Програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напрямуСторінка1/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.56 Mb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОГО НАПРЯМУ
«ГЕОЛОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО»

Основний рівень


Автор програми:

Скриль Ірина Анатоліївна –

завідувач відділом краєзнавства

КЗ «Харківська обласна станція юних

туристів» Харківської обласної ради, кандидат географічних наук

Лист Міністерства освіти і науки

України від 14.07.2017 № 1/11-7082

Київ – 2017 рік


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

гуртка «Геологічне краєзнавство»
Основний рівень
Пояснювальна записка

Геологія – одна з найважливіших наук про Землю. Вона вивчає склад, будову, історію розвитку Землі і процеси, які відбуваються в її надрах і на поверхні. Сучасна геологія тісно пов’язана з багатьма природничими науками і використовує новітні досягнення і методи таких фундаментальних наук, як математика, фізика, хімія , біологія. Геологія відіграє велику роль у формуванні загальноосвітнього і світоглядного мислення людини, дозволяє зрозуміти процеси, які формували Землю в минулому, і ті, що відбуваються на планеті сьогодні, та встановити між ними взаємозв’язок.

Основним завданням гуртка „Геологічне краєзнавство” є надання вихованцям знань з основ геології, геологічних дисциплін, петрографії і мінералогії, ознайомлення учнів з найпростішими методами розвідки і пошуку корисних копалин, визначення ролі і значення геології в розвитку країни, навчання вихованців бережному ставленню до багатств навколишнього природного середовища, формування туристсько-спортивних та краєзнавчих знань, умінь і навичок засобами позашкільної освіти.

Метою програми є набуття особистістю компетентностей засобами геолгічного краєзнавства. Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальна компетентність: уміння досліджувати та раціонально використовувати природні ресурси, знайомитися та вивчати природні багатства рідного краю, кліматичні та погодні умови, формувати особистісне сприйняття дослідженого матеріалу.

2. Практична компетентність: уміння досліджувати та описувати геологічні об’єкти, в т.ч. природні (корисні копалини, мінерали та ін.), проводити пошукові роботи, вивчати мікроклімат, готувати колекції та гербарії, оформляти польовий зошит та щоденник досліджень за обраною темою, орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрути за легендою, встановлювати намет, розпалювати вогнище в різних погодних умовах, готувати страви в похідних умовах на вогнищі, долати природні перешкоди, дотримуватися основних правил техніки безпеки при участі у туристських подорожах та змаганнях; брати участь в учнівських та студентських конкурсах науково-дослідницьких робіт, олімпіадах, конференціях.

3. Творча компетнтність: набуття знань та навичок підготовки науково-дослідницьких та пошукових робіт, умінь складати та читати геологічні карти та розрізи, оформляти геологічні виставки, куточки та музеї, готувати описи маршрутів 1-3 денного походу, брати участь в екскурсіях, експедиціях, акціях, пошуковій та дослідницькій роботі.

4. Інформаційна компетентність: формування за допомогою інформаційних технологій вміння самостійно шукати, аналізувати та відбирати необхідну геологічну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати та передавати її; використовувати інформаційні технології для підготовки науково-дослідницьких робіт, рефератів, доповідей.

5. Соціально-комунікативна компетентність: здатність до співробітництва з науковими та науково-дослідницькими закладами, установами, соціальна активність, виховання культури спілкування, виховання свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, збереження та примноження природних багатств, повага до людей праці, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, ініціативність, відповідальність та інші), виховання доброзичливості, вміння працювати в колективі.

Програма гуртка спрямована на формування системного мислення, поглиблення знань, умінь і навичок з окремих предметів та туристсько-краєзнавчої роботи.

На опрацювання навчального матеріалу кожного року відводиться 216 годин, які розподілені на два блоки:

«Геологічне краєзнавство» - 166 год. для 1-го року навчання;

- 170 год. для 2-го року навчання;

- 174 год. для 3-го року навчання,

«Туристсько-спортивна та фізична підготовка»

- 50 год. для 1-го року навчання;

- 46 год. для 2-го року навчання;

- 42 год. для 3-го року навчання.

В основу програми „Геологічне краєзнавство” покладено базові блоки: краєзнавство; спортивно-туристська підготовка; фізична-культура та безпека життєдіяльності.

У змісті програм враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в галузях „Природознавство”, „Суспільствознавство”, „Здоров'я і фізична культура”. Програма включає відомості, які поглиблюють і доповнюють зміст предметів з географії, економіки, що вивчаються в загальноосвітніх навчальних закладах. Особливо слід підкреслити різнобічний зв'язок геології з географією. Такі теми з геології, як „Літосфера”, „Геологічна будова, рельєф та корисні копалини” та ін., включені до навчальних програм шкільного курсу географії, що сприятиме кращому засвоєнню юними геологами знань з геології та географії.

Важлива роль відводиться формуванню у гуртківців мовної культури, засвоєнню геологічної, географічної, краєзнавчої та туристської термінології, практичних навичок роботи з колекціями гірських порід, мінералів, корисних копалин; користування компасом, картографічними матеріалами, туристським спорядженням та обладнанням, виконання топографічних робіт, формування свідомого ставлення до власного здоров’я.

Заняття гуртка організовується таким чином: одне заняття - теоретичне, друге – практичне. Тривалість занять обчислюється в академічних годинах і визначається з урахуванням психофізіологічного розвитку вихованців та допустимого навантаження. Орієнтовне співвідношення теоретичних і практичних годин 1:4. Екскурсії та практичні заняття є обов’язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Періодичність екскурсій і практичних занять на місцевості – один раз на місяць. Необхідною умовою організації екскурсій і практичних занять на місцевості є дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки.

При плануванні екскурсій, практичних занять, подорожей та змагань беруться до уваги сезонні зміни погоди, кліматичні умови. Додаткові можливості для реалізації запланованих заходів з’являються під час канікул. Для закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у кінці навчального року проводиться літня туристсько-краєзнавча подорож (поза сіткою навчальних годин).

Програма передбачає варіативність як дидактичних принципів, так і елементів інноваційних методів навчання, спрямованих на формування творчої особистості, включаючи оздоровчу спрямованість. На заняттях гуртка використовують різноманітні методи навчання в залежності від віку гуртківців. Серед них: пояснювально-ілюстративні, репродуктивні (відтворювальні), тренінгові, дискусійні, проблемно-пошукові методи навчання. При проведенні практичних занять перевага надається геологічним дослідженням та пошуковій роботі, складанню геологічних розрізів, збору колекцій, спортивним та рухливим іграм з елементами туризму та інше. Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, колекції, картографічний матеріал, технічні засоби навчання.

Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з гуртківцями. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку та психофізичних особливостей стану здоров’я дітей відповідно до чинного Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах.

Середня наповнюваність груп встановлюється відповідно до чинного Положення про позашкільний навчальний заклад.

Перевірка компетентностей вихованців здійснюється під час проведення практичних занять у формі змагань, вікторин, конкурсів, геологічних олімпіад, а також під час відвідування музейних, екскурсійних та промислових об’єктів.

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в якому працюють гуртки.

У перші тижні занять необхідно провести батьківські збори, де розповісти про план роботи гуртка, розклад занять та особисте спорядження юного туриста.

При проведенні навчально-виховного процесу в гуртках та з метою ефективного засвоєння систематизованих знань, умінь та навичок використовуються засоби навчання відповідно до чинного Типового переліку навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів.


Основний рівень, перший рік навчання
НАВЧАЛЬНО-Тематичний план
Назва розділу, теми

Кількість годин

Усього


У тому числі

теоре-тичних

прак-тичних
РОЗДІЛ І. Вступ

8

6

2

1.1

Вступне заняття

2

2

-

1.2

Туристсько-краєзнавчі можливості рідного краю

2

-

2

1.3

Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей

2

2

-

1.4

Організація туристських подорожей та екскурсій з учнівською та студентською молоддю

2

2

-
РОЗДІЛ ІІ. Геологічне краєзнавство

136

38

98

2.1

Повторення навчального матеріалу з основ геології. Загальні відомості про геологію, витоки геологічних знань

2

2

-

2.2

Земля в космосі та її будова

8

2

6

2.3.

Розвиток Землі як геологічної структури, виникнення та розвиток життя на ній

10

4

6

2.4

Геологічні процеси та їх місце у формуванні гірських порід, мінералів і покладів корисних копалин

16

4

12

2.5

Геологічні структури України та історія іх вивчення

12

4

8

2.6

Мінерали, їх фізичні властивості та принципи класифікації. Класифікація за хімічним складом

30

8

22

2.7

Мінерали в житті людини

16

6

10

2.8

Підготовка до польових геологічних робіт

10

2

8

2.9

Масові туристсько-краєзнавчі заходи

20

2

18

2.10

Підготовка звіту краєзнавчої експедиції

12

4

8
РОЗДІЛ ІІІ. Забезпечення життєдіяльності учасників туристсько-краєзнавчих подорожей

12

2

10

3.1

Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога

6

2

4

3.2

Туристський побут

2

-

2

3.3

Організація харчування в польових умовах

4

-

4


РОЗДІЛ ІV. Підсумки навчального року


10


2


8

4.1.

Підготовка до літньої краєзнавчої експедиції

8

2

6

4.2

Підведення підсумків роботи за рік

2

-

2

4.3

Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож

Поза сіткою годин
РАЗОМ

166

48

118Зміст програми
РОЗДІЛ І

ВСТУП (8 год.)

1.1. Вступне заняття (2 год.)

Історія розвитку туризму та краєзнавства. Традиції, сучасний стан і перспективи розвитку туризму і краєзнавства в Україні. Зміст і завдання роботи гуртка, особливості роботи юних геологів-краєзнавців.


1.2. Туристсько-краєзнавчі можливості рідного краю (2 год.)

Зручність та вигідність географічного положення України. Різноманітність фауни, флори, багатство історико-культурної спадщини. Транспортний зв’язок та кордони рідного краю.1.3. Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять

та туристсько-краєзнавчих подорожей (2 год.)

Техніка безпеки під час проведення занять у приміщеннях, спортивних залах, на спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації екскурсій. Правила дорожнього руху. Норми поведінки у міському та міжміському транспорті.

Протипожежна безпека в лісопарковій зоні, в туристських подорожах та краєзнавчих експедиціях.
1.4. Організація туристських подорожей та екскурсій з учнівською та студентською молоддю (2 год.)

Права та обов’язки учасників туристсько-краєзнавчих подорожей. Забезпечення безпечних умов проведення подорожей.

Інструкція щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, Інструкція щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською молоддю, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи» від 02.10. 2014 № 1124, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2014 р. за № 1341/261178).
РОЗДІЛ ІІ

ГЕОЛОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО (136 год.)
2.1. Повторення навчального матеріалу з основ геології.

Загальні відомості про геологію, витоки геологічних знань (2 год.)

Геологія як фундаментальна наука геономічного циклу. Складові геологічної науки: мінералогія, петрографія, геохімія, історична геологія, динамічна геологія, палеонтологія. Витоки геологічних знань. Періодизація розвитку геології. Дослідження українських вчених-геологів.


2.2. Земля в космосі та її будова (8 год.)

Місце планети Земля у Сонячній системі, походження Землі, форма Землі та її рух. Оболонки Землі та їх взаємозв’язок між собою.Практичні заняття.

Заняття в місцевому планетарії або обсерваторії. Спостереження за зоряним небом, екскурсія до місцевого краєзнавчого музею.


2.3. Розвиток Землі як геологічної структури,
виникнення та розвиток життя на ній (10 год.)

Вік та періодизація розвитку Землі. Методи геохронології. Абсолютний та відносний вік гірських порід. Геохронологічна шкала. Еволюція земної кори. Геохронологічні поняття: ера (група), період (система), століття (ярус). Поняття викопної фауни.


Практичні заняття.

Вивчення у палеонтологічному музеї або на геологічних відслоненнях керівної викопної фауни. Відбір зразків д ля палеонтологічної колекції.


2.4. Геологічні процеси та їх місце у формуванні гірських порід,

мінералів і покладів корисних копалин (16 год.)

Геологічні процеси та їх енергетичні передумови. Ендогенні геологічні процеси, пов’язані з проявом внутрішньої енергії Землі. Рух земної кори, виникнення складок, тріщин, розломів і розривів. Значення понять «гороутворення», «землетруси», «вулканізм». Характеристика таких утворень, як платформи, геосинкліналі, їх значення у формуванні суші. Зв’язок вулканізму з тектонічними процесами. Поняття інтрузії та дифузії, пегматитовий процес, пневматолітове та гідротермальне мінералоутворення. Метаморфічні процеси та їх види.

Екзогенні процеси та їх енергія: вивітрювання, діяльність підземних вод, льодовиків, морів, лагун, озер, боліт. Фізичні, хімічні та біохімічні типи вивітрювання. Роль екзогенних сил в утворенні покладів корисних копалин.

Вплив діяльності людини на природу, принципи раціонального використання геологічного середовища.Практичні заняття.

Екскурсії до геологічних відслонень з метою ознайомлення з ендогенним та екзогенними процесами, продуктами руйнування гірських порід. Заняття з геологічною картою, збирання геологічних колекцій магматичних, метаморфічних та осадових порід. Опис ландшафту як результату дії геологічних процесів.
2. 5. Геологічні структури України та історія їх вивчення (12 год.)

Головні геологічні структури України; перелік та опис головних родовищ корисних копалин, історія їх відкриття та вивчення.Практичні заняття.

Екскурсія до геологічного музею. Бесіда з геологами на місці їх роботи: у геологічній партії, лабораторії тощо.


2.6. Мінерали, їх фізичні властивості та принципи класифікації. Класифікація за хімічним складом (30 год.)

Мінерали у земній корі. Основні фізичні властивості мінералів: колір, колір риски, прозорість, блиск, твердість, спайність, злам. щільність. Шкала Мооса. Магнітні властивості мінералів, взаємодія з кислотою. Хімічний склад. Принципи класифікації мінералів за хімічним складом.Практичні заняття.

Робота з колекціями мінералів. Визначення твердості мінералів за допомогою шкали Мооса. Визначення мінералів відповідно до їх фізичних властивостей.

Збирання мінералів на геологічних відслоненнях та оформлення їх у колекції. Змагання з визначення та опису мінералів.
2.7. Мінерали в житті людини (12 год.)

Мінерали як корисні копалини різних видів: енергетична сировина (нафта, газ, горючі сланці, торф, вугілля); руди кольорових металів (мідний колчедан, свинців блиск, цинкова обманка, кіновар); руди рідкісних металів (молібденовий блиск, олов’яний камінь, вольфраміт); дорогоцінні метали (золото, срібло, платина); агроруди (апатит, фосфорит, сільвін, селітра); сировина для хімічної промисловості (сірка, сірчаний колчедан, кам’яна сіль, глауберова сіль, гіпс); вогнетривкі матеріали та сировина для виробництва олівців, електротехнічної промисловості (асбест, доломіт, магнезит, слюда, графіт, каолін, польовий шпат); дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння (яшма, малахіт, аметист, гірський кришталь, рубін, сапфір, смарагд, топаз, аквамарин).Практичні заняття.

Робота з колекціями корисних копалин, підготовка доповідей з теми „Корисні копалини” та рецензування цих робіт. Екскурсії до кар’єрів, шахт, рудників, свердловин для ознайомлення з методами видобутки корисних копалин. Тематична екскурсія до мінералогічного музею.


2.8. Підготовка до польових геологічних робіт (10 год).

Методика проведення геологічного маршруту. Спорядження для проведення польових геологічних досліджень. Типи відслонень, робота на них. Правила ведення записів у польовому щоденнику. Відбір зразків, Умовні позначення гірських порід. Робота з гірським компасом.

Види проб, геохімічні методи пошуку, шліхові проби, уламково-річковий метод. Ознайомлення з геологічними картами і літературою з району пошуку, фізико-географічна та геологічна характеристика району.
Практичні заняття.

Відбір зразків. Визначення азимута, побудова профілю. Визначення елементів залягання гірських порід.


2.9. Масові туристсько-краєзнавчі заходи

(20 год.)

Ознайомлення з положеннями та умовами проведення різних зльотів та змагань.Практичні заняття.

Визначення мети і завдань експедиції. Підбір групи та розподіл обов’язків. Підготовка спорядження та топографічних матеріалів.


2.10. Підготовка звіту краєзнавчої експедиції (12 год.)

Підсумкова робота з польовим щоденником, зібраними під час експедиції письмовими та усними джерелами. Паспортизація маршрутів і пам’яток природи. Схема туристсько-краєзнавчого маршруту та його опис.

Популяризація туристсько-краєзнавчої експедиції в школі, позашкільному навчальному закладі.

Практичні заняття.

Оформлення польового щоденника. Складання письмового звіту про туристсько-краєзнавчу експедицію. Підготовка матеріалів, зібраних під час експедиції, для передачі в краєзнавчий музей навчального закладу. Оформлення звітної виставки.

Виступи зі звітом про туристсько-краєзнавчу експедицію у навчальному закладі, на конференції.
РОЗДІЛ ІІІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИХ ПОДОРОЖЕЙ


Каталог: upload -> files -> Бібліотека -> Гурткова%20робота
files -> Агентський договір
files -> Контрольна робота на семестр є обов’язковою
files -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 6131. А. 01. 50-2016 позначення стандарту
files -> Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості
Бібліотека -> Перелік праць І. Франка, які висвітлюють різні аспекти життя Галичини ХІХ – початку ХХ ст
Гурткова%20робота -> Програми з позашкільної освіти: туристсько-краєзнавчий та військово-патріотичний напрями
Бібліотека -> Іван Франко як краєзнавець
Гурткова%20робота -> Програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка