Програми з позашкільної освітиСкачати 10.02 Mb.
Сторінка28/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   54

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • правила надання першої медичної допомоги;

 • будову та роботу радіопередавальної техніки;

184

 • правила маскування передавачів на місцевості;

 • метод рівносигнальної зони;

 • техніку відмітки;

 • азбуку Морзе;

 • основи радіотехніки й електротехніки;

 • особливості поширення радіохвиль;

 • процес річного тренувального циклу;

 • комплекси загальної та спеціальної фізичної підготовки;

 • Правила проведення змагань зі спортивної радіопеленгації.

Учи/ мають уміти:

 • надавати першу медичну допомогу;

 • розміщувати антени, маскувати передавачі на місцевості;

 • досконало володати радіоапаратурою;

 • вести пошук передавачів на загальній дистанції з урахуванням кон­
  трольного часу;

 • встановлювати та проходити дистанції різних видів зі спортивного
  орієнтування;

 • виконувати комплекси вправ із загальної та спеціальної фізичної
  підготовки;

 • настроювати приймачі й приймати на слух знаки телеграфної азбуки;

 • брати участь у змаганнях.

Вищий рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

2

-

2

Медичний огляд

6

2

4

3

Техніка й тактика пошуку передавачів

104

18

86

4

Спортивне орієнтування

44

-

44

5

Фізична підготовка

114

-

114

6

Основи спортивного тренування

4

4

-

7

Участь у змаганнях

12

-

12

8

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

288

28

260

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 1. Вступне заняття (2 год)

Аналіз роботи в літній період. Формування збірної команди. Завдання команди на навчальний рік. Ознайомлення з календарним планом зма­гань. Вимоги, умови, конкурси.

185

2. Медичний огляд (6 год)

Надання першої медичної допомоги. Практична робота. Диспансеризація.

3. Техніка й тактика пошуку передавачів (104 год)

Пеленгування в зоні «радіотіні». Техніка відмітки, види відмітки. Ви­бір варіанту пошуку. Пошук «лисиць» під час паузи.

Практична робота. Пошук передавачів на загальній дистанції з урахуванням контрольного часу. Ближній пошук. Радіоорієнтування.

4. Спортивне орієнтування (44 год)

Практична робота. Встановлення та проходження дистанцій у за­даному напрямку, на маркованій трасі.

5. Фізична підготовка (114 год)

Практична робота. Загальна фізична підготовка: комплекс загально-розвивальних вправ; комплекси вправ для м'язів окремих груп; оздоровчий біг і кросова підготовка. Спеціальна фізична підготовка, силова підготовка, фар-тлек, підйоми, швидкісні відрізки,темпові кроси, марафон. Рухливі ігри: футбол, баскетбол, волейбол, естафети. Індивідуальна фізична підготовка.

6. Основи спортивного тренування (4 год)

Психологічна підготовка й аутотренінг. Значення фізичної підготовки. Умови вдалого виступу. Попередня підготовка та річний тренувальний цикл. Оснащення спортсмена: значення планшета на дистанції, підбір одя­гу та взуття. Всеукраїнський рейтинг спортсменів. Ранг змагань. Щоден­ник спортсмена. Безпосередня підготовка до старту. Аналіз причин втрат на дистанції.

7. Участь у змаганнях (12 год)

Практична робота. Участь у змаганнях різних рівнів згідно з ка­лендарним планом. Складання контрольних нормативів: із загальної фі­зичної підготовки та із спеціальної технічної підготовки. Матчеві зустрічі зі спортсменами споріднених видів спорту.

8. Підсумкове заняття (2 год)

Підведення підсумків конкурсів. Присвоєння спортивних розрядів. Нагородження кращих гуртківців. Планування роботи на літній період. Рекомендації для подальшого навчання. Формування збірної команди.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчні мають знати:

 • техніку й тактику пошуку передавачів із урахуванням контрольно­
  го часу;

 • тренувальні процеси основних видів;

 • процес річного тренувального циклу;

 • Правила проведення змагань зі спортивної радіопеленгації.

Учні мають уміти:

встановлювати та проходити дистанцію у заданому напрямку;186

 • самостійно проводити технічні й фізичні тренування, коригуючи їх
  залежно від календарного плану змагань;

 • брати участь у змаганнях;

 • практикуватися в суддівській справі;

 • брати участь у змаганнях зі спортивної радіопеленгації різних рів­
  нів у складі збірних команд міста та України;

 • самостійно аналізувати виступи на змаганнях і тренуваннях.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОБОТИ ГУРТКА СПОРТИВНОЇ РАДІОПЕЛЕНГАЦІЇ

Основне обладнання

К-сть, шт.

Радіопередавач

7

Радіоприймач діапазону 144-146 МГц

20

Радіоприймач діапазону 3,5-3,65 МГц

20

Головні телефони

40

Компас

25

Засоби технічного забезпечення дистанцій. Призми контрольних пунктів (на кожне практичне заняття)

15 15-20

Спортивний інвентар: м'яч баскетбольний, м'яч футбольний, м'яч волейбольний, скакалки

2 2 2 10-15

Секундомір

2

Аптечка першої медичної допомоги

1

Мультиметр

1

БІБЛІОГРАФІЯ

І.Абрамов А. В. Авторська програма. — Самара, 1998.

 1. Гречихин А. Г. Соревнования: охота на лис. — М., 1987.

 2. Гречихин А Г. Спортивная радиопеленгация в вопросах й ответах. —
  М., 1989.

 3. Куколевский Г. Н. Врачебньїе наблюдения за спортсменами. — СПб., 1995.

 4. Пронтьішева Л. П. Истоки мастерства. —Ростов, 1994.

 5. Синяков А. Ф. Профилактика травм при занятиях оздоровительньш бе-
  гом. — М., 1994.

 6. Информационньїе материальї по радиоспорту: Сборник. — М., 1992.

 7. Пеленгационньїе радиоигрьі: Сборник. — М., 1996.

 8. Програма відділення спортивної радіопеленгації ДЮСШ № 3 м. Москви.
 1. Програма дитячо-юнацької спортивно-технічної школи з радіоспор-
  ту. — М., 1977.

 2. Спортивнеє радиоориентирование: Сборник. — М., 1996.

187

ПРОГРАМА гуртка конструювання повітряних зміїв

основний рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАОдним з основних завдань позашкільного навчального закладу є ство­рення умов для творчого, інтелектуального розвитку дітей, задоволення їхніх потреб у творчій самореалізації та професійному самовизначенні.

Заняття в гуртках конструювання та виготовлення повітряних зміїв є одним із ефективних шляхів профорієнтаційної та практичної підготовки учнів. Саме в таких гуртках роблять перші кроки майбутні конструктори авіаційної та космічної техніки, провідні спеціалісти цієї галузі, яка у наш час розвивається швидкими темпами.

Метою програми є формування компетентностей особистості у проце­сі конструювання повітряних зміїв.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:


 • пізнавальної: ознайомлення з історією розвитку авіації, основами
  технічного конструювання, авіалюбительства, технологіями конструюван­
  ня повітряних зміїв;

 • практичної: формування вмінь і навичок роботи з різним інстру­
  ментом; виготовлення моделей повітряних зміїв за кресленнями; констру­
  ювання різноманітних літальних об'єктів;

 • творчої: формування технічного мислення, розвиток конструктор­
  ських здібностей, навичок виготовлення моделей повітряних зміїв власної
  конструкції;

 • соціальної: формування стійкого інтересу до технічної творчості; ви­
  ховання культури праці, розвиток творчої ініціативи, позитивних якостей
  емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, відповідальності.

Програма розрахована на два роки навчання.

Програма першого року навчання розрахована на учнів віком 9-12 років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 144 год (4 год на тиждень).

Перед початком роботи над моделлю кожен гуртківець має ознайоми­тися з конструкцією повітряного змія, призначенням вузлів, деталей, аеро­динамічними характеристиками. Усі моделі необхідно виготовляти за ри­сунками, ескізами та кресленнями.Головне у практичній роботі гуртка — проведення льотних випробу­вань моделей, тренувальних запусків та участі у змаганнях.

Для розвитку творчих здібностей учнів необхідно проводити конкурси та захисти фантастичних проектів, знайомити їх з елементами вирішення конструкторських задач, а також заохочувати до участі у конкурсах і вис­тавках науково-технічної творчості.

Особливу увагу слід приділяти виробленню в учнів практичних нави­чок роботи із застосуванням сучасних технологій.

Програма другого року навчання розрахована на учнів віком 12-15 років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 216 год (6 год

188


на тиждень). Учні поглиблюють знання з конструювання повітряних зміїв, будують надувних зміїв, зміїв-вертольоти, бумеранги та інші конструкції.

Теоретичні заняття, як правило, мають передувати практичній роботі. Такий підхід готує вихованців до свідомої й творчої роботи над моделями, вчить застосовувати теоретичні знання на практиці.Учні вчаться читати креслення, самостійно креслити, що сприяє роз­витку просторової уяви. Усі моделі виготовляють за рисунками, ескізами, кресленнями та за власним задумом.

Учнів необхідно спонукати до самостійних конструктивних і техноло­гічних рішень у процесі виготовлення деталей і вузлів моделей; домагати­ся, щоб усі роботи з побудови моделей виконувалися якісно й ретельно, а також були доведені до кінця. Підвищенню якості навчання сприяє де­монстрація діючої моделі, її деталей, вузлів і механізмів, захист проектів і конструкторських рішень. Важливе місце у практичній роботі гуртка нале­жить льотним випробуванням моделей, тренувальним запускам та участі у змаганнях. Значна увага приділяється подальшому розвитку творчих здіб­ностей гуртківців. Вони продовжують ознайомлення й набуття практич­них навичок у вирішенні конструкторських задач різними методами та прийомами роботи.

Програму можна використовувати на заняттях у групах індивідуаль­ного навчання, яке проводиться відповідно до «Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах».

Програма орієнтовна, тому керівник гуртка при плануванні роботи повинен ураховувати інтереси учнів, ступінь їхньої підготовки, реальні можливості та матеріальну базу позашкільного закладу.

Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКІЛЬКІСТЬ ГОДИНРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні

І

Вступне заняття. Організаційні питання.

9

9
І

Техніка безпеки при роботі з інструментами

л

л
7

Історія виникнення і розвитку повітря-

7

І

І

.£,

них зміїв. Види повітряних зміїв

.£,

±

±

3

Плоскі повітряні змії:

78

3.1

матеріали та інструменти, необхідні

для виготовлення повітряних зміїв;

(2)

1

1

3.2

плоский «Російський змій»;

(2)

1

1

3.3

змій «Монах»;

(2)

1

1

3.4

кишеньковий змій-малюк;

(6)

2

4

3.5

змій- дельтаплан;

(6)

2

4

3.6

змій «Дельтаплан- 2»;

(6)

2

4

3.7

змій-літак;

(10)

4

6

3.8

пілотажний змій;

(16)

6

10

3.9

пілотажний змій «Акробат»;

(12)

4

8

3.10

змій — дельталіт

(16)

6

10

189Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

4 4.1 4.2

4.3 4.4 4.5

Коробчасті повітряні змії: Простий коробчастий змій; Прямокутний коробчастий змій Л. Харграва; Коробчастий ромбічний змій; Коробчастий змій Потера; Коробчастий змій Коді

36

(6)


(8)

(6)


(8) (8)

2

2 2 2 2


4

6 4 6 6


5

Змій-ракета

10

4

6

6

Виставка виготовлених моделей повіт­ряних зміїв

6

1

5

7

Змагання серед вихованців по запуску повітряних зміїв і керуванню ними

6

2

4

8

Підсумкове заняття

4

4

-

Разом

144

53

91

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Ознайомлення дітей з планом роботи гуртка на навчальний рік. Роз­клад роботи гуртка. Техніка безпеки під час роботи з інструментами.2. Історія виникнення та розвитку повітряних зміїв. Види повітряних зміїв (2 год)

Повітряні змії — найдавніший літальний апарат. Застосування М. В. Ломоносовим повітряних зміїв для дослідження природи блискавки. Історія виникнення повітряних зміїв. Роботи О. С. Попова із зміями-анте-нами. Будова і види повітряних зміїв.

Демонстрація запуску найпростіших моделей повітряних зміїв, керу­вання ними.Практична робота. Обладнання робочого місця учня. Виготовлен­ня чи знаходження найпростіших пристосувань, які необхідні для виготов­лення повітряних зміїв.

3. Плоскі повітряні змії (78 год)

3.1. Матеріали та інструменти, необхідні для виготовлення повітряних
зміїв (2 год)

Демонстрація (запуск і керування) діючих моделей плоских зміїв. Роз­гляд їхніх конструктивних особливостей. Схеми та розкрій простих зміїв.Практична робота. Складання списку інструментів, необхідних для ви­готовлення повітряних зміїв. Вирізання тоненьких рейок для виготовлен­ня найпростішого плоского змія.

3.2. Плоский «Російський змій» (2 год)

Демонстрація моделі змія, його запуск та особливості керування. Ма­теріали для його виготовлення. Технологія виготовлення змія.

190

Практична робота. Виготовлення розкрою «Російського змія». За­готовка рейок, виготовлення необхідних деталей. Складання та випробу­вання моделі змія.

3.3. Змій «Монах» (2 год)

Будова та зовнішній вигляд змія. Вибір необхідних матеріалів. Практична робота. Розробка розкрою, збирання і запуск змія.

3.4. Кишеньковий змій-малюк (6 год)

Будова змія. Матеріали, необхідні для його складання: поліетиленова плівка, пружинний дріт, мідний дріт, клей «Момент».Практична робота. Підготовка металевих частин змія до збирання, розкрій поліетиленової плівки. Збирання змія. Запускання моделі.

3.5. Змій-дельтаплан (6 год)

Розгляд креслення змія-дельтаплана. Особливості виготовлення. Ма­теріали, необхідні для виготовлення моделі: синтетична тканина, метале­вий дріт діаметром 1,5 мм, дві дерев'яні рейки.

Практична робота. Виготовлення розкрою із синтетичної тканини. Закріплення леєра. Виготовлення дерев'яної основи та металевої розпірки. Збирання змія. Запуск моделі.

3.6. Змій «Дельтаплан-2» (6 год)

Будова і конструкція змія. Відмінність конструкції даного змія від мо­делі змія-дельтаплана. Підготовка необхідних матеріалів: поліетиленова плівка, чотири дерев'яні рейки довжиною 1300 мм перерізом 8x8 мм.

Практична робота. Виготовлення розкрою змія. Підготовка мета­левих і дерев'яних частин для збирання змія. Складання, випробовування моделі. Аналіз недоліків при збиранні та запусканні моделі змія.

3.7. Змій-літак (10 год)

Історичні дані про літакобудування. Розгляд конструкції змія-літака. Схожість моделі з коробчастою конструкцією. Підбір матеріалів для побу­дови моделі: цупкий папір, бинт, сурові нитки, збільшена ксерокопія роз­крою моделі.

Практична робота. Вирізання розкрою моделі із цупкого паперу. Припасування окремих частин змія-літака. Склеювання частин моделі. Відмірювання необхідної довжини леєра (50-100 м). Випробовування мо­делі при її запусканні.

3.8. Пілотажний змій (16 год)

Розгляд та усвідомлення пілотажного змія. Схожість характеристик пі­лотажного змія на стародавні літальні апарати та керовані маленькі літаки.Підготовка матеріалів, необхідних для виготовлення моделі: рейки, матеріал для вітрила, проволока діаметром 1 мм, стрічка-скотч, клей і нит­ки. Методика обклеювання лавсаном.

Практична робота. Заготовка центральних і бічних лонжеронів з рейки. Виготовлення розкрою обтягування вітрила. Збирання конструкції моделі змія. Розгляд принципів пілотування подібних моделей зміїв.

3.9. Пілотажний змій «Акробат» (12 год)

Відмінність конструкції пілотажного змія «Акробат» від класичного. Використання розкрою крил від попередньої моделі. Розкриття основних принципів виготовлення шарнірного з'єднання крил. Розгляд зразкового комплексу фігур для пілотажних зміїв.

191


Практична робота. Виготовлення рейок-лонжеронів і підбір мате­ріалів, необхідних для виготовлення змія. Обклеювання, обтягування та збирання моделі. Випробовування моделі: запуск і пілотування.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка