Програма з факультативного курсу для учнів 10-11 класів «Англійська мова для ділового спілкування»Скачати 136.56 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації19.11.2018
Розмір136.56 Kb.
#64909
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7

КЗ Маріупольський НВК “Загальноосвітня школа – ліцей інформаційних технологій”№69

Навчальна програма з факультативного курсу для учнів 10-11 класів «Англійська мова для ділового спілкування»

Сергєєва Олена Олегівна, учитель англійської мови, « вища» категорія, «старший учитель».


Ласкова Ірина Олегівна, учитель англійської мови, « вища» категорія, «старший учитель » Ласкова Ірина Олегівна

Анотація

Програма курсу «Англійське ділове спілкування» для  учнів 10-11 класів загальноосвітніх  навчальних закладів має на меті оволодіння усними та письмовими мовленнєвими зразками у тематичних рамках бізнес-сфери, розвиток основ етикету ділового спілкування та збагачення лексичного запасу через розширення ситуацій спілкування в діловій сфері.

Вивчення ділового мовлення на заняттях факультативного курсу в старших класах середньої загальноосвітньої школи передбачає комплексну реалізацію практичних, виховних і освітніх цілей, базується на прикладах з різних життєвих ситуацій та практики сприйняття мови на слух, «спонтанного» спілкування. При цьому виховні й освітні цілі реалізуються в процесі практичного оволодіння мовою.

Пояснювальна записка

На заняттях факультативного курсу «Англійська мова для ділового спілкування» учні ознайомлюються із звичаями та традиціями англомовних країн, їх культурними надбаннями, політично-адміністративним устроєм, вчаться грамотна викладати свої думки , розуміти всі тонкощі бізнес лексики, вести листування англійською мовою. Курс орієнтований насамперед на розвиток розмовних навичок, підвищення та закріплення рівня знань, здобутих на уроках, а також подолання мовного бар’єру.   

Вивчення даного курсу має велике значення для загального розвитку особистості учнів, оскільки потребує значних зусиль систематичної праці, що сприяє формуванню працьовитості, самостійності, допитливості. Курс кожного класу передбачає 70 годин, заняття проводяться двічі на тиждень тривалістю 45 хвилин. Програма структурована; у ній представлені такі розділи як професії, влаштування на роботу, заробітна плата, кар’єра, бізнес, торгівля, виробництво, маркетинг, діловий етикет, використання мережі Інтернет, партнерство, філософія бізнесу, видатні бізнесмени сучасності, фінанси, фінансові центри.
Мета вивчення ділового мовлення підпорядковується основній меті навчання іноземної мови у навчальних закладах. Досягнення цієї мети передбачає взаємопов’язаний комунікативний і соціокультурний розвиток учнів засобами мови для підготовки їх до міжкультурного спілкування в різноманітних сферах життєдіяльності, в тому числі й у бізнес-сфері. У зв’язку з останнім стає актуальним вивчення курсу ділового англомовного спілкування як засобу ознайомлення із діловим етикетом та культурою ділового мовлення, із основами економічних знань та основними поняттями бізнес-сфери, засобу знайомства із соціально-економічними реаліями англомовних країн.
Практична мета полягає в тому, щоб навчити учнів у процесі навчання ділової англійської мови в старших класах середньої загальноосвітньої школи:

- усному діалогічному і монологічному мовленню в тематичних рамках бізнес-сфери;

- читати тексти публіцистичного і науково-популярного характеру з метою отримання інформації з теми на рівні повного або часткового розуміння; учні повинні вміти отримувати та розуміти інформацію з інструкцій, форм, бланків, вивісок, вказівок, меню тощо;

- уміти сприймати на слух тексти згідно з тематикою факультативного курсу(розуміти на слух оголошення, повідомлення та ін.);

- володіти основами культури й етикету ділового письма та ознайомити із міжнародними стандартами ведення ділової документації (в необхідних межах);

- систематизувати набуті за попередні роки знання граматичного матеріалу, необхідного для навчання ділового спілкування;

- збагачувати лексичний запас шляхом розширення ситуацій спілкування та проектів у діловій сфері.

Освітні цілі. Усвідомлення учнями функцій іноземної мови в навчальному процесі й суспільстві; сприяння лінгвістичному розвитку учнів; оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається; уміння в разі необхідності використовувати різноманітні засоби (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, аудіо та відеоматеріалами ). Оволодіння іноземною мовою сприяє розвитку в учнів мовленнєвих , інтелектуальних і пізнавальних здібностей; готує до участі в іншомовному спілкуванні; стимулює бажання подальшого самовдосконалення в галузі оволодіння іноземною мовою; розвиває вміння застосовувати знання і навички в реальних життєвих ситуаціях у процесі пошуково – дослідницької діяльності.

Виховні цілі програми передбачають виховання культури спілкування; виховання особистості, здатної спілкуватися з носіями мови; вироблення уміння співпрацювати в групах в процесі виконання творчих завдань; залучення учнів до загальнокультурних цінностей; виховання інтересу до вивчення й практичного застосування іноземної мови.

В процесі проведення занять факультативу за даною програмою, необхідно враховувати такі чинники: заняття повинні проводитися в умовах психологічного комфорту; використання дібраної згідно змісту програми і чинних вимог наочності, аудіо- та відеозаписів, газет, що містять автентичний матеріал, тощо.

Під час проведення факультативу планується проведення таких форм роботи: рольові ігри, робота в групах, парах, створення проектів та електронних плакатів.

Оцінювання знань відбувається шляхом застосування тестів, розроблених відповідно до Рекомендацій Ради Європи. Використання різноманітних тестових завдань, розроблених відповідно до системи оцінювання знань , допоможе зменшити рівень формалізації процесу оцінювання і сприятиме більш об’єктивному й адекватному оцінюванню навчальних досягнень учнів.
Тематично - часова модель програми факультативного курсу з англійської мови «Англійська мова для ділового спілкування» (70 год., 2 год. на тиждень)

Зміст програми факультативного курсу «Англійська мова для ділового спілкування» розрахований на 70 годин ( 2 години на тиждень) і складається з12 розділів , 4 tests, Grammar photocopiable activities, Grammar photocopiable activities teacher‘s notes. Кожна тема розрахована на 5-6 уроків і містить такі форми роботи: Talking business, Vocabulary, Reading, Listening, Grammar, Language for, Speaking and Writing, Case Study, CD-Rom.10 клас


К-ть годин

Теми

Форми роботи

Talking business

Vocabulary

Reading

Listening

Grammar

Language for

Speaking


Writing

6

A new job

Worries on your first day in a new job

New employees

Dream jobs

Welcoming new recruits

Be, have, have got

Introductions

Introducing yourself

New employee announcement Language point: conjunctions

6

Organizations and roles

Companies with no hierarchy

Company organigrams

Typical working day

Company hierarchies

Present Simple: describing routines

Describing roles

Talking about your job responsibilities

Speculative job letter Beginning and ending letters

6

Quality

Brands

Describing quality and cost

ISO standards

Upmarket/ downmarket supermarket

Present Simple and continuous

Ordering a process

Sequencers: explaining a process

A letter of complaint Language point: common grammar errors

5

Money

Personal finance questionnaire

Personal banking vocabulary

The euro

Bank transactions

Countable and uncountable nouns

Telephoning1starting and receiving a phone call

Telephoning role play

Describing a graph Language point: prepositions of time and movement

5

Import – Export

Importing

Exporting and markets

Exporting in niche markets

An exporting expert

Past Simple

Telephoning2 making and responding to requests

Making a polite telephone call

An email: making first contact Language point: would/ could for polite requests

6

Travel

Commuting to work

Travel vocabulary

Business travelers

Business traveler vs. tourism

Present Perfect

Making sure

Checking facts

An itinerary Language point: Present Perfect for reporting arrangements already made

6

Career prospects

Tour career

Career plans

Networking

Leadership

Comparati

ves and superlativesGiving advice and warnings

A mini-presentation

Following up a new a new business contact Language point: which/ when/who

6

Time is money

The value of time

Time and logistics

Investing to save time

How three people manage their time at work

The future

Telephoning3making appointments

Role play: making appointment

An email: arranging a meeting Language point: imperatives

6

The customer

Questionnaire: Is the customer right?

Customers

Product development mistakes

Mass customization

The 1st conditional

Making suggestions

Finding solutions to customer problems

Writing a fax with directions Language point: prepositions of place

6

Business online

New technology and working from home

Internet collocations

How to decide whether your business would be successful online

How three people use the Internet at work

The 2nd conditional

Giving, asking for, and responding to explanations

A meeting: reasons behind company decisions

Homepage-paragraph on ‘Who we are’ Language point: articles

6

Not for profit

Charities

Charity as a business

The Big Issue

Ways of raising money

The passive

Discussing opinions

Deciding on whether or not to accept corporate sponsorship

Internal email: how to improve corporate image Language point: modals

6

Problem – solving

Fixing problems: cost of know-how vs. labour

Problems and solutions

A company’s problem with absenteeism, and solutions

Problem-solving methods

Past Continuous and used to

Talking about problems and solutions

Solving problems

Report on the results of a survey Language point: proportions

11 клас


К-ть годин

Теми

Форми роботи

Vocabulary

Listening

Reading

Grammar

Language for

Speaking

Writing


Case study

5

Communica

tion


Communica

tion in businessUsing English for work

Benefits of learning other language

Tense review

Telephoning and leaving messages

Leaving and taking messages

Letters, faxes, and emails

A company language policy

6

Careers

Applying for jobs

Attitudes towards work

Two people talk about jobs

The Present Simple and Continuous

Giving advice

Advising a colleague

Producing a CV

Finding the right job

6

Employment

Employment-adjectives to describe people

How employable are you?

Changing economies

The Past Simple and Present Perfect

Asking questions and stating preferences

Expressing preferences about working conditions

Covering letter for a CV

Choosing the right person for the job

6

Import – Export

Trade/Import – Export

Advantages and disadvanta

ges of free tradeThe banana trade and trade wars

Countable and uncountable nouns

Dealing with customer calls

Placing an order over the phone

Covering letter with pro forma invoice

Import and export problems

5

Marketing

Marketing

Marketing sportswear brands

USPs and the product life cycle

Modals

Making logical connections

Presenting a product

Following up a potential client contact

Developing a marketing strategy

6

Retail

Retail outlets and the supply chain

Supermarket stocking strategies

Changes in shopping behavior

Future forms with will

Giving instructions

Teaching a colleague how to use office equipment

Producing a memo

Solving a retail problem

6

Competition

Competition and product development

How companies can stay ahead

How Harley-Davidson survived competition

Making compare

Sons


Making suggestions

Discussing improvement to a product

Dealing with customer complaints

Saving a company

6

Innovation

Innovations and innovations

Innovation at Michelin

Dyson and Baylis

The Passive

Presenting

Giving an effective presentation

Promotional copy for new products

Developing and promoting an innovation

6

Money / Negotiation

Buying, selling, and negotiating

Successful selling techniques

How to negotiate a bank loan

The1st and The 2nd Conditional

Negotiating

Negotiating a good deal

Chasing late payments

Negotiating a satisfactory deal

6

Market research

Market research/advertising

Different market research methods

Unsuccessful promotions

Relative pronouns and clauses

Indirect questions

Carrying out a survey

A short report on research findings

Launching a new product

6

Investment

The economy and investment

Bull and bear markets

Risk of financial investments

Reported speech

Meetings

An investment club meeting

Minutes for a meeting

Stock market game

6

Ethics

Ethics at work

Unethical behavior in the workplace

Product tampering

The 3d Conditional

Expressing regrets and criticisms

Expressing regrets about situations

Confirming an order / contract details

Cases of discrimination

КЗ Маріупольський НВК “Загальноосвітня школа – ліцей інформаційних технологій”№69Методичні рекомендації щодо використання курсу Oxford Business English by M. Tulip , J. NauntonProFilePre-Intermediate, Intermediate на факультативних заняттях спецкурсу з ділового спілкування

Вчитель англійської мови вищої категорії Сергєєва Олена Олегівна

Вчитель англійської мови вищої категорії Ласкова Ірина Олегівна
Зміст

Вступ ………………………………………………………………………3

Методичні рекомендації щодо застосування курсу для різних видів мовленнєвої діяльності …………………………………………………...5

Опис та структура підручника …………………………………………...7

Методична розробка циклу уроків з теми «Гроші» за підручником M. Tulip “ProFile” Oxford Business English ………………………………..10

Розробка календарно-тематичного планування за підручником M. Tulip “ProFile” Oxford Business English Pre Intermediate (10 клас)…………..24

Розробка календарно-тематичного планування за підручником J. Naunton “ProFile” Oxford Business English Intermediate (11 клас)……...34

Список рекомендованих джерел………………...……..………………...42Вступ

Основна мета навчання іноземних мов в школі полягає у формуванні комунікативної компетенції, здатності й готовності здійснювати іншомовне міжособистісне спілкування з носіями мови та виходом на діалог культур.

Мова є одним з найбільш ефективних інструментів для успішного кар'єрного росту та ведення міжнародного бізнесу.
Англійська є обов’язковою, якщо ми хочемо досягти успіху у світовій економіці. Незнання її зменшує ці можливості. Англійська потрібна для спілкування з іноземцями, подорожей і, звісно, для роботи. Ділова англійська має сильну практичну сторону: спілкування зі співробітниками, знайомство з новими людьми, розмови телефоном, ведення нарад, проведення презентацій та участь у переговорах. Бізнес-англійська спрямована на ті лексичні та граматичні розділи, які учні можуть застосувати у сфері їх майбутньої професійної діяльності. І оскільки англійська ділова мова не викладається у загальноосвітніх навчальних закладах, ми розробили ці рекомендації спеціально для факультативних занять з курсу ділового спілкування.

Найголовніші завдання в роботі з курсом: розвиток комунікативної, соціокультурної, лінгвістичної, мовленнєвої компетенції та творчих здібностей учнів, формування в учнів мотивації до навчання. Саме вони стануть підґрунтям для виконання поставлених завдань стосовно використання курсу ділового спілкування на практиці для факультативних занять у загальноосвітніх школах.

Метою даного методичного продукту є представити власні педагогічні та методичні напрацювання, які спрямовують діяльність вчителя, забезпечують науково-методичний супровід викладання англійської мови під час організації факультативної роботи. Зібрані навчально-методичні розробки є досвідом власної педагогічної діяльності.

Теоретична значимість роботи полягає в структурованому створенні матеріалів та їх використання в навчанні діловому спілкуванню англійською мовою.

Практична цінність полягає в тому, що розроблений комплекс прийомів роботи з курсом може бути корисним для застосування на факультативних заняттях з англійської мови у загальноосвітніх та спеціалізованих школах.

Методичні рекомендації щодо застосування курсу на факультативних заняттях з англійської мови для різних видів мовленнєвої діяльності

Спеціальний курс з англійської мови «Бізнес-англійська» вивчається в 10-11 –х класах для учнів з поглибленим вивченням філологічних дисциплін. Курс базується на основі підручника M. Tulip “ProFile” Oxford Business English (Pre Intermediate), J. Naunton “ProFile” Oxford Business English ( Intermediate) видавництва MACMILLAN і супроводжується аудіоматеріалом, роздатковим матеріалом та наочністю. Підручник охоплює ключові функціональні сфери соціально-побутового та ділового спілкування: читання ділової кореспонденції(лист, факс, телефакс, електронна пошта, запит, замовлення, рахунок) , співбесіда- влаштування на роботу, презентація компанії, ділова зустріч, відрядження, замовлення квитка та номера в готелі і таким чином забезпечує учнів знанням спеціальної лексики, професійних термінів що знадобляться їм у майбутній професійній діяльності. Цей курс виявляється корисним і для тих, хто навчається у сфері бізнесу або бажає підвищити свій професійний рівень. Курс особливо акцентує увагу на розвитку вмінь говоріння та розуміння    прослуханого. Наряду з цим курс забезпечує високий рівень вивчення граматичних форм та конструкцій.

Робота за курсом передбачає достатні попередні знання загальної англійської. У підручнику представлений ключовий лексичний запас Бізнес курсу, відпрацьовуються важливі граматичні і функціональні структури, одночасно розвиваються навички аудіювання, говоріння, читання і письма.

Види мовленнєвої діяльності

Аудіювання.

Інформація усного мовлення у рамках ділової сфери спілкування. Тексти та діалоги, мовні кліше. «Listening» - при роботі з наступним матеріалом використовується звукове супроводження, відпрацьовуються фонематичні навички, здійснюється слуховий контроль. При аудіюванні залучені дві форми роботи: колективна та індивідуальна. Після колективного прослуховування інформації, кожен учень самостійно виконює завдання. Візуальне зображення завдання в електронному варіанті дає можливість учням при виконанні вправи ефективно використати час, не переписуючи повністю речення, після чого вчитель має змогу провести вибірковий, а потім загальний контроль виконання.

Говоріння.

Монологічне та діалогічне мовлення. Ділові ігри. Виконання вправ з практики ділового спілкування. Створення та захист власних проектів. Для відпрацювання лексичних навичок учням пропонується виконати завдання «Glossary». Мета – забезпечити повторення та перевірку знання лексичного матеріалу попереднього уроку за допомогою синонімів, підготуватися до сприйняття тексту аудіювання. При ознайомленні з новою лексикою учні працюють колективно та у парах, здійснюючи ознайомлення, фонетичне тренування, пошук синонімів, підстановку у речення лексичного матеріалу, відпрацьовують вимовні навички, так як звукове супроводження дає змогу почути слова, словосполучення та речення у пред‘явленні носієм мови.

Письмо.


Написання паперів ділового характеру (автобіографії, анкети, оголошення, діловий лист тощо). Написання текстів. «Grammar» за допомогою шаблонів учні мають можливість швидко ознайомитись та відпрацювати граматичний матеріал, повторити граматичне правило. «Writing» - вправи для колективної, самостійної роботи на уроці та вдома, які можна виконувати як у зошиті, так і представити в електронному варіанті за допомогою процесору Word.

Читання.


Письмові та усні переклади текстів ділової тематики, користуючись мовним коментарем. «Reading»: завдання реалізовується через групову роботу. Відпрацьовуються навички читання, розвивається мовна компетентність. Кожен з учасників групи опрацьовує своє завдання та, після попереднього обговорення, група презентує свої думки щодо загального завдання тексту.

Опис та структура підручника

Завдання і питання курсу розроблені таким чином, щоб допомогти учням зрозуміти необхідний зміст за значенням ключей. Граматичні завдання і самоперевірки дають змогу оволодіти граматичним матеріалом. Мовна практика здійснюється через завдання з говоріння і читання, які вміщують основний функціональний запас слів і виразів.

Бізнес курс складається з 12 тем для 10 - 11 класів,4 tests, Grammar photocopiable activities, Grammar photocopiable activities teacher‘s notes. Кожна тема розрахована на 5-6 уроків і вміщує такі форми роботи: Talking business, Vocabulary, Reading, Listening, Grammar, Language for, Speaking and Writing, Case Study.

Кожен розділ починається введенням основного лексичного мінімуму. Тільки після опрацювання лексичного матеріалу учні переходять до роботи з формування навичок читання, говоріння, аудіювання і письма. Інформаційні графи і проблемні запитання для обговорення, рольові ігри і творчі проектні роботи дають змогу використати увесь спектр вивченого матеріалу за темою. Матеріал уроків кожної теми спільно пов’язаний між собою, що допомагає не лише оволодіти необхідним матеріалом, а й узагальнити, систематизувати його у творчому проекті – презентації, контрольному тесті по закінченні теми.

За допомогою аудіо CD учні удосконалюють свої фонематичні і вимовні навички, навички усного мовлення.

CD – ROM вміщує відео інтерв‘ю для кожної теми. Цей матеріал можна використовувати як для самостійної роботи, так і для контролю знань на уроці, він складається з 3 розділів: Business ProFile - відео інтерв‘ю (аудіювання) , Language Review – відпрацювання лексичних і граматичних одиниць теми на рівні висловлювання, WordBank – ознайомлення, відпрацювання і удосконалення навичок вимови за основою лексичних одиниць теми.

Workbook допомагає учням відпрацювати вивчений на уроці матеріал за завданнями вправ з лексики, граматики, письма і говоріння.

Grammar photocopiable activities – забезпечує подальше відпрацювання і контроль граматичного матеріалу теми.


Цикл уроків курсу «Ділова англійська» за темою «Гроші»

Цикл уроків розроблений з урахуванням методичних вимог та дидактичних принципів побудови електронних засобів навчання.

Лексичні, мовленнєві та граматичні вправи, читання, письмо та перевірка домашнього завдання супроводжуються демонстрацією слайдів презентації, розробленої за допомогою Power Point. Робота з текстом здійснюється у текстовому процесорі Word, для побудови таблиць та форм оцінювання використовуються електронні таблиці Excel, для створення публікацій, бюлетенів, буклетів – Publisher, аудіювання стає можливим завдяки використанню програми Windows Media Player.

Даний програмний продукт підтримує єдину логіку за темою з урахуванням завдань за основними видами діяльності на уроці іноземної мови: аудіювання, говоріння, читання, письмо та оволодіння навичками граматики. Залучені такі форми роботи, як пояснювально- дослідницька, робота з різними джерелами інформації, створення проблемних ситуацій, дискусія, парна, групова, фронтальна робота, контроль і самоконтроль.

Блок розглядає теми грошей та персонального банкінгу, методи оплати, що стосуються іноземної валюти та, зокрема, євро. Учні будуть читати про введення євро та Єврозону, слухати різні розмови про оплату товару та перевірку банківських рахунків, вивчати мову для телефонного зв'язку. Нарешті, вони напишуть звіт, що описує графік обмінного курсу, представлять та захистять власний проект - презентацію "Гроші".

Урок № 18


Каталог: doc -> files -> news -> 582
582 -> Тема. І. Я. Франко. Новела «Сойчине крило»
582 -> Опис досвіду
582 -> Піб янковська Марія Миколаївна Місце роботи, посада
582 -> Особливості природи Атлантичного океану
582 -> Уроку: «Розв’язування якісних задач з теми «Магнітне поле. Правило свердлика. Соленоїд. Ппр,плр. Сила Ампера,сила Лоренца»
582 -> Іван Франко титан праці
582 -> Урок української мови у 3 класі. Тема уроку
582 -> Тема. Бризки веселки. Вчимося дружити. Мета
582 -> Вода розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини

Скачати 136.56 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка