Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладівСторінка20/32
Дата конвертації22.11.2018
Розмір2.44 Mb.
#66130
ТипПояснювальна записка
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   32

Орієнтовні нормативи


Рік вивчення


Навчальні нормативи


Рівень компетентності

низькій

середній

достатній

високий

1 рік

вивчення


Набивання (жонглюва­ння) м’яча на ракетці

Хл.

25

30

40

45

Дівч.

20

35

30

35

Виконання серії ударів

з партнеромХл.

15

18

21

24

Дівч.

12

15

18

21

2 рік

вивчення


Виконання подачі (кіль­кість влучень з 10 подач у І зону подач, у ІІ зону)

Хл.

2

5

7

9

Дівч.

1

3

5

7

Виконання серії ударів справа або зліва з партнером по прямій

Хл.

15

18

21

24

Дівч.

12

15

18

21

3 рік

вивченняВиконання подачі з обертом м’яча (кількість влучень з 10 подач у зону подачі)

Хл.

2

5

7

9

Дівч.

1

3

5

7

Виконання серії ударів справа або зліва з партнером по прямій

Хл.

15

18

21

24

Дівч.

12

15

18

21

4 рік

вивчення


Виконання різаних подач з боковим обертом м’яча (кількість влучень з 10 подач у зону подачі)

Хл.

2

5

7

9

Дівч.

1

3

5

7

Виконання серії ударів справа або зліва з партнером по діагоналі

Хл.

15

18

21

24

Дівч.

12

15

18

21

5 рік

вивчення
Виконання подачі з обертом та без оберту м’яча (кількість влучень з 10 подач у зону подачі)

Хл.

2

5

7

9

Дівч.

1

3

5

7

Виконання серії ударів справа або зліва

з партнером по діагоналіХл.

9

12

15

18

Дівч.

6

9

12

15

Обладнання, потрібне для вивчення

модуля «Теніс»

(За наявності двох спортивних залів і двох тенісних кортів)


пор.

Обладнання

Кількість, шт.

1

Ракетка для тенісу

25

2

Сітка для тенісу

4

3

Тенісні м’ячі різнокольрові

50

Автори:

Л. В. Копилова – вчитель фізичної культури Києво-Печер-ського ліцею № 171 «Лідер», учитель-методист, інструктор дитячо-юнацького туризмуО. М. Макаров – учитель фізичної культури фізико-мате-матичної гімназії № 17 м. Вінниці, учитель-методист, відмінник освіти

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

для загальноосвітніх навчальних закладів

5–9 класи

Варіативний модуль

ТУРИЗМ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Варіативний модуль «Туризм» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загаль-ноосвітньої підготовки учнів.

Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та навичок поданого матеріалу.

Туризм є невід’ємною складовою загальнодержавної системи фізичної культури та спорту і спрямований на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини через залучення її до участі у спортивних походах різної складності та змаганнях з техніки спортивного туризму. Спортивний туризм є важливим засобом сприяння під-вищенню соціальної і трудової активності людей, задоволення їхніх моральних, естетичних і творчих потреб, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру. Туризм не має обмежень за віком і статтю.

Туризм як відносно дешевий та ефективний вид відпочинку є соціально доступним та економічно привабливим.

Основним змістом навчання туризму є засвоєння теоретичних і практичних навичок, до яких входять знання з:

– організації походів різного рівня складності;

– спортивного і туристського орієнтування та топографії;

– вивчення технічних прийомів подолання перешкод природного і штучного характеру;

– надання долікарської допомоги і транспортування потер-пілого;

– виживання під час надзвичайних ситуацій та катастроф.

Учні, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої і спе-ціальної медичної групи, на уроках працюють за завданням учителя з вивчення туристських вузлів, визначення азимутів, топографії або надання долікарської допомоги.1 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Загальні відомості про ту-ризм та його види.

Види природних перешкод.

Правила безпеки на уроках з елементами туризму.


Учень, учениця:

р о з к р и в а є загальні відо-мості про туризм та його види;

р о з п о в і д а є про гігієну ту-риста, загальні гігієнічні вимоги;

н а з и в а є види природних перешкод;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки під час занять на уроках з елементами туризму;

Спеціальна фізична підготовка

Подолання горизонталь-них і вертикальних пере-шкод; подолання смуги перешкод, вправи на лазіння і перелазіння

Учень, учениця:

з д і й с н ю є подолання гори-зонтальних і вертикальних пере-шкод у вигляді смуги перешкод, лабіринтів;

в о л о д і є технікою виконання вправ на лазіння і перелазіння

Технічна підготовка

Встановлення намету; в’я-зання туристських вузлів; технічні етапи

Учень, учениця:

в о л о д і є технікою встанов-лення намету, технікою в’язання туристських вузлів «простий», «простий провідник»;

з д і й с н ю є технічне прохо-дження туристських етапів: подо-лання умовних завалів (підлаз), подолання умовного болота по купинах


2 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Спорядження туриста. Види туристського багаття.

Основи орієнтування на місцевості.

Правила безпеки під час виконання вправ орієнтування на уроках фізичної культури


Учень, учениця:

р о з п і з н а є туристське спо-рядження;

н а з и в а є види туристського багаття;

в о л о д і є основами орієнту-вання, поняттями «контрольний пункт (КП)», «схема»;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки під час виконання вправ орієнтування на місцевості

Спеціальна фізична підготовка

Подолання смуги перешкод.

Естафети з елементами ту-ристської технікиУчень, учениця:

з д і й с н ю є подолання смуги перешкод з технічними етапами, вивченими раніше;

б е р е у ч а с т ь в естафетах з елементами туристської техніки

Технічна підготовка

Орієнтування за схемою. В’язання туристських вузлів.

Технічні етапи.

Технічні дії з туристською самостраховкою


Учень, учениця:

п о я с н ю є дії при виконанні вправ орієнтування за схемою;

в о л о д і є технікою в’язання туристських вузлів «булінь», «ака-демічний»; технікою в’язання самостраховки (петлі «Прусіка»);

з д і й с н ю є технічне прохо-дження туристських етапів: подолання умовного болота за допомогою жердин, подолання умовного яру за допомогою колоди («бума»)


3 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Правила, закони і традиції туристів.

Організація туристського бівуака.

Орієнтування у заданому напрямку.

Умовні знаки.

Фізична підготовка туриста


Учень, учениця:

п о я с н ю є правила, закони і традиції туристів, техніку орга-нізації туристського бівуака;

поняття «бівуак»;х а р а к т е р и з у є фізичну підготовку туриста;

в о л о д і є елементами орієнту-вання у заданому напрямку;

н а в о д и т ь п р и к л а д и умовних знаків;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки під час занять на уроках з елементами туризму

Спеціальна фізична підготовка

Старти з різних стартових положень з виконанням технічних елементів спор-тивного туризму.

Естафети з використанням туристського обладнання. Біг з елементами туристсь-кої технікиУчень, учениця:

в и к о н у є прискорення з різ-них стартових положень, вико-нуючи проходження технічних етапів, вивчених раніше; біг з додатковим завданням туристсь-кої техніки та елементами фізичної підготовки;

б е р е у ч а с т ь в естафетах з технічним виконанням в’язання самостраховки (петлі «Прусі-ка»)

Технічна підготовка

Орієнтування за схемою у заданому напрямку. В’язання туристських вузлів.

Технічні етапиУчень, учениця:

в и к о н у є дії при виконанні вправ орієнтування за схемою у заданому напрямку;

з д і й с н ю є технічне прохо-дження туристських етапів: рух по схилах (підйом, траверс, спуск), подолання умовного яру за допомогою «маятника»;

володіє: технікою в’язання ту-ристських вузлів: «вісімка», «ткацький»4 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Оздоровче значення туриз-му.

Особливості топографіч-ної, туристичної та спор-тивної мапи.

Орієнтування за вибором.

Комплектація похідної аптечкиУчень, учениця:

р о з п і з н а є особливості топографічної, туристичної та спортивної карти;

в о л о д і є елементами орієн-тування за вибором;

н а з и в а є комплектуючі по-хідної аптечки;

о б ґ р у н т о в у є оздоровче значення туризму;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки під час занять на уроках з елементами туризму

Спеціальна фізична підготовка

Естафети з технічним проходженням етапів. Вправи на розвиток уваги та зорової пам’яті. Проходження дистанції з елементами крос-походу

Учень, учениця:

б е р е у ч а с т ь в естафетах з проходженням етапів, вивчених раніше; у проходженні дистан-цій 200–500 м з елементами крос-походу;

в и к о н у є вправи з мапою, умовними знаками, топографіч-ними знаками на розвиток уваги і зорової пам’яті

Технічна підготовка

Орієнтування за схемою за вибором.

В’язання туристських вуз-лів.

Технічні етапів.

Крос-похід.

Навчальні змагання


Учень, учениця:

в и к о н у є дії при виконанні вправ орієнтування за схемою за вибором;

з д і й с н ю є технічне прохо-дження туристських етапів: умовне подолання яру, річки за

допомогою паралельних моту-зок, «ліан»;

проходження дистанції крос-похід 1500–2000 м;

в о л о д і є технікою в’язання туристських вузлів «зустріч-ний», «брамшкотовий»;

б е р е у ч а с т ь у навчальних змаганнях з техніки орієнтуван-ня у заданому напрямку та пере-сування: підйом, траверс, спуск, подолання умовного болота, в’я-зання туристських вузлів5 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Перша медична допомога. Транспортування потерпілого.

Види транспортування. Забезпечення страхування і самострахування при подоланні різних туристських перешкод. Похід вихідного дняУчень, учениця:

в і д т в о р ю є алгоритм надан-ня першої допомоги;

в и з н а ч а є основні принципи і прийоми транспортування по-терпілого;

п о я с н ю є забезпечення стра-хування і самострахування при подоланні різних перешкод;

р о з к р и в а є поняття «похід вихідного дня»;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки під час занять на уроках з елементами туризму

Спеціальна фізична підготовка

Навчальні змагання.

Крос-похід.

Колове тренування


Учень, учениця:

б е р е у ч а с т ь у навчальних змаганнях з орієнтування за ви-бором, у заданому напрямку;

у проходженні дистанцій 500–1000 м з елементами крос-походу;в и к о н у є в’язання туристсь-ких вузлів і вправи з самостра-ховкою петлею «Прусіка» на швидкість і якість;

з д і й с н ю є колове тренування для розвитку фізичної і спеціаль-ної підготовки

Технічна підготовка

Техніка рятувальних робіт. Крос-похід.

Навчальні змагання. Організація походу вихід-ного дняУчень, учениця:

в и к о н у є дії при наданні до-лікарської допомоги, вибирає спосіб транспортування і здій-снює транспортування потерпі-лого;

з д і й с н ю є проходження ди-станції крос-похід 2000–3000 м;

б е р е у ч а с т ь у навчальних змаганнях з техніки орієнтуван-ня у заданому напрямку та за вибором; з техніки пішохідного туризму (ТПТ); в організації по-ходу вихідного дня;

н а з и в а є основні засади суд-дівства

Орієнтовні навчальні нормативи


Рік вивчення

Навчальні нормативи

Рівень компетентності

низький

середній

достатній

високий

1 рік вивчення

В’язання вузлів «простий», «простий провідник»

Хл.


1 вузол зав’я­заний з по­милкою або

жодного


1 вузол за­в’язаний без помилки

2 вузли

зав’язані з помилкою2 вузли

зав’язані без помил-киДівч.

Подолання умовного боло­та за допомо­гою купин 9 м

(8 купин, діам.30–40 см) (с)

Хл.Більше

11


11

9

7

Дівч.

Більше

11


11

10

8

2 рік вивчення


В’язання вузлів «булінь», «академічний»

Хл.


1 вузол зав’я-заний з по­милкою або

жодного


1 вузол

зав’язаний без помилки2 вузли

зав’язані з помилкою2 вузли

зав’язані без помилкиДівч.

Орієнтування за схемою (кількість пунктів)

Хл.


Менше

2


2

4

6

Дівч.

Менше

2


2

4

6

3 рік

вивченняВ’язання вузлів

«вісімка», «ткацький»Хл.


1 вузол

зав’язаний з помилкою або

жодного


1 вузол

зав’язаний без помилки2 вузли

зав’язані з помилкою2 вузли

зав’язані без помилкиДівч.

Орієнтування за схемою у заданому на­прямку (кіль­кість пунктів)

Хл.

Менше

2


2

4

6

Дівч.

Менше

2


2

4

6

В’язання самостраховки («петлі Прусіка»)

Хл.


Не зав’язана самострахов­ка або слабке уявлення про техніку в’язання

В’язання са-мострахов­ки з помил-

ками


В’язання са­мостраховки без помилки (без ураху­вання часу)

За час 20 с

в’язання самостра-ховки без помилкиДівч.

Подолання умовного яру за допомогою маятника (см)

Хл.


Менше
150

150

250

350

Дівч.

Менше

120


120

200

280

4 рік

вивченняВ’язання вузлів «зустрічний», «брамшкотовий»

Хл.1 вузол зав’я-заний з по­милкою або жодного

1 вузол

зав’язаний без помилки2 вузли

зав’язані з помилкою2 вузли

зав’язані без помил­киДівч.

Орієнтування за схемою за ви­бором 10 хв (кількість пунктів)

Хл.Менше

2


2

4

6

Дівч.

Менше

2


2

4

6

10 етапів ту­ристських зма­гань (на вибір), кількість

Хл.

Менше

3


3

6

8

Дівч.

Менше

2


2

4

6

5 рік

вивчення


В’язання ту­ристських вуз­лів (на вибір), кількість

Хл.


Менше

3


3

6

8

Дівч.

10 етапів ту­ристських зма­гань (на вибір), кількість

Хл.


Менше 3

3

6

9

Дівч.

Менше 2

2

5

7

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка