Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладівСторінка5/32
Дата конвертації22.11.2018
Розмір2.44 Mb.
#66130
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

1 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Історія розвитку українсь-кого волейболу.

Загальна характеристика гри волейбол (розмітка ігрового майданчика, роз-міщення гравців, основні правила гри).

Правила безпеки на ігровому майданчику. Санітарно-гігієнічні вимо-ги до спортивного інвен-тарю.

Особиста гігієна спортсме-наУчень, учениця:

х а р а к т е р и з у є історію розвитку українського волейбо-лу;

н а з и в а є: загальну характе-ристику гри волейбол, назви лі-ній, розміщення гравців та пра-вила переходу на майданчику;

правила техніки безпеки на ігровому майданчику; санітарно-гігієнічні вимоги до спортивного інвентарю та вимоги особистої гігієни;д о т р и м у є т ь с я правил безпеки та правил гри

Спеціальна фізична підготовка

Стрибкові вправи, спеці-альні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечо-вого пояса, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини; вправи на розтягування; вправи для розвитку швидкості, спритностіУчень, учениця:

в и к о н у є: стрибкові вправи;

спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спи-ни; вправи на розтягування;

вправи для розвитку швидкості, спритності


Техніко-тактична підготовка

Стійка волейболіста. Роз-міщення та перехід гравців на ігровому майданчику.Пересування в стійці волей-боліста приставними крока-ми, вибір вихідного положення для виконання передач та прийому м’яча.

Передача м’яча двома ру-ками зверху над собою на місці, від стіни, в парах, в колонах, в зустрічних ко-лонах. Прийом м’яча знизу над собою, від стіни, з накидання партнера.

Рухлива гра «Малюкбол»


Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є: розміщен-ня гравців на майданчику; пра-вила переходу;

в и к о н у є: пересування в стійці волейболіста (вправо, вліво, впе-ред, назад), вибір вихідного поло-ження для передач та прийому м’яча; передачі м’яча зверху над собою, від стіни, в парах, в ко-лонах; прийом м’яча знизу над собою, від стіни, з накидання партнера; прийом м’яча знизу над собою, від стіни, з накидання партнера
бере участь у рухливій грі «Малюкбол»

2 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Місце українського волей-болу на сучасному етапі розвитку європейського спорту.Значення гравців передньої та задньої ліній.

Правила безпеки на ігровому майданчикуУчень, учениця:

р о з к р и в а є місце українсь-кого волейболу на сучасному етапі розвитку європейського спорту;

о б ґ р у н т о в у є значення гравців передньої і задньої ліній;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки на ігровому майданчику та правил гри

Спеціальна фізична підготовка


Стрибкові вправи, спеціаль-ні вправи для розвитку гнуч-кості верхнього плечового пояса, сили верхніх та ниж-ніх кінцівок, черевного пре-са, спини, вправи на розтягу-вання.

Вправи для розвитку швид-кості, спритності.

Учень, учениця:

в и к о н у є: стрибкові вправи;

спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса, сили верхніх та нижніх кін-цівок, черевного преса, спини;

вправи на розтягування;
вправи для розвитку швидкості, спритності;


Техніко-тактична підготовка

Способи пересування грав-ців по ігровому майданчи-ку, поєднання способів пе-ресування. Передача м’яча двома руками зверху.

Прийом м’яча двома рука-ми знизу. Прийом м’яча двома руками знизу після переміщення. Вибір місця для виконання другої передачі. Вибір місця для виконання нижніх подач.

Нижня пряма та бокова подача. Прийом м’яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) подачі від стіни.

Навчальна гра волейбол за спрощеними правилами, рухлива гра «Малюкбол»


Учень, учениця:

в и к о н у є способи пересуван-ня по волейбольному майданчи-ку; передачі м’яча двома руками зверху;

прийом м’яча знизу від стіни, в парах та колонах;

прийом м’яча знизу після пере-міщення;

вибір місця для виконання другої передачі;

вибір місця для виконання ниж-ніх подач;

нижню пряму та бокову подачі з відстані 4–6 м від сітки та від стіни;

прийом м’яча після подачі;
бере участь: у навчальній грі волейбол за спрощеними правилами; у рухливій грі «Малюкбол»3 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Досягнення українських волейбольних команд на міжнародній арені.

Значення спеціальної фі-зичної підготовки волейбо-лістів.

Загартовування організму.

Суддівство змагань, склад суддівської бригади, жести суддіУчень, учениця:

х а р а к т е р и з у є досягнення українських волейбольних команд;

з а с т о с о в у є спеціальні вправи волейболіста;

н а з и в а є: основні принципи загартування; склад та обов’язки суддівської бригади;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки на ігровому майданчику

Спеціальна фізична підготовка


Вправи для розвитку швид-кості, швидкісно-силових якостей, спритності, сили, гнучкості

Учень, учениця:

в и к о н у є: стрибкові вправи, спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового поясу, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного пресу, спини, вправи на розтягування, вправи для розвитку швидкості, сприт-ності

Техніко-тактична підготовка

Пересування різними спо-собами в поєднанні з тех-нічними прийомами в на-паді та захисті.

Нижня пряма та бокова подачі з-за лицьової лінії.

Кидання набивного м’яча. Кидання волейбольного м’яча правою та лівою руками в парах.

Кидання тенісного м’яча правою та лівою руками в ціль. Верхня пряма подача в стіну. Верхня пряма подача на партнера. Верхня пряма подача через сітку із скороченої відстані.

Прийом м’яча двома рука-ми знизу після верхньої прямої подачі від стіни та в парах.Взаємодія гравців передньої та задньої ліній. Система гри «кутом уперед».

Навчальна гра волейболУчень, учениця:

в и к о н у є: пересування, різними способами, поєднуючи з передачами та прийомами;

нижню пряму та бокову подачі;

кидання набивного м’яча двома руками зверху в па-рах з положення стоячи (0,5–1 кг);

кидання волейбольного м’яча правою та лівою руками в парах;

кидання тенісного м’яча в ціль;

верхню пряму подачу в стіну з відстані 5–8 м та на точність на партнера; верхню пряму подачу через сітку; прийом м’яча двома руками знизу;з а с т о с о в у є взаємодію гравців передньої і задньої ліній та систему гри «кутом уперед»;

бере участь у навчальній грі волейбол


4 рік вивчення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Особливості фізичної підготовки волейболістів з урахуванням віку і статі.

Розвиток фізичних якостей волейболістів.

Правила контролю та самоконтролю під час занять волейболом.

Профілактика спортивного травматизмуУчень, учениця:

х а р а к т е р и з у є: особливості фізичної підготовки волейболістів; засоби профілактиці травматизму юних волейболістів;

фізичні якості, які розвиваються засобами волейболу;н а з и в а є правила контролю та самоконтролю;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки на ігровому майданчику

Спеціальна фізична підготовка


Вправи для розвитку швид-кості, швидкісно-силових якостей, спритності, сили, гнучкості

Учень, учениця:

в и к о н у є: стрибкові вправи; спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини;

вправи на розтягування; вправи для розвитку швидкості, сприт-ностіТехніко-тактична підготовка

Передачі м’яча двома ру-ками зверху в парах через сітку. Прийом та передача м’яча двома руками знизу через сітку в парах.

Передача м’яча двома руками зверху за спину в парах, трійках. Прийом м’яча, що відскочив від сітки. Нижня та верхня прямі подачі.

Взаємодії гравців передньої та задньої ліній під час прийому м’яча після подачі.

Підвідні вправи для напа-даючого удару. Нападаю-чий удар з власного підки-дання. Одиночне блокування нападаючого удару.

Друга передача через грав-ця зони 3. Дії гравців під сіткою в зоні 3.

Правила центральної, задньої ліній.

Навчальна гра волейбол


Учень, учениця:

в и к о н у є: технічні прийоми: передачу м’яча двома руками зверху та прийом і передачу м’я-ча двома руками знизу в парах через сітку; передачу м’яча двома руками зверху за спину в парах, трійках; прийом м’яча, що відскочив від сітки; нижню та верхню прямі подачі;

підвідні вправи для нападаючого удару, нападаючий удар з влас-ного підкидання; одиночне блокування нападаючого удару;

другу передачу через гравця зони 3;

з а с т о с о в у є взаємодію грав-ців передньої та задньої ліній під час прийому м’яча після подачі;

правила центральної, задньої лінії;бере участь у навчальній грі волейбол


5 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Технічна та тактична під-готовки волейболістів. Ін-дивідуальні й групові так-тичні дії гравців у нападі та захисті.

Взаємодія гравців перед-ньої та задньої ліній.

Основні засади суддівства.

Профілактика травматизму під час занять волейболом.Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є особливос-ті техніки та тактики гри; засоби профілактичного травматизму під час занять волейболом;

о б ґ р у н т о в у є взаємодію гравців передньої та задньої ліній;

н а з и в а є основні засади суддівства;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки на ігровому майданчику;

Спеціальна фізична підготовка


Вправи для розвитку швид-кості, швидкісно-силових якостей, спритності, сили, гнучкості

Учень, учениця:

в и к о н у є: стрибкові вправи, спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини;

вправи на розтягування;

вправи для розвитку швидкості, спритності


Техніко-тактична підготовка

Передачі м’яча двома руками зверху.

Прийом та передачі м’яча двома руками.

Подачі м’яча — верхня й нижня. Прийом м’яча знизу після подачі в задану зону. Прямий нападний удар з власного підкидан-ня. Нападний удар з на-кидання партнера. Нападний удар з передачі партнера.

Виконання нападного удару гравцями задньої лінії.

Блокування нападного удару.

Страхування гравців.

Взаємодії гравців задньої лінії під час прийому м’яча.

Взаємодії гравців перед-ньої лінії під час атакувальних дій.

Навчальна гра волейбол


Учень, учениця:

в и к о н у є: передачі м’яча двома руками зверху через сітку в парах; прийом та передачі м’яча двома руками знизу через сітку в парах; верхню та нижню прямі подачі; прийом м’яча після подачі в задану зону; прямий нападний удар з власного підкидання; нападний удар з накидання партнера; нападний удар з передачі партнера;

нападний удар із задньої лінії;

блокування нападного удару;
з а с т о с о в у є взаємодію гравців передньої та задньої лі-ній під час атакувальних та захисних дій;

бере участь у навчальній грі волейбол


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка