Програма зовнішнього незалежного оцінюванняСкачати 98.34 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації11.03.2019
Розмір98.34 Kb.
#84397
ТипПрограма
  1   2   3   4
ПРОГРАМА

зовнішнього незалежного оцінювання

з іноземних мов
ВСТУП
Сучасна парадигма шкільної освіти розглядає іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Такий підхід зорієнтовує процес навчання на формування у випускників загальноосвітніх навчальних закладів здатності до соціального контакту з представниками іншої лінгвокультури в найтиповіших ситуаціях мовленнєвої взаємодії. Досягнення цього рівня сформованості вмінь забезпечується взаємопов’язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним розвитком учня.

Пропонована програма зовнішнього незалежного оцінювання створена з урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів навчальних досягнень випускників середніх шкіл, викладених у змісті чинної програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (2-11 класи). Програма також бере до уваги міжнародний досвід визначення рівня володіння мовою.

Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетенції уніфікується за видами і формами виконання та враховує особливості англійської, німецької, французької, іспанської мов.

Об'єктами контролю є читання і письмо як комунікативні уміння, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації через використання мови. Дискретні лексичні одиниці та граматичні структури не є об'єктом контролю.

Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого у Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній програмі.
УЧАСНИКИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
У зовнішньому незалежному оцінюванні з іноземної мови беруть участь випускники загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності (далі «кандидати»), які бажають вступити до вищих навчальних закладів України, де іноземна мова включена до переліку предметів, необхідних до вступу на відповідний факультет.
МЕТА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
Мета – виявити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції у кандидатів відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, чинних навчальних програм та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ТЕСТУ
РОЗДІЛ І. ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ
Мета – виявити рівень сформованості вмінь кандидатів читати і розуміти автентичні тексти самостійно, у визначений проміжок часу, а також визначити через використання мови рівень володіння лексичним та граматичним матеріалом, що дасть їм можливість вільно спілкуватися у типових ситуація іншомовного спілкування.

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтуються на різні його стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчаюче читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання).

Джерелами для добору текстів слугують автентичні інформаційно-довідкові, рекламні та газетно-журнальні матеріали. Зміст текстів узгоджується з навчальною програмою та адаптується до рівня B1 за необхідності.

Тексти можуть містити візуальну інформація до змісту, що допоможе кандидату визначити мету повідомлення. У довших за обсягом текстах, які можуть бути представлені у вигляді вирізок з брошур, журнальних оголошень чи інформації з веб-сторінок, запитання на пошук окремих фактів повинні стосуватися інформації, з якою кандидати можуть зустрітися у реальних ситуаціях спілкування. Порядок представлення запитань відповідає порядку появи даної інформації в тексті.

Тексти для ознайомлювального читання можуть містити незнайомі слова – до 5%, а для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми).

Рівень уміння використовувати мову (лексико-граматичний аспект) перевіряється під час читання (Розділ І, Частина 5) та письма (Розділ 2, Частина 1).

Загальний обсяг текстів не перевищує 2500 слів.

Загальна кількість завдань РОЗДІЛУ І – 35.


Типи текстів:

 • статті із періодичних видань;

 • особисті листи;

 • листівки;

 • оголошення, реклама;

 • розклади (уроків, руху поїздів тощо);

 • меню, кулінарні рецепти;

 • програми (телевізійні, радіо тощо);

 • інформаційно-вказівні знаки;

 • вивіски;

 • інструкції на товарах широкого вжитку;

 • інформація на упаковках з продуктами харчування;

 • інформаційні повідомлення різного типу, як друковані, так і електронні.


Типи, формат та кількість завдань:

Частина 1.

П’ять окремих коротких текстів (інформаційно-вказівні знаки, вивіски, оголошення, листівки, електронні листи і т.і.).

Одне завдання множинного вибору (вибір однієї правильної відповіді із трьох) до кожного з текстів. Загальна кількість завдань Частини 1 – 5.

Об’єкт – уміння читати короткі автентичні тексти з розумінням основної інформації.

Частина 2.

П’ять коротких автентичних текстів пред’явлених разом.

П’ять завдань на встановлення відповідності короткого опису до тексту.

Об’єкт – уміння прочитати кілька текстів з пошуком специфічної інформації та розумінням деталей.
Частина 3.

Один текст, що містить фактичну інформацію.

Десять завдань альтернативного вибору (правильно – не правильно).

Об’єкт – уміння сканувати текст з пошуком специфічної інформації.


Частина 4.

Один текст.

П’ять завдань множинного вибору (вибір однієї правильної відповіді із чотирьох) до тексту.

Об’єкт – уміння читати з розумінням деталей, ставлень, точок зору та цілей автора. Читання з розумінням сутності, умінням робити висновки та узагальнювати зміст прочитаного.


Частина 5.

Один текст фактичного або розповідного характеруз пропущеними словами.

Десять завдань множинного вибору (вибір однієї правильної відповіді із чотирьох) на заповнення пропусків у тексті.

Об’єкт – розуміння лексики та граматики, а також лексико-граматичних моделей у тексті.


Вимоги

щодо практичного володіння умінням читати, лексичним та граматичним матеріалом
У тестах оцінюється рівень розуміння тексту, уміння кандидата узагальнювати зміст прочитаного, робити висновки, виокремлювати ключову інформацію.
Кандидат уміє:

 • читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

 • виокремлювати загальну інформацію та детальну інформацію із текстів, що використовуються в повсякденному спілкуванні;

 • виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події та інше;

 • диференціювати основні факти і другорядну інформацію;

 • розрізняти фактографічну інформацію і враження;

 • сприймати точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми;

 • працювати з різножанровими текстами;

 • переглядати текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання;

 • визначати структуру тексту і розпізнавати логічні зв’язки між його частинами.

 • встановлювати значення незнайомих слів на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі.РОЗДІЛ ІІ. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ
Мета – визначити рівень сформованості у кандидатів умінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям.

Цей розділ тесту передбачає створення власного писемного висловлювання та зорієнтований на виконання комунікативно-творчих завдань: перефразування; написання короткого повідомлення у формі листівки, записки або електронного листа; написання розповіді або неофіційного листа. Зміст завдань пов'язаний з інтересами та комунікативними потребами кандидатів та узгоджується зі шкільною програмою.

Завдання для писемного мовлення формулюються у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких мають бути чітко визначені мета і об’єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, і відтак зміст мовленнєвих ситуацій має включати соціокультурні особливості країни, мова якої вивчається, і України.
Типи, формат та кількість завдань:

Частина 1.

Перефразування

П’ять завдань об’єднаних однією темою. У кожному завданні пропонується одне закінчене речення. Друге речення необхідно доповнити, використовуючи іншу структурну модель але зберігаючи зміст першого речення. Допускається використання не більше трьох слів.

Об’єкт – розуміння граматичної структури речення, перефразування та переформулювання інформації.
Частина 2.

Коротке комунікативне повідомлення у формі листівки, записки або електронного листа.

Стимулом для написання слугує рубрика або короткий текст, на який треба відреагувати.

Об’єкт – уміння розкрити щонайменше три змістові моменти у короткому повідомленні.

Загальний обсяг повідомлення – 35-45 слів.
Частина 3.

Твір на вибір: розповідь або неофіційний лист.

Оцінюється за чотирма параметрами: зміст; досягнення комунікативної мети; структура та зв’язність тексту; мова.

Об’єкт – адекватність змісту та форми, а також лексико-граматичний діапазон.Обсяг твору до 100 слів.
Вимоги

щодо практичного володіння умінням писати
Тест перевіряє уміння здійснювати спілкування у писемній формі відпо­відно до поставлених комунікативних завдань. Перевіряється також рівень володіння функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених навчальною програмою.
Кандидат уміє:

 • писати особисті листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в країнах, мова яких вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію;

 • повідомляти про перебіг подій, описувати людину або предмет;

 • написати повідомлення про побачене, прочитане, почуте;

 • висловлювати та обґрунтовувати власну точку зору;

 • писати поздоровлення, запрошення, оголошення, записки, електронні листи;

 • заповнити анкету;

 • ідентифікувати та вибирати адекватні формулювання, використовуючи відповідний лексико-граматичний діапазон.


СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ
ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ
І. Особистісна сфера

 • Повсякденне життя і його проблеми

 • Сім'я. Родинні стосунки

 • Характер людини

 • Режим дня

 • Здоровий спосіб життя

 • Дружба, любов

 • Стосунки з однолітками, в колективі

 • Світ захоплень

 • Дозвілля, відпочинок

 • Особистісні пріоритети

 • Плани на майбутнє, вибір професії


ІІ. Публічна сфера

 • Навколишнє середовище

 • Життя в країні, мова якої вивчається

 • Подорожі, екскурсії

 • Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається

 • Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається

 • Література в Україні та в країні, мова якої вивчається

 • Засоби масової інформації

 • Молодь і сучасний світ

 • Людина і довкілля

 • Одяг

 • Покупки

 • Харчування

 • Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки

 • Україна у світовій спільноті

 • Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається

 • Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається

 • Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається

 • Визначні об’єкти історичної та культурної спадщини України та країни, мова якої вивчається

 • Музеї, виставки

 • Кіно, телебачення

 • Обов’язки та права людини

 • Міжнародні організації, міжнародний рух


ІІІ. Освітня сфера

 • Освіта, навчання, виховання

 • Шкільне життя

 • Улюблені навчальні предмети

 • Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається

 • Іноземні мови у житті людини

Додаток 1АНГЛІЙСЬКА МОВА
ГРАМАТИЧНИЙ ІНВЕНТАР (не є об’єктом контролю)
Іменник

Однина та множина

Іменні словосполучення

Абстрактні іменники

Складні іменники

Присвійний відмінокАртикль

Означений та неозначений

Нульовий артикль

Прикметник

Категорії та види прикметників

Ступені порівняння прикметників

Предикатив та атрибутивЗайменник

Види займенниківДієслово

Правильні та неправильні дієслова

Стверджувальна, питальна та заперечна форми

Наказовий спосіб

Герундій

Дієприкметник 1 та 2

Дієслівні конструкції

Модальні дієслова

Фразові дієслова

Видо-часові формиПрислівник

Правильні та неправильні прислівники

Категорії та види прислівників

Ступені порівняння

Прислівникові звороти

Числівник

Кількісні та порядкові числівники


Прийменник

Види прийменниківСполучники

Види сполучниківРечення

Прості речення

Безособові речення

Складні речення

Умовні речення (0, І, ІІ типів)

Пряма й непряма мова

Словотворення

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ (не є об’єктом контролю)
Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (рівень стандарту) та складають загальновживані слова, які зазвичай використовують носії мови у повсякденних ситуаціях спілкування. Список слів додається

A

ability (n)

able (adj)

about (adv & prep)

• about 500 students (adv)

• The film is about a small boy. (prep)

above (prep)

abroad (adv)

absent (adj)

accept (v)

access (n)

• disabled access

• internet access

accident (n)

accommodation (n)

accompany (v)

according to (prep phr)

account (n)

accurate (adj)

ache (n & v)

achieve (v)

across (prep)

act (n & v)

• in the second act (of the play) (n)

to act in a play (v)

• to act strangely (v)

action (n)

active (adj)

activity (n)

actor (n)

actress (n)

actual (adj)

ad (advertisement) (n)

add (v)

addition (n)

• in addition

additional (adj)

address (n)

admire (v)

admission (n)

• charges/cost/price

admit (v)

adult (adj & n)

advanced (adj)

advantage (n)

adventure (n)

advert (n)

advertise (v)

advertisement (n)

advice (n)

advise (v)

aeroplane (n)

afford (v)

afraid (adj)

after (prep)

afternoon (n)

afterwards (adv)

again (adv)

against (prep)

age (n)

aged (adj)

agent (n)

agency (n)

ago (adv)

agree (v)

ahead (adv)

aim (n & v)

air (n)

air-conditioning (n)

air force (n)

airline (n)

airmail (n)

airport (n)

alarm (n)

alarm clock (n)

album (n)

alike (adv)

alive (adj)

all (adj, adv, det & pron)

all right/alright (adv)

allow (v)

almost (adv)

alone (adv & adj)

along (adv & prep)

aloud (adv)

alphabet (n)

already (adv)

also (adv)

although (conj)

altogether (adv)

always (adv)

a.m. (adv)

amazed (adj)

amazing (adj)

ambassador (n)

ambition (n)

ambulance (n)

among (amongst) (prep)

amount (n)

amusing (adj)

ancient (adj)

and (conj)

angry (adj)

animal (n)

ankle (n)

anniversary (n)

announce (v)

announcement (n)

annoy (v)

Page 5


annual (adj)

another (det & pron)

answer (n & v)

answerphone (n)

antique (adj & n)

anxious (adj)

any (det & pron)

anybody (pron)

anyhow (adv)

anyone (pron)

anything (pron)

anyway (adv)

anywhere (adv)

apart from (prep)

apartment (n)

apologise (v)

apology (n)

appear (v)

appearance (n)

apple (n)

application (n)

apply (v)

appointment (n)

approach (v)

approve (v)

architect (n)

area (n)

argue (v)

arm (n)

armchair (n)

army (n)

around (adv & prep)

arrange (v)

arrest (v)

arrival (n)

arrive (v)

art (n)

article (n)

artist (n)

as (conj & prep)

as well (adv)

as well as (prep)

ashamed (adj)

ask (v)

asleep (adj)

aspirin (n)

assistant (n)

at (prep)

at all (prep phr)

at first (prep phr)

at last (prep phr)

at least (prep phr)

at once (prep phr)

at present (prep phr)

at the same time (prep phr)

athlete (n)

athletics (n)

atmosphere (n)

attach (v)

attack (n & v)

attempt (v)

attend (v)

attention (n)

attitude (n)

attract (v)

attraction (n)

attractive (adj)

audience (n)

aunt (n)

automatically (adv)

available (adj)

average (adj & n)

avoid (v)

awake (adj)

away (adv)

awful (adj)B

baby (n)

back (adv, adj & n)

background (n)

backpack (n)

backwards (adv)

bad (adj)

bag (n)

baggage (n)

bake (v)

balance (n & v)

balcony (n)

bald (adj)

ball (n)

ballet (n)

balloon (n)

banana (n)

band (n)

bandage (n)

bank (n)

bank balance (n)

banknote (n)

bar (n)

barbecue (n & v)

bare (adj)

base on (phr v)

baseball (n)

basement (n)

basic (adj)

basin (n)

basket (n)

basketball (n)

Page 6

bat (n)bath (n & v)

bathroom (n)

battle (n)

bay (n)

be (v)

beach (n)

bean (n)

bear (n)

beard (n)

beat (v)

beautiful (adj)

because (conj)

because of (prep phr)

become (v)

bed (n)

bedroom (n)

bee (n)

beef (n)

before (prep, adv & conj)

begin (v)

behave (v)

behind (prep & adv)

believe (v)

bell (n)

belong (v)

belongings (n)

below (adv & prep)

belt (n)

bend (n & v)

beneath (adv & prep)

benefit (n & v)

beside (prep)

between (prep & adv)

beyond (prep & adv)

bicycle (n)

big (adj)

bike (n)

bill (n)

• electricity bill

bin (n)

biography (n)

biology (n)

bird (n)

birth (n)

birthday (n)

biscuit (n)

bit (n)

bite (n & v)

bitter (adj)

black (adj)

blackboard (n)

blame (n & v)

blank (adj)

• a blank piece of paper

blanket (n)

bleed (v)

blind (adj & n)

block (n)

• block of flats

blond(e) (adj & n)

blood (n)

blouse (n)

blow (n & v)

blue (adj)

board (n & v)

boarding pass (n)

boat (n)

body (n)

boil (v)

bold (adj)

bomb (n & v)

bone (n)

book (n & v)

booking office (n)

bookshelf (n)

bookshop (n)

boot (n)

• leather boots

• the boot of the car

border (n)

bored (adj)

boring (adj)

born (adj)

borrow (v)

boss (n)

both (pron & det)

bottle (n)

bottom (n)

bowl (n)

box (n & v)

boy (n)

boyfriend (n)

brain (n)

brake (n & v)

branch (n)

brave (adj)

bread (n)

break (n & v)

break down (phr v)

• The car has broken down.

break in (phr v)

• Someone broke in and stole the

computer.

break up (phr v)

• When does school break up?

• The pop group has broken up.

breakfast (n)

breath (n)

breathe (v)

brick (n)

Page 7

bridge (n)brief (adj)

bright (adj)

brilliant (adj)

bring (v)

bring up (phr v)

• She was brought up in London.

broad (adj)

brochure (n)

brother (n)

brown (adj)

brush (n & v)

bucket (n)

buffet (adj & n)

bug (n)

build (v)

building (n)

bulb (n)

• light bulb

bull (n)

bullet (n)

bureau (n)

burger (n)

burglar (n)

burglary (n)

burn (n & v)

bury (v)

bus (n)

business (n)

bus station (n)

bus stop (n)

busy (adj)

but (conj)

butcher (n)

butter (n)

button (n)

buy (v)

by (prep)

by accident (prep phr)

by all means (prep phr)

by hand (prep phr)

by mistake (prep phr)

by name (prep phr)Скачати 98.34 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка