичних питань.

При викладенні теми не слід захоплюватися частим цитуванням праць окремих авторів. Недоцільно використовувати стиль учбової літератури (різні шрифти, різні кольори, таблиці з підручників та інш.). Треба уникати використання великих речень.


5. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ.
Складовими елементами курсової роботи є:

1. Титульна сторінка (Додаток 2).

2. Зміст (план) (Додаток 3).

3. Вступ.

4. Основна частина (глави або розділи та підрозділи).

5. Висновки.

6. Список використаних джерел.

7. Додатки (якщо є).


Вступ повинен містити:

а) характеристику значення теми та її місце в теорії держави і права.

б) обґрунтування актуальності теми (теоретичне та практичне значення).

в) хактеристику ступеню розроблення теми дослідження в працях вчених (хто, які питання розробляв);

г) визначення мети, завдань,об’єкту, предмету та методів дослідження.
Загальний обсяг Вступу повинен складати 2-3 сторінки.

Актуальність теми дослідження може бути обґрунтована наступними причинами: сучасний розвиток суспільства, вдосконалення правотворчої та правозастосувальної діяльності; не досліджувані аспекти будь-якого питання, відсутність єдиного визначення понять та категорії теорії держави і права; наявність дискусійних питань; аналіз практики застосування правових норм та інші.

Мета курсової роботи повинна відображати кінцеві результати дослідження. Метою курсової роботи може бути: розробка теоретичних положень; аналіз правового регулювання та практики застосування правових норм тощо. Мета конкретизується через низку таких завдань: вивчити, описати, обґрунтувати, порівняти, розробити тощо.

Завдання повинні формулюватися конкретно, оскільки їх вирішення визначає зміст розділів курсової роботи.

Об’єкт дослідження – це те, що вивчається (право, правові явища, держава, суспільні відносини або процес).

Предмет дослідження є елементом об’єкта дослідження. Він визначається темою курсової роботи. Наприклад, в темі «Нормотворчість органів виконавчої влади» об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері нормотворчої діяльності державних органів. Предметом дослідження буде нормотворчість органів виконавчої влади, а саме: поняття, значення, принципи та форми.

Об’єкт, предмет, мета повинні бути взаємоузгоджені і логічно пов’язані між собою і темою курсової роботи. Важливе значення для виконання курсової роботи мають методи дослідження. Це питання розкривається в посібниках з теорії держави і права.


Основна частина курсової роботи складається з 2-3 розділів (або глав), та підрозділів. В основній частині в логічній послідовності розкриваються питання теми. Необхідно врахувати особливості теорії держави і права як методичної науки та дисципліни. У першому питанні плану треба звернути увагу на поняття і категорії, що розглядаються в даній темі. Визначення понять повинні бути ясними, чіткими. При цьому важливо враховувати, що поняття теорії держави та права пов’язані між собою та з іншими положеннями.

При написанні розділів слід дотримуватися логічної послідовності за допомогою таких головних способів: від загального до приватного, чи від приватного до загального.

Викладення будь-якого питання, як і робота в цілому, повинне складатися з вступу, основної частини і висновку.

Висновки наприкінці кожного розділу, глави, підрозділу починаються словами: «Таким чином, …», «Можна зробити наступні висновки:…», «Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що …» і т.п.

Курсова робота завершується висновками. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням.

В Висновках необхідно викласти наступне:

а) оцінку стану досліджуваної теми (позитивні аспекти та недоліки теоретичного та практичного характеру);

б) здобути результати дослідження, ступінь їх новизни;

в) визначення кола питань, які мають значення для діяльності державних органів; забезпечення прав людини і громадянина, зміцнення законності і правопорядку та інше;

г) конкретні рекомендації та пропозиції щодо розв'язання теоретичних і практичних проблем.

Студент може в висновках вказати на труднощі, з якими довелося стикатися. Висновки необхідно викладати конкретно, не повторюючи зміст всієї роботи. Вони можуть бути покладені в основу доповіді при захисті курсової роботи.

6. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Особливе значення має оформлення курсової роботи.

Курсова робота повинна бути оформлена акуратно, грамотно, без помилок і виправлень відповідно до вимог. Невиконання цього положення є підставою для не допуску курсової роботи до захисту.

Перед оформленням «чистового» варіанту треба ще раз перевірити, уточнити назву роботи та її структурних елементів, послідовність розміщення матеріалу, чіткість формулювань, обґрунтованість висновків та рекомендації. Для уникнення помилок необхідно перечитати роботу.

Текст треба розміщувати на одній сторінці білого паперу формату А4 (210 х 297мм), залишаючи поля: зліва – 25-30мм; справа – 10-15мм; зверху та знизу – 20мм.

Друкування тексту здійснюється за допомогою комп’ютера через 1,5 міжрядкового інтервалу, 14 кегель Times New Roman.

Скорочення слів не допускається.

Вступ, кожен розділ (або глава), Висновки, Список використаних джерел, Додатки викладаються з нової сторінки.

Назву розділів пишуть по центру симетрично тексту великими літерами жирним шрифтом, відокремлюючи його від основного тексту одним інтервалом (Додаток ).

Назви підрозділів також розміщуються симетрично тексту з великої літери з відступом од попереднього тексту на 1 інтервал.

Заголовки підкреслювати не рекомендується. Заголовок не може бути більше за одно речення.

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляється арабськими цифрами у правому верхньому куті, але на титульному аркуші, на аркуші зі змістом роботи та додатках номер сторінки не ставлять. Нумерація починається з 3-го аркушу (Вступ).

При наявності всіх структурованих елементів курсову роботу необхідно прошити (або прошити скобами у папці).

У тексті обов’язково мають бути посилання на використані джерела: літературу, нормативно-правові акти, статистичну інформацію та інш.)

Посилання на першоджерела можна робити у висновках, які наводять після довгої жирної риски знизу під текстом на відповідній сторінці (у виносці зазначаються: прізвище та ініціали автора, назва джерела, місце і рік видання та сторінка. (Додаток )

Інший спосіб полягає у використанні квадратичних дужок, в яких позначається порядковий номер у списку використаної літератури та сторінка (або стаття нормативно-правового акту) з книги, з якої взято інформацію Наприклад: [5.-C.25]-3; [2.-ст.6).

Список використаних джерел повинен становити 15-20 найменувань. Список використаних джерел складається в наступній послідовності: нормативно-правові акти, спеціальна література (в алфавітному порядку), матеріали практики.

Перелік нормативно-правових актів складається в залежності від юридичної сили:

1. Конституція України.

2. Міжнародно-правові акти (якщо вони використовуються).

3. Кодекси і закони України.

4. Укази і розпорядження Президента України.

5. Постанови Кабінету Міністрів України.

6. Накази, інструкції, видані міністерствами та відомствами України.

7. Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

8. Локальні нормативно-правові акти організації.

Перелік спеціальної літератури складається в алфавітному порядку. Бібліографічний опис літератури здійснюється за визначеними правилами (Додаток 4).

Для використаних джерел застосовується єдина наскрізна нумерація.

Додатки, якщо на них є посилання в тексті, розміщують після списку. Вони нумеруються цифрами (Додаток 1, Додаток 2 і т.д.). До додатків доцільно включати допоміжний матеріал: таблиці цифрових даних; зразки документів, схеми, діаграми, які необхідні для повного розкриття теми. Тексти нормативно-правових актів до додатків не включаються.

На останній сторінці студент повинен поставити підпис із зазначенням

дати, коли робота в остаточному вигляді була подана на кафедру.


Бібліографічний опис книг і періодичних видань (Додаток 5):
1. Опис однотомних книг, монографій, підручників, збірників статей:

1.1. Одного автора: Тесленко М.В. Конституційна юрисдикція в Україні: Навч. посібн. К.: Школа, -2003- 256с.

1.2. Двох авторів: Прозорова Н.С., Пестель П.И. Конституционный и другие законодательные проекты. К.: Юридична думка, -2005- 152с.

1.3. Трьох авторів: Кельман М.С. та інш. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття): Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури. – 2006. – 148 с.

1.4. Авторського колективу (більш трьох авторів): Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та інш. / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.М. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. Х., Право, 2009. – 584 с.

7. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАХИСТ


Після виконання курсової роботи науковий керівник складає рецензію, в якій зазначається: позитивні аспекти та недоліки, зауваження, висновок про допуск (або не допуск) до захисту.

Для допуску до захисту курсової роботи має значення: ступінь самостійності роботи, послідовність викладення матеріалу, аргументованість висновків, ступінь розкриття головних питань теми, використання джерел інформації, оформлення та інш.

Зауваження наукового керівника треба врахувувати шляхом внесення змін та доповнень до тексту курсової роботи. Окремі зауваження враховуються при захисті. Якщо робота не допускається до захисту, то студент повинен повністю чи частково переробити її у відповідності до вимог, наведених у рецензії і знову подати на перевірку. Тільки після усунення зазначених зауважень і доробки студент допускається до захисту.

Захист курсової роботи проводиться у встановлений викладачем термін у наступній послідовності: доповідь студента; запитання; відповідь на запитання.

Перед захистом доцільно прочитати курсову роботу, рецензію, звернути увагу на зауваження.

До захисту студент готує стислу доповідь (7-10 хвилин), в якій викладається зміст роботи, дається огляд наукової літератури та законодавства, узагальнюються основні висновки, містяться відповіді на зауваження.

Студент під час захисту має можливість відстоювати власні погляди та пропозиції щодо теми дослідження.

З урахуванням якості виконання курсової роботи, своєчасності її подання та захисту виставляється оцінка.

Оцінка за курсову роботу виставляється у залікову книжку. Повторний захист на вищу оцінку не проводиться.

Критерії оцінювання курсових робіт
При оцінюванні курсових робіт враховуються такі основні критерії: зміст роботи; мова і стиль викладання матеріалу; оформлення; термін подання та захист.

Такий критерій, як зміст роботи означає наступне: рівень розробленості теми (обґрунтовані актуальності, новизна, використання зарубіжних, вітчизняних досліджень та законодавства, самостійність в судженнях, формулюванні висновків, знання термінології теорії держави та права); логічна послідовність викладання матеріалу; відповідність змісту роботи її плану та теми.

При оцінюванні курсової роботи має значення мова і стиль викладання матеріалу, а саме дотримання правил граматики та орфографії, дотримання офіційного наукового стилю. Студенти іноді використовують в курсовій роботі стиль публічних виступів, а також стиль учбової літератури.

Курсова робота повинна відповідати прийнятим стандартам оформлення (оформлення титульної сторінки, бібліографічних посилань та інше).

Одним із критеріїв оцінювання курсової роботи є також термін подання курсової роботи науковому керівнику. На кафедрі затверджений графік виконання курсових робіт, з яким ознайомлені студенти. Графік виконання курсових робіт зобов'язує студентів систематично працювати та надає змогу своєчасно подати роботу науковому керівнику, що забезпечує виконання навчального плану.

Важливе значення для кінцевого оцінювання курсової роботи має й сам захист, тому що не завжди студенти вільно володіють матеріалом своєї роботи, а також не відповідають на запитання.

На підставі названих критеріїв визначається загальна оцінка за курсову роботу.

Додаток 1

Завідуючому кафедрою

конституційного та

адміністративного

права


к.ю.н., доц. Заржицькому

О.С.


Студента гр. ЮП-10-1.

А.П. Мітрохіна


Заява
Прошу закріпити за мною тему курсової роботи: «Основні правові системи сучасності».

Дата Підпис

Додаток 2

Зразок титульної сторінки курсової роботи


Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра конституційного та адміністративного права


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
з дисципліни: «Теорія держави та права»
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
Виконавець: ____________________ В.О. Дорожкін,

Студент групи ЮП-06-1


Керівник: ____________________ Т.В. Чернишова

к.ю.н., доцент

Дніпропетровськ

2011


Додаток 3

Зразок змісту курсової роботи з теми:


«ПРАВО В СИСТЕМІ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН»
Вступ…………………………………………………………………...…...3

Розділ 1. Система нормативного регулювання:

  1. Поняття системи нормативного регулювання та її значення…..6

  2. Поняття права та його соціальне призначення………………….9

  3. Співвідношення права та інших соціальних норм……………..12

Розділ 2. Співвідношення норм права і норм моралі:

2.1. Загальні риси права та моралі…………………………………….....15

2.2. Відмінності права та моралі…………………………………………18

2.3. Протиріччя між правом та мораллю………………………………...21Висновок………………………………………………………………….25

Список використаних джерел.................................................................27

Додаток 5


Бібліографічний опис книг:
1. Опис однотомних книг, монографій, підручників, збірників статей:

1.1. Одного автора: Тесленко М.В. Конституційна юрисдикція в Україні: Навч. посібн. К.: Школа, -2003- 256с.

1.2. Двох авторів: Прозорова Н.С., Пестель П.И. Конституционный и другие законодательные проекты. К.: Юридична думка, -2005- 152с.

1.3. Трьох авторів: Кельман М.С. та інш. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття): Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури. – 2006. – 148 с.

1.4. Авторського колективу (більш трьох авторів): Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та інш. / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.М. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. Х., Право, 2009. – 584 с.

Додаток 6Оформлення списку літератури

Нормативно-правові акти


 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

 2. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транспортному контексті від 25 лютого 1991 року, ратифікована законом № 534-XIV від 19.03.09 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 18. – Ст. 153.

 3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24 – Ст. 170.

 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11 – Ст. 461.

 5. Про затвердження Національної комісії і утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі: Указ Президента України від 6 червня 2006 р. № 493/2006 // Офіційний вісник України. – 2006. - № 23 – Ст. 1711.

 6. Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 2. – Ст. 57.

 7. Про затвердження Типового положення про правову громадську приймальню: Затв. Наказом Міністерства юстиції України від 15 червня 2005 р. № 61/5 // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів № 327 19/2005.


Спеціальна література

 1. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. – М.: Статут, 1999. – 712 с.

 2. Басин В.П. Эволюция правового статуса личности и его отражение в российской правовой науке // Правоведение. – 2005. - № 1. – С. 21-35.

 3. Бигич О.Л. Вплив порівняльно-правових досліджень на розвиток національної правової системи // Правова держава. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 16. – с. 134-142.

 4. Загальна теорія держави і права / За ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Х.: Право, 2002. – 428 с.

 5. Козюбра Н. И. Понятие и структура методологии юридической науки // Методологические проблемы юридической науки. – К.: Ин-т гос. и права, 1990. – С. 5-6.

 6. Мірошніченко М. Системно-інформаційний підхід у дослідженні правової системи // Право України. – 2006. - № 8. – с. 35-39.

 7. Пьянов Н.А. Правовое поведение: понятие и виды // Сибирский юридический вест ник. – 2004. - № 4. [Электронный ресурс]. – Режим доступу: www.law.edu.ru.


тематика курсових робіт


 1. Предмет і методологія теорії держави та права

 2. Розвиток і сучасний стан теорії держави і права

 3. Виникнення держави

 4. Виникнення права

 5. Признаки держави

 6. Сутність, поняття та цінність держави

 7. Типологія держави

 8. Цілі, задачі і функції держави

 9. Державна влада, її властивості та форми здійснення

 10. Розподіл влади як принцип правової держави

 11. Функції сучасної держави

 12. Правова держава

 13. Громадянське суспільство

 14. Місце держави в політичній системі суспільства

 15. Форма держави

 16. Механізм держави

 17. Державний апарат

 18. Державний апарат Української держави

 19. Держава та демократія

 20. Сучасні підходи до розуміння права

 21. Форми (джерела) права

 22. Держава і особистість

 23. Правовий статус особистості в Україні

 24. Право в системі нормативного регулювання суспільних відносин

 25. основні правові системи сучасності

 26. Принципи права

 27. Співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права

 28. Правотворчість

 29. Законодавчий процес

 30. Систематизація нормативно-правових актів

 31. Система законодавства

 32. Закон як джерело права

 33. Конституція України як основний закон держави

 34. Нормативно-правовий акт як джерело права

 35. Колізії в законодавстві

 36. Норма права

 37. Система права

 38. Правові відносини

 39. Об'єкти правовідносин

 40. Суб’єкти правовідносин

 41. Юридичні факти

 42. Реалізація норм права

 43. Акти тлумачення норм права

 44. застосування права як форма реалізації права

 45. Юридичний процес

 46. Механізм правового регулювання

 47. Правосвідомість

 48. Правова культура

 49. Правопорушення

 50. Юридична відповідальність

 51. Правовий нігілізм

 52. Юридична термінологія

 53. Юридична техніка

 54. Правове виховання

 55. Законність

 56. Правопорядок

 57. Тлумачення норм права


Зразкові плани курсових робіт

з дисципліни "Теорія держави та права"
Тема 1. Предмет і методологія теорії держави та права

Вступ


 1. Загальна характеристика юридичної науки

 2. Предмет теорії держави та права

 3. Теорія держави та права в системі юридичних наук

 4. Методологія теорії держави та права

Висновок
Тема 2. Розвиток і сучасний стан теорії держави і права

Вступ


 1. Загальна характеристика теорії держави та права як науки

 2. Функції теорії держави та права як науки

 3. Основні етапи розвитку науки теорії держави і права

Висновок
Тема 3. Виникнення держави

Вступ


 1. Основні теорії про походження держави

 2. Причини виникнення держави

 3. Особливості виникнення держави у різних народів світу

 4. Похідне виникнення держави

Висновок
Тема 4. Виникнення права

Вступ


 1. Соціальні норми первісного суспільства

 2. Теорії виникнення права

 3. закономірність виникнення права

 4. Стадії розвитку права

Висновок
Тема 5. Признаки держави

Вступ


 1. Загальне поняття держави

 2. Загальна характеристика признаків держави

 3. Державна влада (її властивості, методи здійснення, механізм обмеження).

 4. Державний суверенітет

Висновок
Тема 6. Сутність, поняття та цінність держави

Вступ


 1. Поняття держави

 2. Методологічні підходи при аналізі сутності держави

 3. Соціальне призначення держави та його функції.

Висновок
Тема 7. Типологія держави

Вступ


 1. загальне поняття типу держави

 2. Критерії виділення типів держави

 3. Формаційний підхід

 4. Цивілізаційний підхід

Висновок
Тема 8. Цілі, задачі і функції держави

Вступ


 1. Поняття цілей, задач держави

 2. Поняття та види функцій держави

 3. Вплив цілей, задач держави на зміст функції держави

 4. Класифікація функції української держави та їх розвиток.

Висновок
Тема 9. Державна влада, її властивості та форми здійснення

Вступ


 1. Поняття державної влади

 2. Теорія поділу влади в державі

 3. Співвідношення політичної і державної влади

Висновок
Тема 10. Розподіл влади як принцип правової держави

Вступ


 1. Виникнення теорії розподілу влади та її значення

 2. Поняття системи розподілу влади в державі та її правове закріплення

 3. Законодавча влада

 4. Виконавча влада

 5. Судова влада

Висновок

Тема 11. Функції сучасної держави

Вступ


 1. Поняття та класифікація функції держави

 2. Внутрішні функції держави

 3. Зовнішні функції держави

 4. Правові форми і методи здійснення функції держави

Висновок

Тема 12. Правова держава

Вступ


 1. Історія становлення теорії правової держави

 2. Поняття правової держави та її основні принципи

 3. Формування правової держави в Україні

Висновок
Тема 13. Громадянське суспільство

Вступ


 1. Історія становлення поняття громадянського суспільства

 2. Сучасне поняття громадянського суспільства

 3. Громадянське суспільство та сучасна держава

 4. Політичне відчуження і форми його подолання в громадянському суспільстві

Висновок
Тема 14. Місце держави в політичній системі суспільства

Вступ


 1. Поняття політичної системи суспільства

 2. Місце і роль держави в політичній системі

 3. Держава та суспільні організації

 4. Нормативна основа політичної системи суспільства.

Висновок
Тема 15. Форма держави

Вступ


 1. Поняття і структура форми держави

 2. Форма правління

 3. Форма державного устрою

 4. Політичний режим

 5. Форма Української держави

Висновок

Тема 16. Механізм держави

Вступ


 1. Поняття механізму держави та його структура

 2. Поняття та ознаки державного органу

 3. Види державних органів

 4. Принципи організації та діяльності державного апарату

Висновок
Тема 17. Державний апарат

Вступ


 1. Поняття державного апарату

 2. Структура державного апарату

 3. Основні принципи організації і діяльності державного апарату

Висновок
Тема 18. Державний апарат Української держави

Вступ


 1. Класифікація державних органів в Україні

 2. Президент України

 3. Верховна Рада України

 4. Органи виконавчої влади в Україні

 5. Органи судової влади в Україні

Висновок
Тема 19. Держава та демократія

Вступ


 1. Поняття і соціальна цінність демократії

 2. Форми демократії

 3. Демократія та право

 4. Демократична держава

Висновок
Тема 20. Сучасні підходи до розуміння права

Вступ


 1. Теоретичні засади праворозуміння в юриспруденції

 2. "Нормативний" і "соціологічний" підхід до права

 3. Природний підхід визначення права

 4. Поєднання різних підходів до права

Висновок
Тема 21. Форми (джерела) права

Вступ


 1. Поняття та види права

 2. Система джерел права в Україні

 3. Межі дії нормативно-правових актів

 4. Колізії в законодавстві.

Висновок
Тема 22. Держава та особистість

Вступ


 1. Поняття людини, громадянина, особистості

 2. Правове положення особистості в різних соціально-економічних формах.

 3. Правове положення особистості в Україні

 4. Взаємна відповідальність держави та особистості

Висновок
Тема 23. Правовий статус особистості в Україні

Вступ


 1. Поняття правового статусу особистості та його елементи

 2. види правового статусу особистості

 3. Закріплення прав і свобод людини і громадянина в законодавстві України і гарантії їх здійснення

Висновок
Тема 24. Право в системі нормативного регулювання суспільних відносин

Вступ


 1. Система нормативного регулювання

 2. Види соціальних норм

 3. Співвідношення норм права з іншими соціальними нормами

 4. Співвідношення норм права і норм моралі

Висновок
Тема 25. основні правові системи сучасності

Вступ


 1. Правові системи сучасності і критерії їх класифікації

 2. Романо-германська правова система

 3. Англо-американська правова система

 4. Релігійно-традиційна правова система

Висновок
Тема 26. Принципи права

Вступ


 1. Поняття принципів права та їх класифікація

 2. Загальносоціальні принципи права та їх закріплення в законодавстві

 3. Міжгалузеві і галузеві принципи права

 4. Принципи верховенства права

 5. Роль принципів права в правовій системі

Висновок
Тема 27. Співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права

Вступ


 1. Міжнародне право як особлива система права

 2. Концепції співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права.

 3. Форми взаємодії внутрішньодержавного і міжнародного права

 4. Міжнародні договори в правовій системі України

Висновок

Тема 28. Правотворчість

Вступ


 1. Поняття і принципи правотворчості

 2. Стадії правотворчого процесу

 3. Види правотворчості

 4. Правотворча техніка

 5. Правотворчі помилки

Висновок
Тема 29. Законодавчий процес

Вступ


 1. Поняття та правове регулювання законотворчого процесу

 2. Стадії законодавчого процесу

 3. Законодавча техніка

 4. Ефективність законотворчої діяльності

Висновок
Тема 30. Систематизація нормативно-правових актів

Вступ


 1. Поняття систематизації нормативно-правових актів

 2. Облік нормативно-правових актів

 3. поняття і види інкорпорації

 4. Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів

 5. Кодифікація. Види кодифікаційних актів

Висновок
Тема 31. Система законодавства

Вступ


 1. Поняття та співвідношення законодавства з системою права

 2. Структура законодавства

 3. Фактори формування та розвитку системи законодавства

Висновок
Тема 32. Закон як джерело права

Вступ


 1. Поняття закону та його ознаки

 2. Предмет законодавчого регулювання

 3. Загальна характеристика структури закону

 4. Закон в системі джерел права

 5. Колізії в законодавстві (причини існування та засоби подолання).

Висновок

Тема 33. Конституція України як основний закон держави

Вступ


 1. Предмет регулювання Конституції України

 2. Основні юридичні властивості Конституції України

 3. Порядок прийняття Конституції України і внесення змін

 4. Конституція в системі законодавства України

Висновок
Тема 34. Нормативно-правовий акт як джерело права

Вступ


 1. Поняття і структура нормативно-правового акту

 2. Види нормативно-правових актів

 3. Дія нормативно-правових актів у часі і по колу осіб.

 4. Система нормативно-правових актів.

Висновок
Тема 35. Колізії в законодавстві

Вступ


 1. Поняття колізії в законодавстві та причини їх існування

 2. види колізії в законодавстві та засоби їх вирішення

 3. Подолання колізій

Висновок
Тема 36. Норма права

Вступ


 1. Поняття правової норми та її структура

 2. Способи викладу правової норми

 3. Класифікація норм права

Висновок
Тема 37. система права

Вступ


 1. Поняття системи права та її елементи

 2. Галузі та інститути права

 3. Коротка характеристика галузей українського права

 4. Публічне і приватне право

 5. матеріальне і процесуальне право

Висновок
Тема 38. Правові відносини

Вступ


 1. Поняття правовідносин та їх види

 2. Структура правовідносин

 3. Суб'єкти правовідносин

 4. Юридичні факти. Фактичний склад

Висновок
Тема 39. Об'єкти правовідносин

Вступ


 1. Поняття об’єкту правовідносин

 2. Види об’єктів правовідносин

 3. Теоретичні проблеми класифікації об’єкту правовідносин

Висновок
Тема 40. Суб'єкти правовідносин

Вступ


 1. поняття та юридичні властивості суб'єктів правовідносин

 2. Види суб’єктів права

 3. Правосуб'єктність

Висновок
Тема 41. Юридичні факти

Вступ


 1. Загальні поняття і признаки юридичних фактів

 2. Класифікація юридичних фактів

 3. Складні юридичні факти

 4. Юридичні факти як елемент механізації правового регулювання

Висновок
Тема 42. Реалізація норм права

Вступ


 1. Загальні поняття і форми реалізації права

 2. Застосування норм права як особлива форма реалізації права

 3. Стадії застосування норм права

 4. Акти застосування норм права

Висновок
Тема 43. Акти тлумачення норм права

Вступ


 1. Поняття акту тлумачення норм прав та його ознаки

 2. Види актів тлумачення норм права та особливості їх змісту

 3. Висновки Конституційного суду України

Висновок
Тема 44. Застосування права як форма реалізації права

Вступ


 1. Поняття правозастосування та його ознаки

 2. Основні вимоги правильного застосування права

 3. Стадії процесу застосування права

 4. Проблеми в праві і способи їх усунення та подолання

 5. Акти правозастосування, їх види

Висновок
Тема 45. Юридичний процес

Вступ


 1. Поняття юридичного процесу і його правове регулювання

 2. Стадії юридичного процесу

 3. Види юридичного процесу

Висновок
Тема 46. Механізм правового регулювання

Вступ


 1. Поняття механізму правового регулювання

 2. Засоби правового регулювання

 3. Структура механізму правового регулювання

 4. Ефективність правового регулювання

Висновок
Тема 47. Правосвідомість

Вступ


 1. Поняття і види правосвідомості

 2. Структура правосвідомості

 3. Взаємодія права і правосвідомості

 4. Професійна правосвідомість

 5. Фактори, які впливають на формування правосвідомості

Висновок
Тема 48. Правова культура

Вступ


 1. Поняття правової культури та її структура

 2. Ознаки, які визначають рівень правової культури

 3. Фактори, які впливають на рівень правової культури

 4. Роль правового виховання в формуванні правової культури

Висновок
Тема 49. Правопорушення

Вступ


 1. Поняття та ознаки правопорушення

 2. Класифікація правопорушень

 3. Склад правопорушення та його елементи

Висновок
Тема 50. Юридична відповідальність

Вступ


 1. Загальне поняття юридичної відповідальності

 2. Цілі і функції юридичної відповідальності.

 3. Принципи юридичної відповідальності

 4. Види юридичної відповідальності

 5. Обставини, які виключають залучення до юридичної відповідальності

Висновок
Тема 51. Правовий нігілізм

Вступ


 1. Загальне поняття і форми прояву правового нігілізму

 2. Причини виникнення і розвиток правового нігілізму

 3. Основні направлення і методи боротьби з правовим нігілізмом

Висновок
Тема 52. Юридична термінологія

Вступ


 1. Поняття та значення юридичної термінології

 2. види юридичних термінів

 3. Умови раціонального використання юридичної термінології

 4. Проблеми використання юридичної термінології в законодавстві України

висновок

Тема 53. Юридична техніка

Вступ


 1. Поняття та види юридичної техніки

 2. Законодавча техніка

 3. техніка правозастосовчих актів та інших документів

Висновок

Тема 54. Правове виховання

Вступ


 1. Поняття правового виховання

 2. основні направлення правового виховання

 3. Зміст правових знань

 4. Способи правового виховання

Висновок
Тема 55. законність

Вступ


 1. Поняття законності

 2. Принципи законності

 3. Гарантії законності

 4. Конституційна законність і конституційне правосуддя

Висновок
Тема 56. Правопорядок

Вступ


 1. Поняття і признаки правопорядку

 2. принципи правопорядку

 3. Структура правопорядку

 4. Гарантії правопорядку

 5. Співвідношення права, правопорядку та законності

Висновок

Тема 57. Тлумачення норм права

Вступ


 1. Поняття тлумачення норм права

 2. Способи тлумачення норм права

 3. Види тлумачення норм права

Висновок
Тема 58. Тлумачення норм права

Вступ


 1. Поняття правового режиму

 2. Види правових режимів

 3. Правові режими в механізмі правового регулювання

Питання до іспиту

з дисципліни «Теорія держави та права»


 1. Теорія держави і права в системі юридичних наук.

 2. Предмет теорії держави і права та методи дослідження.

 3. Теорії походження держави.

 4. Причини існування різноманітних теорій про виникнення держави.

 5. Причини виникнення держави.

 6. Похідне виникнення держави: поняття та засоби.

 7. Плюралізм у розумінні держави.

 8. Ознаки держави.

 9. Суверенітет держави: поняття, зміст. Співвідношення суверенітету держави, суверенітету народу та суверенітету нації.

 10. Державна влада: поняття та ознаки.

 11. Сучасні підходи до визначення сутності держави.

 12. Типологія держав.

 13. Держава та суспільство. Порівняльна характеристика та співвідношення.

 14. Загальна характеристика функції держави: поняття, зміст, об’єкт.

 15. Класифікації функції держави.

 16. Співвідношення функції держави і функції окремих державних органів.

 17. Форми і методи здійснення функції держави: поняття та види.

 18. Поняття механізму держави і його структура.

 19. Поняття та ознаки державного органу.

 20. Апарат держави: поняття та структура.

 21. Види державних органів.

 22. Принципи організації і діяльності державних органів у демократичній державі.

 23. Принцип поділу влади: сутність, значення, правове закріплення.

 24. Поняття державної служби та її види.

 25. Поняття форми держави та її елементи.

 26. Форма державного правління: поняття і види.

 27. Монархія як форма правління: поняття і види.

 28. Республіка як форма правління: поняття і види.

 29. Форма державного устрою: поняття і види.

 30. Унітарна держава: поняття, ознаки, види.

 31. Федерація: поняття, ознаки, види.

 32. Поняття державного режиму та його види.

 33. Ознаки демократичного державного режиму.

 34. Різновиди антидемократичного державного режиму та їх ознаки.

 35. Теорії виникнення права.

 36. Причини виникнення права та способи формування правових норм.

 37. Основні концепції праворозуміння.

 38. Нормативистське поняття права та його ознаки.

 39. Об’єктивне та суб’єктивне право.

 40. Принципи права: поняття, класифікація, значення.

 41. Закріплення принципів права в нормативно-правових актах.

 42. Право та держава.

 43. Функції права: поняття, види.

 44. Цивілізаційна цінність права.

 45. Соціальні норми: поняття і класифікація.

 46. Співвідношення технічних і соціальних норм.

 47. Техніко-юридичні норми.

 48. Право в системі соціальних норм.

 49. Право і мораль: єдність, відмінність, взаємодія та протиріччя.

 50. Поняття правового статусу та його структура.

 51. Види правового статусу особистості.

 52. Поняття прав та свобод людини та їх види.

 53. Гарантії прав і свобод людини та громадянина: поняття, види.

 54. Поняття та ознаки громадянського суспільства.

 55. Поняття та ознаки правової держави.

 56. Верховенство права як головна ознака правової держави.

 57. Співвідношення категорії: правова держава, демократична держава, соціальна держава.

 58. Поняття національної системи права та її елементи.

 59. Критерії розмежування галузей права.

 60. Загальна характеристика галузей права.

 61. Інститут права: поняття і види.

 62. Приватне і публічне право.

 63. Поняття норми права та її ознаки.

 64. Види правових норм.

 65. Логічна структура правової норми.

 66. Способи викладення правових норм у статтях нормативно-правових актів.

 67. Норма права і стаття нормативно-правового акта.

 68. Система права та правова система.

 69. Поняття правотворчості та її соціальне призначення.

 70. Принципи правотворчості.

 71. Фактори, які впливають на правотворчість.

 72. Правотворчість і законотворчість.

 73. Види правотворчості.

 74. Стадії правотворчого процесу.

 75. Систематизація нормативно-правових актів: поняття та види.

 76. Види форм права в сучасних державах.

 77. Система форм (джерел) права в Україні.

 78. Нормативно-правові акти: поняття та види.

 79. Закон як джерело права: поняття, ознаки, види.

 80. Структура та реквізити нормативно-правових актів.

 81. Закон в системі джерел права.

 82. Конституція як основний закон держави.

 83. Колізії в праві і конкуренція законів.

 84. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття та види.

 85. Визначення поняття законодавства.

 86. Предмет законодавчого регулювання.

 87. Право та законодавство.

 88. Система законодавства.

 89. Система права і система законодавства.

 90. Дія нормативно-правових актів у часі.

 91. Дія нормативно-правових актів у просторі.

 92. Дія нормативно-правових актів за колом осіб.

 93. Міжнародні договори в системі джерел права України.

 94. Значення практики Європейського суду з прав людини для правової системи України.

 95. Судова практика в системі джерел українського права.

 96. Поняття правової системи та її структура.

 97. Класифікація правових систем світу.

 98. Англо-саксонська правова сім’я.

 99. Релігійні та традиційні правові сім’ї.

 100. Романо-германська правова сім’я.

 101. Національна правова система та сім’ї правових систем.

 102. Поняття правосвідомості та структура.

 103. Види правосвідомості.

 104. Правова культура суспільства: поняття та структура.

 105. Ознаки високого рівня правової культури суспільства.

 106. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм. Правове виховання: поняття та необхідність.

 107. Форми і засоби правового виховання.

 108. Поняття правовідносин та ознаки.

 109. Види правовідносин.

 110. Підстави виникнення правовідносин.

 111. Склад правовідносин.

 112. Юридичний зміст правовідносин.

 113. Суб’єкти права: поняття та види.

 114. Правосуб’єктність: поняття, елементи.

 115. Суб’єктивне право: поняття та структура.

 116. Юридичний обов’язок: поняття та структура.

 117. Законні інтереси: поняття, види.

 118. Об’єкт правововідносин: поняття та види.

 119. Фактичний та юридичний зміст правовідносин.

 120. Поняття та класифікація юридичних фактів.

 121. Фактичний склад як підстава виникнення правовідносин.

 122. Поняття та форми реалізації права.

 123. Застосування як особлива форма реалізації права.

 124. Стадії процесу застосування норм права.

 125. Вимоги до застосування права.

 126. Акти застосування права: поняття та види.

 127. Структура акта застосування права.

 128. Прогалини в праві: поняття та причини існування.

 129. Засоби подолання та усунення прогалин в праві.

 130. Поняття тлумачення права. Необхідність та значення тлумачення права.

 131. Види тлумачення права по суб’єктах.

 132. Види тлумачення норм права за обсягом.

 133. Засоби тлумачення норм права.

 134. Акти тлумачення норм права: поняття та види.

 135. Юридичний процес: поняття та види.

 136. Поняття та ознаки правомірної поведінки. Види правомірної поведінки.

 137. Поняття та ознаки правопорушень.

 138. Види правопорушень.

 139. Юридичний склад правопорушень.

 140. Поняття юридичної відповідальності та її ознаки.

 141. Підстави юридичної відповідальності.

 142. Види юридичної відповідальності.

 143. Мета та функції юридичної відповідальності.

 144. Принципи юридичної відповідальності.

 145. Обставини, що виключають протиправність діяння і юридичну відповідальність.

 146. Юридична відповідальність та інші міри державного примущення.

 147. Правові режими: поняття, види.

 148. Законність: поняття, принципи, гарантії.

 149. Правопорядок: поняття, ознаки.

 150. Дисципліна: поняття, ознаки, види.


Рекомендована література
1.1. Основна література
Абдулов М.И. Теорія государства и права.-СПб.: Питер, 2003.-396с.

Абдулов М.И., Комаров С.А. проблемы теории госудаства и права/ Учебник.-СПб.: Питер, 2003. -576с.

Александров Н.Г. Сущность социалистического государства и права.М.: Знание, 1969.-128с.

Алексеев С.С. Государство и право. Учебное пособие. - М. :ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2008.–152с.

Алексеев С.С. Общая теорія права. Курс в 2-х томах. – М., 1981, 1982.

Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опит комплексного исследования. – М.:Статут, 1999.-712с.

Алексеев С.С. Теория права. – М.: Изд-во БЕК, 1994.-224с.

Загальна теорія держави і права: Підручник/За ред. д-ра юрид. Наук, проф.., акад.. АПрН України О.В. Петришина. –Х.: Право, 2009.– 584с.

Загальна теорія держави і права:(основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): навч. посіб./За ред.. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко.-К.: Юрінком Інтер. 2008.-400с.

Кельман М.С., Мурашин О.Г., Сухицька Н.В. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття).-К.:Центр навч. літератури.-2006.-148с.

Комаров С.А. Общая теория государства и права. -СПб.: Питер.- 2004.-510с.

Конституція України: Наук.-практ.комент./ Ред.колегія: В.Я. Тацій, Ю.П, Битяк, Ю.М. Грошевий.-Х.:Право, 2003.-808с.

Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права.-СПб.: Изд-во «Юрилический центр Пресс», 2003.-428с.

Котюк В.О. Загальна теорія держави і права.- К.:Атіка, 2005.-592с.

Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій.-К.: Вентурі; 1996.-208с.

Крестовская Н.М., Матвеева Л.Г. ория государства и права: Елементарний курс.- Х.: Одиссей, 2007.-423с.

Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права: Навч.посіб.- К.: Юристконсульт: КНТ, 2006.-355с.

Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права. М.: Проспект, 2007.-Т.2: Право.-656с.

Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. М.: Проспект, 2006.-622с.

Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2006.-544с.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М.: НОРМА – ИНФРА – М.: 2000.-552с.

Оборотов Н.Н Теория государства и права (прагматический курс): Экзаменац. справ.- О.: Юрид. лит., 2004.-184с.

Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: Учебник.-СПб: Изд-во юрид. ф-та СПбГУ, 2005.-472с.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навч.посіб.-Вид.10-те, доп.-Львів: Край, 2008-224с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Підручник.-Х., Консум.2006.-656с.

Сырых В.М. Теория государства и права/отв.ред.док-р.юрид.наук, проф. С.А. Чибиряев.- Билина.-1998.-512с.Теорія держави і права. Державний іспит.

Навч.посіб./Оборотов Ю.М., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф,, Матвеева Л.Г.-Х.: Одіссей, 2007.-256с.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М.: Интерстиль, 2001.-377с.

Червонюк В.И. Теория государства и права.- М.: Инфра.- М., 2006.-704с.

Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства.: Учеб.пособ.- М.: Ин-т гос. и права РАН, 2003.-204с.

Юридична енциклопедія: В. 6т.- К.: Вид-во «Укр. Енциклопедія ім. М.П. Бажана», 1998-2004.

Явич Л.С. Общая теория права. Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.-288с.

Явич Л.С. Сущность права. Социально – философское понимание генезиса развития и функционирования юрилической формы общественных отношений. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985.-206с.
1.2. Рекомендована література до семінарських (практичних занять)
До теми 1
Арзамасов Ю.Г. Тенденции развития юридических наук. Становление новой науки – нормографии// Государство и право.- 2007.-№10.-С.101-104.

Васильєв А.М. Правовые категории: методологические аспекты разработки системы категорий теории права.- М.: Юридліт., 1976.-264с.

Ганьба Б. Системний підхід та його застосування в досліджені державно – правових явищ// Право України.- 2000.-№3.- С.41-43.

Дудченко В.В., Манько Д.Г. Роль методології юридичної науки у становленні іноваційного науково – правового мислення// Актуальні проблеми держави і права.:Зб.наук. пр.-О.: Юрид.літ., 2003.- Вип.21.-С.13-17.

Козюбра Н.И. Понятие и структура методологии юридической науки// методологические проблемы юридической науки.- К.: Ин-т.гос. и права, 1990.-С.5-6.

Колодий А. Теорія права на терезах сьогодонення// Право України.-2003.-№2.-С.163-166.

Коростей В. Якою бути національній теорії держави і права// Право України.-2001.-№7.С.23-25.

Липень С.В. Развитие общей теории права как процесс конкретизации научного знания//Государства и права.-2009.=№10.-С.74-79.

Мартышин О.В. Нравственные основы теории государства и права// Государство и право.-2004.-№7.-С.5-13.

Мартышин О.В. Нужна ли философия права как самостоятельная юридическая дисциплина?// Государство и право.-2009-№11.-С.18-28.

Мартышин О.В. Общетеоретические юридические науки и их соотношение// Государство и право.-2004.-№7.-С.5-11.

Мартышин О.В. Теория государства и права в постсоветское десятилетие// Право и политика.-2000.-№7.-С. 6-14.

Мирониченко М. Системно – інформаційний підхід у досліджені правової системи// Право України.-2006.-№8.-С. 35-39.

Нравственные основы теории государства и права: Международн.науч.конф.// Государство и право.-2005.-№8.-С.91-110.

Оборотов Ю.Н. Методология юридической науки в эпоху постмодерна// Юрид.вестник.- 2002.-№4.-С. 81-85.

Полешко А. Методологічні проблеми юридичної науки в Україні (з міжнародної конференції)// Право України.-2004.-№7.-С.145-148.

Полешко А. Методологія правової науки і правозастосовної практики// Право України.- 1996.-№12-

Поцелуев Е.Л. Современное состояние теории государства и права: Кризис или поиск собственной идентичности?// Правоведение.-2004.-№2.-С.145-165.

Саидов А.Х. Введение в сравнительное правоведение.- М.: Наука,1988.-144с.

Селиванов В. До проблеми розроблення концепції розвитку вітчизняної юридичної науки// Право України.-2001.-№7.-С.11-19.

Селиванов В. Приватно - правові засади розвитку вітчизняної юридичної науки// Право України.-2001.-№3.-С.21-33.

Сергевнин С.Л. О соотношении политической науки, науки о государстве и правоведении// Правоведение.-1991.-№6.-С.40-50.

Сырых В.М. Логическое основание общей теории права. В 2-т. Т1. Элементарный состав.- М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2000.-С. 43-91, 359-502.

Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения.- М.: Изд-во Норма, 1996.-С.20-66.

Тихомиров Ю.А. Сравнительное правоведение: развитие концепций и общественная практика// Журнал российского права.-2006.-№6.-С.5.
До теми 2
Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества.- М.: Высш.шк.1990.-351с.

Аннерс Э. История европейского права. Пер. со швед.- М.: Наука, 1994.-С.10-20.

Думанов Х.М., Першиц А.И. Мононорматика и начальное право// Государство и право.-2000.-№9.- С.85-91; 2001.-№1.-С. 98-103.

Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы. М.: Юрист, 1999.- 335с.

Оборотов О.А. Традиции и новации в правовом развитии.- О.: Юрид. літ., 2001-С.9-16.

Пьянов Н.А. Консультации по теории государства и права: Тема «Происхождение государства и права»// Сибирский юрид.вестник.-2001.- №1. (www.law.edu.ru)

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с исследованиями Л.Г. Моргана// Маркс К., Энгельс Ф. Соч.2-е Изд.Т2.- С.23-178.
До теми 3
Байтин М.И. О понятии государства// Правоведение.- 2002.-№3 (242).-С. 4-16.

Бляхман Б.Я. О социальной ценности государства// Сибирский юрид.вестник.- 2003.-№4 (www.law.edu.ru)

Жуков В.Н. Государство как ценность// Государство и право.-2009.-№9.- С. 14-26.

Керимов А.Д. Современное государство: Вопросы теории. М.: «Норма», 2007.- 144с.

Крашенинникова Н.А. Цивилизационные подходы к изучению истории государства и права// Методологические проблемы правоведения.- М., 1994.-С.7-8.

Любашиц В.Я. Современное государство в глобализирующемся мире: проблемы теории// Правоведение.- 2004.-№4.-С. 203-221.

Макуев Р.Х. Несостоятельность идеи «ограниченного суверенитета»// Государство и право.-2008.-№9.- С. 23-29.

Марченко М.Н. Государственный суверенитет: проблемы определения понятия и содержания// Правоведение.- 2003.-№1.- С.186-197.

Марченко М.Н Государство и право в условиях глобализации. М.; Проспект, 2008.-400с.

Пастухова Н.Б. Международная интеграция и государственный суверенитет.//Государство и право.- 2006.-№10.-С.82-85.

Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико – методологічні засади дослідження// Право України.- 2001.-№8.- С.41.

Рожкова Л.И. Принципы и методы типологии государства и права.- Саратов.- 1984.

Тойнби А. Постижение истории. М., 1996.

Чиркин В.Е. Современное государство. М., 2001.


До теми 4
Джураева О.О. Поняття та ознаки функції сучасної держави// Актуальні проблеми політики.Зб.наук.пр.- О.: Юрид. літ.- 2005.-Вип. 25.С.143-149.

Лошихін О. Економічна функція у системі функції сучасної держави: деякі питання теорії// Право України.- 2006.-№8.- С.29-34.

Морозова Л.А. Влияние глобализации на функции государства.// Государство и право.- 2008.-№6.-С.101-107.

Морозова Л.А. Функции российского государства на современном этапе// Гос.и право.-1993.-№6.- С.103-108.

Наливайко Л.Р.Поняття та основні ознаки функції держави// Правова держава.- К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2005.-Вип. 16.- С.177-191.

Падалко Г. До сучасного розуміння наукової категорії «функції держави» (загальний огляд проблеми)// Право України.- 2006.- №6.-№8.- С. 63-68.

Просвирнин Ю.Г. Информационная функция государства.// Журн.российского права.- 2002.-№3.-С.29-35.
До теми 5
Бостан С.К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики: Монографія.- Запоріжжя: Юрид. ін-т, 2005.-540с.

Брезгулевская Н.В. Виды федерации и модели федерализма// Правоведение.-2005.-№3.- С. 150-162.

Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В. Політичні режими сучасності та перехід до демократії.- Л., 1999.-278с.

Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов./ Под общ. ред. члена-корр. РАН., проф. М.В Баглая, докт. юрид. наук, проф. Ю.И. Лейбо и докт.юрид.наук, проф. Л М. Энтина.- М.: Изд.группа НОРМА – ИНФРА.- М., 1999.-832с.

Правовые системы стран мира: Энцикл. словарь/Отв.ред. А.Я. Сухарев.- М.: Норма, 2000.-840с.

Сергевнин С.Л. Суб’єкт федерації: Статус и законодательная деятельность.- СПб.: Изд-во: Юрид. ин-та.- 1999.-215с.

Серёгин А.В. Концептуальные подходы к определению категории «форма правления»// Государство и право.- 2006.-№3.- С.18-23.

Сухонос В.В. Форма правління: термінологія, класифікація, характеристика (проблеми постіндустріальної епохи)// Держава і право: Зб.наук.пр.- К., 2003.- Вип.21.- С.57-63.

Фарукшин М.Х. Федерализм. Теоретические и прикладные аспекты.- М.: Юрист, 2004.-527с.

Чиркин В.Е. Государствоведение. 2-е изд, испр.и доп. М.: Юрист, 2000.- 382с.

Шаповал В.М. Державний лад країн світу: Довідник.- К.: Укр.центр правничих студій, 1999.-320с.

Якушин В. Різновиди політичних режимів// Віче.- 1995.-№9.- С.129-133.


До теми 6
Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактовки: Учебное пособие.- М.: Юристъ, 1999.-335с.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Отв. ред. проф. М.Н. Марченко.- Том 1. Теория государства.- М.: Изд-во «Зерцало», 1998.- С. 37-63.


До теми 7
Байтин М.И. Сущность права: современное нормативное правопонимание на грани двух веков.- 2-е изд.доп.- М.: Издат. дом «Право и государство»., 2005.-543с.

Ведяхин В.М., Ведяхина К.В. Понятие и классификация принципов права// Право и политика.- 2002.- №4.- С.19-28.

Вопленко Н.Н. Сущность, принципы и функции права: Учеб. пособие.- Волгоград, 1998.-54с.

Графський В. О традиціях в понимании права// Право України.- 2010.- №4.- С. 76-81.

Иванова С.А. Принцип социальной справедливости в правоприменительной деятельности (теоретические аспекты реализации)// Государство и право.- 2006.- №1.- С. 19-26.

Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право.//Государсвто и право.- 2000.- №3.- С.5-11.

Козюбра М. Праворозуміння: поняття, типи та рівні// Право України.- 2010.- №4.- С. 10-21.

Колодій А.М. Принципи права України.- К.: Юрінком. Інтер, 1998.

Коростей В. Про функції права// Право України.- 2004.- №9.- С.124.

Луць Л., Фулей Т.І. Деякі аспекти впровадження загальнолюдських принципів права в юридичну практику України// Держава і право. К.:Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України., 2003.- Вип.20.

Мартышин О.В. Метафизические концепции права// Государство и право.- 2006.-№2.- С. 64-71.

Матузов Н.И. О праве в объективном смысле: гносеологический аспект// Правоведение.- 1999.- №4.- С.129-143.

Оборотов Ю.Н. Традиции и новации в правовом развитии.- О.: Юрид.літ., 2001.- С.95-108.

Поляков А.В. Постклассическое правоведение и идея коммуникации// Правоведение.- 2006.- №2.- С.26-43.

Рабінович П. Сучасні європейські право розуміння// Право України №3.-2008.- №3.- с.4-6.

Скурко Е.В. Правовые принципы в правовой системе, системе права и системе законодательства: Теория и практика// Правоведение.- 2006.- №2.- С.55-61.

Суменков С.Ю. Принципы права и исключения в праве: аспекты соотношения// Государство и право.- 2009.- №5.- С.23-30.

Стащенко А. До питання про «ефективність» права як категорії юридичної науки// Підприємництво, господарство, право.- 2010.- №1.- С.14-16.

Тесленко М. Право як інструмент соціальної справедливості// Право України.- 2004.-7.- С. 40-44.

Цимбалюк М. Цивілізаційна цінність права у демократичному суспільстві// Право України.- 2003.-№2.- С.65-70.


До теми 8
Байтин М.И., Петров Д.Е. Основные отрасли современного права// Право и политика.- 2004.- №1.- С.19-30.

Байтин М.И., Петров Д.Е. Соотношение отрасли права и отрасли законодательства// Правоведение.- 2004.- №4.- С.29-40.

Байтин М.И., Петров Д.Е. Метод регулирования в системе права: виды и структура// Журн.российского права.- 2006.- №2.- С.84-95.

Баландин В.Н., Павлушина А.А. Проблема соотношения «материального» и процесуального в праве и ее значение для определения понятия «юридический процесс»// Журн. российского права.- 2002.- №6.- С.93-101.

Богданов Е. Соотношение частного и публичного в гражданском законодательстве// Российская юстиція.- 2000.- №3.- С.23-25.

Кагадій М. Поняття та елементи правової системи// Право України.- 2004.- №12.- С.32-36.

Кононов А.А. Общенаучная концепция системы права// Правоведение.- 2003.- №3.- С.12-21.

Лук’янец Д. Про систему права// Підприємництво, господарство, право.- 2002.- №12.-С.3-5.

Луць Л. Структура правової системи суспільства: загальнотеоретичні аспекти// Право України.- 2002.- №9.- С.7-10.

Луць Л. Трансформація нормативної частини сучасної правової системи України – вимога часу// Право України.- 2003.- №3.- С.117-121.

Мозолин В.П. Система российского права (доклад на Всероссийской конференции 14 ноября 2001г.)// Государсвто и право.- 2003.- №1.- С. 107-113.

Филимонов В.Д. Норма права и ее функции// Государство и право.- 2007.- №9.- С. 5-12.

Чабаненко М. Імперативні та диспозитивні способи правового регулювання на сучасному етапі розвитку аграрного права як галузі// Право України.- 2004.- №11.- С.109.

Ющик О.І. Галузі та інститути правової системи (міфи і реальність).- К.: Оріон, 2002.- 112с.


До теми 9
Бережняк Б. Концептуальні засади систематизації національного законодавства в соціально – культурній (духовній) сфері// Юридичний вісник.- 2009.- №1.- С.40-44.

Бошно С.В. Влияние судебной практики на законодательство// Государство и право.- 2004.- №8.- С.14-22.

Железняк Н. Правове регулювання нормотворчої діяльності// Право України.- 2002.- №12.- С.102-107.

Ковальський В.С., Козінцев І.П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади.- К.: Юрінком Інтер, 2005.- 192с.

Коростей В. Проблеми правотворчості в Україні// Право України.- 2004.- №3.- С.121-124.

Ониськів М. Глобалізація і право творення// Право України.- 2002.- №9.- С.10-14.

Ткачук А. Законодавча техніка. Практичний посібник. Як готувати проекти законів.- К.: Ін-т громад.сусп-ва. 2004-184с.

Ющик О.І. Теоретичні основи законодавчого процесу: Монографія.- К.: Парламентське вид-во, 2004.- 519с.До теми 10
Анишина В.И. Решения Российских судов в системе праворегулирования: некоторые проблемы теории и практики// Гос-во и право, 2007.- №7.- С.57-63.

Бабенко А.Н., Парфінова Т.А. Понятия и признаки нормативного договора// Сибирский юрид.вестник.- 2004.- №2 (www.law.edu.ru).

Бахрах Д.Н. Три способа действия во времени новых правовых норм и три способа прекращения действия старых норм// Гос-во и право.- 2005.- №9.- С.5-12.

Беляневич В.В. Прецидентность судебной практики: некоторые аспекты постановки проблемы// Юридическая практика.- №23 (343), 20июля 2004г. - С. 16-17.

Беляневич В.В. Прецидентность судебной практики: проблемы легализации// Юридическая практика.- №31 (345), 3 августа 2004.- С.1,16.

Беляневич В.В. Прецедентність судової практики: деякі аспекти дослідження проблеми// Бюлетень Міністерства юстиції України.- №11 (49) 2005.- С.73-80.

Богдановская И.Ю. Прецедентное право/ Отв.ред. Н.С. Крылов.; АН СССР.- М.: Наука, 1993-239с.

Богдановская И.Ю. Судебный прецедент как категория «общего права»// Право и политика.- 2002.- №7 (31).- С.18-23.

Бошно С.В. Доктрина как форма и источник права// Журн.российского права.- 2003.- №12.- С.70-79.

Бошно С.В. Судебная практика: Способы выражения// Государство и право.- 2003.- №3.- С. 19-29.

Вильдхабер Л. Роль и значение прецедента в деятельности Европейского суда по правам человека// Право и политика.- 2001.- №8.- С.102-109.

Вовк І. Види аналогії у кримінальному судочинстві України// Підприємництво, господарство, право.- 2010.- №1.- С.149-153.

Вопленко Н.Н., Рожнов А.П. Правоприменительная практика: понятия основные черты и функции: Монография.- Волгоград: Изд-во Вол.ГУ., 2004.-205с.

Дихтяр А.И., Рогожин Н.Р. Источники права и судебная практика// Брист.- №1.- 2003.- С.2-7.

Думанов Х.М., Першиц А.И. К уточнению понятия «обычное право»// Гос.и право.- 2005.- №3.- С.77-82.

Євграфова Є. Доктрини та концепції правової системи України: форми і сфери застосування// Право України.- 2010.- №5.- С. 77-83.

Коваленко Т. Роль правового звичаю в забезпеченні ефективності правового регулювання земельних відносин// Право України.- 2010.- №2.- С.135-141.

Котелевская И.В. Закон и подзаконный акт// Журн.российского права.- 2000.- №1.- С.34.

Лукьянова Е.Г. Закон в постсоветской России: проблемы адекватности восприятия и использования// Государство и право.- 2009.- №8.- С.62-71.

Луспеник Д. Отечественная судебная практика как дополнительный источник права// Юридическая практика.- №23 (337).- 8 июня 2004г.- С.10-12.

Луспеник Д. Какой статус у судебной практики?// Юридическая практика.- №31 (345), 3 августа, 2004г.- С.8.

Малишев Б.В. Судова практика: поняття, ознаки, структура// Часопис Київського університету права.- 2005.- №2.- С.22-26.

Марченко М.Н. Является ли судебная практика источником российского права// Государсвто и право.- 2000.- №12.- С.11-21.

Марченко М.Н. Источники права.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005-760с.

Морозова Л.А. Еще раз о судебной практике как источнике права// Государство и право.- 2004.- №1.- С.19-23

Нікітчук І. Теоретичний аспект застосування правового прецеденту в цивільному судочинстві України// Підприємництво, господарство та право.- 2005.- №5.-С.44-47.

Осипян Б.А. Трансформация права в закон: духовные, научные и практические аспекты// Государство и право.- 2006.- №10.- С.43-50.

Пархоменко М.Н. Джерела права: проблеми теорії та методології.- К.: Юридична думка, 2008.- 336с.

Подковенко Т. Система законодавства України: стан та шляхи вдосконалення// Підприємництво, господарство, право.- 2005.- №9.- С.40-44.

Погребняк С.П., Уварова О.О. Судова практика: поняття функції// Бюлетень Міністерства юстиції.- 2004.- №9 (35) 2004.- С.47-59.

Рогач О. Кодекс в системі законодавчих актів України// Підприємництво, господарство. Право.- 2002.- №5.- С.56-58.

Сауляк О.П. Судебная практика как источник российского права (материальный и формальный аспект проблемы)// Государство и право.-2009.- №11.- С.5-10.

Селиванов В. Нетотожність права і закону (методологічний аспект)// Право України.- 2005.- №5.- С.7-11.

Сокияйнен Л.Ф. Мусульманское право: вопросы теории и практики.- М.: Наука. Гл. ред. восточной лит., 1986.-256с.


Талапина Є.В. Электронное опубликование нормативных актов: зарубежный опыт// Государство и право.- 2009.- №7.- С.54-60.

Тихомиров Ю.А. Теория закона.- М.: Юрид.лит., 1982.-256с.

Тищенко Ю. Миф как источник права// Юридичний вісник.- 2009.- №1.- С.5-9.

Чуквичев Д.В Кодификационные акты, их специфика и значение в системе права// Государство и право.- 2009.- №8.- С.5-13.

Шмаленя С. Теоретичні питання судового розсуду при вирішенні справ за аналогією права// Підприємництво, господарство, право.- 2005.- №11.- С.126-128.
До теми 11
Архипов С.И. СУбъект права: Теоритическое исследование.- СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр пресс», 2004.- 466с.

Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения.- М.: Изд-во, ЛГУ, 1981.- 83с.

Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права.- Л.: Изд-во ЛГУ, 1987.- 128с.

Гудима Д. Деякі новели в інтерпретації поняття «суб’єкт права»: абсурдні чи перспективні// Право України.- 2010.- №2.- С.82-86.

Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве.- М.: Юрид.лит., 1984.- 144с.

Кикоть.Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права// Право України.- 2003.- №7.- С.29.

Кикоть.Г. Юридичні факти у механізмі правового регулювання: проблеми теорії// Право України.- 2005.- №7.- С. 109-111.

Книпер Р. Государство в гражданском праве// Государство и право.- №9.- С.101-104.

Малько А.В. Законные интересы как правовая категория.- СПб: Изд-во Р. Асланов «Юридический центр пресс», 2004.- 357с.

Матузов Н.И. Общие правоотношения и их специфика// Правоведение.- 1976.- №3.- С.23-33.

Мотовиловкер Е.Я. Законный интерес и субъективное гражданское право// Правоведение.- 2005.- №2.- С.210-217.

Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении.- М.: Юрид. лит., 1974.- 348с.До теми 12
Бобровник С.В. Правове регулювання суспільних відносин та реалізація права// Правова держава: Щорічних наук.пр. Ін-ту держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України.- 1996.- Вип.7.- С.103-108.

Вопленко Н.Н., Рожков А.П, Правоприменительная практика: понятие, основные черты и функции: Монография.- Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004.- 205с.

Завадская Л.Н. Механизм реализации права. М.: Наука, 1992.- 288с.
До теми 13
Тарадонов С.В. Правовой порядок и пути его укрепления. Параметры внутрегосударственного и международно – правового совершенствования// Государство и право.- 2006.- №5.- С. 75-84.

Корельский В.Д. Демократия и дисциплина в развитом социалистическом обществе.М., 1997.

Манашин В.С. Дисциплина и общество. М., 1984.

Крусян А. Конституційний правопорядок у системі сучасного українського конституціоналізму// Юридичний вісник.- 2009.- №1.- С.16-21.

Крисюк Ю. Соціальний та правовий порядок і стабільність суспільства, взаємозв’язки і взаємообумовленість// Право України.- 2007.- №7.- С.30-34.

Упорядник


Чернишова Тетяна Василівна
навчальна програма

з дисципліни “теорія держави і права”

для студентів напряму підготовки 6.030402 право спеціальності «Правознавство»

Підготовлено до друку _______ Формат 30* 42/4.

Папір офсетний. Ризографія. Ум. друк. арк. ___.

Обл.-вид. арк. ___. Тираж _____ прим. Зам. №_____.
Національний гірничий університет49005, м. Дніпропетровськ, просп. К.Маркса, 19


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка