Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів


Автори: Є. В. Столітенко — начальник Організаційного відділу Фе-дерації футболу України, кандидат педагогічних наукСторінка22/32
Дата конвертації22.11.2018
Розмір2.44 Mb.
#66130
ТипПояснювальна записка
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32


Автори:

Є. В. Столітенко — начальник Організаційного відділу Фе-дерації футболу України, кандидат педагогічних наук

Д. В. Деменков — методист з фізичної культури Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

для загальноосвітніх навчальних закладів

5–9 класи

Варіативний модуль

ФУТБОЛ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Варіативний модуль «Футбол» є важливою складовою на-вчальної програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Основний зміст модуля відповідає головним завданням програми, формуючи через навчання футболу стійкий інтерес школярів до занять фізичною культурою зокрема та здорового способу життя взагалі.

При цьому навчальний матеріал модуля адаптований до занять з учнями різної підготовленості, передбачає загальноосвітню, а не спортивну спрямованість і містить найпростіші елементи техніки та дій у нападі й захисті, теоретичні відомості, а також вправи з елементами футболу для розвитку фізичних якостей.

Окрім цього, навчальні нормативи, включені до змісту модуля, є орієнтовними, і оцінка за їх виконання не є домінуючою під час тематичного, семестрового чи річного оцінювання. Вона допомагає врахувати динаміку особистих результатів кожного учня.

Під час побудови навчального процесу варто використовувати різноманітні дидактичні методи, враховуючи вікові та статеві особливості учнів, матеріалу, що вивчається, а також наявні ма-теріальні можливості школи. Під час вивчення модуля «Футбол» з дівчатами слід враховувати особливості будови жіночого організму та притаманні фізіологічні процеси, тому доцільно проводити вивчення матеріалу диференційовано, а ігри – окремо з дівчатами та хлопцями.

У процесі навчання футболу в 5–9 класах застосовують такі групи методів:

– наочні (показ вправ, демонстрація вправ на схемі, макеті, екрані тощо);

– словесні (розповідь, пояснення, вказівка, зауваження, пере-конання, бесіда тощо);

– практичні (метод вправ та його варіанти — початкове вивчення прийомів у цілому або частинами), метод багаторазового повторення (перемінний, інтервальний, ігровий, змагальний тощо).

Під час вивчення елементів техніки та дій у нападі й захисті в учнів формуються певні рухові навички. Тому кожний прийом вивчають відповідно до стадій формування рухової навички. При цьому варто дотримуватися такої послідовності:

– ознайомлення з прийомом;

– вивчення прийому у спрощених умовах;

– вдосконалення прийому в умовах, близьких до ігрових;

– закріплення прийому в грі. 1 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Історія розвитку футболу.

Правила гри у футбол.Техніка безпеки на уроках футболу

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є історію розвитку футболу;

д о т р и м у є т ь с я правил: гри у футбол; безпеки під час уроків футболу

Спеціальна фізична підготовка

Рухливі ігри та естафети з м’ячем («День і ніч», «Вик-лик», «Виклик номерів», «Ривок за м’ячем», «Ви-штовхни з кола», «Мислив-ці й качки» та інші); при-скорення та ривки з м’ячем; стрибки з імітуванням уда-ру головою; спортивні ігри гандбол, баскетбол за спрощеними правилами з елементами футболу

Учень, учениця:

в о л о д і є технікою виконання вправ;

в и к о н у є вправи з елемента-ми футболу для розвитку фізич-них якостей

Техніко-тактична підготовка

Пересування: поєднання бігу зі стрибками, зупинка-ми, поворотами; поєднан-ня прийомів пересування з володінням м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удар зовнішньою частиною під-йому по нерухомому м’я-чу; удари середньою та внутрішньою частинами підйому по м’ячу, що котиться; удари в русі;

удари головою по м’ячу зменшеної ваги: удари по м’ячу середньою частиною лоба;

зупинки м’яча: зупинки м’яча підошвою та внут-рішньою стороною стопи;

ведення м’яча: ведення м’яча середньою, внутріш-ньою та зовнішньою час-тинами підйому;

відволікальні дії (фінти): фінти в умовах виконання ігрових вправ;

відбирання м’яча: вдоско-налення вивчених прийо-мів, атакуючи суперника спереду, збоку, ззаду;

вкидання м’яча: вкидання м’яча вивченими способа-ми на дальність;

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем но-гою, стегном, головою;

елементи гри воротаря: ловлення м’яча збоку; гра на виході; відбивання м’яча однією та двома руками; вибір правильної позиції у воротах під час виконання різних ударів;

індивідуальні дії в нападі: маневрування на полі; «від-кривання» для прийому м’яча, відволікання супер-ника;

групові дії в нападі: взає-модія двох і більше грав-ців; взаємодія з партнера-ми під час організації атаки;

індивідуальні дії в захисті: вибір позиції стосовно суперника та протидія отриманню ним м’яча; «за-кривання»;

групові дії в захисті: пра-вильний вибір позиції

Учень, учениця:

в и к о н у є пересування: поєд-нання прийомів техніки пересу-вання з технікою володіння м’я-чем; удари по м’ячу ногою: удар зовнішньою частиною підйому по нерухомому м’ячу; удари се-редньою та внутрішньою части-нами підйому по м’ячу, що ко-титься; удари в русі; удари голо-вою по м’ячу зменшеної ваги: удари по м’ячу середньою части-ною лоба без стрибка та у стрибку;

зупинки м’яча: зупинки м’яча підошвою та внутрішньою сто-роною стопи в русі; зупинка внутрішньою стороною стопи м’яча, що летить; ведення м’яча: ведення м’яча середньою, внут-рішньою та зовнішньою части-нами підйому по прямій, по ко-лу, «вісімкою», а також поміж стійок (фішок); ведення м’яча зі зміною напрямку і швидкості руху; вкидання м’яча: вкидання м’яча вивченими способами на дальність; жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою;

в о л о д і є фінтами «відхо-дом», «ударом», «зупинкою» в умовах виконання ігрових вправ;

з а с т о с о в у є відбирання м’яча, атакуючи суперника спе-реду, збоку, ззаду; маневрування на полі; «відкривання» для при-йому м’яча, відволікання супер-ника; взаємодію двох і більше гравців; взаємодію з партнерами під час організації атаки; вибір позиції стосовно суперника та протидію отриманню ним м’яча; «закривання»


2 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Витоки українського футболу.

Видатні футболісти Украї-ни.Дитячо-юнацький та профе-сіональний футбол в Ук-раїні

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є історію ук-раїнського футболу, дитячо-юнацький та професіональний футбол в Україні;

в о л о д і є знаннями про видат-них футболістів України;

д о т р и м у є т ь с я правил: гри у футбол; безпеки під час уроків футболу

Спеціальна фізична підготовка

Рухливі ігри та естафети з м’ячем («День і ніч», «Ви-клик», «Виклик номерів», «Ривок за м’ячем», «Ви-штовхни з кола», «Мислив-ці й качки» та інші); при-скорення та ривки з м’ячем; стрибки з імітуванням уда-ру головою; спортивні ігри гандбол, баскетбол за спро-щеними правилами з еле-ментами футболу

Учень, учениця:

в о л о д і є технікою виконання вправ;

д о т р и м у є т ь с я спроще-них правил спортивних ігор з елементами футболу;

в и к о н у є стрибки з імітуван-ням удару головою, рухливі та спортивні ігри з елементами футболу

Техніко-тактична підготовка

Пересування: поєднання прийомів пересування з технікою володіння м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удари зовнішньою части-ною підйому; удар внут-рішньою стороною стопи; удари в русі; удари на точність;

удари головою по м’ячу зменшеної ваги: удари по м’ячу середньою частиною лоба;

зупинки м’яча: зупинка внутрішньою стороною стопи; зупинки м’яча підошвою, внутрішньою стороною стопи, стегном та грудьми (для хлопців) у русі;

ведення м’яча: вивчені способи ведення м’яча;

вкидання м’яча: вкидання м’яча з різних вихідних положень;

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою;

відволікальні дії (фінти): фінти «відходом», «уда-ром», «зупинкою», «випа-дом» і «перенесенням ноги через м’яч»; фінт «ударом ногою» з прибиранням м’яча під себе;

відбирання м’яча: вивчені прийоми, атакуючи супер-ника спереду, збоку, ззаду; відбирання м’яча під час двобою із суперником;

елементи гри воротаря: кидки м’яча рукою; ловлення, відбивання, переведення м’яча без падіння; вибір місця у штрафному майданчику під час ловлення м’яча на виході;

індивідуальні дії в нападі: маневрування на полі; вміння раціонально вико-ристовувати вивчені тех-нічні прийоми;

групові дії в нападі: взаємодія з партнерами під час організації атаки;

індивідуальні дії в захисті: вибір моменту і способу дії для перехоплення м’яча;

групові дії в захисті: вибір позиції; уміння взаємодія-ти в обороні при рівному співвідношенні сил із су-перником

Учень, учениця:

виконує:

пересування: різні поєднання прийомів пересування з техні-кою володіння м’ячем; удари по м’ячу ногою: удари зовнішньою частиною підйому по нерухомо-му м’ячу і м’ячу, що котиться; удар внутрішньою стороною стопи по м’ячу, що летить; уда-ри в русі; удари на точність;

удари головою по м’ячу зменше-ної ваги: удари по м’ячу серед-ньою частиною лоба без стрибка та у стрибку; удари на точність;

зупинки м’яча: зупинки внутріш-ньою стороною стопи м’яча, що летить; зупинки м’яча підош-вою, внутрішньою стороною стопи, стегном та грудьми (для хлопців) у русі; ведення м’яча: вивчені способи ведення м’яча, збільшуючи швидкість руху;

вкидання м’яча: вкидання м’яча з різних вихідних положень з місця й після розбігу на даль-ність; жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою;

з а с т о с о в у є фінти «відхо-дом», «ударом», «зупинкою» в умовах виконання ігрових вправ; фінти «відходом», «випадом» і «перенесенням ноги через м’яч»; фінт «ударом ногою» з приби-ранням м’яча під себе; фінти «зупинкою» під час ведення з наступанням і без наступання на м’яч підошвою; відбирання м’я-ча під час двобою із суперником ударом і зупинкою ногою в широкому випаді; елементи гри воротаря: кидки м’яча рукою; ловлення, відбивання, переведення м’яча без падіння;

з д і й с н ю є маневрування на полі: «відкривання» для прийому м’яча, відволікання суперника, створення чисельної переваги на окремій ділянці поля; взаємодію з партнерами під час організації атаки з використанням різних передач: на хід, у ноги, корот-ких, середніх, довгих, поздовж-ніх, поперечних, діагональних, понизу, поверху; «закривання»; взаємодію в обороні при рівному співвідношенні сил із суперни-ком;

в и з н а ч а є місце у штрафно-му майданчику під час ловлення м’яча на виході (для воротарів)


3 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Історія українського фут-болу.

Медичний контроль і само-контроль юного футболіста.

Профілактика травматизму під час занять футболомУчень, учениця:

п о я с н ю є значення медично-го контролю і самоконтролю для здоров’я юного футболіста;

н а в о д и т ь п р и к л а д и профілактики травматизму під час занять футболом;

х а р а к т е р и з у є історію ук-раїнського футболу;

д о т р и м у є т ь с я правил гри у футбол, техніки безпеки під час уроків футболу

Спеціальна фізична підготовка

Рухливі ігри та естафети з м’ячем («День і ніч», «Ви-клик», «Виклик номерів», «Ривок за м’ячем», «Ви-штовхни з кола», «Мис-ливці й качки» та інші); прискорення та ривки з м’ячем; стрибки з іміту-ванням удару головою; діставання підвішеного м’яча головою; спортивні ігри гандбол, баскетбол за спрощеними правилами з елементами футболу

Учень, учениця:

в о л о д і є технікою виконання вправ;

в и к о н у є стрибки з імітуван-ням удару головою, рухливі та спортивні ігри за спрощеними правилами з елементами футбо-лу

Техніко-тактична підготовка

Пересування: поєднання прийомів пересування з технікою володіння м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удари середньою частиною підйому; удари різними способами; удари на точ-ність і дальність;

удари головою по м’ячу зменшеної ваги: удари по м’ячу середньою частиною лоба;

зупинки м’яча: зупинка внутрішньою стороною стопи; зупинки м’яча підош­вою, стегном та грудьми (для хлопців); зупинка внутрішньою частиною підйому;

ведення м’яча: вдоскона-лення вивчених способів ведення м’яча;

відволікальні дії (фінти): фінти «відходом», «уда-ром», «зупинкою» в умо-вах ігрових вправ;.

відбирання м’яча: вдоско-налення вивчених прийо-мів, атакуючи суперника в умовах виконання ігрових вправ;

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем но-гою, стегном, головою;

вкидання м’яча: вкидання м’яча з місця і після розбі-гу;

елементи гри воротаря: кидки м’яча рукою; ловлення та відбивання м’яча; розіграш удару від своїх воріт; введення м’яча у гру партнеру, який відкривається;

індивідуальні дії в нападі: маневрування на полі; ра-ціональне використання вивчених технічних прийо-мів;

групові дії в нападі: взає-модія з партнерами під час організації атаки;

індивідуальні дії у захисті: вдосконалення «закриван-ня»; уміння протидіяти пе-редачі, веденню та удару по воротах;

групові дії в захисті: вибір позиції; взаємодії в оборо-ні при рівному співвідно-шенні сил і за чисельної переваги суперника

Учень, учениця:

в и к о н у є: пересування; пере-сування у поєднанні з технікою володіння м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удари середньою частиною підйому по м’ячу, що котиться, підстрибує, летить; удари різними способа-ми; удари на точність і дальність; удари головою по м’ячу зменше-ної ваги: удари по м’ячу серед-ньою частиною лоба без стрибка та у стрибку; удари на точність і дальність;

зупинки м’яча: зупинка внутріш-ньою стороною стопи м’яча, що летить; зупинки м’яча підошвою, стегном та грудьми (для хлоп-ців) у русі; зупинка з поворотом до 180о внутрішньою частиною підйому м’яча, що опускається; ведення м’яча: ведення м’яча вивченими способами, збільшу-ючи швидкість руху, виконуючи ривки та обведення; відволікальні дії (фінти): фінти «відходом», «ударом», «зупин-кою» в умовах ігрових вправ; фінт «відходом» з перенесенням ноги через м’яч; фінти «ударом» ногою з пропусканням м’яча партнеру; фінти «зупинкою» після передачі м’яча партнером з пропусканням м’яча;

відбирання м’яча: відбирання м’я-ча вивченими прийомами, атаку-ючи суперника спереду, збоку, ззаду в умовах ігрових вправ;

жонглювання м’ячем: жонглю-вання м’ячем ногою, стегном, головою;

вкидання м’яча: вкидання м’яча з різних вихідних положень з місця і після розбігу;

елементи гри воротаря: кидки м’яча рукою; ловлення та відби-вання м’яча у грі на виході;

з а с т о с о в у є маневрування на полі: «відкривання» для при-йому м’яча, відволікання супер-ника, створення чисельної пере-ваги на окремій ділянці поля; вивчені технічні прийоми (раціо-нально); взаємодію з партнерами під час організації атаки; взаємо-дію на останній стадії розвитку атаки поблизу воріт суперника; «закривання»; протидію переда-чам, веденню та удару по воро-тах; розіграш удару від своїх во-ріт, уведення м’яча у гру партне-ру, що відкривається, після ловлення (для воротарів);

в и з н а ч а є раціональну пози-цію в обороні при рівному спів-відношенні сил і за чисельної пе-реваги суперника


4 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Українські та зарубіжні футбольні клуби.

Спортивний режим і харчу-вання юного футболіста.

Основні поняття арбітражуУчень, учениця:

в о л о д і є знаннями спортив-ного режиму і харчуванням юно-го футболіста; знаннями про ук-раїнські та зарубіжні футбольні клуби;

х а р а к т е р и з у є основні поняття арбітражу;

д о т р и м у є т ь с я правил: гри у футбол; безпеки під час уроків футболу

Спеціальна фізична підготовка

Рухливі та спортивні ігри за спрощеними правилами з елементами футболу; зустрічні і колові естафети з подоланням смуги пере-шкод, з перенесенням, роз-становкою та збиранням предметів, метанням у ціль, кидками та ловленням м’яча, стрибками й бігом у різних поєднаннях; прискорення та ривки з м’ячем; ривки до м’яча з наступним ударом по воротах; стрибки з імітуванням удару головою та ногою; діставання підвішеного м’яча головою та ногою, у стрибку з місця і з розбігу; стрибки з місця і з розбігу з ударами головою чи но-гою по м’ячах, підвішених на різній висоті

Учень, учениця:

в о л о д і є технікою виконання вправ;

в и к о н у є стрибки з місця і з розбігу з імітуванням удару го-ловою чи ногою по м’ячах, під-вішених на різній висоті; рухли-ві ігри та естафети з м’ячем («День і ніч», «Виклик», «Виклик номерів», «Ривок за м’ячем», «Виштовхни з кола», «Мисливці й качки» та інші); зустрічні і колові естафети з подоланням смуги перешкод, з перенесенням, розстановкою та збиранням предметів, метанням у ціль, кидками та ловленням м’яча, стрибками й бігом у різних поєднаннях; прискорення та ривки з м’ячем; ривки до м’яча з наступним ударом по воротах; стрибки з імітуванням удару головою та ногою; діставання підвішеного м’яча головою та ногою, у стрибку з місця і з розбігу; стрибки з місця і з розбігу з ударами головою чи ногою по м’ячах, підвішених на різній висоті; спортивні ігри гандбол, баскетбол за спрощеними правилами з елементами футболу

Техніко-тактична підготовка

Пересування: поєднання прийомів пересування з технікою володіння м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удари різними способами по м’ячу, що котиться й летить;

удари головою по м’ячу зменшеної ваги: удари по м’ячу середньою частиною лоба без стрибка та у стрибку;

зупинки м’яча: зупинки м’яча підошвою, внутріш-ньою стороною стопи, стег-ном та грудьми (для хлоп-ців) у русі; зупинки внут-рішньою та зовнішньою частинами підйому;

ведення м’яча: ведення м’яча вивченими способами;

відволікальні дії (фінти): фінти в умовах ігрових вправ з активним двобоєм;

відбирання м’яча: вдоско-налення вивчених прийомів в умовах ігрових вправ та навчальних ігор;

вкидання м’яча: вкидання м’яча з різних вихідних положень з місця і після розбігу;

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем но-гою, стегном, головою;

елементи гри воротаря: вибивання м’яча; визначен-ня моменту для виходу з воріт; керування грою парт-нерів по обороні;

індивідуальні дії в нападі: маневрування на полі; ра-ціональне використання вивчених технічних прийо-мів;

групові дії в нападі: взаємодія з партнерами під час організації атаки; супер-ника; гра в один дотик;

індивідуальні дії в захисті: уміння протидіяти переда-чі, веденню та удару по во-ротах;

групові дії в захисті: вибір позиції та страхування під час організації протидії атакувальним діям

Учень, учениця:

в и к о н у є пересування: різні поєднання способів пересування з технікою володіння м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удари різ-ними способами по м’ячу, що ко-титься й летить у різних напрям-ках; удари на точність і дальність з оцінюванням тактичної обста-новки перед виконанням удару;

удари головою по м’ячу зменше-ної ваги: удари по м’ячу серед-ньою частиною лоба без стрибка та у стрибку; удари на точність і дальність з оцінюванням тактич-ної обстановки перед виконан-ням удару;

зупинки м’яча: зупинки м’яча підошвою, внутрішньою сторо-ною стопи, стегном та грудьми (для хлопців) у русі; зупинки м’яча, що опускається, з поворо-том до 180° внутрішньою та зов-нішньою частинами підйому; ведення м’яча: ведення м’яча вивченими способами, збільшу-ючи швидкість руху, виконуючи ривки та обведення й контролю-ючи м’яч;

відволікальні дії (фінти): фінти «відходом», «ударом», «зупин-кою» в умовах ігрових вправ з активним двобоєм;

відбирання м’яча: відбирання м’яча вивченими прийомами, атакуючи суперника спереду, збоку, ззаду, в умовах ігрових вправ та навчальних ігор; вкидання м’яча: вкидання м’яча з різних вихідних положень з місця і після розбігу на дальність і точність;

жонглювання м’ячем: жонглю-вання м’ячем ногою, стегном, головою;

елементи гри воротаря: виби-вання м’яча ногою з землі та з рук на дальність і точність;

з а с т о с о в у є маневрування на полі: «відкривання» для при-йому м’яча, відволікання супер-ника, створення чисельної пере-ваги на окремій ділянці поля; взаємодію з партнерами під час організації атаки; правильну вза-ємодію на останній стадії розвит-ку атаки поблизу воріт суперни-ка; гру в один дотик; протидію передачі, веденню та удару по воротах; «закривання»; «пере-хоплення»; керування грою парт-нерів по обороні (для воротарів);

в и з н а ч а є раціональні шля-хи використання вивчених тех-нічних прийомів у даній ігровій ситуації; правильну позицію та страхування під час організації протидії атакувальним діям; мо-мент для виходу з воріт (для во-ротарів)


5 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Основні засади арбітражу.

Профілактика травматизму на уроках футболу.

Міжнародні футбольні ор-ганізації


Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є міжнародні футбольні організації;

в о л о д і є основними жестами арбітрів;

н а з и в а є основні засоби про-філактики травматизму на уроках футболу;

д о т р и м у є т ь с я правил: гри у футбол; безпеки під час уроків футболу

Спеціальна фізична підготовка

Рухливі ігри та естафети з м’ячем; зустрічні й колові естафети з подоланням смуги перешкод, з перене­сенням, розстановкою та збиранням предметів, метанням у ціль, кидками та ловленням м’яча, стрибками й бігом у різних поєднаннях; прискорення та ривки з м’ячем; ривки до м’яча з наступним уда-ром по воротах; стрибки з імітуванням удару головою та ногою; діставання під-вішеного м’яча головою та ногою, у стрибку з місця і з розбігу; стрибки з місця і з розбігу з ударами голо-вою чи ногою по м’ячах, підвішених на різній висо-ті; спортивні ігри гандбол, баскетбол, волейбол, хокей з м’ячем за спрощеними правилами з елементами футболу

Учень, учениця:

в о л о д і є технікою виконання вправ;

в и к о н у є: стрибки з місця і з розбігу з імітуванням удару голо-вою чи ногою по м’ячах, підві-шених на різній висоті; рухливі ігри («День і ніч», «Виклик», «Виклик номерів», «Ривок за м’ячем», «Виштовхни з кола», «Мисливці й качки» та інші) та спортивні ігри за спрощеними правилами з елементами футболу

Техніко-тактична підготовка

Пересування: різні поєд-нання прийомів пересуван-ня з технікою володіння м’ячем;

удари по м’ячу ногою: уда-ри правою та лівою ногами різними способами по м’я-чу, що котиться й летить; удари на точність і даль-ність;удари головою по м’ячу зменшеної ваги: удари по м’ячу середньою частиною лоба без стрибка та у стриб-ку;

зупинки м’яча: зупинки м’яча підошвою, внутріш-ньою стороною стопи, стег-ном та грудьми (для хлоп-ців) у русі;

ведення м’яча: вдоскона-лення вивчених способів ведення м’яча;

відволікальні дії (фінти): фінти «відходом», «ударом», «зупинкою»;

відбирання м’яча: вдоско-налення вивчених прийомів;

вкидання м’яча: вкидання м’яча з різних вихідних положень з місця і після розбігу;

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем но-гою, стегном, головою;

елементи гри воротаря: ловлення, відбивання, переведення та вибивання м’яча; вибір правильної позиції під час кутового, штрафного та вільного ударів; організація атаки під час уведення м’яча в гру;

індивідуальні дії в нападі: маневрування на полі; умін-ня вибрати та раціонально використовувати вивчені технічні прийоми;

групові дії в нападі: взаємодія з партнерами під час організації атаки; вдо-сконалення ігрових та стан-дартних ситуацій;

індивідуальні дії в захисті: вдосконалення «закриван-ня», «перехоплення» та відбору м’яча;

групові дії в захисті: взаємодія в обороні під час виконання суперником стандартних комбінацій; організація і побудова «стінки

Учень, учениця:

в и к о н у є пересування: різні поєднання прийомів пересування з технікою володіння м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удари правою та лівою ногами різними способами по м’ячу, що котить-ся й летить у різних напрямках, по різних траєкторіях, з різними швидкостями; удари на точність і дальність з оцінюванням так-тичної обстановки перед вико-нанням удару;

удари головою по м’ячу зменше-ної ваги: удари по м’ячу серед-ньою частиною лоба без стрибка та у стрибку; удари на точність і дальність з оцінюванням тактич-ної обстановки перед виконан-ням удару;

зупинки м’яча: зупинки м’яча підошвою, внутрішньою сторо-ною стопи, стегном та грудьми (для хлопців) у русі; зупинка м’яча в русі, виводячи м’яч на зручну позицію для подальших дій;

ведення м’яча: ведення м’яча, вивченими способами збільшу-ючи швидкість руху, виконуючи ривки та обведення, контролю-ючи м’яч та відпускаючи його від себе на 8–10 м;

відволікальні дії (фінти): фінти «відходом», «ударом», «зупин-кою» в умовах ігрових вправ з активним двобоєм та навчальних ігор;

відбирання м’яча: прийоми, ви-вчені раніше, атакуючи суперни-ка спереду, збоку, ззаду, в умо-вах ігрових вправ та навчальних ігор;

вкидання м’яча: вкидання м’яча з різних вихідних положень з місця і після розбігу на дальність і точність;

жонглювання м’ячем: жонглю-вання м’ячем ногою, стегном, головою;

елементи гри воротаря: ловлення, відбивання, переведення м’яча без падіння та в падінні; вибивання м’яча ногою із землі та з рук на дальність і точність;

з д і й с н ю є маневрування на полі: «відкривання» для прийо-му м’яча, відволікання суперни-ка, створення чисельної переваги на окремій ділянці поля; вибір з кількох можливих рішень даної ігрової ситуації найправильні-шого та раціональне використан-ня вивчених технічних прийомів: різні способи ударів по м’ячу, зупинок, ведення залежно від напрямку, траєкторії та швид-кості руху м’яча; взаємодію з партнерами під час організації атаки та на останній стадії роз-витку атаки поблизу воріт супер-ника; «закривання», «перехоп-лення» та відбір м’яча; чисельну перевагу в обороні; взаємодію в обороні під час виконання супер-ником стандартних комбінацій; організацію і побудову «стінки»; вибір правильної позиції під час кутового, штрафного та вільного ударів поблизу своїх воріт (для воротарів); організацію атаки під час уведення м’яча в гру (для воротарів)

Орієнтовні навчальні нормативи


Рік вивчення


Навчальні нормативи


Рівень компетентності

низький

середній

достатній

високий

1 рік вивчення

6 ударів по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні або задану половину футбольних воріт з відстані 7 м

Хл.


1 або жодного влучного удару

2

3

4–6

Дівч.

Жодного влучного удару

1

2

3–6

6 передач м’яча з місця на точність партнеру одним із вивчених способів з відстані 7 м

Хл.


1 або жодної

правильно вико­наної передачі2

3

4–6

Дівч.

Жодної правиль­но виконаної передачі

1

2

3–6

2 рік вивчення


5 ударів по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні ворота або задану половину футболь­них воріт з відстані 7 м

Хл.

1 або жодного влучного удару

2

3

4–5

Дівч.

Жодного влучного удару


1

2

3–5

4 передачі м’яча з місця на точність партнеру одним із ви­вчених способів з відстані 7 м

Хл.

1 або жодної правильно вико­наної передачі

2

3

4–5

Дівч.

Жодної правиль­но виконаної передачі

1

2

3–5

3 рік вивчення


5 ударів по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні ворота або задану половину футболь­них воріт з відстані 11 м

Хл.

1 або

жодного влучного удару2

3

4–6

Дівч.

Жодного влучного удару

1

2

3–6

4 спроби ведення м’яча одним із вивчених способів на швидкості

Хл.

1 або жодної правильно вико­наної спроби

2

3

4–5

Дівч.

Жодної правиль­но виконаної спроби

1

2

3–5

4 рік вивчення


5 ударів по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні ворота

Хл.

1 або

жодного влучного удару2

3

4–5

або задану половину футболь­них воріт з відстані 11 м

Дівч.

Жодного влучного удару

1

2

3–5

5 спроб обведення стояків (фішок)

Хл.

1 або жодної правильно вико­наної спроби

2

3

4–5

Дівч.

Жодної правиль­но виконаної спроби

1

2

3–5

5 рік вивчення


5 ударів по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні ворота або задану половину футбольних воріт з відстані 16,5 м (з-за меж штрафного майданчика)

Хл.

1 або жодного влучного удару

2

3

4–5

Дівч.

Жодного влучного удару

1

2

3–5

5 ударів на точність одним із вивчених способів у гандбольні ворота або задану половину футбольних воріт з відстані

11 м після ведення м’ячаХл.

1 або жодного влучного удару

2

3

4–5

Дівч.

Жодного влучного удару


1

2

3–5

5 ударів по м’ячу серединою лоба на точність у руки партнерові

Хл.

1 або жодного правильно вико­наного удару

2

3

4–5

Дівч.

Жодного пра­вильно викона­ного удару

1

2

3–5

Для воротарів: 5 ударів по м’ячу ногою з рук на дальність і точ­ність з розбігу не більше 4 кроків, не виходячи за межі штрафного майданчика, в умовному кори­дорі шириною 10 м

Хл.

1 або жодного правильно вико­наного удару

2

3

4–5

Дівч.

Жодного пра­вильно викона­ного удару

1

2

3–5

Для воротарів: 5 кидків м’яча на дальність і точність одним із ви­вчених способів з розбігу не біль­ше 4 кроків, не виходячи за межі штрафного майдан-чика, в умов­ному коридорі шириною 3 м

Хл.

1 або жодного правильно вико­наного кидку

2

3

4–5

Дівч.

Жодного пра­вильно викона­ного кидку

1

2

3–5

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка