Програми з позашкільної освітиСкачати 10.02 Mb.
Сторінка25/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   54

4. Радіоаматорські коди (2 год)

Радіоаматорський код — основа оперативної роботи в ефірі. Необхід­ність і походження радіоаматорських кодів. Найпоширеніші коди.Практична робота. Прийом інформації, яку передає радіоаматор­ська станція. Спостереження в ефірі. Засвоєння фраз ОЯ2, ОТН, 08О, ОЯМ, СО, Я8Т, Р8Е, К, ПР, В\УК, РОЯ та інших із числа найбільш вжи­ваних при проведенні типового радіозв'язку. Ознайомлення зі скорочення­ми ЗДР, СПБ, БЛГ, ДСВ, які застосовують зарубіжні аматори при роботі з російськомовними станціями.

5. Коротко- та ультракороткохвильова апаратура (4 год)

Короткохвильові радіоприймачі та передавачі. Трансівери коротко­хвильові (КХ) та ультракороткохвильові (УКХ). Антени КХ та УКХ. До­поміжне обладнання. Електроживлення апаратури. Апаратура для роботи в польових умовах.

Практична робота. Знайомство з апаратурою КХ та УКХ діапазо­нів, які є на радіостанції. Призначення ручок управління на передніх пане­лях приймально-передавальної апаратури. Знайомство з антенами, які ви­користовуються на радіостанції. Призначення допоміжного обладнання: КСВ-метри, еквівалент антени, електронний ключ, комутатор антен тощо. Розгортання та настроювання переносної апаратури.

6. Спостереження за роботою аматорських радіостанцій (4 год)

Вивчення фонетичного алфавіту. Система Я8Т і Я8 (М). Способи спостереження за роботою аматорських радіостанцій.

164


Пошук кореспондентів. Особливості спостереження за роботою най-віддаленіших станцій.

Практична робота. Робота з радіоприймачем: зміна діапазону, використання атенюаторів, фільтрів і регулювання підсилення низької та високих частот. Спостереження за роботою аматорських радіостанцій.

7. Вивчення телеграфної азбуки (50 год)

Загальні відомості. Ознайомлення з досвідом роботи кращих радіо­аматорів. Обладнання, яке використовують для навчання та вдосконален­ня прийому й передачі телеграфної азбуки. Правила посадки на робоче місце. Ознайомлення з принципами будови та мелодіями телеграфних зна­ків. Вивчення знаків телеграфної азбуки на прийом. Прийом слів на­пам'ять. Ознайомлення з призначенням і будовою телеграфного ключа та головних телефонів.

Практична робота. Підготовка робочого місця. Посадка на робоче місце, запис текстів. Вивчення структур нерівномірного радіотелеграфного коду. Упізнавання на слух елементів коду та їх відтворення голосом. Робо­та з комп'ютерною програмою з вивчення телеграфної азбуки. Знайомство з будовою вертикального телеграфного ключа. Хватка ключа. Відпрацю­вання передачі літер і цифр. Відпрацювання передачі крапок і тире на вер­тикальному ключі. Прийом слів напам'ять. Прийом текстів із записом.

Прийом і передача кодів та кодових фраз. Прийом слів, цифр і речень напам'ять. Прийом радіограм з різною швидкістю. Передача радіограм різних об'ємів. Знайомство з електронним ключем.

8. Підготовка до самостійного виходу в ефір (8 год)

Вивчення зразків проведення телефонних і телеграфних радіозв'язків. Інформація про заборонені або небажані теми для передачі в ефір. Основ­ні положення «Регламенту аматорського радіозв'язку України». Позитив­ні та негативні сторони двох способів уходження в зв'язок загального і спрямованого викликів.

Практична робота. Робота на малопотужних радіостанціях. Від­працювання телефонного зв'язку в умовах класу або радіополігону.

Ведення апаратного журналу. Робота на радіостанції в умовах пере­шкод. Ознайомлення з основними положеннями «Регламенту аматорсько­го радіозв'язку України».

9. Самостійна робота в ефірі на колективній радіостанції (38 год)

Практична робота. Дозволена потужність і використання радіо­аматорських діапазонів радіостанціями різних категорій. Етика коротко­хвильовика. Зразок телефонного зв'язку. Правила зв'язку на коротких хвилях. Порушення правил зв'язку та відповідальність за них. Використан­ня радіоаматорського зв'язку в аварійних ситуаціях.

Відпрацювання телефонного зв'язку. Формування навичок проведен­ня аматорського зв'язку телефоном на малопотужних радіостанціях. Робо­та в ефірі: встановлення зв'язку на загальний виклик і пошук.

10. Радіоаматорська документація (2 год)

О^Ь-картка. Призначення і правила заповнення. Способи обміну кар­тками всередині країни та із зарубіжними радіоаматорами. Апаратний журнал.

165


Практична робота. Форма апаратного журналу. Вимоги до веден­ня апаратного журналу: систематичність й акуратність, записування всіх випадків виходу до ефіру. Запис радіоданих до апаратного журналу (тіль­ки чорнилом і кульковими ручками). Вказування часу роботи, діапазону, позивних сигналів кореспондентів, їх О/ГН та імена, дані Я8Т та Я8 (М). Занесення до журналу нетипового радіозв'язку. Записи про прийом і здачу чергування.

11. Комп'ютер і радіоаматорство (8 год)

Історія розвитку обчислювальної техніки, комп'ютери в сучасному житті людини. Будова та призначення основних елементів ПК. Знайомство з операційною системою М8 \¥іп<іо\¥8, основні прийоми роботи.

Практична робота. Використання комп'ютерної техніки в радіо­аматорстві, робота з програмами з вивчення телеграфної азбуки, апарат­ного журналу, імітаторами КХ тестів. Робота з текстовим редактором М8 МУопІ.

12. Змагання радіоаматорів (20 год)

Підготовка спортсменів й апаратури для участі в змаганнях. Положен­ня про проведення тих чи інших змагань.

Правила оформлення звіту про участь у змаганнях. Основні правила суддівства змагань. Перевірка звітів змагань. Спортивні звання й розряди, умови їх виконання. Вивчення норм і вимог єдиної спортивної класифіка­ції України (ЄСКУ).

Практична робота. Ознайомлення з положенням конкретного зма­гання. Оформлення звіту. Тренування в КХ та УКХ тесті. Тренування на малопотужних радіостанціях (на еквівалент антени) для проведення радіо-зв'язків з обміном контрольними номерами.

13. Підсумкове заняття (2 год)

Аналіз результатів роботи гуртків операторів колективної радіостанції за навчальний рік. Вироблення загальних та індивідуальних рекомендацій із покращання роботи й перспективи роботи колективу на наступний рік.

Огляд пристроїв і приладів, виготовлених гуртківцями.ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • основні напрями діяльності гуртка;

 • права й обов'язки членів гуртка;

 • правила техніки безпеки під час роботи на радіостанції;

 • етику радіоаматора;

 • телеграфну азбуку;

 • радіоаматорські коди, що використовуються при роботі на радіо­
  станції телефоном;

 • правила ведення радіозв'язку;

 • загальні поняття про позивні сигнали радіоаматорських станцій;

 • будову та призначення основних елементів ПК;

 • операційну систему \¥іпсіо\¥з.

166

Учні мають уміти:

 • вести спостереження за роботою аматорських радіостанцій;

 • безпомилково приймати і передавати знаки телеграфної азбуки зі
  швидкістю 35—40 зн./хв;

 • самостійно працювати на радіостанції із телефоном;

 • працювати з операційною системою \¥іп<іо\¥8 і з текстовим редакто­
  ром \¥огсі;

 • працювати з радіоаматорськими комп'ютерними програмами: вив­
  чення телеграфної азбуки, ведення електронного апаратного журналу,
  емулятори тестів.

Основний рівень, другий рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

2

1

2

Поширення радіохвиль

3

1

2

3

Особливості роботи на низькочастотних і високочастотних радіоаматорських діа­пазонах

3

1

2

4

Підвищення швидкості прийому та пере­дачі телеграфної азбуки до 60 зн./хв

51

9

42

5

Спостереження за роботою аматорських радіостанцій

12

3

9

6

Цифрові види радіозв'язку

42

9

33

7

Самостійна робота на радіостанції в ефірі

45

-

45

8

Англійська мова для роботи в ефірі

15

6

9

9

Змагання радіоаматорів

33

8

25

10

Малопотужні радіостанції короткохви­льового діапазону

6

3

3

11

Підсумкове заняття

3

-

3

Разом

216

42

174

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 1. Вступне заняття (3 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка другого року навчання. Мета і завдання. Правила внутрішнього розпорядку, права й обов'язки учнів.

Загальні правила техніки безпеки. Техніка безпеки при роботі з елек­трообладнанням. Заходи, що вживаються з метою запобігання небезпеки. Техніка безпеки під час роботи на радіостанції. Заходи безпеки на занят­тях і змаганнях.

167

Практична робота. Надання першої допомоги при ураженні елек­трострумом. Застосування захисних і запобіжних пристроїв.

2. Поширення радіохвиль (3 год)

Електромагнітні коливання. Частота, період, довжина хвилі, швид­кість поширення. Просторове та поверхневе поширення радіохвиль. Зони відсутності приймання. Федінги. Добові й сезонні зміни поширення радіо­хвиль. Максимально застосовувана частота для здійснення радіозв'язку.

Практична робота. Спостереження за проходженням радіохвиль у різний час доби на різних діапазонах.

3. Особливості роботи на низькочастотних і високочастотних радіоаматорських діапазонах (3 год)

Різниця в частотних межах низькочастотних діапазонів у деяких краї­нах. Розподіл частот за видами випромінювання.

Особливості поширення радіохвиль на низько- та високочастотних ді­апазонах. Вторинна основа використання радіоаматорських діапазонів. Прогноз проходження радіохвиль на діапазонах 160 і 80 м. Частоти УКХ-діапазонів, відведені для радіоаматорських зв'язків. Особливості поширен­ня УКХ. Переваги і недоліки УКХ-зв'язку. Аматорські ретранслятори й принципи їх дії. Радіоаматорські супутники Землі.

Практична робота. Прослуховування ефіру на низько- та високочас­тотних радіоаматорських діапазонах. Відпрацювання прогнозу проходжен­ня радіохвиль у заданому спектрі частот і встановлення рідкісних зв'язків.

Проведення зв'язку через штучний супутник (за наявності на радіо­станції апаратури).4. Підвищення швидкості прийому та передачі телеграфної азбуки до 60 зн./хв (51 год)

Прийоми, які дозволяють підвищити швидкість прийому та передачі телеграфної азбуки.Практична робота. Нарощування швидкості прийому шляхом пос­тупового її збільшення на 1-3 групи, починаючи з основної швидкості; стрибкоподібного підвищення швидкості прийому; нарощування швид­кості прийому без запису; чіткості й швидкості запису знаків.

Підвищення швидкості передачі ключем за рахунок поступового ско­рочення пауз між знаками. Збільшення швидкості та амплітуди руху кисті при роботі ключем.

5. Спостереження за роботою аматорських радіостанцій (12 год)

Спостереження за станціями радіоекспедицій, меморіальними радіо­станціями, станціями, які працюють з інших континентів.Практична робота. Пошук у радіоаматорських виданнях відомо­стей про роботу ДХ-станцйі. Визначення можливого часу спостереження.

6. Цифрові види радіозв'язку (42 год)

Цифрові види радіозв'язку ЯТТУ, 88ТУ, ВР8К-31, Расісеі, Атіог, Рас-іог, МТ61 та ін.Практична робота. Спостереження в ефірі та робота з радіостанці­ями, які працюють цифровими видами радіозв'язку за допомогою прог­рамного забезпечення для персонального комп'ютера.

168


7. Самостійна робота на радіостанції в ефірі (45 год)

Відпрацювання телефонного й телеграфного зразку в умовах класу та радіополігону. Ведення апаратного журналу. Робота на радіостанції в умовах перешкод. Зразок телефонного зв'язку англійською мовою. ВХ-станції та порядок роботи з ними. Підготовка до роботи в КХ-змаганнях. Потужність аматорських радіостанцій, робота ОДР та ОДРР.

8. Англійська мова для роботи в ефірі (15 год)

Англійська мова в радіоаматорському зв'язку. Вимова окремих звуків. Вивчення фонетичного алфавіту. Характерні особливості англійської мови. Розучування вимови окремих фраз. Вправи для вироблення вміння вимовля­ти найчастіше вживані фрази при проведенні <38О. О^коди і скорочення. Цифри й числа. Порядкові числівники. Роки, час, Я8 оцінка сигналу. Пошук вільної частоти. Загальний виклик. Відповідь на виклик. Друга частина О_8О: С<3, <ЗЯ2 і уточнення. Закінчення зв'язку. Варіанти типового зв'язку.

Практична робота. Спостереження за роботою англомовних радіо­станцій. Запис прийнятих позивних, імен операторів, місця знаходження радіостанції.

9. Змагання радіоаматорів (33 год)

Підготовка спортсменів і апаратури для участі в змаганнях. Положення про проведення змагань. Правила оформлення звіту про участь у змаган­нях короткохвильовиків. Основні правила суддівства змагань. Перевірка звітів змагань. Спортивні звання й розряди, умови їх виконання. Вивчення норм і вимог ЄСКУ.

Практична робота. Ознайомлення з положенням конкретного зма­гання. Оформлення звіту. Тренування в КХ та УКХ тестах.

10. Малопотужні радіостанції короткохвильового діапазону (6 год)

Ознайомлення з малопотужними радіостанціями типу «Лавина». «Карат». Практична робота. Підготовка радіостанції до роботи. Органи уп­равління радіостанцією. Проведення радіообміну поміж радіостанціями.

11. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи колективної радіостанції. Оцінка основ­них навчальних досягнень учнів, аналіз успіхів і недоліків.Вироблення загальних та індивідуальних рекомендацій із покращання роботи й перспективи роботи колективу на наступний рік.

Огляд пристроїв і приладів, виготовлених гуртківцями.ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учи/ мають знати:

 • правила ведення радіозв'язку;

 • етику радіоаматора;

 • програмне забезпечення для роботи із цифровими видами зв'язку;

 • загальновживані фрази для роботи з англомовними радіостанціями;

 • особливості проходження радіохвиль на низько- і високочастотних
  радіоаматорських діапазонах;

 • основні нормативні документи про проведення змагань радіоаматорів.

169

Учні мають уміти:

 • вести спостереження за роботою аматорських радіостанцій;

 • безпомилково приймати й передавати знаки телеграфної азбуки зі
  швидкістю 60 зн./хв;

 • самостійно працювати на радіостанції з телефоном і телеграфом;

 • працювати із цифровими видами зв'язку в ефірі;

 • готувати звіти про змагання;

 • дотримуватись основних правил безпеки на колективній радіостанції.

Основний рівень, третій рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

1

1

2

Підвищення швидкості прийому та пере­дачі телеграфної азбуки до 80 зн./хв

84

24

60

3

Основи електро- й радіотехніки

14

12

2

4

Вимірювальна апаратура радіостанції

18

9

9

5

Удосконалення апаратури та майстерності операторів на колективних радіостанціях

38

12

26

6

Використання комп'ютера для здійснен­ня радіозв'язку; радіоконструювання

84

24

60

7

Спостереження за роботою аматорських радіостанцій різних видів випромінювання

18

6

12

8

Змагання радіоаматорів

24

3

21

9

Тема за вибором керівника

4

1

3

10

Підсумкове заняття

2

-

2

Разом

288

92

196

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 1. Вступне заняття (2 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка третього року навчання. Мета і завдання гуртка та учнів на навчальний рік. Правила внутрішнього роз­порядку, права й обов'язки учнів. Правила техніки безпеки. Заходи безпе­ки на заняттях і змаганнях.

Практична робота. Надання першої допомоги при ураженні елек­трострумом. Застосування захисних і запобіжних пристроїв.

2. Підвищення швидкості прийому та передачі телеграфної азбуки до 80 зн./хв (84 год)

Скорочення пауз і зміна характеру руху кисті. Нарощування швидкос­ті передачі коротких сигналів. Передача довгих сигналів. Зняття м'язової втоми. Синусоїдальний характер руху руки.

170


Практична робота. Самостійна робота радіотелеграфістів під кон­тролем керівника. Відпрацювання рухів руки при передачі коротких і довгих сигналів. Тренування в передачі коротких і довгих сигналів на під­вищеній швидкості. Порівняння якості роботи учнів з еталонними сигна­лами. Відпрацювання практичних навичок швидкісної роботи ключем.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка