Програми з позашкільної освіти


Основи електро- й радіотехніки (14 год)Скачати 10.02 Mb.
Сторінка26/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
#13119
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   54

3. Основи електро- й радіотехніки (14 год)

Основні закони електро- і радіотехніки. Закон Ома. Потужність. Реак­тивний опір. Класифікація радіоелементів, їх характеристика. Резистори, конденсатори, котушки індуктивності, їх основні характеристики. Позна­чення на принципових схемах, маркування. Типи з'єднань.Трансформатори. Радіолампи. Типи радіоламп, характеристики. Транзистори. Цоколівка транзисторів. Призначення та схеми ввімкнення.

Цифрові та аналогові мікросхеми. Операційний підсилювач. Цоколів­ка мікросхем. Застосування й схеми ввімкнення мікросхем.Практична робота. Читання та виготовлення радіосхем різного призначення.

4. Вимірювальна апаратура радіостанції (18 год)

Ознайомлення з вимірювальними приладами на радіостанції. Типи ви­мірювальних приладів, їх призначення.

Аналоговий та цифровий вольтамперметр. Високочастотний вольтметр.Звуковий та високочастотний генератори. Осцилограф. Вимірювач ємності й індуктивності.

Блоки живлення однополярні і двополярні, їх основні характеристики. Стабілізатори. Гетеродинний індикатор резонансу. Хвилемір. Вимірювач ко­ефіцієнта стоячої хвилі у фідері. Принципи дії приладів та їх застосування.

Практична робота. Робота з генератором, осцилографом, вимірю­вачем ємності й індуктивності при налагодженні радіосхем.

5. Вдосконалення апаратури та майстерності операторів на колективних радіостанціях (38 год)

Висока якість технічної оснащеності — основа для досягнення високих результатів у змаганнях короткохвильовиків. Аналіз стану допоміжного обладнання на радіостанції. Пошук шляхів його вдосконалення.

Роль автоматичної комутації трансивера, підсилювача потужності, ан­тен. Пошук шляхів удосконалення обладнання.

Розробка проектів, вивчення пропозицій. Аналіз стану приймальної та передавальної частини, антен.Поняття про використання сучасної комп'ютерної техніки й програм­ного забезпечення для досягнення максимальної ефективності та підви­щення майстерності операторів колективної радіостанції.

Практична робота. Вимірювання основних параметрів, перевірка характеристик приймальної та передавальної частини, антен. Робота на комп'ютері для розробки нових і модернізація старих приладів.

6. Використання комп'ютера для здійснення радіозв'язку; радіоконструювання (84 год)

Комп'ютер — один із головних інструментів радіоаматора. Програм­не забезпечення для складання схем, розводки друкованих плат, управлін­ня трансивером при проведенні зв'язків. Інтерфейс ТКХ-РС.

171


Практична робота. Складання радіосхем, друкованих плат за до­помогою програм для ПК. Виготовлення блока для з'єднання комп'ютера з трансивером для проведення цифрових радіозв'язків.

7. Спостереження за роботою аматорських радіостанцій різних видів випромінювання (18 год)

Робота аматорських радіостанцій із різних континентів. Проведення радіозв'язку з радіоекспедиціями чи меморіальними станціями.

Практична робота. Пошук потрібних радіостанцій, визначення частоти та зв'язок із ними для виконання умов дипломів. Спостереження за радіостанціями, які працюють із цифровими видами радіозв'язку.

8. Змагання радіоаматорів (24 год)

Підготовка спортсменів і апаратури для участі у змаганнях. Положен­ня про проведення змагань.

Правила оформлення звіту про участь у змаганнях короткохвильови­ків. Основні правила суддівства змагань. Перевірка звітів змагань. Трену­вання в КХ та УКХ тесті. Спортивні звання й розряди, умови їх виконан­ня. Вивчення норм і вимог ЄСКУ.Практична робота. Ознайомлення з положенням конкретного зма­гання. Оформлення звіту. Тренування на малопотужних радіостанціях (на еквівалент антени) для проведення радіозв'язків з обміном контрольними номерами. Участь у змаганнях.

9. Тема за вибором керівника (4 год)

До змісту теми керівник гуртка вносить питання, які з його погляду є найдоцільнішими чи цікавими, але не ввійшли до даної програми.10. Підсумкове заняття (2 год)

Підведення підсумків роботи гуртка. Оцінка індивідуальних досягнень у радіоаматорській діяльності. Вироблення рекомендацій з удосконалення професійної майстерності. Огляд пристроїв і приладів, виготовлених гур-тківцями.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчи/ мають знати:

 • етику радіоаматора:

 • судову та призначення основних елементів ПК;

 • радіоаматорські комп'ютерні програми;

 • радіоаматорські коди, що використовуються при роботі на радіо­
  станції з телефоном;

 • правила ведення радіозв'язку;

 • Операційну СИСТему \¥ІП<ІО\¥8.

Учні мають уміти:

 • вести спостереження за роботою аматорських радіостанцій;

 • безпомилково приймати і передавати знаки телеграфної азбуки зі
  швидкістю 80 зн./хв;

172

 • володіти технікою швидкісної та тривалої передачі довгих І корот­
  ких сигналів:

 • працювати з операційною системою \¥іп<іо\¥8, із текстовим редакто­
  ром \¥огсі;

 • працювати з радіоаматорськими комп'ютерними програмами — з
  вивчення телеграфної азбуки, емуляторами тестів;

 • вести апаратний журнал;

 • звітувати про змагання;

 • самостійно працювати з підручниками, науково-популярною літе­
  ратурою;

 • застосовувати набуті знання для майбутньої професійної діяльності.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА ОПЕРАТОРІВ КОЛЕКТИВНОЇ РАДІОСТАНЦІЇ

Основне обладнання

К-СТЬ, ШТ.

Основне обладнання К-сть, шт.

Місця для роботи в ефірі

1

Кабель коаксіальний

Робочі місця
(РК-50, РК-75 та ін.) 1

для спостерігачів

4

Редуктор для обертання

Трансивери на аматорські
антени 1

діапазони

2

Залежно

Підсилювач потужності

1

Щогли для встановлення від конс-

Комп'ютер

1

антен трукцій

Годинник електронний
антен

кварцовий

2

КСХ-метри 1

Ключі телеграфні
Заземлення 1

електронні

5

Комутатор антен 1
На

Мікрофони (гарнітури) 3

Антени

кожнийдіапазон250м
Допоміжне обладнання

К-СТЬ, ШТ.

Допоміжне обладнання К-сть, шт.

Радіоприймачі КХ
Малопотужні радіостанції

та УКХ діапазонів

4

(до 0,5 Вт) 4Магнітофон 1

Обладнання приміщення

К-СТЬ, ШТ.

Обладнання приміщення К-сть, шт.

Столи

Залежно

Сейф для зберігання апарат-

для апаратури

від площі

них журналів, документів та
кімнати

іншої звітної документації 1

Стільці або крісла

За кіль-

Шафа для (38Ь-карток 1

для операторів

кістю ро-

Радіоаматорська карта світу 1
бочих

Дошка оголошень 1
міст

Стенд для дипломів, кубків

Шафа для бібліотеки

1

Бібліотека довідкової літе- 1
ратури

173

Контрольно-вимірювальні

К-сть, шт.

Контрольно-вимірювальні

К-сть, шт.

прилади
прилади
Генератор сигналів
Тестер

2

високочастотний

1

Гетеродинний індикатор
Генератор сигналів
резонансу

1

низькочастотний

1

Селективний індикатор
Частотомір електронно-
напруги поля

1

лічильний
Еквівалент навантаження 75

Осцилограф
і 50 Ом (безіндукційні резис-

Аналізатор спектру
тори типу ТВО-60 та ін.)

2

Міст змінного струму
Джерела живлення постій-

Вимірювач частотних
ного струму (0-30 В)

3

характеристик
Інструменти для обробки
Вольтметр високочастотний

металу та деревини

1 к-т

Мілівольтметр


Документація колективної

К-сть, шт.

Документація колективної

К-сть, шт.

радіостанції
радіостанції

3000-

5000


1

Інструкціяз техніки безпеки 1

Інструкціяз пожежної безпеки 1

Журнал інструктажу
з техніки безпеки
і пожежної безпеки 1

Регламент аматорського
радіозв'язку України 1

Дозвіл на експлуатацію
радіостанції 1

Апаратний журнал 1-3

Графік чергувань
операторів
1

Бланки С>8Ь-карток С>8Ь-картотека

БІБЛІОГРАФІЯ

I. Анисимова А. На короткой волне. — М.: Воєн, изд-во, 1983.


2.Аслезнов С. Дальние страньї вьгходят на связь. — М.: Изд-во ДОСААФ

СССР, 1981. 1. Баранов А. Юньш радиоспортсмен. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР,
  1985.

 2. Бензарь В., Леденев В. Вокруг Земли на радиоволне. — Минск.: По-
  лимя, 1986.

 3. Беньковский 3., Лапинский 3. Любительские антенньї коротких й
  ультракоротких волн. — М.: Радио й связь, 1984.

 4. Бунин С., Яйленко Л. Антенньї. — М.: Знергия, 1979.

 5. Бунин С., Яйленко Л. Справочник радиолюбителя-коротковолнови-
  ка. — К.: Техника, 1984.

 6. Дроздов В. Любительские КВ-трансиверьІ. — М.: Радио й связь, 1988.

9. Казанский Й., Полякав В. Азбука коротких волн. — М.: Изд-во
ДОСААФ СССР, 1978.

10. Лабскир Г. Книга юного радиста. — К.: Рад. шк., 1981.

II. Лаповок Я. Я строю КВ-радиостанцию. — М.: Изд-во ДОСААФ
СССР, 1983.

12. Полякав В. ТансиверьІ прямого преобразования. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1984.

174


 1. Романов А. Детские клубьі-центрьі внешкольной й внеклассной воспи-
  тательной работьі. — К.: Рад. шк., 1982.

 2. Ротхаммель К. АнтенньІ, — М.: Знергия, 1979.

 3. Справочник но внутрисоюзньїм радиолюбительским дипломам. — М.:
  Изд-во ДОСААФ СССР, 1977.

 4. Справочник но радиолюбительским дипломам мира. — М.: Изд-во
  ДОСААФ СССР. 1985.

 5. Степанов Б. Справочник коротковолновика. — М.: Изд-во ДОСААФ
  СССР, 1986.

 6. Степанов В., Лаповок Я., Ляпин Г. Любительская радиосвязь на
  КВ. — М.: Радио й связь, 1991.

 7. Черньїшева Е., Черньїшев О. Распространение радиоволн. — М.: Ра­
  дио й связь, 1984.

ПРОГРАМА гуртка спортивної радіопеленгації

Початковий, основний і вищий рівні

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАОдним із найяскравіших і найдинамічніших видів радіоспорту є спор­тивна радіопеленгація, або «полювання на лисиць». Він полягає в оператив­ному пошуку замаскованих на місцевості радіопередавачів. Методи пелен­гування застосовуються в комплексах радіонавігаційних систем контролю та керування літаками, супутниками й космічними кораблями, а також у за­собах навігації на флоті. У наш час змагання зі спортивної радіопеленгації на­були значного поширення та розвитку. Українські спортсмени досягли ви­соких результатів на змаганнях європейського та світового рівнів.

Спортивна радіопеленгація — самостійний вид спорту, де кожен учас­ник має приймати індивідуальні рішення, перебуваючи на дистанції в складних умовах. У такий спосіб спортсмен привчається до відповідаль­ності за власні дії та рішення.

Метою програми є формування компетентностей особистості в проце­сі спортивної радіопеленгації.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:


 • пізнавальної: оволодіння знаннями з радіопеленгації й орієнту­
  вання на місцевості;

 • практичної: формування вмінь і навичок роботи з різним інстру­
  ментом, матеріалами, конструювання та виготовлення моделей повітря­
  них зміїв за кресленнями;

 • творчої: формування майстерності виготовлення моделей повітря­
  них зміїв власної конструкції, розвиток конструкторських здібностей, фор­
  мування технічного мислення;

 • соціальної: виховання культури праці, творчої ініціативи, форму­
  вання стійкого інтересу до технічної творчості; розвиток працелюбства,
  наполегливості, відповідальності.

Програма орієнтована на підлітків і молодь віком від 11 до 21 року з різним рівнем фізичної підготовки. Зарахування до гуртка рекомендовано з 5-6-го класу, коли учень свідомо може обирати уподобання та здатний самостійно приймати рішення.

Програмою гуртка передбачено навчання на початковому, основному та вищому рівнях.

На початковому (один рік навчання) та основному (два роки навчан­ня) рівнях тематичним планом передбачено по 216 год. Заняття проводять­ся 3 рази на тиждень по 2 год на кожне заняття.

Програма вищого рівня (1 рік навчання) розрахована на 288 год і пе­редбачає участь вихованців у змаганнях, навчально-тренувальних зборах, практичні заняття на місцевості.

На початковому рівні учням слід дати уявлення про спортивну радіо­пеленгацію як про технічний вид спорту, його переваги, розвиток, можли-

176


вості результатів, досягнень. На цьому етапі необхідно створити умови для якісного виконання завдань кожним учнем, незалежно від рівня його під­готовки та здібностей; постійно підтримувати інтерес і бажання гуртківців відвідувати заняття, покращувати їхню фізичну форму, а також готувати до змагань.

Заняття спортивною радіопеленгацією тісно пов'язані зі спортивним орієнтуванням, тому на початковому рівні важливо дати учням знання з топографії та прищепити навички роботи з картою і компасом для самос­тійного проходження дистанції у своїй віковій категорії. Найзрозумілішим і доступним для учнів є спосіб пеленгування «за максимумом», тому краще починати з нього переважно на діапазоні 2 м (144 МГц). До вивчення нас­тупного прийому слід переходити лише після засвоєння та закріплення по­переднього. Під час вивчення окремих прийомів слід проводити комплек­сні спеціальні вправи. На цьому етапі навчання необхідно починати засво­єння практичних прийомів.

Програма передбачає теоретичні та практичні заняття. Теоретична підготовка проводиться в класі, практичні заняття — у спортивному залі та на місцевості.

Програма роботи гуртка спортивної радіопеленгації розрахована на річний цикл тренувань із урахуванням кліматичних умов та індивідуаль­них можливостей гуртківців.

Досягнення найкращих результатів учнів у спортивній радіопеленгації залежать насамперед від його комплексної підготовки: фізичної, технічної, тактичної та психологічної. Крім занять, передбачених програмою, кожен вихованець займається індивідуальною фізичною підготовкою: додатко­вими кросовими тренуваннями, ранковою зарядкою, відвідує тренажер-ний зал, басейн. Усі ці заходи спрямовані на створення збірної команди за­кладу, основу якої становлять спортсмени, які протягом декількох років демонструють стабільні результати. В окремих випадках до складу коман­ди можуть потрапити менш досвідчені, але перспективні спортсмени. Збір­на команда — це вищий рівень навчання для гуртківців, які вже здобули певні знання та вміння, набули тренувального й змагального досвіду.

Стосунки в колективі базуються на дружбі, взаєморозумінні, взаємо­повазі та здоровій спортивній боротьбі.

На основному й вищому рівнях навчання практичні заняття переважа­ють над теоретичними — збільшується кількість годин із фізичної підго­товки. У заняттях на місцевості також переважає практична частина з обов'язковим включенням елементів фізичної підготовки. Учні опанову­ють операції вимірювання пеленга компасом і нанесення його на карту, вивчають тактику вибору шляху й варіанту пошуку. При наявності в гру­пі декількох передавачів можливі цікаві комплексні вправи, у яких добре поєднується фізична й спеціальна підготовка, а також підготовка в орієн­туванні на місцевості з компасом і картою.

Для закріплення отриманих знань і навичок гуртківцям необхідно бра­ти участь у змаганнях різних рівнів, а також проводити конкурси, екскур­сії, показові виступи, зустрічі з провідними радіоспортсменами, які сприя­ли б поглибленню інтересу до занять у гуртку.

Теоретичні заняття на вищому рівні проводяться лише для повторення елементів підготовки, проведення позапланових інструктажів із правил техніки безпеки та у випадку надходження нової інформації.

177


Наприкінці кожного навчального року проводиться підсумкове заняття, на якому аналізують роботу гуртка за рік, планується діяльність на наступний навчальний рік, на період канікул із урахуванням календарних планів змагань.

Формуючи традиції гуртка, можуть бути встановлені звання «найміц-ніший спортсмен», «найшвидший спортсмен» та ін. Кращим гуртківцям-спортсменам, які склали заключні контрольні нормативи, присвоюються розряди із врученням класифікаційних книжок.

Із метою якісної підготовки спортсменів, за наявності окремих можли­востей закладу та керівника гуртка, слід організувати індивідуальне нав­чання відповідно до «Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах».

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити до неї відпо­відні корективи й змінювати кількість годин, відведених на вивчення окре­мих тем. Для вищого рівня другого та третього років навчання керівник гуртка може самостійно скласти відповідну програму, яка не відрізняється за тематичним планом. Різницю становить лише її якісне наповнення: з кожним роком збільшується обсяг фізичного навантаження та складність дистанцій, які долають спортсмени; кількість змагань, у яких вони повин­ні взяти участь.

Початковий рівень ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

2

-

2

Медичний огляд

4

2

2

3

Техніка безпеки

10

10

-

4

Будова радіоприймальної техніки та ро­бота з нею

24

4

20

5

Спортивне орієнтування

80

ЗО

50

6

Фізична підготовка

72

-

72

7

Участь у змаганнях

22

2

20

8

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

216

52

164

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Формування групи. Ознайомлення з історією радіоспорту. Види радіо-спорту. Огляд стану та розвитку радіоспорту в Україні та за її межами. Завдання гуртка. Вимоги до гуртківців.

178


2. Медичний огляд (4 год)

Стислі дані про будову організму. Функції організму людини. Опорно-руховий апарат, серце та судини, процеси травлення й обмін речовин. Осо­биста гігієна.

Поняття фізичної культури, її значення для правильного фізичного розвитку та зміцнення здоров'я. Особливості розвитку підліткового орга­нізму. Систематичність у заняттях спортом.

Практична робота. Диспансеризація.

3. Техніка безпеки (10 год)

Правила поведінки. Загальні правила безпеки під час роботи з радіо-спортивною апаратурою.

Заходи, що вживаються з метою запобігання небезпеці. Захисні засоби. Ознайомлення з плакатами й попереджувальними знаками з техніки безпеки.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка