Програми з позашкільної освіти


ПОЧАТКОВО-ТЕХНІЧНІ ГУРТКИСкачати 10.02 Mb.
Сторінка2/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
#13119
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

ПОЧАТКОВО-ТЕХНІЧНІ ГУРТКИ

ПРОГРАМА гуртка початкового технічного моделювання

Початковий та основний рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАПочаткове технічне моделювання — це перші кроки дитини до піз­нання і розуміння світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, вмінь і навичок.

Програма гуртка початкового технічного моделювання розрахована на роботу з учнями молодшого шкільного віку (6-10 років). Програма передбачає навчання дітей в групах початкового та основного рівнів про­тягом 3 років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин: початковий рівень — 1-й рік — 144 гол, 2-й — 216 год (відповідно 4 та 6 год на тиждень); основини рівень — 216 год (б год на тиждень).

Кількісний склад навчальної групи — 12-15 учнів.Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі до початкового технічного моделювання.

Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетен­тностей:

 • пізнавальної: засвоєння початкових технічних і технологічних
  знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом техніки, най­
  простішими технологічними процесами, елементарною електротехнікою,
  графічною грамотністю, технічним моделюванням, конструюванням і ди­
  зайном;

 • практичної: формування графічної грамотності, вмінь і навичок
  роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іг­
  рашок, моделей машин і механізмів, вміння застосовувати отримані знан­
  ня на практиці;

 • творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності; розвиток
  конструкторських здібностей, просторового й логічного мислення, уяви,
  фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдан­
  ня; формування стійкого інтересу до технічної творчості, потреби у твор­
  чій самореалізації та духовному самовдосконаленні;

 • соціальної: виховання поваги до праці та людей праці, дбайливого
  ставлення до навколишнього середовища, культури праці, формування по­
  зитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість,
  працелюбство та ін.), доброзичливості й товариськості, уміння працювати
  в колективі.

16

Програма гуртка спрямована па формування в учнів системного мис­лення, вміння бачити зв'язок технічної творчості з предметами шкільно­го курсу. У змісті програми враховані вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти в галузях «Математика», «Технології». «Мистецтво», «Людина і світ». Програма включає елементарні відомості з математики, природознавства, фізики, розкриваються питання історії, мистецтва та суспільствознавства.

Важлива роль надається графічній підготовці, формуванню мовної культури учнів, засвоєнню технічної термінології, проведенню дослідів і вирішенню творчих завдань.

Кожне заняття включає теоретичний матеріал і практичну роботу.Програма передбачає варіативність технологій, методів, форм навчан­ня. У процесі організації навчально-виховного циклу застосовуються як традиційні технології навчання та виховання, так й елементи інноваційних технологій (формування творчої особистості, колективного творчого виховання та ін.).

На заняттях гуртка використовуються різноманітні методи навчання, а саме: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація, досліди та ін.), репродуктивні (відтворювальні) та проб­лемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, дослідницькі, частко­во-пошукові) тощо. Перевага надається інтерактивним й ігровим мето­дам. Під час заняття використовуються дидактичні ігри: настільно-дру­ковані, словесні, ігри-подорожі, сюжетно-рольові ігри, ігри-змагання та інші.

Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, роз-датковий матеріал, технологічні картки, технічні засоби навчання.Поряд із груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями, в тому числі при підготовці до змагань, виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференці­ації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я вихо­ванців.

За даною програмою можуть проводитись заняття в групах індивіду­ального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах.

Перевірка та оцінювання знань й умінь учнів здійснюється під час виконання ними практичних робіт, а також у формі проведення вікторин, змагань і підсумкових виставок.

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення в зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інте­ресів гуртківців, стану матеріально-технічної бази закладу.

Розподіл годин за темами — орієнтовний. Теми подані в порядку зростання складності матеріалу. Керівник гуртка, враховуючи підготовку дітей, може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми і внести до програми відповідні корективи.

17

Початковий рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

1

1

2

Поняття про матеріали та інструменти

16

2

14

3

Початкові графічні знання і вміння

12

2

10

4

Елементарні технічні й технологічні по­няття

12

2

10

5

Елементарні геометричні поняття

12

2

10

6

Конструювання з плоских деталей

22

2

20

7

Конструювання з готових об'ємних форм

20

2

18

8

Конструювання за допомогою конструк­торів

10

2

8

9

Виготовлення іграшок і сувенірів із різних матеріалів

24

2

22

10

Екскурсії, конкурси, змагання, свята, вис­тавки

12

12

-

11

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

144

31

113

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Значення техніки в житті людини. Екскурсія на виставку науково-технічної творчості учнівської молоді.

Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Демонстрація ро­біт, виготовлених гуртківцями у попередні роки.

Загальні правила безпеки праці. Правила поведінки в навчальному кабінеті, закладі. Правила дорожнього руху.Практична робота. Виготовлення з наперу, картону та інших мате­ріалів поробок на вільну тему з метою перевірки рівня підготовки дітей.

2. Поняття про матеріали та інструменти (16 год)

Загальні поняття про матеріали та інструменти, які використовують­ся на заняттях гуртка, їхній перелік і призначення (пластилін, папір, тон­кий картон, тканина, природні матеріали, клей, ніж, ножиці, шило, бурав­чик, голка, лінійка, пензлі, олівці та ін.). Організація робочого місця, пра­вила санітарії, гігієни й безпечної роботи.

Елементарні поняття про папір, його виробництво, застосування, властивості. Демонстрація зразків паперу різних видів, порівняння їх за товщиною, кольором, міцністю, щільністю та ін.

18

Ознайомлення з основними інструментами й приладдям для роботи з папером і картоном. Правила безпеки при роботі з ножицями. Правила та прийоми складання, згинання, різання, склеювання паперу і картону.Поняття про оригамі. Елементарні прийоми виготовлення поробок технікою оригамі.

Практична робота. Проведення дослідів і спостережень вивчення властивостей паперу. Виготовлення закладинок (котеня, цуценя, клоун та ін.), поробок з елементами гофрування (гаманець, сумочка), на основі складеного навпіл аркушу паперу (левеня, жабка, ведмедик, слон) техні­кою оригамі (літак, стріла, пароплав, човник, дзьоб птаха, лебідь, Ґава). Складання композицій із виготовлених поробок.

3. Початкові графічні знання та вміння (12 год)

Ознайомлення з основними креслярськими інструментами (олівець, лі­нійка, косинець), їхнє призначення та правила користування.

Поняття про лінії (прямі, ламані, криві) й відрізки. Лінії креслення.Знайомство з умовними позначеннями лінії згину, лінії видимого кон­туру, лінії надрізування, прорізування, відрізування, місця нанесення клею.

Поняття про симетрію, симетричні фігури, вісь симетрії.

Симетричне вирізування.

Витинанки. Основні прийоми виготовлення витинанок.Практична робота. Виготовлення поробок на основі розгортки ко­робочки (скринька, причеп, колиска, стіл та ін.). Проведення дослідів із дзеркалом, визначення симетричних фігур і фігур симетричних одна од­ній. Виготовлення поробок із використанням симетричного вирізування (метелик, квіти, сніжинка, гойдалка, літачок). Виготовлення найпростіших витинанок.

4. Елементарні технічні й технологічні поняття (12 год)

Елементарні поняття про технологічні процеси в побуті і на вироб­ництві. Ознайомлення за допомогою наочних посібників (плакати, стенди, діючі моделі, фільми та ін.) та літератури (журнали, газети, книжки та ін.) з технічною діяльністю людини.

Початкові поняття про розмітку. Основні види розмітки (на око, зги­нанням, за допомогою лінійки, шаблону, трафарету, кальки, копіюваль­ного паперу, на просвіт). Поняття про шаблони, трафарети. Способи та прийоми роботи з ними. Вимірювання за допомогою лінійки. Економне та раціональне використання матеріалів.

Практична робота. Закріплення основних прийомів розмітки при виготовленні лото. Виготовлення іграшок зі смужок паперу за зразком (зайченя, ведмедик, порося, миша) і власним задумом.

5. Елементарні геометричні поняття (12 год)

Загальні дані про геометричні фігури: прямокутник, квадрат, коло, половина кола, трикутник. Геометричні форми у повсякденному житті.Поняття про контур і силует. Порівняння форми оточуючих предме­тів, технічних об'єктів із формою геометричних фігур. Прийоми вирізуван­ня геометричних фігур. Робота з геометричним конструктором.

Практична робота. Виготовлення «чарівних» окулярів із круглими, прямокутними, квадратними та трикутними лінзами. Проведення гри «Чарівні окуляри». Виготовлення геометричного конструктора. Складання

19

з елементів геометричного конструктора силуетів технічних об'єктів (лі­так, вертоліт, ракета, вантажні автомобілі, пароплав, будинки). Виготов­лення аплікацій із геометричних фігур за зразком (гусениця, жабка, мавпа, каченя) та власним задумом.6. Конструювання з плоских деталей (22 год)

Поняття про конструювання з плоских деталей. Види з'єднань плоских деталей між собою (нероз'ємне, роз'ємне, рухоме). Способи нероз'ємного з'єднання плоских деталей. Роз'ємне з'єднання деталей за допомогою щі­линного замка.

Поняття про рухоме з'єднання плоских деталей. Шарнірні з'єднання. Види з'єднувального матеріалу (м'який дріт, нитки, паперові заклепки, пластмасові трубочки та ін.). Правила безпечної роботи з інструментами. Способи виготовлення поробок із рухомими плоскими деталями.

Поняття про рівновагу. Прості механізми: клин, блок, похила площи­на, важіль. Передача руху за допомогою важелів. Важільний механізм.Практична робота. Виготовлення моделей із використанням щі­линного замка (ракета, якір та ін). Виготовлення іграшок на нитковій тязі (ведмедик, цуцик, зайченя), нескладних іграшок із використанням важіль­ного механізму (ведмідь, заєць, вовк, лисичка та ін.).

Проведення дослідів із встановлення рівноваги. Виготовлення моделі терезів.

7. Конструювання з готових об'ємних форм (20 год)

Елементарні поняття про геометричні тіла: куб, паралелепіпед, ци­ліндр, конус, куля.

Поняття про конструювання з готових об'ємних форм.Основні прийоми виготовлення об'ємних поробок із сірникових коро­бок, упаковок з-під харчових продуктів, косметичних і мийних засобів, ліків, інших товарів. Виготовлення додаткових деталей. Оздоблення гото­вих виробів.

Практична робота. Виготовлення з готових об'ємних форм моделей легкового та вантажного автомобілів, автобуса, літака, кораблика, меблів для лялькової кімнати, дитячого потягу, підставки для пензлів, олівців і ручок, фігурок тварин і казкових героїв, різноманітних будиночків.

8. Конструювання за допомогою конструкторів (10 год)

Поняття про конструктори, їхні види, особливості та призначення. Прийоми з'єднання деталей у конструкторах різних видів (пластмасових, дерев'яних, металевих, транспортних, будівельних та ін.).

Металевий конструктор та його призначення. Деталі конструктора. Монтажні інструменти та прийоми роботи ними. Рухомі й нерухомі з'єд­нання деталей. Правила безпеки та культура праці при роботі з металевим конструктором.

Практична робота. Складання з деталей конструкторів моделей технічних об'єктів за рисунком, власним задумом, технічним завданням (візок, терези, драбина, автомобіль та ін.).

9. Виготовлення іграшок і сувенірів із різних матеріалів (24 год)

Прийоми і способи виготовлення сувенірів та іграшок із різних матері­алів (пластилін, папір, тканина, природний матеріал). Способи з'єднання

20

деталей (за допомогою клею, ниток, заклепок із дроту, інших деталей з'єд­нання). Способи і прийоми оздоблювальних робіт, художнього оформлення виробів. Правила безпечної роботи з інструментами під час виготовлення сувенірів.Практична робота. Виготовлення листівок (технікою аплікації, колажу, мозаїки), віконних картинок, виробів із яєчної шкаралупи, компо­зицій та орнаментів із рослин, поробок із природного матеріалу (каштанів, жолудів, шишок тощо), пластиліну (глини), тканини.

10. Екскурсії, конкурси, змагання, свята, виставки (12 год)

Екскурсії на підприємства, виставки та до музеїв. Участь у різнома­нітних конкурсах, виставках, змаганнях. Організація та проведення різ­номанітних масових заходів: святкування Нового року, Днів іменинника, інших свят.

11. Підсумкове заняття (2 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік, організація виставки робіт гуртківців. Відзначення кращих вихованців гуртка. Завдання на літо.Початковий рівень, другий рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

1

2

2

Матеріали, інструменти та приладдя

15

1

14

3

Графічні знання і вміння

18

3

15

4

Технічні та конструкторсько-технологічні поняття

12

3

9

5

Конструювання з плоских деталей

24

3

21

6

Геометричні поняття

24

3

21

7

Виготовлення найпростіших моделей та ма­кетів технічних об'єктів з об'ємних деталей

ЗО

3

27

8

Виготовлення найпростіших літаючих і плаваючих моделей

24

3

21

9

Елементи електротехніки

18

3

15

10

Виготовлення іграшок і сувенірів із різних матеріалів

ЗО

3

27

11

Екскурсії, конкурси, змагання, свята, вис­тавки

15

15

-

12

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

44

172

21

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (3 год)

Аналіз робіт, виготовлених вихованцями влітку. Ознайомлення з пла­ном роботи гуртка. Організаційні питання. Вступний інструктаж із правил техніки безпеки. Правила поведінки в навчальному кабінеті, закладі. Пра­вила дорожнього руху.

Практична робота. Ігри, конкурси. Вікторина «Домашні помічники».

2. Матеріали, інструменти та приладдя (15 год)

Загальні поняття про матеріали, які використовуються на заняттях гуртка, їх перелік і призначення (папір, картон, тканина, деревина, жерсть, фольга, дріт, пінопласт, пластилін, природні матеріали).

Знайомство з інструментами ручної праці (молоток, обценьки, пилка, плоскогубці та ін.), приладдям (струбцина, ковадло, лещата та ін.). їх призначення, способи і прийоми роботи з ними. Правила санітарії, гігієни, безпечної роботи з інструментами. Організація робочого місця. Екскурсія до майстерні.

Елементарні поняття про фанеру, її виробництво, застосування, влас­тивості. Технологія обробки фанери, випилювання лобзиком. Обладнання робочого місця для випилювання.

Копіювання малюнків. Раціональне використання матеріалів. Інстру­менти й приладдя для випилювання з фанери, їх призначення і правила користування ними. Способи та прийоми випилювання і з'єднання дета­лей із фанери. Декорування готових виробів.

Поняття про випалювання. Електровипалювач, його будова. Основні прийоми випалювання. Правила техніки безпеки під час випалювання.Практична робота. Вправи на випилювання за внутрішнім і зов­нішнім контуром. Випилювання силуетів тварин. Виготовлення сувенірів, прикрашених випалюванням.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка