Програма з курсу „ Теорія держави і права для слухачів за спеціальністюСторінка2/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.78 Mb.
#12200
ТипПрограма
1   2   3
Тема 4. Функції держави

Поняття, ознаки, зміст і значення функцій держави. Співвідношення функцій держави із сутністю, соціальним призначенням і завданнями держави.

Класифікація основних функцій держави. Внутрішні функції держави. Зовнішні функції держави.

Методи і форми здійснення функцій держави. Проблеми ефективності функцій держави.
Тема 4. Функції держави. Завдання для самостійної роботи:

1. Поняття, ознаки, зміст і значення функцій держави. Співвідношення функцій держави із сутністю, соціальним призначенням і завданнями держави.

2. Класифікація функції держави. 1. Внутрішні функції держави.

 2. Зовнішні функції держави.

 3. Методи і форми здійснення функцій держави. Проблеми ефективності функцій держави.Рекомендована література до теми:

 1. Байтин М.И. Сущность и основные функции социалистического государства. - Саратов, 1979.

 2. Бермічева О. В. Соціальна функція держави в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. Наук. - X., 2002.

 3. Денисов А.И. Сущность и формы государства. - М., 1960.

 4. Глебов А.П. Понятие и структура функций социалистического государства.- Воронеж, 1974.

 5. Каск Л.И. Функции и структура государства. - М., 1969.

 6. Кравченко В. Економічні функції держави // Право України. - 1993. - 1.

 7. Малько А.В. Государство: проблемы правового ограничения // Теория политики (общие вопросы). Саратов, 1994.

 8. Межі державної влади (монографічне дослідження). - К., 2001.

 9. Могил С. К. Сучасна держава в екстремальних ситуаціях: нормативи, органи, функції: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - О., 2003.

 10. Романенко О. В. Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізми її реалізації: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - К., 2004.

 11. Черноголовкин Н.В. Теория функций социалистического государства.- М., 1970.


Змістовний модуль ІІ

Лекція. Тема 5. Механізм держави і місцеве самоврядування

(2 год.)

Поняття механізму держави. Поняття органу державної влади, принципи його організації і діяльності. Система державних органів України, їх статус і повноваження.

Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні. Президент України – глава держави. Органи виконавчої влади в Україні: Кабінет Міністрів України, центральні і місцеві органи виконавчої влади. Суди загальної юрисдикції в Україні. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Прокуратура України. Місцеве самоврядування в Україні. Співвідношення органів державної влади і місцевого самоврядування.

Проблеми удосконалення механізму Української держави.
Рекомендована література до теми:

Апарат держави, апарат державного управління, державний апарат, повноваження, компетенція, державні установи, органи державної влади, місцеве самоврядування // Юридична енциклопедія.

1. Коментар до Конституції України.2. Ардан Филипп. Франция: государственная система. - М., 1994.

3. Авер’янов В.Б. Державний апарат // Юрид. енцикл. Т. 2. – К.: Укр. енцикл., 1999. - С. 121;

4. Апарат державного управління // Юрид. енцикл. Т. 1. – К.: Укр. енцикл., 1998. - С. 126–127.

5. Борденюк В.І. Співвідношення місцевого самоврядування та державного управління: конституційно-правові аспекти. Авт. дис. ... д. ю. н. – К., 2009.

6. Копейчиков В.В. Механизм советского государства. - М., 1963.

7. Коваленко А.А. Органи державної виконавчої влади: проблеми класифікації // Людина і політика. - 2002. - № 6.

8. Кривенко Л.Т. Органи законодавчої влади // Юрид. енцикл. Т. 4 – К.: Укр. енцикл., 2002. - С. 288.

9. Органи виконавчої влади // Юрид. енцикл. Т. 4. - С. 287.

10. Органи державної влади // За ред. В.Ф. Погорілко. – К., 2002.

11. Краснобаева Л.А. Тенденции формирования и функционирования государственных аппаратов стран СНГ. Автореф. дис… к. ю.н. – Минск, 2004.

12. Сухонос В. Місце прокуратури в системі органів державної влади України // Право України. - 2000. - № 6.

13. Сірий М.І. Судова влада // Юрид. енцикл. Т. 5 – К., 2003. - С. 699.

14. Тихонова Є.А. Глава держави // Юрид. енциклоп. Т. 1, 1998. - С. 591.

15. Федоренко В.Л. Органи державної влади // Юрид. енциклопедія. - Т. 4. - К., 2002. - С. 287–288.

16. Шемшученко Ю.С. Президент // Юрид. енциклоп. Т. 5 – К., 2003. - С. 64.

17. Шаповал В.М. Державний лад країн світу. – К., 1999.

18. Шаповал В.М. Виконавча влада // Юрид. енцикл. Т. 1 – К.: Укр. енцикл., 1998. - С. 386–387.

19. Шумський П.В. Прокуратура України – К., 1995.

20. Право и власть. - М., 1999.
Лекція. Тема 6. Держава і громадянське суспільство (2 год.)

Поняття громадянського суспільства, його ознаки і структура. Співвідношення держави і громадянського суспільства.

Права людини як юридична основа громадянського суспільства. Класифікація прав людини. Покоління прав людини. Співвідношення особи, держави і суспільства. Правовий статус особи і громадянина.Проблеми формування громадянського суспільства в Україні.
Рекомендована література до теми:

 1. Бахин С.В. О классификации прав человека, провозглашенных в международных соглашениях // Правоведение. - 1991. - 2.

 2. Витрук Н.В. Права человека: состояние и перспективы развития // Право и власть. - М., 1990.

 3. Гаджиев К.С Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи формирования // Вопросы философии. - 1991. - 7.

 4. Гражданское общество, правовое государство и право («Круглый стол» журналов «Государство и право» и «Вопросы философии») // Государство и право.- 2002.- № 1.

 5. Добрянський С.П. Актуальні проблеми загальної теорії прав людини: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - О, 2003.

 6. Кресін О.В. Громадянське суспільство і держава: шлях до порозуміння і співпраці // Право України. – 2004. – № 3. - С. 18-21.

 7. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення.- К., 1997.

 8. Ковальчук Т. I. Громадянське суспільство: сутність і тенденції розвитку (порівняльно-правові аспекти): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - К., 1995.

 9. Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посібник / Авт.-упоряд. М.Л. Хавронюк. К., 1999.

 10. Кравчук В.М. Взаємовідносини громадських організацій і держави в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти). Авт. дис. ... к. ю. н. – К., 2008.

 11. Кратюк В.В. Громадянське суспільство в Україні: політико-правові аспекти розвитку системи демократичної влади: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - О., 2001.

 12. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. - М., 1991.

 13. Общая теория прав человека / Под ред. Е.А. Лукашевой. - М., 1996.

 14. Права человека в истории и современном мире. - М., 1989.

 15. Рабінович П.М. Права людини у Конституції України (до інтерпретації вихідних положень). - X.: Право, 1997.

 16. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення /Під заг. ред. В.Ф. Сіренко. – К., 1997.– 170 с.

 17. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. - К., 1994.

 18. Тимченко С.М. Громадянське суспільство і правова держава. - 2002.

 19. Шемшученко Ю.С. Громадянське суспільство // Юридична енциклопедія. - Т. 1. - С. 646-647.


Лекція. Тема 7. Правова держава (2 год.)

Ідеї правової держави та історія їх розвитку. Основні ознаки або принципи правової держави. Сутність правової держави. Взаємозв’язок правової держави і громадянського суспільства.Проблеми формування правової держави в Україні.
Семінар. Тема 7. Правова держава (2 год.)

1. Ідеї правової держави та історія їх розвитку.

2. Основні ознаки або принципи правової держави.

3. Сутність правової держави.

4. Взаємозв’язок правової держави і громадянського суспільства.

5. Проблеми формування правової держави в Україні.
Рекомендована література до теми:

 1. Богуцький П. Поняття правової держави та методологічний підхід до проблеми її формування // Право України. - 1996. - 4.

 2. Воротилин Е.А. Идея правового государства в истории правовой мысли. // Политология: Курс лекций. – М., 1993.

 3. Дімітров Ю. Д. Правова держава в контексті законотворення, судової і адміністративної реформ: Автореф. дис. канд. юрид. Наук. - О., 1997.

 4. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. - К., 1999.

 5. Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи формирования // Вопросы философии. –1991. – № 7.

 6. Гражданское общество, правовое государство и право // Вопросы философии. – 2002.– № 1.

 7. Вовк Д. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні. // Право України. – 2003. – № 11.– С. 127-130.

 8. Грасхоф К. Принцип верховенства права в конституційному судочинстві // Вісник Конституційного Суду України. - 2000. – № 4.

 9. Козюбра М.І. Принцип верховенства права і конституційна юрисдикція // Вісник Конституційного Суду України. - 2000. – № 4.

 10. Іваненко Г. В. Конституційна модель правової держави: шляхи її удосконалення і реалізації: Автореф. дис канд. юрид. наук. - О., 2002

 11. Кириченко С. О. Співвідношення соціальної правової держави і громадянського суспільства в умовах сучасної України: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - К., 2001.

 12. Громадянське суспільство і правова держава. - К., 1999.

 13. Коваленко А.И. Правовое государство. - М., 1993.

 14. Лезов С. Миф о правовом государстве // Октябрь. - 1991. - № 3.

 15. Матузов Н.И. Еще раз о принципе "не запрещенное закономом дозволено" // Государство и право. – 1999. – № 3. - С. 14-31.

 16. Нерсесянц B.C. Правовое государство: История и современность // Вопросы философии. - 1989. - 2.

 17. Нерсесянц B.C. История идей правовой государственности. - М., 1993.

 18. Нечипоренко В. О. Філософсько-правовий аналіз легітимації правової держави: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - К., 2003.

 19. Полешко А. Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку // Право України. - 1995. - 12.

 20. Теоретичні та практичні проблеми становлення правової держави в Україні. Вип. 1.2. - К., 1995.

 21. Тимошенко B.I. Правова держава: (теоретико-історичне дослідження). - К., 1994.

 22. Тимченко С. М. Теоретико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства і правової держави в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - X., 2001.

 23. Шемшученко Ю. Теоретичні проблеми формування правової держави // Право України. - 1995. - 12.

 24. Черниловский З.М. Правовое государство: исторический опыт // Советское государство и право. - 1989. - 4.

 25. Щедрова Г. П. Громадянське суспільство і демократична правова держава: проблеми взаємовпливу. - К., 1995.

 26. Явич Л.С. Господство права (к концепции правового государства) // Правоведение. – 1990.– 5.Тема 8. Сучасні концепції держави

Концепції держави, що базуються на ліберальному підході до визначення ролі держави в соціально-економічній сфері життя суспільства (концепція "держави-нічного сторожа").

Концепції держави, що базуються на етатистському підході до визначення ролі держави в соціально-економічній сфері життя суспільства (концепція держави "загального благоденства", концепція соціалістичної держави, концепція соціальної держави).

Концепції держави, що базуються на демократичних засадах формування складу вищих органів влади (концепція плюралістичної демократії).

Концепції держави, що базуються на елітарних засадах формування складу вищих органів влади (концепція політичних еліт, концепція технократичної держави).

Авторитарні концепції держави. Тоталітарні концепції держави.
Тема 8. Сучасні концепції держави

Завдання для самостійної роботи:

1. Концепції держави, що базуються на ліберальному підході до визначення ролі держави в соціально-економічній сфері життя суспільства (концепція "держави-нічного сторожа").

2. Концепції держави, що базуються на етатистському підході до визначення ролі держави в соціально-економічній сфері життя суспільства (концепція держави "загального благоденства", концепція соціалістичної держави, концепція соціальної держави).3. Концепції держави, що базуються на демократичних засадах формування складу вищих органів влади (концепція плюралістичної демократії).

4. Концепції держави, що базуються на елітарних засадах формування складу вищих органів влади (концепція політичних еліт, концепція технократичної держави).5. Авторитарні концепції держави. Тоталітарні концепції держави.
Рекомендована література до теми:

 1. Даль Р. Введение в теорию демократии. - М., 1992.

 2. Бабкін В.Д. Соціальна держава та захист прав людини // Правова держава. Щорічник наукових праць. Вип. 9. – К., 1998. - С. 32-39.

 3. Власть: Очерки современной политической философии Запада. - М., 1989.

 4. Кейзеров Н.М. Власть и авторитет.- М., 1973.

 5. Ковлер А.И. Исторические формы демократии: проблемы историко-правовой теории. - М., 1990.

 6. Кривушин Л.Т. Проблемы государства и общества в демократической мысли. - Л., 1978.

 7. Колодій А.М. Держава загального добробуту //Юридична енциклопедія. - Т. 2.

 8. Копейчиков В.В. Загальнонародна держава // Юридична енциклопедія. - Т. 2.

 9. Любимов А.П. Лоббизм как конституционно-правовой институт.- М, 1998.

 10. Мамут Л.С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания.- М., 1989.

 11. Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права // Государство и право. – 2001. – № 7. - С. 5-14.

 12. Оніщенко Н.М. Розвиток соціальної демократичної держави: економічні функції та завдання // Держава і право. – 2003. Вип. 22. - С. 57-61.

 13. Проблемы общей теории права и государства / Под. ред. B.C. Нерсесянца.- М., 1999.

 14. Панкевич О.З. Соціальна держава: поняття та загальнотеоретична характеристика: Автореф. дис. канд. юрид. Наук. - Л., 2003.

 15. Социальное, государство и защита прав человека. М., 1994.

 16. Сокуренко В. Гуманістичний зміст концепції соціальної держави // Право України. – 2000. – № 11. - С. 21-23.

 17. Тимошенко В.І. Розвиток юридичних, соціологічних та ідеократичних теорій держави в політико-правовій думці України і Росії кінця XIX – поч. XX ст. Автореф. на зд. н. ст. д. ю. н. – К., 2005.

 18. Троян О.І. Соціальна справедливість як моральна основа демократичної правової соціальної держави: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - X., 1995.

 19. Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода. Т. 1-3. - К., 1999.

 20. Четверний В.А. Демократическое, конституционное государство. Введение в теорию. - М., 1993.

 21. Четверний В.А. Пределы государственного вмешательства в сферу гражданского общества.

 22. Чиркин В.Е. Общечеловеческие ценности и современное государство // Государство и право. – 2002. – № 2.

 23. Яковюк I. В. Соціальна держава: питання теорії і шляхи її становлення: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Х., 2000.

 24. Якубенко В.М. Принципи соціальної держави // Право України. - 2002, № 6.

 25. Якушик В.М. Государство переходного типа. (вопросы теории). - К., 1991.ТЕОРІЯ ПРАВА

Змістовний модуль ІІІ

Лекція. Тема 9. Право як історичне явище. Право в системі засобів соціального регулювання (1 год.)

Особливості регулювання суспільних відносин у первісно-родовому суспільстві. Поняття і види соціальних норм, їх суть і загальна характеристика. Форми існування права і правових норм у родовому суспільстві: правові звичаї і традиції, природно-правові норми, міфологія права, „табу” і принцип таліону тощо. Історія, основні причини і умови походження різних форм права у додержавному суспільстві у різних народів.Соціальна цінність і призначення права в суспільстві і державі. Цінність права для суспільства та окремої особи.

Взаємозв’язок і взаємозалежність держави і права, права і економіки, права і політики, права і культури. Основні завдання і функції права. Загальносоціальні і спеціально-юридичні функції права. Регулятивна та охоронна функції права.

Поняття і значення принципів права. Види і класифікація принципів права: загальні, галузеві, міжгалузеві та інші принципи права. Принцип верховенства права, його зміст і соціальне призначення.
Рекомендована література:

 1. Агешин Ю.А. Политика, право, мораль. – М., 1982.

 2. Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. – Горький, 1974.

 3. Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты // Правоведение. – 2000, № 3.

 4. Бобнева М.И. Социальные нормы и регулирование поведения. – М., 1979.

 5. Вопленко Н.Н. Сущность, принципы и функции права. – Волгоград, 1998.

 6. Загальна теорія держави і права. Навч. пос. За ред. В.В. Копейчикова. – К.

 7. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права: Современные трактовки и подходы. – М., 1999.

 8. Колодій А.М. Принципи права України. – К., 1998.

 9. Котюк В.О. Теорія права. – К.: Вентурі, 1996.

 10. Лукашова Е.А. Право, мораль, личность. – М., 1986.

 11. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Основні поняття та категорії права: Навч. пос. – К.: Істина, 2001.

 12. Неновски Н. Право и ценности. – М., 1987.

 13. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М.: Норма-Инфра. М., 1999.

 14. Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции. – М., 1986.

 15. Общая теория государства и права. Акад. курс в 3-х томах. Т. 2. Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 2001.

 16. Рабинович П.М. Социалистическое право как ценность. – Львов, 1985.

 17. Радько Т.Н., Толстик В.А. Функции права. – Н. Новгород, 1995.

 18. Сухонос В.В. Теорія держави і права. Навч. пос. – Суми: Унів. кн., 2005.

 19. Теорія держави і права. Акад. курс. Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

9) Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. 2-е изд. – М.: МГУ, 1998.

  1. Світова класична думка про державу і право. – К.: Юрінком інтер, 1999.

  2. Кельзен Г. Чисте правознавство. – К.: Юніверс, 2004.

  3. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – Учебник. – М.: Норма.Инфра. - М., 1999.

  4. Общая теория права и государства. Учебник под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юрист, 1994.

  5. Ульяновська О. Правові фікції та правові презумпції: єдність та відмінність // Право України. – 2005, № 6.

  6. Фулей Т.І. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні. Автореф. дис. … к.ю.н. – К., 2003.Лекція. Тема 10. Праворозуміння: історія і сучасність (2 год.)

Основні причини і умови виникнення різноманітних підходів до розуміння права. Основні теорії (концепції) права: теологічна теорія; природна теорія; історична школа права; вузьконормативна або юридично-позитивістська концепція права; соціологічні теорії права; психологічна теорія права; марксистська теорія права; інтегративний підхід до розуміння права. Вчення окремих філософів і юристів про суть і визначення права. Праворозуміння у вітчизняній юриспруденції.
Рекомендована література:

 1. Алексеев С.С. Теория права: его понимание, назначение, социальная ценность. – М.: Норма, 2001.

 2. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М.: Новый юрист, 1998.

 3. Загальна теорія держави і права. Навч. пос. За ред. В.В. Копейчикова. – К.

 4. Козюбра М.І. Право и общественное сознание. – К.: Наук. думка, 1979.

 5. Ковальчук О.М. Теорія права у працях вчених Київського університету (ХІХ-початок ХХ століття). – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 192 с.

 6. Котюк В.О. Теорія права. – К.: Вентурі, 1996.

 7. Лейст О.Э. Три концепции права // Сов. гос. и право. – 1991, № 12.

 8. Кельзен Г. Чиста теорія права. ...

 9. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Основні поняття та категорії права: Навч. пос. – К.: Істина, 2001.

 10. Марчук В.П. Соціологічні теорії права в Німеччині: теорія і сучасність. – Чернівці: ЧДУ, 1998.

 11. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М.: Норма-Инфра. М., 1999.

 12. Теорія держави і права. Акад. курс. Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 13. Харт Х.Л.А. Концепція права. – К., 1998.

 14. Царьков И.И. Развитие правопонимания в европейской традиции права. – СПб., 2006.


Лекція. Тема 11. Форми і джерела права (2 год.)

Поняття форми і джерела права. Загальна характеристика основних історичних форм права: 1) правовий звичай; 2) правовий (судовий і адміністративний) прецедент; 3) нормативно-правовий акт (закон і підзаконний нормативний акт); 4) нормативно-правовий договір; 5) форми релігійного права; 6) форми міжнародного права; 7) локальні і індивідуально-правові акти.

Особливості форм права в Україні та перспективи їх розвитку. Поняття, суть, види і загальна характеристика законів. Поняття, суть і види підзаконних нормативних актів. Конституційна юрисдикція і конституційність законів. Юридична сила форм права. Правовий звичай і нормативно-правовий договір у правовій системі України. Місце і роль міжнародного права в правовій системі України.

Семінар. Тема 11. Форми і джерела права

 1. Поняття форми і джерела права та їх співвідношення.

2) Види і загальна характеристика форм права.

3) Правовий звичай.

4) Правовий прецедент.

5) Нормативно-правовий договір,6) Нормативно-правовий акт.

7) Поняття і види законів.

8) Поняття і види підзаконних нормативних актів.

 1. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб.


Рекомендована література:

 1. Дутка Г.І. Закон у системі нормативно-правових актів України. Автореф. дис. … к.ю.н. – К., 2003.

 2. Загальна теорія держави і права. Навч. пос. За ред. В.В. Копейчикова. – К., 1997, 2003, 2004 та ін.

 3. Зивс С.Л. Источники права. – М., 1987.

 4. Кириченко О.М. Органічні закони в системі законодавства України. Авт. дис. ... к. ю. н. – К., 2009.

 5. Козюбра М.І. Тенденції розвитку джерел права України в контексті європейських правоінтеграційних процесів // НУ „Києво-Могилянська академія”. Наук. зап. Юрид. науки. Т. 26. 2004. – С. 3–9.

 6. Котюк В.О. Теорія права. – К.: Вентурі, 1996.

 7. Кросс Р. Прецедент в английском праве. – М., 1985.

 8. Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії. Автореф дис. … к.ю.н. – К., 2002.

 9. Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії. – К., 2008.

 10. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Основні поняття та категорії права: Навч. пос. – К.: Істина, 2001.

 11. Назаренко Є.В. Закон у системі нормативних актів України // Право України. – 1995, № 1.

 12. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М.: Норма-Инфра. М., 1999.

 13. Общая теория государства и права. Акад. курс в 3-х томах. Т. 2. Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 2001.

 14. Пархоменко Н.М. Договір у системі права України. Автореф дис. … к.ю.н. – К., 1998.

 15. Сухонос В.В. Теорія держави і права. Навч. пос. – Суми: Унів. кн., 2005.

 16. Теорія держави і права. Акад. курс. Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 17. Форми і джерела права України. – К., 2000.Лекція. Тема 12. Норми права (2 год.)

Поняття, суть і види соціальних, природних і технічних норм (правил поведінки). Поняття, основні ознаки і визначення норм права. Форма і зміст норм права. Види і класифікація норм права за різними критеріями (за формами права, методами регулювання, змістом, структурою, предметом правового регулювання, функціями права, суб’єктами правотворчості, сферою дії в часі, просторі і колом суб’єктів тощо).

Структура норм права: гіпотеза, диспозиція, санкція. Поняття, суть і види гіпотез. Поняття, суть і види диспозицій. Поняття, суть і види санкцій. Структура інших норм права: норм-принципів, норм-дефініцій, аксіом, презумпцій, фікцій тощо.
Рекомендована література:

 1. Бурлай Є.В. Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе. – К., 1987.

 2. Дегеть Б.А. Классификация норм советского социалистического права по их структуре. – Саратов, 1977.

 3. Кудрявцев Ю.В. Нормы права как социальная информация. – М., 1981.

 4. Котюк В.О. Теорія права. – К.: Вентурі, 1996.

 5. Недбайло П.Е. Советские социалистические правовые нормы. – Львов, 1959.

 6. Нормы советского права. Проблемы теории / Под ред. М.И. Байтина, В.К. Бабаева. – Саратов, 1987.

 7. Рыбушкин Н.Н. Запрещающие нормы в советском праве. – Казань, 1990.

 8. Сенякин И.Н. Специальные нормы советского права. – Саратов, 1987.

 9. Теорія держави і права. Акад. курс. Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 10. Учение о правовых нормах (Общетеоретические и цив. аспекты). – Библ. пособие. – Красноярск, 1985.

11) Чернобель Г.Т. Структура норм права и механизм их действия (логические аспекты) // Правоведение. – 1983, № 6.

12) Эффективность действия правовых норм. – Л.: ЛГУ, 1977.
Лекція. Тема 13. Правові системи країн світу. Система права і система законодавства (2 год.)

Поняття, суть та основні ознаки правової системи держави. Поняття типу (сімї) правових систем. Типи (сімї) правових систем за основними джерелами і формами права: романо-германська правова система (правова сім’я); англо-американська правова система; змішані типи правових систем; релігійний тип правових систем; традиційна правова система; далекосхідні правові системи тощо.

Поняття, основні ознаки і визначення системи права. Місце і роль системи права в правовій системі держави. Структурні елементи системи права (норми права, правові інститути, підгалузі права, галузі права, блоки галузей права) та критерії їх поділу. Предмет і методи правового регулювання.

Поняття законодавства. Співвідношення системи права і системи законодавства. Загальна характеристика основних галузей права і законодавства: конституційне, адміністративне, цивільне, господарське, сімейне, житлове, екологічне, аграрне, фінансове, кримінальне, цивільно-процесуальне тощо. Міжнародне право.

Поняття і види систематизації законодавства. Поняття і види інкорпорації законодавства. Поняття і види консолідації законодавства. Поняття і види кодифікації законодавства. Звід законів і збірники законодавства. Особливості систематизації законодавства України.


Рекомендована література:

 1. Алексеев С.С. Структура советского права. – М., 1975.

 2. Алексеев С.С. Общая теория права. В 2-х т. – М., 1981, 1982.

 3. Давид Р., Тофре-Спінози К. Основные правовые системы современности. – М., 1999.

 4. Євграфов П.Б. Система радянського законодавства. – Х., 1990.

 5. Загальна теорія держави і права. Навч. пос. За ред. В.В. Копейчикова. – К., 1997.

 6. Зайчук О.В. Правовая система США. – К., 1992.

 7. Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2007. – 476 с.

 8. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Опорні конспекти. – К.: Атіка, 2003.

 9. Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка / Ю.С. Шемшученко, О.І. Ющик, Л.М. Горбунова, М.О. Теплюк, Л.В. Гульченко, В.І. Риндюк: за заг. ред. О.І. Ющика. – К.: Парлам. вид-во, 2007. – 208 с.

 10. Котюк В.О. Теорія права. – К.: Вентурі, 1996.

 11. Луць Л. Структура правової системи суспільства: загальнотеоретичні аспекти // Право України. – 2002, № 9.

 12. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси з теорії права: Навч. пос. – К.: Істина, 2004.

 13. Матузов Н.И. Правовая система и личность. – Саратов, 1987.

 14. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Курс лекцій. – М.: Юрист, 1997.

 15. Меленко С.Г. Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів. Автореф. дис. ... к.ю.н. – К., 2002.

 16. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М.: Норма-Инфра. М., 1999.

 17. Общая теория государства и права. Акад. курс. Т.2. – М.: Зерцало, 2001.

 18. Оніщенко Н.М. Правова система України. – К., 2000 – 2002.

 19. Правовая система социализма. В 2-х кн. – М., 1987.

 20. Правовые системы мира. – Екатеринбург, 1995.

 21. Правовые системы стран мира. Энц. спр. – М.: Норма, 2001.

 22. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – К.: Атіка, 2001.

 23. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник. – М., 1993.

 24. Рогач О.Я. Кодифікаційні акти в системі законодавства України. Автореф. дис. ... к.ю.н. – К., 2003.

 25. Романов А.К. Правовая система Англии. – М., 2000.

 26. Систематизація законодавства в Україні. Проблеми теорії і практики. – К., 1999.

 27. Скакун О.Ф. Теория государства и права. Учебн. – Харьков: Консум, 2000.

 28. Сырых В.М. Теория государства и права. Учебн. – М., 2002.

 29. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. – М., 1986.

 30. Супутаев М.А. Право в современной Африке. – М., 1989.

 31. Теорія держави і права. Акад. курс. Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 32. Фридмен Л. Введение в американское право. – М., 1992.

 33. Ющик О.І. Галузі та інститути правової системи (міфи і реальність). – К., 2002.

 34. Юридическая жизнь в Китае. – М., 1990.


Змістовний модуль ІV.

Лекція. Тема 14. Правові відносини (2 год.)

Поняття, основні ознаки і визначення правовідносин. Види правовідносин за галузями права і законодавства, змістом, суб’єктами, об’єктами, формами права тощо.Структура правовідносин: суб’єкти, об’єкти і зміст. Поняття суб’єктів правовідносин і їх види: громадяни, іноземці, юридичні особи, держави та ін. Юридичні і соціальні властивості особи, які необхідні для вступу у правовідносини. Поняття правосуб’єктності: правоздатність, дієздатність, деліктоздатність громадян, юридичних осіб, держави тощо.

Об’єкти правовідносин: поняття, види і їх загальна характеристика. Фактичний і юридичний зміст правовідносин.

Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин: угоди, правопорушення та інші юридичні факти. Поняття, особливості і види юридичних фактів у різних галузях права і законодавства.


Рекомендована література:

 1. Бурлай Є.В. Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе.- К., 1987.

 2. Варламова Н.В. Правоотношения: философский и юридический подходы // Правоведение. 1991, №4.

 3. Загальна теорія держави і права. За ред. В.В. Копейчикова. – К.: Юрінком., 1997.

 4. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Опорні конспекти. – К.: Атіка, 2003.

 5. Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1996

 6. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Учебник. – М.: Норма – Инфра, 1999.

 7. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси з теорії права. Навч. пос. – К.: Істина, 2004.

 8. Никищенко Л.И. Теория государства и права. – Херсон: ХЭПИ, 1999

 9. Теорія держави і права. Академічний курс. Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком-Інтер, 2006.

10).Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. – Л.: ЛГУ, 1987.

11).Дудин А.П. Диалектика правоотношений. – Саратов, 1983.

12).Дудин А.П. Объект правоотношений. – Саратов, 1980.

13).Исаков В.П. Юридические факты в советском праве. - М., 1984.

14).Протасов В.Н. Правоотношение как система. – М., 1987.

15).Проблемы теории правоотношений. – Л.: ЛГУ, 1989.

16).Рейнер В.К. Общее мнение о правоотношении. – М., 1987.

17).Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юр. лит., 1974.

18).Общая теория государства и права. Акад. курс. т. 2. Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 2001.
Тема 15. Правосвідомість і правова культура

Поняття, ознаки і суть суспільної правосвідомості. Структура і види суспільної правосвідомості. Соціальна цінність правосвідомості для правотворчості, реалізації прав, свобод та обов’язків, зміцнення законності і правопорядку. Поняття, суть, структура і функції індивідуальної правосвідомості. Професійна правосвідомість юриста.

Поняття, суть, основні ознаки та структура правової культури суспільства, соціальної групи та індивіда. Правова культура особистості і її структурні елементи. Професійна правова культура особистості юриста. Особливості правосвідомості і правової культури народу України. Поняття і суть правового нігілізму, його причини і умови походження, форми і види. Шляхи та засоби подолання правового нігілізму в Україні.

Поняття, суть і основні форми і види правового виховання населення: правова пропаганда, правова агітація, правова просвіта, правове навчання і юридичний всеобуч.


Тема 15. Правосвідомість і правова культура

Завдання для самостійної роботи:

 1. Поняття, основні ознаки, структура і види правосвідомості.

 2. Поняття, структура і види правової культури.

 3. Основні функції правосвідомості і правової культури у державі та суспільстві.

 4. Основні риси правової культури народу України.

 5. Особливості професійної правосвідомості і правової культури юристів.

 6. Правовий нігілізм: поняття і суть, причини походження, форми та шляхи його усунення.

 7. Поняття, суть, основні форми і методи правового виховання населення.


Рекомендована література:

 1. Козюбра Н.И. Социалистическое право и общественное правосознание. – К.: Наукова думка, 1979.

 2. Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1996.

 3. Кейзеров Н.М. Политическая и правовая культура. – М., 1983.

 4. Кудрявцев Э.В. Право как элемент культуры // Право и власть. – М.: Прогресс, 1990.

 1. Сальников В.П. Социалистическая правовая культура. – Саратов, 1989.

 1. Соколов Н.Я. Профессиональное сознание юристов. – М., 1988.

 2. Скакун О.Ф. Теория государства и права. - Х.: Консум.

 3. Теорія держави та права. Академ. курс. Відпов. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 4. Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности. – М., 1988.

 5. Бура Н.А. Функции общественного сознания. – К., 1986.

 6. Гойман В.Н. Правовой нигилизм: пути перестройки // Советская юстиция. - 1990, № 2

 7. Жалинский А.Э. Основы профессиональной деятельности юриста. – Смоленск, 1995.

 8. Ильин. И.А. О сущности правосознания. – М., 1993.

 9. Копієвська О.Р До проблеми формування правової культури особи в Україні // Держава і право. Юрид. і політ. науки. – 2006, вип. 34. – С. 104 – 109.

 10. Кузнецов Э.В. Кризис современного правосознания // Правоведение. - 1994. - 2.

 11. Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны одной медали // Правоведение. - 1994. - 2.

 12. Правовое воспитание молодежи. – К.: Наукова думка, 1985.

 13. Покровський И.Ф. Соотношение общественного и индивидуального правосознания. – Л.: ЛГУ, 1970.

 14. Семітко А.П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. – Екатеринбург, 1996.

 15. Жуманов В.А. О правовом нигилизме // Советское государство и право. - 1989. - 10.

 16. Жикаринцев Е.В. Правовое воспитание. Методология и методика. – М., 1990.


Тема 16. Законність і правопорядок

Поняття, основні ознаки та визначення законності. Аспекти законності. Поняття правозаконності. Співвідношення законності і доцільності, законності і справедливості. Поняття і види гарантій законності. Загальносоціальні гарантії законності. Поняття і види юридичних гарантій законності.

Поняття, основні ознаки і визначення правопорядку. Співвідношення законності і правопорядку.
Тема 16. Законністіьі правопорядок

Завдання для самостійної роботи: 1. Законність: поняття, основні ознаки і визначення.

 2. Правопорядок: поняття, основні ознаки, суть та визначення.

 3. Співвідношення законності і правопорядку.

 4. Загальносоціальні гарантії забезпечення законності і правопорядку.

 5. Юридичні гарантії законності і правопорядку в Україні.


Рекомендована література:

  1. Алаїс С.І., Бобровник С.В., Лилак Д.Д., Самохвалов В.В., Самохвалов В.П., Фатхутдінова О.В. Енциклопедія законодавства (мат. до спецкурсу) / За заг. ред. Самохвалова В.П. – К., 2003.

  2. Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності // Право України. - 2004, № 2. – С. 3.

  3. Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій. – К.: Вен турі, 1996.

  4. Крисюк Ю. Синергетична інтерпретація соціального порядку // Право України. – 2005, № 7.

  5. Мелех Л.В. Трактування правової категорії „законність” у вітчизняній юридичній науці // Держава і право. – 2007, № 36. – С. 123 – 128.

  6. Околіта С.В Справедливість та законність як принципи державно-правового регулювання. Авт. дис. ... к.н. з держ. упр. – К., 2000.

  7. Самохвалов В.В Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення та взаємодії. Авт. дис. ... к.ю.н. – К., 2008.

  8. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х.: Консум, 2001.

  9. Теорія держави і права. / Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

  10. Ткаченко В.Д. Функціональне призначення законності // Вісник Академії правових наук. – Х., 1996.


Лекція. Тема 17. Правомірна поведінка, правопорушення і юридична відповідальність (2 год.)

Поняття правомірної поведінки особи. Загальна характеристика окремих видів правомірної поведінки особи: звичаєва, стереотипна, принципова (соціально-корисна), маргінальна, конформістська, ситуаційна, цілеспрямована, індивідуальна, групова, поведінка юридичної особи тощо.

Поняття, основні ознаки, суть і визначення правопорушень. Класифікація правопорушень. Склад правопорушення – суб`єкт, об’єкт, суб’єктивна сторона і об’єктивна сторона правопорушення.Основні причини і умови правопорушень. Основні державно-правові і громадські форми, засоби і методи ліквідації основних причин і умов правопорушень.

Поняття, основні ознаки і принципи юридичної відповідальності громадян, юридичних осіб, органів державної влади. Види юридичної відповідальності. Підстави юридичної відповідальності. Підстави звільнення від юридичної відповідальності. Основні стадії юридичної відповідальності. Поняття і суть презумпції невинуватості як юридична гарантія законності і правопорядку, прав і свобод громадян.
Рекомендована література:

 1. Базылев Б.Т. Юридическая ответственность: теоретические вопросы. – Красноярск, 1985.

 2. Базылев Б.Т. Сущность позитивной юридической ответственности // Правоведение. – 1979. – № 4.

 3. Баранов В.М. Теория юридической ответственности. – Н. Новгород, 1998.

 4. Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи: теоретичні аспекти // Право України. – 2006, № 1.

 5. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М., 1976.

 6. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственность. – Л., 1983.

 7. Кейт О.Э Санкции и ответственность по советскому праву: теоретические проблемы. – М., 1986.

 8. Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1996.

 9. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. – М., 1986.

 10. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави і права. Підр. – Л.: Науковий світ, 2005.

 11. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. – М., 1985.

 12. Проблемы теории правонарушений. – Воронеж, 1990.

 13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х.: Консум, 2001.

 14. Теорія держави і права. / Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.


Лекція. Тема 18. Реалізація норм права (2 год.)

Поняття реалізації норм права. Основні форми реалізації норм права: дотримання, виконання, використання та застосування.

Застосування правових норм як особлива форма реалізації норм права. Поняття, основні ознаки, суть і визначення правозастосувальної діяльності. Суб’єкти і підстави застосування норм права. Основні стадії правозастосувальної діяльності. Основні вимоги до здійснення правозастосувальної діяльності.

Акти застосування норм права: поняття, основні ознаки та визначення. Прогалини в системі законодавства і їх подолання у процесі застосування правових норм. Застосування норм права за аналогією закону і аналогією права. Юридичні колізії: поняття та шляхи їх подолання.
Рекомендована література:

 1. Гнатюк М.Д. Правозастосування та його місце в процесі реалізації права. Автореф. дис. на здоб. наук. ст. к.ю.н. – К., 2007.

 2. Завадская Л.Н. Механизм реализации права. – М., 1981.

 3. Жук Н. Реалізація прав на захист // Юридичний вісник України. – 2002, № 10 (350).

 4. Копейчиков В.В., Гусарєв С.Д. Питання реалізації Конституції України // Вісник АПН України. – 1997, № 3 (10).

 5. Лилак Д.Д. Проблеми колізій у законодавстві України (теорія і практика). Автореферат дис. – К., 2004.

 6. Маликов М.Ф. Проблемы реализации права. – Иркутск, 1988.

 7. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М., 1982.

 8. Котюк В.О. Теорія права. – К.: Вентурі, 1996.

 9. Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. - М., 1960.

 10. Нурпеисов Е.К. Психология правомерного поведения. – М., 1984.

 11. Решетов Ю.С. Реализация норм советского права: системный анализ. - Казань, 1989.

 12. Скакун О.Ф. Теория государства и права. Учебн. – Харьков: Консум, 2000.

 13. Теорія держави і права. Акад. курс. Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 14. Шаповал В. Теоретичні проблеми реалізації норм Конституції // Право України. – 1997, № 6.


Лекція. Тема 19. Тлумачення норм права (2 год.)

Поняття, суть і види тлумачення норм права. Види тлумачення норм права в залежності від суб’єктів та юридичних наслідків тлумачення. Поняття і види офіційного тлумачення норм права. Роль і значення Конституційного суду України в тлумаченні Конституції України та законів України. Поняття і суть неофіційного тлумачення норм права. Тлумачення норм права за обсягом: буквальне, розширювальне, обмежувальне. Поняття і види способів тлумачення норм права.

Поняття, основні ознаки та визначення актів тлумачення норм права. Місце і роль актів тлумачення норм права у правовій системі держави.
Семінар. Тема 19. Тлумачення норм права

 1. Поняття, принципи і значення тлумачення норм права.

 2. Види тлумачення норм права.

 3. Способи тлумачення норм права.

 4. Акти тлумачення норм права.

 5. Тлумачення Конституції і законів України Конституційним Судом України.


Рекомендована література:

 1. Ватаманюк В. Суб’єкти тлумачення Конституції та законів України на сучасному етапі формування права // Українське право. – 2007, № 1. – С. 305–317.

 2. Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. – М., 1976.

 3. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права. – К., 2001.

 4. Ершов В. Судебное толкование норм // Советская юстиция. – 1993. - № 20.

 5. Загальна теорія держави і права. За ред. В.В.Копейчикова.

 6. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М.Загальна теорія держави та права. – Львів: Новий світ, 2005.

 7. Коментар до Конституції України.

 8. Копейчиков В.В. Теоретичні і практичні питання тлумачення Конституції // Вісник АПН. – 1996.

 9. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Опорні конспекти. – К.: Атіка,2003.

 10. Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1996.

 11. Мармазов В. Про телеологічне (цільове) тлумачення Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод // Право України. – 2004, № 1. – С. 26 – 29.

 12. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси з теорії права. – К.: Істина, 2004.

 13. Насверова Т.Я. Телеологическое (целевое) толкование советского закона. – Казань, 1988.

 14. Общая теория государства и права. Ак. курс. в 3-х т./Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 2001. – Т. 2.

 15. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х.: Консум.

 16. Спасов Б.П. Закон и его толкование. – М., 1986.

 17. Соцуро Л.В. Неофициальное толкование норм права. – М., 2000.

 18. Теорія держави і права. Ак. курс. Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 19. Цвік Я.В. Про офіційне тлумачення законів України // Вісник АПН. – 1997. – № 7.

 20. Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М., 1979.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка