Програми вступних випробувань (фахових вступних випробувань, вступних іспитів) з основ держави І права, основ економіки, основ державного управління іноземної мови, української мовиСкачати 385.5 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації24.11.2018
Розмір385.5 Kb.
  1   2   3   4   5


ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ, ВСТУПНИХ ІСПИТІВ)

з основ держави і права,

основ економіки,

основ державного управління

іноземної мови,

української мови (додатковий вступний іспит)

письмового комплексного вступного випробування за тестовими технологіями при вступі на навчання до ХНМУ для здобуття ОС «Магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 2018 році

Міністерство охорони здоров’я України

Харківський національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

Харківського національногомедичного університету

В.М. Лісовий


12 березня 2018 р.

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ)

З ОСНОВ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

письмового комплексного вступного випробування за тестовими технологіями при вступі на навчання до ХНМУ для здобуття ОС «Магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 2018 році

Харків

2018


Пояснювальна записка

Процес розбудови правової держави, заснованої на верховенстві права та пріоритеті прав і свобод людини, формування громадянського суспільства в сучасній Україні потребує виховання компетентних, відповідальних, свідомих громадян. Оскільки вагоме значення правової освіти в сучасному суспільстві зумовлюється насамперед тим, що право врегульовує найважливіші сфери суспільного життя та визначає поведінку особи в тій чи іншій ситуації, саме тому обізнаність у праві є виявом елементу загальної культури людини, сприяє кращому використанню та захисту кожним громадянином своїх прав і виконанню обов’язків. Адже сьогодні без належного рівня правових знань і навиків неможлива свідома участь людини у правовому житті.

Вступне випробування з основ держави та права передбачено для вступників при вступі на навчання до ХНМУ в 2018 році для здобуття освітнього ступеня «Магістра» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на базі освіти «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр» з метою оцінювання рівня знань з «Основ держави та права» для конкурсного відбору.

Дану програму складено на основі та у відповідності до типової навчальної програми з «Правознавства» для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту / академічний рівень), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 №826

Вступне випробування з основ держави та права складається з 30 тестових завдань.
Критерії оцінювання знань на письмовому вступному випробуванні з основ держави та права
Загальні положення

Екзаменаційний білет містить 30 тестових завдань з основ законодавства та права, що поділені між собою за рівнем складності:

1. Завдання №№ 1-15 – тести на знання основ теорії держави та права та з основ публічного (конституційного) права з необхідністю визначення однієї вірної відповіді із п'яти запропонованих. Вірна відповідь одна.

2. Завдання №№ 16-28 – тести на визначення знань у абітурієнтів з основ публічного (цивільного, адміністративного, трудового, кримінального тощо) та приватного права з необхідністю визначення однієї вірної відповіді із п'яти запропонованих. Вірна відповідь одна.

3. Завдання №№ 29-30 – комплексні тестові завдання з основ законодавства та права. Вірна відповідь одна.

На виконання усіх тестових завдань відводиться 60 хвилин.


Критерії оцінок

Кількість балів за виконання тестових завдань з основ законодавства та права може складати від 100 до 200 балів і визначається сумою балів за кожне вірно розв'язане завдання, доданою до 100 балів.

Кожне тестове завдання оцінюється лише за умови його вірного розв'язання. Бали за кожне завдання нараховуються при вирішенні лише однієї вірної відповіді у відповідності до складності завдань.

Оцінювання тестових завдань №№ 1-15: кожне із вірно розв'язаних завдань оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів за правильне виконання цих тестових завдань може становити 15 балів (15x1,0=15).

Оцінювання тестових завдань №№ 16-28: кожне із вірно розв'язаних завдань оцінюється в 5 балів. Максимальна кількість балів за правильне виконання цих тестових завдань може становити 65 балів (13x5,0=65);

Оцінювання тестових завдань №№ 29-30: кожне із вірно розв'язаних завдань оцінюється в 10 балів. Максимальна кількість балів за правильне виконання цих тестових завдань може становити 20 балів (2x10,0=20);

Таким чином, максимальна кількість балів за правильне виконання усіх тестових завдань може становити 100 балів, до яких додаються ще 100 балів.

I. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Тема 1. Виникнення держави і права

Влада і суспільство у додержавний період. Мононорми. Причини виникнення держави і права.

Теорії походження держави і права: теологічна, патріархальна, насильства, договірна, психологічна, економічна, патримоніальна, сакральна, органічна, космічна. Фактори, що сприяли виникненню держави і права.

Шляхи походження держави та права: східний, західний шлях, синтезний. Поняття формації.

Історичні типи держав: рабовласницький, феодальний, буржуазний, соціалістичний, сучасний (постбуржуазна держава, постсоціалістична держава, соціальна держава, держава соціальної демократії). Перехідні держави.

Поняття цивілізації. Цивілізаційний підхід (первинні та вторинні держави).

Індустріальний підхід (доіндустріальне, індустріальне та постіндустріальне суспільства).
Тема 2. Поняття, ознаки, сутність держави

Поняття та ознаки держави. Суверенітет та його види.

Поняття функцій держави, Класифікація функцій держави: а) за сферами суспільного життя (економічні, соціальні, політичні, ідеологічні; б) за сферами діяльності чи політичного напрямку (внутрішні, зовнішні); в) за ступенем соціальної важливості (основні, неосновні); г)за часом (постійні, тимчасові); д) за процесом реалізації державної влади (законодавчі, управлінські, правоохоронні, інформаційні); е) спеціальні. Форми реалізації функцій держави (правотворча, правореалізаційна, правоохоронна). Методи здійснення функцій: (переконання, заохочення, примус).

Сутність держави. Теорія еліт. Технократична теорія. Марксистська теорія. Фашистська теорія. Теорія держави загального благоденства. Теорія національної держави. Теорія правової держави. Громадянське суспільство.Тема 3. Державний лад

Поняття державного ладу.

Форма державного правління. Монархія та її види (абсолютна, деспотична, теократична, парламентська, дуалістична). Республіка та її види (президентська, парламентська, змішана).

Форма державного (територіального) устрою. Унітарна держава. Автономія. Складна держава. Федерація та її види (договірна та конституційна; національна, територіальна та комплексна; симетрична та асиметрична). Імперія (метрополія, колонія). Конфедерація.

Форма державно-політичного режиму. Демократичний політичний режим (радикальний, ліберальний, консервативний). Недемократичний політичний режим (авторитаризм, тоталітаризм, деспотія, тиранія, фашизм, расизм, теократія, охлократія). Перехідні режими.
Тема 4. Народовладдя

Поняття народовладдя та народного волевиявлення. Основні риси народовладдя. Безпосередня та представницька демократії.

Поняття і види виборів. Виборче право. Активне виборче право. Пасивне виборче право. Принципи виборчого права. Електорат. Абсентеїзм. Виборчі цензи (віковий, осілості, громадянства, на стан здоров’я, статі, майновий, освітній, військовий, грамотності, моральний). Прямі та непрямі вибори. Виборчий процес. Одномандатний та багатомандатний виборчий округи.

Поняття та види виборчих систем. Мажоритарна система та її види (відносної більшості, абсолютної більшості, кваліфікованої більшості). Пропорційна виборча система та її види (з жорсткими списками, з префенціями, з напівжорсткими списками). Змішана виборча система та її види (система з єдиним голосом, система з обмеженим голосуванням, кумулятивна система). Імперативний мандат. Вільний мандат.

Види виборів за територією, за об’єктом, за часом проведення, за правовими наслідками.

Поняття і види референдумів в залежності від предмету (конституційний, законодавчий), юридичної сили (імперативний, консультативний), за способом проведення (обов’язковий, факультативний), за сферою застосування (загальнодержавний, місцевий). Плебісцит. Порядок призначення та проведення референдуму.


Тема 5. Органи державної влади та місцеве самоврядування

Державна влада та її ознаки. Державний апарат. Ознаки державного апарату. Принципи організації державного апарату.

Державний орган, його. ознаки. Класифікація органів держави (за способом створення, за шляхом формування, за компетенцією, за місцем в системі державного апарату, за порядком прийняття рішень, за характером і змістом діяльності).

Поняття законодавчої влади. Органи законодавчої влади. Парламент. Бікамералізм. Омбудсмен. Імпічмент. Ратифікація. Денонсація.

Поняття виконавчої влади та органи виконавчої влади (глава держави, монарх, президент, уряд). Англосаксонська та континентальна системи урядів. Центральні органи виконавчої влади. Міністерство.

Місцеве самоврядування (місцеве самоуправління). Континентальна, англосаксонська та радянська моделі місцевого самоврядування.

Судова влада. Поняття судової влади. Суд. Юрисдикція судів. Інстанція суду. Конституційний суд. Суд присяжних. Апеляція. Касація.

Правоохоронні органи: поняття, ознаки, основні напрямки діяльності.


Тема 6. Держава, особа, суспільство

Співвідношення держави, особи, суспільства. Людина. Індивід. Індивідуальність. Особистість. Особа. Фізична особа. Юридична особа. Громадянство: набуття і припинення. Апатриди, біпатриди. Іноземець. Біженець. Суспільні відносин. Політичні відносини. Політична система суспільства: поняття та її елементи.


Тема 7. Право - особливий вид соціальних норм

Соціальні норми. Види соціальних норм за сферами суспільних відносин (політичні, економічні, організаційні, культурні, естетичні), за способом встановлення і забезпечення (норми права, норми моралі, звичаї та традиції, корпоративні норми, релігійні норми), за способами вираження (усні, письмові).

Поняття права. Ознаки права. Відмінність права від інших соціальних норм. Об’єктивне та суб’єктивне право.

Функції права та їх види. Принципи права та їх види. Соціальна цінність права.


Тема 8. Система права

Поняття системи права. Правова система, правові сім’ї.

Норма права та її структура (гіпотеза, диспозиція, санкція). Види правових норм. Поняття предмету і методу правового регулювання. Правовий інститут та його види (галузеві, міжгалузеві). Галузь права та її види. Публічне право. Приватне право.
Тема 9. Правовідносини. Правосвідомість

Поняття та ознаки правовідносин. Види правовідносин. Структура правовідносин. Суб’єкти правовідносин. Об’єкти правовідносин. Зміст правовідносин.

Юридичні факти та їх види. Правоздатність. Дієздатність. Деліктоздатність.

Правосвідомість. Правова ідеологія. Правова психологія. Правова культура.


Тема 10. Форми права. Джерела права

Поняття форми права. Джерела права.

Правовий звичай. Релігійно-правові норми. Правовий прецедент. Нормативний договір. Нормативно-правовий акт.

Міжнародно-правовий акт. Міжнародний договір. Стадії укладення міжнародних договорів.


Тема 11. Право і закон

Поняття законодавства. Право і законодавство. Система законодавства. Структура законодавства та її види (вертикальна, горизонтальна, державно-організаційна).

Нормативний припис. Індивідуальний припис. Нормативний інститут. Галузь законодавства.

Види нормативних актів. Дія нормативних актів у часі, просторі та щодо кола осіб. Індивідуальний акт.

Закон. Конституція: ознаки та види (за формою виразу, за порядком прийняття, за порядком внесення змін і доповнень, за формою державного устрою, за часом дії). Конституційні закони. Поточні закони.

Підзаконні нормативно-правові акти та їх види: за юридичною силою (загальні, відомчі, місцеві, локальні), за сферою дії, за галузями, за характером волевиявлення, за суб’єктами нормотворчості.


Тема 12. Правотворення. Систематизація законодавства

Поняття правотворчості. Етапи правотворчої діяльності. Реалізація норм права (виконання юридичних обов’язків, використання суб’єктивних прав, дотримання заборон).

Правозастосування. Правозастосовний акт. Тлумачення норм права. Способи тлумачення правових норм.

Поняття систематизації законодавства. Інкорпорація та її види. Консолідація. Кодифікація та її види. Кодекси, статути та положення.


Тема 13. Правомірна поведінка і правопорушення

Поняття поведінки. Суспільно корисна і суспільно шкідлива поведінка.

Правова поведінка, її види. Правомірна поведінка. Протиправна поведінка.

Поняття, ознаки і склад правопорушення. Вина. Прямий та непрямий умисел. Необережність (недбалість та самовпевненість). Мотив, мета правопорушення.

Проступки (їх види) і злочини.
Тема 14. Юридична відповідальність

Відповідальність особи: перспективна і ретроспективна.

Поняття, підстави, принципи, цілі та функції юридичної відповідальності.

Види юридичної відповідальності (адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова, матеріальна, кримінальна, конституційна, кримінально-процесуальна, міжнародно-правова).

Основи юридичної відповідальності особи. Презумпція невинуватості. Обставини, що виключають юридичну відповідальність.
Тема 15. Законність і правопорядок

Поняття законності. Принципи законності. Суспільний порядок. Громадський порядок. Правопорядок. Дисципліна. Гарантії законності.


II. ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 16. Поняття конституційного права України

Загальна характеристика конституційного права України. Конституційно-правові відносини та їх види. Суб’єкти конституційно-правових відносин.

Конституційно-правові норми та їх особливості. Метод конституційно-правового регулювання. Предмет конституційного права України. Джерела галузі.

Загальна характеристика Конституції України. Структура Конституції України.

Декларація про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Правонаступництво України.
Тема 17. Загальні засади конституційного ладу України

Форма правління, форма територіального устрою та політичного режиму України. Правовий статус АРК.

Національні відносини. Національні меншини. Законодавство про мови.

Державна символіка. Державний Прапор. Державний Герб. Державний Гімн.


Тема 18. Громадянство України

Поняття громадянства. Документи, що підтверджують громадянство України. Підстави набуття громадянства. Умови прийняття до громадянства. Особи, які не приймаються до громадянства України.

Підстави припинення громадянства України (вихід з громадянства, втрата громадянства).

Органи, що вирішують питання громадянства


Тема 19. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина

Поняття конституційних прав і свобод людини і громадянина. Гарантії конституційних прав і свобод.

Особисті (громадянські) права і свободи. Право громадян на свободу світогляду і віросповідання.

Політичні права і свободи. Право на свободу об’єднання у політичні партії і громадські організації. Громадська організація: порядок утворення, членство. Молодіжна громадська організація. Дитяча громадська організація. Політична партія.

Економічні права і свободи. Соціальні права і свободи. Право на соціальний захист. Право на працю.

Культурні (духовні) права і свободи. Право на освіту. Система освіти. Структура освіти. Загальноосвітні навчальні заклади та їх види. Вища освіта. Вищі навчальні заклади освіти (рівні акредитації). Права та обов’язки учасників навчального процесу.

Обов’язки громадян України.

Військовий обов’язок громадян. Загальний військовий обов’язок. Підготовка громадян до військової служби. Приписка. Порядок призову на строкову військову службу у мирний час. Відстрочка від призову (за сімейними обставинами, для продовження навчання, та за іншими обставинами). Види військової служби. Строки військової служби. Служба за контрактом. Альтернативна (невійськова служба).

Права і обов’язки громадян в умовах надзвичайного та воєнного станів. Поняття надзвичайного і воєнного станів, мета, підстави та строки введення. Гарантії прав і свобод громадян і законних інтересів юридичних осіб в умовах надзвичайного та воєнного стану.

Правовий статус іноземців в Україні. Порядок в’їзду та виїзду іноземців. Видворення іноземців за межі України.

Статус біженців в Україні. Порядок отримання статусу біженця. Особи, яким не надається статус біженця. Позбавлення та втрата статусу біженця. Права та обов’язки біженців.
Тема 20. Народовладдя в Україні

Народне волевиявлення. Референдум: види, порядок призначення та проведення. Питання, що виносяться на референдум. Питання, що не виносяться на референдум.

Загальна характеристика виборчої системи України. Виборчий процес. Суб’єкти виборчого процесу. Види виборчих систем, що застосовуються в Україні (мажоритарна, пропорційна). Види виборів за територією, за об’єктом, за часом, за правовими наслідками.
Тема 21. Законодавча влада України

Правовий статус Верховної Ради України. Порядок роботи Верховної Ради України. Пленарні засідання, робота в комітетах.

Повноваження та структура Верховної Ради України.

Правовий статус народних депутатів. Вибори народних депутатів України: система, види, організація та проведення.

Законодавчий процес. Стадії законодавчого процесу
Тема 22. Президент України

Повноваження Президента України та його правовий статус. Нормативно-правові акти Президента України. Припинення повноважень Президента України. Усунення з поста в порядку імпічменту.

Рада національної безпеки і оборони.

Вибори Президента України: види, організація, проведення. Порядок вступу на посаду.


Тема 23. Виконавча влада України

Кабінет Міністрів України: порядок призначення, повноваження та склад. Повноваження Прем’єр-Міністра.

Центральні органи виконавчої влади (міністерство, державний комітет, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом). Урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

Місцеві органи виконавчої влади (місцеві державні адміністрації): порядок формування та повноваження


Тема 24. Місцеве самоврядування в Україні

Поняття, принципи, система місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування та їх функції.

Матеріальна основа органів місцевого самоврядування.

Правовий статус депутатів місцевих рад.

Вибори органів місцевого самоврядування: організація, порядок проведення і види.
Тема 25. Судова влада в Україні

Правосуддя. Принципи судоустрою в Україні.

Статус суддів, народних засідателів і присяжних.

Конституційний суд України: формування, склад, повноваження. Конституційне подання. Конституційне звернення.

Система судів загальної юрисдикції: структура, повноваження. Місцеві суди. Спеціалізовані суди (господарські та адміністративні). Апеляційні суди. Верховний Суд України.

Засади судочинства та етапи судового процесу.


Тема 26. Правоохоронні органи України та адвокатура

Прокуратура: система та повноваження.

Міліція: структура, завдання, обов’язки, права. Служба безпеки України: завдання, система, обов’язки, права.

Адвокатура України: вимоги до адвоката, види адвокатської діяльності, права та обов’язки адвоката.

Органи юстиції: завдання та повноваження.

Нотаріат: поняття, державні та приватні нотаріуси, права та обов’язки нотаріуса, нотаріальні дії.


Тема 27. Загальна характеристика адміністративного права України

Поняття адміністративного права. Загальна та особлива частина адміністративного права. Джерела адміністративного права.

Адміністративні правовідносини. Суб’єкти адміністративних правовідносин.

Публічна адміністрація.


Тема 28. Державне управління. Державна служба

Державне управління і управлінські функції. Методи державного управління.

Адміністративне переконання. Адміністративний примус. Заходи адміністративного примусу (заходи адміністративного припинення, заходи адміністративного попередження, адміністративні стягнення).

Поняття державної служби. Право проходження державної служби. Права та обов’язки державних службовців. Категорії та ранги державних службовців. Дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу, що застосовуються до державних службовців.


Тема 29. Адміністративне правопорушення (проступок) та адміністративна відповідальність

Ознаки та склад адміністративного правопорушення. Види адміністративних правопорушень.

Адміністративна відповідальність. Особливості адміністративної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності (фактична, процесуальна). Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Адміністративне стягнення. Види та зміст адміністративних стягнень (штраф, попередження, оплатне вилучення предмета, конфіскація предмета, позбавлення спеціального права, громадські роботи, виправні роботи, арешт).

Адміністративне затримання. Строки затримання. Органи, що мають право здійснювати адміністративне затримання. Документи, що складаються при адміністративному затриманні (протокол про затримання, протокол про правопорушення). Оскарження адміністративного затримання.
Тема 30. Адміністративне провадження (адміністративний процес)

Здійснення адміністративного провадження в адміністративному порядку, судовому порядку, громадськими органами. Види адміністративного провадження. Стадії адміністративного процесу.

Адміністративне судочинство. Адміністративні суди. Підсудність справ. Учасники адміністративного судочинства. Етапи адміністративного судочинства. Рішення адміністративних судів.

Провадження у справах за пропозиціями, заявами та скаргами громадян. Звернення громадян. Вимоги до звернення. Пропозиція (зауваження). Заява. Клопотання. Скарга. Права громадян при розгляді заяви чи скарги. Органи, що розглядають звернення громадян. Порядок, строки розгляду та вирішення звернень громадян.


Тема 31. Загальна характеристика фінансового права України. Бюджетне право України

Предмет фінансового права. Методи фінансово-правового регулювання. Фінансові правовідносини. Суб’єкти та об’єкти фінансових правовідносин

Бюджет. Бюджетна система України. Бюджетний процес.

Державний бюджет України. Доходи та видатки Державного бюджету України. Казначейська форма обслуговування Державного бюджету України. Контроль за використанням державних коштів.


Тема 32. Податкова система України

Поняття та принципи системи оподаткування. Платники податків і зборів. Об’єкти оподаткування. Обов’язки та права платників податків і зборів.

Податок. Збір. Мито. Ознаки податку. Функції податків. Види податків (за платниками, за формою обкладення, за характером використання, за періодичністю сплати, за органами, що їх встановлюють). Загальнодержавні податки та збори. Місцеві податки та збори. Податки з фізичних та юридичних осіб.

Податок з доходів фізичних осіб. Державний реєстр фізичних осіб.. Ставка оподаткування.

Податкова політика щодо малого підприємництва. Спрощене оподаткування. Фіксований податок. Спеціальний торговий патент. Єдиний податок.

Відповідальність за порушення податкового законодавства. Податкове правопорушення. Кримінальна відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів та інших платежів.


Тема 33. Законодавство про банки та банківську діяльність

Банківська система України. Національний банк України (НБУ).

Поняття банку. Порядок створення банків в Україні. Державна реєстрація банків. Банківська ліцензія. Банківські операції та угоди. Обмеження щодо діяльності банків. Банківська таємниця. Заходи впливу, що застосовуються до банків у разі порушення ними законодавства. Ліквідація банку.
Тема 34. Загальна характеристика кримінального права України

Поняття кримінального права.

Загальна характеристика Кримінального кодексу України (ККУ). Завдання ККУ. Дія ККУ відносно осіб, у просторових та часових межах.
Тема 35. Злочин

Поняття злочину. Ознаки злочину.

Склад злочину. Види злочинів в залежності від ступеня тяжкості. Мотиви скоєння злочинів. Неосудність: медичний та юридичний критерії.

Вина та її види (прямий умисел, непрямий умисел, злочинна самовпевненість, злочинна недбалість). Мотив. Мета. Дія. Суспільно-небезпечні наслідки. Причинний зв’язок.

Стадії злочину. Замах на злочин. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

Співучасть у вчиненні злочину. Поняття співучасті. Види співучасників (організатор, виконавець, підбурювача, пособник). Форми співучасті (група осіб, організована група, злочинна організація). Необіцяне заздалегідь переховування. Неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний або вчинюваний злочин


Тема 36. Кримінальна відповідальність

Поняття і підстави кримінальної відповідальності. Обставини, що виключають злочинність діяння (необхідна оборона, уявна оборона, затримання особи, що вчинила злочин, крайня необхідність, фізичний або психічний примус, виконання наказу або розпорядження, діяння, пов’язане з ризиком, виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації).

Підстави звільнення від кримінальної відповідальності (у зв’язку із дійовим каяттям, примиренням винного з потерпілим, передачею особи на поруки, зміною обстановки, закінченням строків давності).
Тема 37. Кримінальне покарання

Поняття кримінального покарання. Мета покарання. Види кримінальних покарань (громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців строкової служби, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі, позбавлення військового, спеціального звання, рагу або кваліфікаційного класу, конфіскація майна, штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю). Основні покарання. Додаткові покарання. Змішані покарання.

Порядок призначення покарання судом. Обставини, що пом’якшують покарання. Обставини, що обтяжують покарання. Сукупність злочинів. Повторність злочинів. Призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків.

Звільнення від покарання та його відбування. Порядок звільнення від покарання. Звільнення від покарання з випробуванням. Обмеження прав і свобод особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням. Амністія. Порядок застосування. Особи, до яких не застосовується амністія. Помилування. Порядок здійснення помилування. Право на клопотання. Судимість. Погашення та зняття судимості.

Примусові заходи медичного характеру. Порядок застосування. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру. Види примусових заходів медичного характеру
Тема 38. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх та покарання неповнолітніх

Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх (штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю). Особливості застосування покарань.

Примусові заходи виховного характеру (застереження, обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього, передача під нагляд батьків чи осіб, що їх заміняють чи під нагляд педагогічного чи трудового колективу, відшкодування завданої шкоди, направлення до спеціалізованих навчально-виховних установ). Призначення вихователя. Обставини, що враховуються при призначенні кримінального покарання неповнолітньому. Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх.
Тема 39. Відповідальність за окремі види злочинів

Злочини проти основ національної безпеки України. Злочини проти життя та здоров’я особи. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти виборчих трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. Злочини проти власності. Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Злочини проти громадського порядку та моральності. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.


Тема 40. Кримінальний процес

Кримінально-процесуальний кодекс України.

Етапи кримінального процесу. Порушення кримінальної справи. Учасники кримінального процесу (обвинувачуваний, підозрюваний, захисник, потерпілий, цивільний позивач, представник, суд, прокурор, органи дізнання).

Органи дізнання. Досудове слідство. Органи досудового слідства. Запобіжні заходи (підписка про невиїзд; особиста порука; порука громадської організації або трудового колективу; взяття під варту; нагляд командування військової частини; віддання неповнолітнього обвинуваченого під нагляд батьків, опікунів, піклувальників).


Тема 41. Загальна характеристика екологічного законодавства України

Принципи охорони навколишнього природного середовища. Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища.

Екологічні права та обов’язки громадян. Природокористування. Принципи природокористування. Види природокористування. Загальне та спеціальне природокористування.

Екологічна експертиза. Державна екологічна експертиза. Громадська екологічна експертиза.

Червона книга України. Об’єкти Червоної книги України. Відповідальність за шкоду, завдану об’єктам тваринного і рослинного світу, занесеним до Червоної книги України.
IІI. ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Тема 42. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин

Предмет, метод, цивільного права. Звичай ділового обороту. Аналогія закону. Аналогія права. Цивільний кодекс України (ЦКУ).

Цивільні правовідносини, їх особливості склад (суб’єкти, об’єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин (юридичні факти). Види цивільно-правових відносин за економічним змістом (майнові, немайнові), за юридичним змістом (абсолютні, відносні), за об’єктом (речові, зобов’язальні), залежно від структури (прості, складні), за цілями та характером спрямування (регулятивні, охоронні).

Дії (правомірні, неправомірні) та події. Правомірні дії (юридичні акти, юридичні поступки, юридичні стани).

Об’єкти цивільних правовідносин: поняття та види. Річ та її види.
Тема 43. Суб’єкти цивільних правовідносин

Фізичні особи, як суб’єкти цивільних правовідносин. Правоздатність та її характерні ознаки. Дієздатність, її зміст та види (повна, неповна, часткова, обмежена у за рішенням суду, особи, визнані судом недієздатними). Поняття та порядок оголошення безвісно відсутньою чи померлою особу.

Юридичні особи як суб’єкти цивільного права. Поняття та ознаки юридичної особи. Правоздатність та дієздатність юридичної особи. Способи виникнення юридичних осіб (розпорядчий, нормативно-явочний (реєстраційний), дозвільний). Припинення юридичної особи (ліквідація, реорганізація). Види юридичних осіб: в залежності від виду права власності (державні, комунальні, приватні, змішані); в залежності від цілей утворення та діяльності (комерційні, некомерційні); в залежності від фінансування (госпрозрахункові та бюджетні); в залежності від функцій (господарські, негосподарські); в залежності від відношення засновників до майна; в залежності від кількості осіб, що входять до складу юридичної особи (унітарні, об’єднання осіб); за типом правосуб’єктності (публічні, приватні); в залежності від організаційно-правової форми (установи, товариства). Держава як суб’єкт цивільних правовідносин.
Тема 44. Правочини

Поняття та ознаки правочину. Умови дійсності правочину. Недійсність правочинів. Підстави визнання правочину недійсним. Нікчемні та заперечні правочини. Наслідки визнання правочину недійним. Реституція та її види.


Тема 45. Представництво і довіреність

Підстави виникнення представництва. Представник. Особа, яку представляють. Види представництва (законне, добровільне, добровільно-обов’язкове). Повноваження представника.

Види довіреностей (загальна (генеральна), спеціальна, разова). Форма довіреності. Нотаріальне посвідчення. Довіреності, що прирівнюються до нотаріально завірених. Передоручення. Підстави припинення довіреності.

Тема 46. Захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів

Види захисту цивільних прав (судовий захист, захист в адміністративному порядку, захист нотаріусом, самозахист). Здійснення захисту судовим шляхом.

Захист честі та гідності особи. Моральна шкода. Честь. Гідність. Ділова репутація. Умови, необхідні для задоволення судом вимог щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. Способи спростування порочних відомостей. Підстави та способи компенсації моральної шкоди.

Строки захисту цивільних прав. Строк позовної давності. Загальний строк. Спеціальні строки. Перебіг строку позовної давності. Зупинення, переривання та відновлення перебігу строку позовної давності. Випадки, на які не поширюється позовна давність


Тема 47. Загальна характеристика права власності та інші речові права

Поняття права власності. Зміст права власності. Володіння (добросовісне володіння, недобросовісне володіння). Користування. Розпорядження. Способи набуття права власності (первинні та похідні). Підстави припинення права власності. Суб’єкти права власності. Об’єкти права власності. Речові права на чуже майно (право володіння чужим майном, сервітут, суперфіцій, емфітевзис).


Тема 48. Форми та види власності. Захист права власності

Право приватної власності. Суб’єкти та об’єкти права приватної власності. Права щодо своєї приватної власності. Виникнення та припинення права приватної власності.

Право державної та комунальної власності. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування як представники суб’єкта державної власності (держави). Об’єкти права державної власності. Суб’єкти та об’єкти права комунальної власності.

Право спільної власності. Поняття та види спільної власності. Спільна часткова власність. Спільна сумісна власність.

Захист права власності. Способи захисту права власності. Віндикаційний позов. Негаторний позов.
Тема 49. Право інтелектуальної власності

Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Виникнення права на об’єкти інтелектуальної власності. Патентування.

Авторське право та суміжні права. Суб’єкти авторського права. Автор. Об’єкти авторського права. Твір та його види. Особисті немайнові та майнові авторські права. Суміжні права. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав.

Порушення авторських та суміжних прав. Способи захисту авторських та суміжних прав.


Тема 50. Цивільно-правова відповідальність

Особливості цивільно-правової відповідальності, її функції. Збитки: поняття та порядок відшкодування. Реальні збитки. Упущена вигода. Підстави притягнення до цивільно-правової відповідальності (фактична, процесуальна, спеціальні випадки).

Види цивільно-правової відповідальності: за підставами виникнення (договірна, позадоговірна), залежно від обсягу відшкодування (повна, часткова, підвищена), залежно від розподілу відповідальності між декількома боржниками (дольова, солідарна, субсидіарна), в залежності від виду порушення договору (відповідальність за невиконання чи за неналежне виконання), в залежності від вини (змішана, у прядку регресу).

Обставини, що звільняють від цивільно-правової відповідальності (необхідна оборона, вина кредитора, непереборна сила, випадок та ін.). Джерело підвищеної небезпеки. Особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відповідальність за чужу вину. Особливості відповідальності малолітніх і неповнолітніх осіб


Тема 51. Зобов’язання у цивільному праві

Поняття зобов’язання, його особливості. Виникнення та припинення зобов’язань. Порушення зобов’язання.

Майново-правові та зобов’язано-правові способи забезпечення зобов’язань: застава, завдаток, при тримання, неустойка, штраф, пеня, порука, гарантія.
Тема 52. Цивільно-правові договори

Договір та його ознаки. Суб’єкти та об’єкти договору. Умови дійсності договору. Види договорів залежно від форми (усні письмові, письмові нотаріальні); строку (строкові, безстрокові); того, чи має одна сторона право на одержання від другої винагороди (оплатні, безоплатні); моменту виникнення прав та обов’язків у сторін (реальні, консенсуальні); розподілу прав та обов’язків суб’єктів (односторонні, дво- або багатосторонні); ступеня юридичної завершеності (попередні, закінчені); способу укладення (взаємоузгоджувальні, договори про приєднання); хто має право вимагати виконання договору (на користь їх учасників, на користь третіх осіб); змісту (купівлі-продажу, майнового найму, підряду доручення тощо); визначеності мети (каузальні, абстрактні); діяльності, що регулює (майнові, організаційні). Публічний договір. Договір приєднання. Договір на користь третьої особи. Істотні умови договору. Звичайні та випадкові умови. Стадії укладення договору (оферта, акцепт).

Договір купівлі-продажу. Договір позики. Договір підряду. Договір найму. Договір дарування. Договір доручення. Договір комісії. Договір міни.

Захист прав споживачів. Споживач. Виробник. Виконавець. Продавець. Права споживачів. Обов’язки продавців (виробників, виконавців). Строк придатності товару


Тема 53. Основи спадкового права

Спадкове право. Спадкодавець. Спадкоємець. Особи, що не мають права стати спадкоємцями. Спадщина. Відкриття спадщини.

Спадкування за законом. П’ять черг спадкоємців. Утриманець.

Спадкування за заповітом. Умови дійсності заповіту. Підпризначення спадкоємця. Секретний заповіт. Заповіти, що прирівнюються до нотаріально посвідчених. Обов’язкова частка спадщини. Заповіт з умовою. Виконання заповіту. Заповіт подружжя.

Здійснення права на спадкування. Прийняття спадщини. Спадкова трансмісія. Відумерла спадщина. Поділ спадкового майна
Тема 54. Цивільний процес (судочинство)

Види проваджень (позовне, справи, що виникають з адміністративно-правових відносин, окреме). Розгляд цивільних справ третейськими судами. Позовна заява. Стадії цивільного процесу. Учасники. Представництво у суді. Етапи судового засідання.


Тема 55. Загальна характеристика господарського права України

Предмет господарського права. Господарсько-виробничі та організаційно-господарські відносини. Внутрішньогосподарські відносини. Методи та принципи господарського права. Господарський кодекс України.

Поняття та види суб’єктів господарювання. Права та обов’язки суб’єктів господарювання. Фізична особа як суб’єкт господарювання.
Тема 56. Підприємництво в Україні

Підприємницька діяльність. Принципи підприємництва. Суб’єкти підприємницької діяльності. Обмеження підприємницької діяльності. Вільна, дозвільна (ліцензована) та державна підприємницька діяльність. Припинення підприємницької діяльності.

Підприємство. Види підприємств в залежності від форм власності (приватне, підприємство, що діє на основі колективної власності, комунальне, державне, засноване на змішаній формі власності, казенне підприємство); від розміру іноземних інвестицій (з іноземними інвестиціями, іноземні); від способу утворення та формування статутного фонду (унітарні, корпоративні); від кількості працюючих (малі, великі).

Організаційно-правові форми об’єднань підприємств (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та ін.). Промислово-фінансова група. Холдингова компанія.

Поняття господарського товариства. Засновники та учасники господарських товариств. Права та обов’язки учасників товариств. Види господарських товариств. Акціонерне товариство (відкрите, закрите). Товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з додатковою відповідальністю. Повне товариство. Командитне товариство. Порядок створення господарського товариства.
Тема 57. Господарські договори

Поняття господарського договору, його відмінності від інших договорів. Загальні та спеціальні функції господарських договорів. Державне замовлення. Форма господарського договору (повна, скорочена, типова, уніфікована). Порядок укладення господарських договорів.


Тема 58. Господарсько-правова відповідальність. Господарський процес (судочинство)

Господарсько-правове правопорушення та його види (договірні та позадоговірні). Підстави господарсько-правової відповідальності. Склад господарського правопорушення. Функції господарсько-правової відповідальності. Види господарсько-правової відповідальності. Господарські санкції (відшкодування збитків, штрафні санкції, оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції).

Господарські спори. Досудове врегулювання господарських спорів. Вирішення спорів господарськими судами. Порушення справ за позовними заявами. Засади господарського судочинства. Справи, що розглядають господарські суди. Учасники господарського процесу. Стадії господарського процесу.
Тема 59. Правове регулювання трудових відносин в Україні

Право на працю. Предмет трудового права. Трудові правовідносини. Джерела трудового права.

Соціальне партнерство: завдання, сторони, органи, форми. Колективний договір: поняття, зміст, порядок укладення.

Особливості регулювання трудових відносин за участю юридичної особи – суб’єкта малого підприємництва, фізичної особи – підприємця


Тема 60. Трудовий договір

Поняття трудового договору. Сторони. Умови (обов’язкові та додаткові). Випробувальний строк. Форма. Контракт. Строки. Порядок укладення. Права та обов’язки працівника та роботодавця. Трудова книжка. Переведення та переміщення. Відсторонення від роботи.

Припинення трудового договору. Загальні підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору за ініціативою працівника. Розірвання трудового договору за ініціативою власника. Розірвання трудового договору при скороченні чисельності чи штату працівників. Припинення трудових відносин з незалежних від волі сторін підстав.
Тема 61. Робочий час та час відпочинку

Робочий час (нормальна тривалість робочого часу; скорочена тривалість робочого часу; неповний робочий час; ненормований робочий день; робота в нічний час; підсумований робочий час; гнучкий робочий час; надурочні роботи).

Час відпочинку (перерви протягом робочого дня, щоденний відпочинок, вихідні дні, світкові дні, неробочі дні, відпустки). Особливості праці у вихідні, святкові та неробочі дні.

Поняття та види відпусток (щорічні, додаткові у зв’язку із навчанням, творчі, соціальні, без збереження заробітної плати)


Тема 62. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

Поняття трудової дисципліни. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарне стягнення (догана, звільнення з роботи). Порядок накладення та зняття дисциплінарного стягнення. Заходи дисциплінарного впливу.

Поняття матеріальної відповідальності. Підстави настання. Види матеріальної відповідальності (обмежена, повна, підвищена). Колективна відповідальність.
Тема 63. Індивідуальні та колективні трудові спори. Оплата праці.

Охорона праці

Індивідуальні трудові спори: поняття; органи, що розглядають (комісії з трудових спорів (КТС), суди); порядок вирішення.

Колективні трудові спори, конфлікти: поняття; органи, що вирішують колективні трудові спори (примирна комісія (ПК), трудовий арбітраж незалежний посередник).

Страйк: порядок організації та проведення, обмеження.

Заробітна плата. Мінімальна заробітна плата. Основна та додаткова заробітна плата. Види зарплати (відрядна, акордна, почасова). Тарифна сітка. Тарифна ставка. Особливості оплати праці у вихідні, святкові та неробочі дні.

Охорона праці. Органи нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю


Тема 64. Соціальний захист в Україні

Поняття соціального захисту. Соціальне забезпечення.

Соціальне страхування в Україні. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його види. Добровільне страхування.
Тема 65. Пенсії в Україні

Поняття пенсії. Системи пенсійного забезпечення: солідарна система, накопичувальна система, система недержавного пенсійного забезпечення. Пенсія за віком, пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання, пенсія у зв'язку з втратою годувальника, за вислугу років. Страховий стаж. Державна соціальна допомога.

Пенсії накопичувального фонду (довічна пенсія з установленим періодом; довічна обумовлена пенсія; довічна пенсія подружжя; одноразова виплата).

Недержавне пенсійне забезпечення.Тема 66. Загальна характеристика сімейного права

Загальна характеристика сімейних та прирівняних до них відносин. Джерела сімейного права. Сімейний Кодекс України.

Сім’я. Підстави створення сім’ї. Способи захисту сімейних прав та інтересів.
Тема 67. Шлюб. Права та обов’язки подружжя

Поняття шлюбу. Умови укладання шлюбу. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою. Порядок реєстрації шлюбу. Шлюбний договір: порядок укладення та зміст.

Припинення шлюбу. Розірвання шлюбу через державні органи реєстрації актів цивільного стану та за рішенням суду. Режим окремого проживання. Визнання шлюбу недійсним за рішенням суду. Особисті немайнові та майнові права подружжя. Особиста приватна власність дружини, чоловіка. Спільна сумісна власність подружжя. Право на утримання (аліменти)
Тема 68. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей

Порядок реєстрації народження дитини. Особисті немайнові права та обов’язки батьків та дітей. Майнові права батьків і дітей. Взаємне утримання (аліменти). Позбавлення батьківських прав: підстави та правові наслідки.


Тема 69. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Усиновлення. Усиновлювачі. Особи, які не можуть бути усиновлювачами. Порядок усиновлення. Права та обов’язки усиновлювача та усиновленого.

Опіка та піклування. Опікун. Піклувальник. Особи, які не можуть бути опікунами чи піклувальниками. Права дитини, над якою встановлено опіку чи піклування. Права та обов’язки опікуна та піклувальника. Патронат над дітьми. Патронатний вихователь, його обов’язки. Припинення договору про патронат.

Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу.


Тема 70. Загальна характеристика житлового права України

Загальна характеристика житлових правовідносин. Житловий Кодекс. Суб’єкти житлових відносин. Житловий фонд, його види.

Право громадян на житло та форми реалізації (безоплатне отримання, приватизація, шляхом укладення цивільно-правових угод, будівництво). Соціальне житло.

Предмет та зміст договору найму житлового приміщення. Ордер.


Тема 71. Житлові права і обов’язки. Відповідальність за порушення житлового законодавства

Житлові права та обов’язки громадян. Права та обов’язки наймодавця. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Види та підстави настання кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності за порушення житлового законодавства.
Тема 72. Загальна характеристика земельного права

Предмет правового регулювання земельного права. Земельний кодекс України. Земля – основне національне багатство. Земельні відносини. Суб’єкти та об’єкти земельних відносин. Завдання та принципи земельного законодавства.

Категорії земель України (землі сільськогосподарського призначення; землі житлової та громадської забудови; землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі оздоровчого призначення; землі рекреаційного призначення; землі історико-культурного призначення; землі лісового фонду; землі водного фонду; землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення).
Тема 73. Право власності на землю

Земельна ділянка. Суб’єкти права власності на землю. Правовий режим власності на землю іноземних громадян та осіб без громадянства.

Форми власності на землю (приватна, державна, комунальна). Спільна та спільна сумісна власність на земельну ділянку.

Права та обов’язки власників земельних ділянок. Добросусідство.

Право земельного сервітуту. Види права земельного сервітуту. Встановлення та припинення земельного сервітуту.

Користування землею. Право постійного користування. Оренда та її види (короткострокова, довгострокова, суборенда). Порядок передачі земельних ділянок в оренду. Права та обов’язки землекористувачів


Тема 74. Набуття та реалізація права на землю. Плата за землю. Захист прав на землю

Підстави набуття права на землю. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами. Набувальна давність. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі цивільних правочинів.

Застава земельних ділянок. Земельні торги.

Підстави припинення права власності на земельну ділянку та користування нею. Підстави примусового припинення прав на земельну ділянку. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. Конфіскація земельної ділянки.

Земельний податок. Ставка податку. Порядок сплати.

Гарантії права власності на земельну ділянку. Земельні спори: поняття. Органи, що розглядають земельні спори. Порядок їх вирішення.

Види порушення земельного законодавства. Відповідальність за порушення земельного законодавства: кримінальна, адміністративна, цивільно-правова.
Тема 75. Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва

Сільськогосподарський кооператив. Сільськогосподарський виробничий кооператив. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Членство. Права та обов’язки членів с/г кооперативів. Право власності членів с/г кооперативу.

Фермерське господарство. Членство. Права та обов’язки членів фермерського господарства. Землі фермерського господарства. Підстави припинення ведення фермерського господарства.

Особисте селянське господарство. Права та обов’язки членів особистого селянського господарства. Підстави припинення ведення особистого селянського господарства.


Література

Основна

 1. Адміністративне право України: навч. посіб. / Н. В. Дараганова ; Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.". - К. : ВНЗ "Нац. акад. упр.", 2013.

 2. Загальне адміністративне право. Академічний курс / [В. В. Галунько та ін.]. - 2013.

 3. Звягіна І. Н. Кодифікація цивільного законодавства Євросоюзу: порівняльно-правове та історичне дослідження / І. Н. Звягіна // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2012. - № 4.

 4. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2011.

 5. Конституційне право України : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Р. Ф. Гринюк та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид наук, проф. Р. Ф. Гринюка] ; Донец. нац. ун-т, Екон.-правовий ф-т. - Донецьк : ДонНУ, 2014.

 6. Конституційне право України : підручник / [Алмаші М. М. та ін. ; під заг. ред. Ю. М. Бисаги та Д. М. Бєлова] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права та порівнял. правознавства. - 7-е вид., переробл. та допов. - Ужгород : Гельветика, 2013.

 7. Конституційне право України в схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. для студентів юрид. вузів та ф-тів / Ф. В. Веніславський ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014.

 8. Кримінальне право України (Особлива частина) [Текст] : для студ. вищ. навч. закл. / Андрій Шевчук, Марія Дякур ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2013.

 9. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Вереша Р. В. ; Акад. адвокатури України. - Вид. 3-е, переробл. та допов. - К. : Правова єдність : Алерта, 2014.

 10. Кримінальне право України. Загальна частина: навчальний посібник // за заг. ред, професора В. М. Трубникова, Харків – 2015 – 422с.

 11. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. / І. І. Сливич, Я. В. Ступник ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Гельветика, 2014.

 12. Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. / [Беляєва Катерина Володимирівна та ін.] ; за ред. проф. В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника ; Акад. адвокатури України. - К. : Юстініан, 2014.

 13. Майданник О.О. Конституційне право України : навч. посіб. / О.О. Майданник – К : Алерта, 2011.

 14. Податкове право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Кучерявенко ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013.

 15. Податкове право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [О. П. Гетманець та ін.] ; за ред. О. П. Гетманець, О. М. Шуміла ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К. : Хай-Тек Прес, 2013.

 16. Правознавство // за заг. ред. д.ю.н. Крестовської Н. М., к.ю.н. Кулініч О. О., к.ю.н. Романадзе Л. Д., підручник. – Одеса: Атлант, 2015. – 554 с.

 17. Правознавство. Професійний курс: [навч. посіб.] / В. В. Галунько, О. О. Фаст, С. А. Долгий, М. В. Рудич, А. Л. Терещенко, В. П. Сердюк; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К. : Ун-т "Україна", 2013.

 18. Правознавство: навч. посіб. / П. С. Корнієнко; ред.: Г. Б. Черушева. - Вид. 2-ге, переробл. та доповн.. - К. : Четверта хвиля, 2012.

 19. Правознавство: навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Ю. Е. Губені та ін.] ; за ред. Ю. Е. Губені, Р. П. Возняка, В. І. Андріїва. - Львів : Українські технології, 2014.

 20. Правознавство: підруч. для студентів ВНЗ / [Богачова Л. Л. та ін.]. - Харків : Фоліо, 2014.

 21. Сімейне право : підручник / [Л. М. Баранова та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Жилінкової ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - 4-те вид., переробл. і допов. - Х. :Право, 2012.

 22. Сімейне право України (історія, традиції, сучасність): навч. посіб. / [Андрусишин Б. І. та ін. ; за ред. Б. І. Андрусишина, С. І. Шимон] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013.

 23. Сімейне право: підручник / за заг. ред. В. А. Кройтора та В. Ю. Євко; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 512 с. / С. Б. Булеца // Право і Безпека. -

 24. Сімейне право: підручник // за загальною редакцією кандидата юридичних наук, професора В. А. Кройтора, - 2015.

 25. Теорія держави і права : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / кер. авт. кол. - канд. юрид. наук, доц. Ю. А. Ведєрніков [та ін.]; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Ун-т сучас. знань. - Д. : Ліра, 2013.

 26. Теорія держави і права : підручник / [Петришин О. В. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. В. Петришина ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2014.

 27. Трудове право України : академ. курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Пилипенко П. Д. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - 5-те вид., переробл. та допов. ― К. : Ін Юре, 2014.

 28. Трудове право України : підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина. - Х. : Диса плюс, 2014.

 29. Трудове право України: підручник // за заг. ред, Андріїв В. М., Мацюк А. Р., Ярошенко О. М., - Київ, Юрінком Інтер,- 2016

 30. Українське кримінальне право. Загальна частина [Текст] : підручник / [Берзін Павло Сергійович та ін.] ; за заг. ред. В. Навроцького. - К. : Юрінком Інтер, 2013.

 31. Унікальний посібник з кримінального права України: науково-практичне видання // за заг. ред В. М. Киричко, - Право, 2015. – 1080 с.

 32. Фінансове право : навч. посіб. / М. Г. Волощук, М. В. Менджул ; Ужгород. нац. ун-т, Територ. від-ня Асоц. платників податків у Закарпат. обл., Громад. рада при Закарпат. обл. держ. адмін. . - Ужгород : Вид-во Олесандри Гаркуші, 2013.

 33. Фінансове право : підручник / [Алісов Є. О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. П. Кучерявенка ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013.

 34. Цивільне право : підручник : у 2 т. / за ред. проф. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - 2-ге вид., переробл. та допов. - Х. :Право, 2014.

 35. Цивільне право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. М. Фролов, В. К. Антошкіна, В. С. Турскова. - Донецьк : Юго-Восток, 2012 . - ISBN 978-966-374-735-4. Т. 2. – 2013.

 36. Цивільне право України у поняттях і термінах [Текст] : слов.-довід. для ВНЗ / В. І. Плахтєєва. - Х. : Форт, 2013.

 37. Шестопалова Л.М. Теорія права та держави: посібник / Л. Шестопалова. - К.: Паливода А.В., 2012.


Додаткова

 1. Адміністративне право України (загальна частина) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Наталія Федорук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2013.

 2. Адміністративне право України : слов. термінів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Андрєєва Д. Є. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Т. О. Коломоєць, д-ра юрид. наук, проф. В. К. Колпакова ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". - Київ : ІнЮре, 2014.

 3. Конституційне право громадян на мирні зібрання та його забезпечення в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Клименко Олександр Ігорович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2014.

 4. Конституційне право людини на повагу до її гідності та його правове забезпечення [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Недибалюк Вікторія Дмитрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2014.

 5. Кримінальне право України (Загальна частина) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Галина Жаровська, Олена Ющик ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2013.

 6. Кримінальне право України : предмет, завдання, система, методологія, принципи, джерела. Кримінально-правова політика [Текст] : навч. посіб. / [Назимко Є. С.] ; Донец. юрид. ін-т. - Донецьк : Цифрова типографія, 2013.

 7. Кримінальне право України в поняттях і термінах [Текст] : слов.-довід. для ВНЗ / Литвиненко Т. А. - Х. : Форт, 2013.

 8. Податкове право : навч. посіб. / М. Г. Волощук, М. В. Менджул ; Ужгород. нац. ун-т, Територ. від-ня Асоц. платників податків у Закарпат. обл., Громад. рада при закарпат. обл. держ. адмін. . - Ужгород : Вид-тво Олександри Гаркуші, 2013.

 9. Податкове право. Альбом схем : навч. посіб. / [Л. М. Касьяненко та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., зав. каф. фінанс. права Л. М. Касьяненко ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2013.

 10. Трудове право України : підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. / С. М. Прилипко [та ін.]. - 5-те вид., допов. - Харків : Право, 2014.

 11. Фармацевтичне право : навч. посіб. / В.О. Шаповалова, В.В. Шаповалов,  В.В. Шаповалов (мол.), О.С. Абросимов, Ю.В. Васіна, В.О. Радіонова, Н.Г. Малініна, О.О. Курижева; за заг. ред. В.О. Шаповалової [ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС] : інтеракт. підруч. – [3-є вид.]. – Х., 2011. – 1 електрон. оптик. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Windows XP, Vista, 7, Mac OS X, Ubuntu, 512 Mb RAM, CD-ROM. – Назва з титул. екрану.

 12. Фінансове право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Боднарук Ю. В. та ін. ; за заг. ред. Т. А. Латковської, С. В. Пархоменко-Цироциянц] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2012.

 13. Фінансове право: навч. посіб. / Ю. С. Назар, Н. І. Романів ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012.

 14. Цивільне право України (у запитаннях та відповідях) [Текст] : навч. посіб. : практикум : для студ. вищ. навч. закл. / [Матвійчук В. К. та ін. ; за ред. В. К. Матвійчука, І. С. Тімуша] ; Нац. акад. упр. - К. : ВНЗ "Нац. акад. упр.", 2013.

 15. Цивільне право України : навч. посіб. для студ. ВНЗ. Напр. підг-ки 030401-право. Спец-ть 6.030401-правозн-во. Ф-ма навч-ня ден., заоч. - Харків : Друкарня Мадрид, 2014.


Інформаційні ресурси

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 1. Кримінальний кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 2. Кримінально-виконавчий кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України вiд 11.07.2003 р. № 1129-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 3. Цивільний кодекс України: Кодекс України вiд 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 4. Цивільний процесуальний кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України вiд 18.03.2004 р. № 1618-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Верховна Рада УРСР; Кодекс України вiд 07.12.1984 р. № 8073-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 6. Кодекс адміністративного судочинства України: Верховна Рада України; Кодекс України вiд 06.07.2005 р. № 2747-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 7. Сімейний кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 8. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 9. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 10. Про Національну поліцію: Закон України від 02.11.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 11. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. (редакція від 05.02.2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 12. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Верховна Рада України; Закон від 05.07.2012 р. № 5076-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 13. Про Кабінет міністрів України: Закон України від 27.02.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 14. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. (редакція від 31.12.2011 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 15. Регламент Верховної Ради України: затверджено Законом України від 10.02.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 16. Про статус народного депутата України: Закон України від 17.11.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 17. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17.11.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 18. Про місцеві вибори: Закон України від 14.07.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 19. Про вибори Президента України: Закон України від 05.03.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.


Міністерство охорони здоров’я України

Харківський національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

Харківського національногомедичного університету

В.М. Лісовий


12 березня 2018 р.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВМПРОБУВАННЯ)

З ОСНОВ ЕКОНОМІКИ

письмового комплексного вступного випробування за тестовими технологіями при вступі на навчання до ХНМУ для здобуття ОС «Магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 2018 році


Каталог: upload -> redakt
redakt -> Державний стандарт україни документація
redakt -> ОБҐрунтування застосування фотоактивованої дезінфекції для профілактики фісурного карієсу постійних зубів із низькою резистентністю твердих тканин
redakt -> Та енергетичний гомеостаз у хворих
redakt -> Лікування і реабілітація при пошкодженнях та запальних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки із урахуванням психофізіологічного стану пацієнтів
redakt -> Обґрунтування корекції біоценозу порожнини рота у дітей на тлі ортодонтичного лікування 14. 01. 22 стоматологія дисертація
redakt -> Міністерство охорони здоров’я україни запорізький державний медичний університет
redakt -> Правила прийому до аспірантури та докторантури в Харківському національному медичному університеті в 2018 році Загальні положення
redakt -> Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» Харківський національний медичний університет


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка