Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладівСторінка1/32
Дата конвертації22.11.2018
Розмір2.44 Mb.
#66130
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

для загальноосвітніх навчальних закладів

5–9 класи

Київ 2012Навчальна програма з фізичної культури

для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів підготовлена робочою групою у складі:

Т. Ю. Круцевич – завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, рекреації та оздоровчої фізичної культури Національного університету фізичного вихо­вання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (голова робочої групи)

Л. А. Галенко – вчитель ліцею № 38 м. Києва

В. В. Деревянко – начальник відділу Інституту інно­ваційних технологій та змісту освіти МОНмолодьспорту України

С. М. Дятленко – начальник відділу нормативного забез­печення та організаційної роботи МОНмолодьспорту України

А. І. Ільченко – начальник Київського обласного управ­ління з фізичного виховання та спорту

Н. С. Кравченко – викладач кафедри життєвих компе­тентностей Львівського обласного інституту післядип­ломної педагогічної освіти, заслужений учитель України

І. Х. Турчик – доцент Дрогобицького державного педа­гогічного університету ім. Івана Франка, кандидат наук з фізичного виховання і спорту

С. М. Чешейко – вчитель ЗОШ № 78 м. Києва, заслу­жений учитель України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАФізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді.

Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовленості; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

– формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;

розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

– розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;

формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;

– формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку.

Структура навчального процесу з фізичної культури

Навчальна програма «Фізична культура. 5–9 кл.» розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392.Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, кадрового забезпечення.

Навчальна програма забезпечує:

● безперервність, єдність та наступність між по чатковою та старшою школою;

● розвивальний характер і прикладну спрямованість навчання та виховання;

● формування всебічно розвиненої й фізично-повноцінної особистості.

Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона містить інваріантну (обов’язкову) та варіативну складову. До інваріантної частини належать: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка, зміст яких реалізовується упродовж кожного уроку. Практично кожен вид спорту може бути представлений у вигляді варіативного модуля. Фахівці фізичної культури можуть розробляти свої варіативні модулі до цієї програми. Програми варіативних модулів мають пройти експертизу, отримати гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та бути оприлюдненими для загального користування. Отже, кількість варіативних модулів з часом має зростати.

Змістове наповнення варіативної складової навчальний заклад формує самостійно із модулів, запропонованих навчальною програмою. У 5–6 класах учні мають опанувати 4–6 варіативних модулів, у 7–8 класах – 3–5, у 9 класі – 3–4 модулі. На опанування обраних модулів відводиться приблизно однакова кількість годин, але не менше ніж 18. Однак не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.

Програми варіативних модулів розроблено на пять років. Вони містять пояснювальну записку, зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання, потрібного для освоєння модуля.

Критеріями відбору варіативних модулів є: наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається обов’язковим письмовим опитуванням наприкінці навчального року. Перед початком навчального року шкільне методичне об’єднання розглядає вибір та розподіл варіативних модулів у кожному класі.

Варіативні модулі протягом навчання у різних класах можуть змінюватися.

Наприклад, учні вивчають:

у 5 класі – футбол (1 рік вивчення), волейбол (1 рік вивчення), легку атлетику (1 рік вивчення), плавання (1 рік вивчення) та лижну підготовку (1 рік вивчення);

у 6 класі – футбол (2 рік вивчення), волейбол (2 рік вивчення), плавання (2 рік вивчення), легку атлетику (2 рік вивчення) та бадмінтон (1 рік вивчення);

у 7 класі – футбол (3 рік вивчення), легку атлетику (3 рік вивчення), плавання (3 рік вивчення) та бадмінтон (2 рік вивчення);

у 8 класі – футбол (4 рік вивчення), настільний теніс (1 рік вивчення), гімнастику (1 рік вивчення) та баскетбол (1 рік вивчення);

у 9 класі – футбол (5 рік вивчення), гімнастику (2 рік вивчення) та баскетбол (2 рік вивчення).

За потреби у 6–9 класах у межах одного варіативного модуля можна освоїти навчальний матеріал, передбачений на два роки вивчення.

У разі освоєння двох варіативних модулів протягом одного навчального року та у випадку, коли вивчення модуля розпочинається не з 5 класу, учитель повинен скоригувати змістове наповнення варіативного модуля та нормативи оцінювання.Організація навчального процесу з фізичної культури

Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі є урок.

Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є:

– забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних зв’язків;

– забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості навчального процесу;

– формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами;

– забезпечення диференційованого підходу до організації навчального процесу з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, урахування мотивів та інтересів учнів до заняття фізичними вправами;

використання вчителем різноманітних організаційних форм, засобів, методів і прийомів навчання;

– досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів протягом кожного уроку з урахуванням стану здоров’я.

Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженної наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 р. за № 518/674 учні розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичні групи.

Для основної медичної групи фізична підготовка проводиться в повному обсязі згідно з навчальними програмами з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини.

Учні, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи, відвідують обов’язкові уроки фізичної культури та опановують навчальний матеріал відповідно до вимог навчальної програми. Таким учням рекомендовано поступове збільшення фізичного навантаження без здачі навчальних нормативів та додаткові заняття у групах загальної фізичної підготовки.

Учні, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки фізичної культури, але виконують корегувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані.

Учні, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також тимчасово звільнені від фізичних навантажень, повинні бути обов’язково присутніми на уроках фізичної культури. Допустиме навантаження для учнів, які за станом здоровя належать до підготовчої та спеціальної медичних груп, встановлює учитель фізичної культури.

Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ учні отримують на уроках фізичної культури. Вони мають бути спрямовані на підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту. У разі відставання в розвитку фізичних якостей учитель (а у 8–9 класах разом з учнем) складає індивідуальну програму фізкультурно-оздоровчих занять, де вказується завдання занять, фізичні вправи, послідовність їх виконання, кількість повторень, інтервали відпочинку, засоби самоконтролю, відмітки про виконання завдання. Самостійні заняття за індивідуальною програмою надають учневі додаткові бонуси при оцінюванні навчальних досягнень.

При складанні розкладу навчальних занять не рекомендується здвоювати уроки фізичної культури або проводити їх два дні поспіль. Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі.Оцінювання навчальних досягнень

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури може здійснюватися за такими видами діяльності:

1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи (може здійснюватися окремо від прийому навчального нормативу).

2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).

3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

4. Засвоєння теоретико-методичних знань.

При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються орієнтовні навчальні нормативи передбачені цією програмою та нормативи запроповановані у кожному модулі по роках вивчення. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.

При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень досягнень (низький, середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культури затверджені наказом МОН України від 05.05.08 р. № 371.

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з фізичної підготовленості, потрібно дотримуватися таких вимог:

1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не менше як на двох заняттях).

3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після — відновлювальні вправи.

4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті.

5. Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

6. Оцінювання навчальних досягнень учнів, віднесених до підготовчої групи здійснюється на загальних підставах за винятком приймання навчальних нормативів.

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Наприклад, якщо учень (учениця) викона(в/ла) залікову вправу на певний рівень, але при цьому його (її) особистий результат виконання цієї вправи поліпшився порівняно з попереднім показником, учитель може виставити оцінку на 1–2 бали вищу за ту, яка передбачається навчальними нормативами.

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюють, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями.

Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня, непропорційний фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин, не є підставою для зниження підсумкової оцінки успішності.

Теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка

5 клас

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретико-методичні знання

Загальна характеристика здорового способу життя. Поняття фізичного розвит­ку та фізичної підготовле­ності.

Фізичне виховання у Стародавній Греції.

Правила гігієни та санітарії під час занять фізичною культурою.

Основи самоконтролю під час занять фізичними вправами.

Правила безпеки на уроках і під час позакласних фізкультурних занять.Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є: здоро­вий спосіб життя; поняття фі­зичного розвитку та фізичної підготовленості;

н а в о д и т ь п р и к л а д и особливостей фізичного вихо­вання в Стародавній Греції;

в о л о д і є: методами самоконтролю за дотриман­ням правильного положення тіла; основними прийомами самоконтролю за об’єктив­ними показниками (ЧСС) під час занять фізичними впра­вами;
д о т р и м у є т ь с я п р а в и л: гігієни та санітарії; безпеки на уроках і під час позакласних фізкультурних занять

Загальна фізична підготовка


Стройові вправи


ходьба, біг; стрибки;


загальнорозвивальні вправи;
вправи для формування постави та запобігання плоскостопості;

танцювальні вправи;
вправи для розвитку швидкост;і

спритності;


сили;

швидкісно-силових якостей;
гнучкості;
витривалості

Учень, учениця:

в и к о н у є: перешикування з колони по одному в колону по чотири дробленням і зве­денням, із колони по два, чотири розведенням і злит­тям; рух уперед з кроку на місці;

в и к о н у є: ходьбу по діа­гоналі, «протиходом» та «змійкою»; різновиди ходь­би, бігу та стрибків;

в и к о н у є: загальнорозви­вальні вправи на місці та в русі, без предмета, з предме­тами (м’ячами, гімнастич­ними палицями, обручами, скакалками), у парах;

в и к о н у є: вправи для формування постави та запобігання плоскостопості;

в и к о н у є: танцювальні вправи;

в и к о н у є: повторний біг на відрізках 10–30 м; при­скорення до 10 м із різних вихідних положень; біг зі зміною швидкості і напрям­ку за сигналом;

в и к о н у є: різновиди стрибків із завданнями; стрибки з поворотами на 90 та 180°; акробатичні вправи; подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 4×9 м, рухливі та народні ігри, естафети.

б е р е у ч а с т ь у рухливих, народних іграх та естафетах;

в и к о н у є: згинання і роз­гинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі (хл.) та висі лежачи (дівч.), присі­дання, піднімання тулуба з положення лежачи; підні­мання тулуба з положення лежачи на животі; вправи з гантелями (до 1 кг), еспанде­рами, з предметами збіль­шеної ваги у парах;

в и к о н у є: вистрибування з присіду вгору; стрибки з місця в довжину та висоту; стрибки в «глибину» з на­ступним вистрибуванням угору; метання малого м’яча;

в и к о н у є: вправи з широ­кою амплітудою рухів рука­ми і ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; відведення рік та рук за до­помогою партнера; вправи на розтягування;

в и к о н у є: рівномірний біг до 1000 м; повторний

біг 4×30 м, 2×60 мРухливі, народні,спортивні ігри та естафети

Б е р е у ч а с т ь у рухли­вих, народних, спортивних іграх та естафетах


6 клас

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретико-методичні знання

Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я людини.


Олімпійські ігри у Стародав­ній Греції.

Особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму в підлітковому періоді.

Засоби розвитку витривалості та методи контролю.

Правила поведінки під час занять плаванням у басейнах та водоймищахУчень, учениця:

н а в о д и т ь п р и к л а д и впливу шкідливих звичок на здоров’я людини;

х а р а к т е р и з у є: Олім­пійські ігри у Стародавній Греції; особливості фізично­го розвитку і функціонально­го стану організму у підліт­ковому віці; засоби і методи контролю витривалості;

в о л о д і є методами само-контролю фізичного стану під час занять вправами, спрямова-ними на розвиток витривалості

п о я с н ю є значення та д о т р и м у є т ь с я правил: поведінки під час плавання у басейнах та водоймищах;

безпеки життєдіяльності на уроках і під час позаурочних фізкультурних занять;Загальна фізична підготовка


Стройові вправи;

ходьба, біг; стрибки;
загальнорозвивальні вправи;
вправи для формування постави та запобігання плоскостопості;

танцювальні вправи;
вправи для розвитку швидкості;
спритності;


сили;

швидкісно-силових якостей;

гнучкості;

витривалості

Учень, учениця:

в и к о н у є: шикування та перешикування раніше ви­вченими способами; стройо­вий крок, розмикання та зми­кання на місці; команди: «Збільшити дистанцію», «Зменшити дистанцію»; рух по межах, кутах і точках залу;

в и к о н у є: різновиди

ходьби, бігу та стрибків;в и к о н у є: загальнороз­вивальні вправи на місці та в русі, без предмета, з предме­тами (м’ячами, гімнастични­ми палицями, обручами, скакалками), у парах;

в и к о н у є: вправи для формування постави та запо­бігання плоскостопості;

в и к о н у є танцювальні вправи;

в и к о н у є: повторний біг на відрізках 10–30 м; при­скорення до 10 м із різних вихідних положень; біг зі зміною швидкості і напрям­ку за сигналом;

в и к о н у є: багаторазові стрибки з поворотами на 90, 180 та 360°; акробатичні вправи; вправи на підвіщеній опорі; подолання смуги пере­шкод, «човниковий» біг 4×9 м, біг з різних вихідних положень;

в и к о н у є: згинання і роз­гинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі (хл.) та висі лежачи (дівч.), присі­дання, піднімання тулуба з положення лежачи; підні­мання тулуба з положення лежачи на животі; вправи з гантелями (до 1 кг), еспан­дерами, з предметами збіль­шеної ваги у парах; пересу­вання в упорі на руках;

в и к о н у є: вистрибування з присіду вгору; стрибки з місця в довжину та висоту; стрибки в «глибину» з на­ступним вистрибуванням угору; метання малого м’яча; серійні стрибки з поштовхом однією та двох ніг; кидки і ловлення набивного м’яча (1кг);

в и к о н у є: вправи з широ­кою амплітудою рухів рука­ми і ногами; махові рухи; ак­тивні та пасивні нахили; від­ведення ніг та рук за допо­могою партнера; вправи на розтягування;

в и к о н у є: рівномірний біг до 1200 м; перемінний біг 200–400-метрових відрізків по черзі с прискореною ходьбою 30–50 м; стрибки через скакалку


Рухливі, народні , спортивні ігри та естафети

Б е р е у ч а с т ь в рухливих, народних іграх та естафетах

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка