Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладівСторінка5/26
Дата конвертації22.11.2018
Розмір3.28 Mb.
#66108
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26Автор:

В. Г. Гусєв завідувач кабінету фізичної культури та основ здоров’я Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

для загальноосвітніх навчальних закладів
5–9 класи


Варіативний модуль
ГАНДБОЛ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Матеріал варіативного модуля «Гандбол» програми з фізичної культури для учнів спрямований на вдосконалення фізичних, морально-вольових, психологічних якостей, вирішення виховних, освітніх та оздоровчих завдань уроку фізичної культури. Під час складання модуля було враховано вікові, анатомо-фізіологічні та статеві особливості учнів; визначено пріоритетні завдання щодо рівня загальноосвітньої підготовки, безперервності та наступності вивчення.

Основна мета модуля – формування фізичного, духовного та соціального здоров’я школярів; розвиток основних фізичних якостей; навчання техніки рухових дій; підвищення рівня фізичної підготовленості учнів; опанування гандболом як базовим модулем.

Вивчення гандболу має сприяти формуванню стійкого інтересу до предмета фізична культура в цілому та ігри у гандбол зокрема, розвитку відповідних ігрових здібностей, умінь та навичок, орієнтацію учнів на допрофільне (8–9 класи) вивчення та обрання в подальшому спортивного профілю навчання в 10–11 класах.

1 рік вивчення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Історія розвитку українсь-кого гандболу.

Загальна характеристика та основні поняття гри у гандбол. (Розмітка ігро-вого майданчика, розмі-щення гравців, основні правила гри.)

Правила безпеки на ігровому майданчику


Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є: історію розвитку українського гандбо-лу; дає загальну характеристику гри «Гандбол»;

н а з и в а є: розміри майданчи-ка, назви ліній; склад команди;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки та правил гри

Техніко-тактична підготовка

Стійка гандболіста. Розмі-щення гравців на ігровому майданчику.

Пересування, зупинка дво-ма кроками.

Ведення м’яча кроком пра-вою та лівою руками, обве-дення стійок, ловлення м’я-ча обома руками.

Кидок м’яча зігнутою ру-кою зверху.

Кидки в ціль правою та лівою рукою.

Передача м’яча однією та двома руками з місця.

Навчальна гра «Міні-ганд-бол»Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є: основні стійки гандболіста; розміщення гравців на майданчику;

в и к о н у є: пересування, зупинку двома кроками;

ведення м’яча правою та лівою рукою;

кидок в обрану ціль;

в о л о д і є передачею м’яча однією та двома руками на місці; б е р е у ч а с т ь у грі «Міні-гандбол»
2 рік вивчення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Місце українського гандбо-лу на сучасному етапі роз-витку європейського спор-ту. Амплуа гравців нападу та захисту.

Значення штрафного та вільного кидка.

Порушення правил гри.

Покарання гравців.Попередження спортивного травматизму. Правила без-печної поведінки на ігро-вому майданчику

Учень, учениця:

р о з к р и в а є: місце українсь-кого гандболу на сучасному ета-пі розвитку європейського спор-ту; правила призначення штрафного та вільного кидка;

о б ґ р у н т о в у є склад коман-ди та призначення гравців;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки на ігровому майданчику та правил гри

Техніко-тактична підготовка

Способи пересування грав-ців по майданчику в нападі та захисті.

Пересування гравців без м’яча. Ловлення м’яча дво-ма руками знизу, на рівні грудей, зверху. Передача

з-за голови та від плеча на місці та в русі.

Передача в русі парами зі зміною місць. Різноманітні передачі з різною траєкто-рією руху м’яча.

Перехват м’яча під час передачі.

Кидки правою й лівою ру-кою зверху з замахом з місця та в русі.

Кидки по воротах.

Штрафний і вільний кидки з опорного положення.

Гра воротаря. Стійка та переміщення у воротах. Відбивання м’ячів однією та двома руками.Ігрова вправа 21; 22.

Навчальна гра за спроще-ними правиламиУчень, учениця:

з н а є т а в и к о н у є: різноманітні пересування в нападі та захисті (з м’ячем і без м’яча);

ловлення та передачу м’яча вивченим способом на місці та в русі; кидки м’яча правою й лі-вою рукою з місця та в стрибку;в о л о д і є умінням виконувати штрафний та вільний кидки;

з а с т о с о в у є навички гри воротаря;

б е р е у ч а с т ь в ігрових впра-вах та навчальній грі за спроще-ними правилами


3 рік вивчення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Досягнення українських гандболістів.

Правила змагань та органі-зація суддівства з гандболу.

Індивідуальні й групові тактичні дії.

Значення спеціальної фізич-ної підготовки гандболіс-тів


Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є досягнення українських гандбольних команд;

в о л о д і є: знаннями індивіду-альних і групових тактичних дій; правил організації змагань;

з а с т о с о в у є спеціальні під-готовчі вправи гандболіста;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки на ігровому майданчику

Техніко-тактична підготовка

Пересування гравців. Спо-соби пересування в нападі та захисті.

Передача і ловлення м’яча при зустрічному русі. Ловлення м’яча, що котиться.

Ведення м’яча з різною амплітудою відскоку. Кидок м’яча на дальність. Персональний захист.

Дії, що відволікають увагу суперника.

Фінт на передачу, фінт пе-реміщенням в одну сторо-ну, а вихід і кидок — в ін-шу. Обманні рухи з відхи-ленням вправо, вліво. Заслони. Внутрішній і зовнішній для виходу партнера на атаку.

Вихід з-під заслонів.

Кидок «хльостом» з опор-ного положення. 7-метро-вий штрафний кидок.

Позиція воротаря під час відбивання кидків з 7–9 м. Техніка відбивання м’ячів. Випади воротаря на кидки у нижні кути воріт. Командні дії.

Амплуа «лінійного».

Навчальна граУчень, учениця:

в о л о д і є: стійкими навичками пересування в нападі та захисті; передачі та веденні м’яча; прийомами, що відволікають увагу суперника;

з д і й с н ю є перехват м’яча, ловлення м’яча, що котиться;

в и к о н у є: заслони; штрафний 7-метровий кидок, кидок «хльостом»;

у м і є правильно обирати пози-цію у воротах для відбивання атаки;

з а с т о с о в у є: різноманітні способи переміщень та зупинок; навички гри воротаря у навчальній грі;

б е р е у ч а с т ь в ігрових впра-вах та навчальній грі за спроще-ними правилами4 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Особливості фізичної під-готовки гандболістів з ура-хуванням віку і статі.

Розвиток основних фізич-них якостей юних гандбо-лістів.

Організація командних дій.

Правила контролю та само-контролю під час занять гандболом.

Профілактика спортивного травматизму, правила на-дання першої допомоги при травмахУчень, учениця:

х а р а к т е р и з у є: особливос-ті фізичної підготовки гандбо-лістів;

вплив занять гандболом на основ-ні системи та функції організму;

вправи, які сприяють профілак-тиці травматизму юних гандбо-лістів;з н а є правила самоконтролю та безпеки під час виконання фізич-них вправ;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки на ігровому майданчику

Техніко-тактична підготовка

Передача і ловлення м’яча в трійках з паралельним пересуванням, схресний рух, рух вісімкою, переда-ча і ловлення м’яча з відско-ком від підлоги.

Кистьова, скрита передача м’яча.

Кидки м’яча в опорному положенні з відхиленням тулуба, з 1–2–3 кроків, кидки в падінні.

Вільний кидок. Кидок з відскоком від підлоги. Блокування гравця тулубом.

Перехват м’яча під час пе-редачі, блокування кидків. Змішаний захист (5+1), (4+2).

Взаємодія воротаря із за-хисником.

Кидок на дальність.

Командні дії в нападі та захисті.

Навчальна гра.Учень, учениця:

в и к о н у є: ведення, ловлення та передачу м’яча в русі різними способами залежно від ігрової ситуації; кидки з 1–2–3 кроків та в стрибку;

з д і й с н ю є: перехват м’яча; взаємодію з воротарем; блокування суперника;

б е р е участь у командних діях під час нападу та в захисті;

з а с т о с о в у є обманні дії (фінти) під час навчальної гри5 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Система ведення гри у на-паді та захисті.

Тактико-технічна підго-товка гандболістів.

Основні засади організації змагань та правил суддів-ства.

Робота секретаріату.

Методика проведення са-мостійних занять з гандбо-лу.

Профілактика травматизму під час занять гандболом
Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є систему ведення гри в нападі (швидкий відрив) та захисті (зонна та пер-сональна опіка);

в о л о д і є знаннями з тактико-технічної підготовки гандболіс-тів;

н а з и в а є основні положення організації та проведення змагань;

з н а є роботу секретаріату;

о р г а н і з о в у є самостійні за-няття та змагання з гандболу;

д о т р и м у є т ь с я: правил гри;

вимог техніки безпеки та само-контролю за фізичним наванта-женнямТехніко-тактична підготовка

Ведення, передача та лов-лення м’яча у трійках, рух вісімкою, кидки з опорно-го положення та в русі під час активного опору супер-ника.

Персональний та позицій-ний захист.

Підстраховка, підсилення в захисті.

Тактичні дії у захисті та нападі.

Напад контратакою, пози-ційний напад.

Взаємодія гравців у нападі. Вихід на вільне місце.

Вихід на м’яч з виконан-ням дій, що відволікають увагу суперника (фінти). Виконання кидків м’яча із закритих позицій.

Кидки з підкручуванням м’яча.

Тактика гри воротаря. Визначення напрямку можливої атаки.

Взаємодія із захисниками. Корегування діями захис-ників.Взаємодія гравців під час нападу «швидкий прорив» 24; 33.

Командні дії у захисті 60; 51.

Навчальна та двостороння граУчень, учениця:

в и к о н у є: ведення, ловлення та передачу м’яча з максималь-ною швидкістю та під час актив-ного опору суперника;

кидки м’яча зігнутою рукою з опорного положення, в стрибку та з активним опором суперника;з а с т о с о в у є: персональний та позиційний захист;

підстраховку в захисті;в о л о д і є: діями, що відволі-кають увагу суперника;

тактикою гри воротаря;з д і й с н ю є: вибір місця згідно з ігровою ситуацією;

самоконтроль за станом фізично-го навантаження;в и з н а ч а є напрямок можли-вого удару;

б е р е у ч а с т ь в ігрових впра-вах та навчальній грі;

д о т р и м у є т ь с я правил гри та вимог безпеки під час занять

Каталог: images -> files -> doshkilna-cerednya -> serednya -> navch-program -> 2012 -> nac-mensh
nac-mensh -> Програма природознавств о 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України
nac-mensh -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання
nac-mensh -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською (російською) мовою
serednya -> Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
nac-mensh -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою
nac-mensh -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою Пояснювальна записка


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка