Програми з позашкільної освіти


Будова радіоприймальної техніки та робота з нею (24 год)Скачати 10.02 Mb.
Сторінка27/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   54

4. Будова радіоприймальної техніки та робота з нею (24 год)

Основи поширення радіохвиль. Діапазони радіохвиль. Антени переда­вальної та приймальної радіоапаратури. Загальна структура будови прий­мача. Ознайомлення з принципом роботи УКХ приймача на 144 МГц (2 м): будова та принцип роботи; підготовка приймача до роботи; порядок роботи; технічне обслуговування; транспортування й зберігання; вказівки щодо заходів безпеки. Елементи живлення радіоприймачів.

Практична робота. Відпрацювання навичок пеленгування «за мак­симумом» із приймачем УКХ діапазону на 144 МГц (2 м).

5. Спортивне орієнтування (80 год)

Основи топографії та робота з картою: карта й місцевість; масштаби карт; визначення сторін горизонту; умовні топографічні знаки (вивчення найпростіших і найважливіших умовних знаків; вивчення розділу «Ре­льєф»; вивчення розділу «Гідрографія»; вивчення розділу «Штучні об'єк­ти»; вивчення розділу «Рослинність»); нанесення дистанцій на карту та їхні розрахунки; топографічні диктанти.

Практична робота. Встановлення та проходження на місцевості дистанцій: за лінією; за «віялом»; у заданому напрямку.

6. Фізична підготовка (72 год)

Практична робота. Загальна фізична підготовка. Комплекс загаль­но-розвиваючих вправ; комплекси вправ для окремих груп м'язів (вправи для рук та плечового поясу, вправи для тулуба, вправи для ніг); оздоров­чий біг і кросова підготовка. Спеціальна фізична підготовка: силова підго­товка; фартлек; біг пересічною місцевістю, підйомами; швидкісні відрізки та вправи на розвиток швидкісних якостей; темпові кроси. Рухливі ігри та групові вправи: футбол, баскетбол, волейбол, естафети.

7. Участь у змаганнях (22 год)

Ознайомлення з офіційними «Правилами проведення змагань зі спор­тивної радіопеленгації». Обов'язки та права спортсменів. Вимоги й пара­метри дистанцій. Основи суддівства змагань. Спортивна класифікація.

Практична робота. Змагання зі спортивного орієнтування серед груп спортивної радіопеленгації. Складання контрольних нормативів: із загальної фізичної підготовки, зі спеціальної технічної підготовки. Матче­ві зустрічі зі спортсменами споріднених видів спорту.

179


8. Підсумкове заняття (2 год)

Підведення підсумків конкурсів. Присвоєння спортивних розрядів. Нагородження кращих гуртківців. Планування роботи на літній період. Завдання для подальшого навчання.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчи/ мають знати:

 • відомості про будову та функції свого організму;

 • комплекси загально-розвиваючих і вправ для м'язів окремих груп;

 • техніку безпеки під час роботи з радіоспортивною апаратурою;

 • будову й технічне обслуговування радіоприймальної техніки;

 • основи топографії;

 • основи пеленгування;

 • правила змагань зі спортивної радіопеленгації;

 • обов'язки та права спортсменів

Учи/ мають уміти:

 • виконувати комплекси загально-розвиваючих вправ і вправ для
  м'язів окремих груп;

 • володіти навичками спортивного орієнтування;

 • встановлювати та проходити дистанції: за лінією, за «віялом», у за­
  даному напрямку;

 • володіти основами радіопеленгування достатніми для самостійно­
  го проходження дистанції;

 • самостійно шукати постійно працюючий передавач на діапазоні
  144 МГц;

 • складати контрольні нормативи із загальної фізичної та спеціаль­
  ної технічної підготовки.

Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

2

-

2

Медичний огляд

6

2

4

3

Будова та робота радіоприймальної техніки

6

2

4

4

Техніка і тактика пошуку передавачів

42

6

36

5

Спортивне орієнтування

48

10

38

6

Конструювання

4

-

4

180Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

7

Фізична підготовка

82

-

82

8

Участь у змаганнях

24

-

24

9

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

216

24

192

1. Вступне заняття (2 год)

Аналіз роботи в літній період. Планування роботи на навчальний рік. Ознайомлення з календарним планом змагань. Огляд останніх досягнень у радіоспорті. Анкетування, тестування.

2. Медичний огляд (6 год)

Особиста та суспільна гігієна. Лікарський контроль і самоконтроль. Попередження травм і захворювань.

Практична робота. Диспансеризація.

3. Будова й робота радіоприймальної техніки (6 год)

Ознайомлення із принципом роботи короткохвильового (КХ) прийма­ча на 3,5 МГц (80 м): будова та принцип роботи; підготовка приймача до роботи; порядок роботи; техніка обслуговування; транспортування та збе­рігання; вказівки щодо заходів безпеки. Переопромінення та його вплив на показники точного пеленгування. Поляризація антен радіоапаратури різ­них видів. Діаграма направленості приймачів.

Практична робота. Відпрацювання навичок пеленгування за «міні­мумом» і «максимумом» за допомогою приймача КХ діапазону на 3,5 МГц (80 м).

4. Техніка й тактика пошуку передавачів (42 год)

Особливості пошуку 3-5 «лисиць», що працюють у циклічному режи­мі. Особливості пошуку поблизу ліній електропередач. Особливості пошу­ку поблизу водоймищ та озер. Особливості пошуку на пересічній місцевос­ті. Принципи вибору варіанту пошуку 3-5 «лисиць». Нанесення пеленгів на карту. Поняття перехресного пеленгу. Розрахунки дистанцій. Тактичне планування постановки дистанції. Аналіз роботи.

Практична робота. Вправи на засвоєння залежності пеленгування від положення регулятора гучності. Вправи на засвоєння залежності пеленгу­вання під час роботи в режимі «Тональник». Вправи на засвоєння залеж­ності пеленгування під час роботи в режимі «Обмежувач». «Сліпий» по­шук. Ближній пошук. Пошук 3-5 «лисиць», які працюють у циклічному ре­жимі, на загальній дистанції на різних діапазонах. Радіоорієнтування.

5. Спортивне орієнтування (48 год)

Основи топографії та робота з картою: вивчення легенд умовних зна­ків; топографічні диктанти; вибір шляху при пересуванні до заданої точки місцевості; крутизна схилів; прохідність місцевості. Робота з компасом:

181


різновиди приладу; шкала та її поділки; визначення сторін горизонту за допомогою компаса; визначення азимуту.

Практична робота. Вимірювання напрямків за допомогою компаса. Проходження дистанцій: у заданому напрямку; за «віялом»; за лінією; на маркованій трасі. Відпрацювання прийомів бігу «в мішок» та правила «2С».

6. Конструювання (4 год)

Практична робота. Значення та особливості «зворотної» шкали компаса при визначенні пеленгу. Принцип виготовлення планшета. Вибір матеріалів. Виготовлення «зворотної» шкали компаса. Налаштування компаса на приймач. Виготовлення планшета.

7. Фізична підготовка (82 год)

Практична робота. Загальна фізична підготовка: комплекс вправ для загального розвитку; комплекси вправ для м'язів окремих груп: вправи для рук і плечового поясу, для тулуба, ніг; оздоровчий біг і кросова підготовка.

Спеціальна фізична підготовка: силова підготовка; фартлек; біг пере­січною місцевістю, підйомами; швидкісні відрізки та вправи на розвиток швидкісних якостей; темпові кроси. Рухливі ігри та групові вправи: фут­бол, баскетбол, волейбол, естафети.8. Участь у змаганнях (24 год)

Практична робота. Участь у змаганнях зі спортивної радіопеленга­ції згідно з календарним планом. Складання контрольних нормативів: із загальної фізичної підготовки; зі спеціальної технічної підготовки. Матче­ві зустрічі зі спортсменами споріднених видів спорту.

9. Підсумкове заняття (2 год)

Підведення підсумків конкурсів. Присвоєння спортивних розрядів. Нагородження кращих гуртківців. Планування роботи на літній період. Рекомендації для подальшого навчання. Формування збірної команди.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчні мають знати:

 • основи особистої та суспільної гігієни;

 • правила техніки безпеки під час занять радіоспортом;

 • вплив негативних звичок і дотримання спортивного режиму;

 • основні види тренувальних процесів;

 • річний тренувальний цикл;

 • будову та принцип роботи радіоприймальної техніки;

 • особливості поширення радіохвиль;

 • особливості пошуку «лисиць»;

 • техніку й тактику пеленгування на місцевості;

 • основи топографії;

 • легенди умовних знаків;

 • режими пеленгування;

 • комплекси фізичних вправ;

 • правила проведення змагань зі спортивної радіопеленгації.

182

Учні мають уміти:

 • пеленгувати за «мінімумом» і «максимумом» за допомогою прийма­
  ча КХ діапазону на 3,5 МГц (80 м);

 • наносити пеленги на карту;

 • розраховувати дистанцію;

 • самостійно проходити дистанції зі спортивного орієнтування з міні­
  мальними затратами часу;

 • застосування елементів радіоорієнтування;

 • виготовляти планшет;

 • складати контрольні нормативи;

 • виконувати комплекси вправ загальної та спеціальної фізичної під­
  готовки.

Основний рівень, другий рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

2

-

2

Медичний огляд

6

2

4

3

Будова та робота радіопередавальної техніки

10

6

4

4

Техніка і тактика пошуку передавачів

64

12

52

5

Спортивне орієнтування

20

-

20

6

Фізична підготовка

90

-

90

7

Азбука Морзе

6

4

2

8

Основи радіотехніки та електротехніки

2

2

-

9

Участь у змаганнях

14

-

14

10

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

216

ЗО

186

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Аналіз роботи гуртка в літній період. Формування збірної команди. Завдання команди на навчальний рік. Ознайомлення з календарним пла­ном змагань. Вимоги, умови, конкурси.

2. Медичний огляд (6 год)

Надання першої медичної допомоги. Шкідливість паління, вживання алкоголю та наркотиків.

Практична робота. Диспансеризація.

3. Будова та робота радіопередавальної техніки (10 год)

Структурна схема передавачів. Різновиди. Технічні параметри. Устрій і робота. Розташування органів управління й регулювання настройки. Роз­міщення антен. Правила маскування передавачів на місцевості.

183


Практична робота. Відпрацювання розгортання та згортання ком­плекту передавача на місцевості. Відпрацювання маскування «лисиці».

4. Техніка й тактика пошуку передавачів (64 год)

Метод рівносигнальної зони. Пеленгування в зоні «радіотіні». Техніка відмітки, види відмітки. Вибір варіанта пошуку. Пошук «лисиць» під час паузи. Оцінювання дальності.

Практична робота. Пошук передавачів на загальній дистанції з урахуванням контрольного часу. Ближній пошук. Радіоорієнтування.

5. Спортивне орієнтування (20 год)

Практична робота. Встановлення та проходження дистанцій у за­даному напрямку, на маркованій трасі.

6. Фізична підготовка (90 год)

Практична робота. Загальна фізична підготовка: комплекс загаль­но-розвиваючих вправ; комплекси вправ для м'язів окремих груп; оздоров­чий біг і кросова підготовка. Спеціальна фізична підготовка: силова підго­товка, фартлек, підйоми, швидкісні відрізки, темпові кроси, марафон. Рух­ливі ігри: футбол, баскетбол, волейбол, естафети.

7. Азбука Морзе (6 год)

Повторення груп знаків: Т, М, О, Ш, О; МОЕ, МОЇ, МОС, МОХ, МО5. Вивчення букв. Вивчення цифр. Диктанти.Практична робота. Приймання на слух знаків телеграфної азбуки. Настроювання приймачів на певні сигнали в умовах сильних перешкод ефіру, збоях роботи в циклічному режимі передавачів, в умовах роботи на різних частотах.

8. Основи радіотехніки й електротехніки (2 год)

Поняття електричного поля. Поняття електричного кола, його елемен­ти та режими. Ознайомлення з основними радіодеталями: їхнє призначен­ня, маркування, схематичне зображення. Телефонний і телеграфний зв'я­зок. Поняття частоти й довжини хвилі, їхнє співвідношення.

9. Участь у змаганнях (14 год)

Практична робота. Участь у змаганнях згідно з календарним пла­ном змагань зі спортивної радіопеленгації. Складання контрольних нор­мативів: із загальної фізичної підготовки, зі спеціальної технічної підго­товки. Матчеві зустрічі зі спортсменами споріднених видів спорту.

10. Підсумкове заняття (2 год)

Підведення підсумків конкурсів. Присвоєння спортивних розрядів. Нагородження кращих гуртківців. Планування роботи на літній період. Завдання для подальшого навчання. Формування збірної команди.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка