Програми з позашкільної освіти


Електрорадіотехнічні вимірювання (10 год)Скачати 10.02 Mb.
Сторінка31/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   54

4. Електрорадіотехнічні вимірювання (10 год)

Магнітоелектричні індикатори: влаштування, принцип дії. Вимірю­вання постійного струму та напруги.

Електромагнітні індикатори: влаштування, принцип дії. Вимірювання змінних струму й напруги.

Комбіновані прилади: улаштування, принцип дії. Вимірювання пара­метрів електричного струму за допомогою комбінованого приладу.Практична робота. Ознайомлення з одиницями вимірювання елек­тричних величин у Міжнародній системі одиниць. Вивчення будови вимі­рювальних приладів магнітоелектричної та електромагнітної систем, тес­тери. Вимірювання параметрів електричного струму за допомогою ампер­метра, вольтметра, омметра та тестера.

5. Електрорадіокомпоненти та матеріали (26 год)

Практична робота. Вивчення електричних і фізико-технічних ха­рактеристик, конструкції, системи позначень і маркування проводів; пос­тійних і змінних резисторів; постійних, змінних та електролітичних кон­денсаторів; котушок індуктивності, дроселів, трансформаторів; вимикачів, перемикачів, кнопок, реле рознімання; мікрофонів, телефонів, гучномов­ців; гальванічних елементів; електродвигунів малої потужності постійного та змінного струму.

6. Технологія паяння. Монтаж радіодеталей (54 год)

Організація робочого місця монтажника. Монтажний інструмент і ма­теріали. Технологія паяння. Підготовка монтажних проводів і радіодета­лей до паяння. Паяння монтажних з'єднань. Бандажування проводів. Ви­готовлення джгутів.

Загальні відомості про друкований монтаж. Конструювання плат дру­кованого монтажу та вимоги до них. Технологія виготовлення друкованих плат.

Практична робота. Підготовка робочого місця та індивідуального електромонтажного інструмента до роботи. Засвоєння правил роботи з електромонтажним інструментом. Підготовка проводів до паяння. З'єд­нання проводів паянням. Підготовка радіодеталей до монтажу.

204


Виготовлення монтажної плати нескладного електронного приладу («Маячок», перемикач гірлянд, імітатор голосу птахів, музичний синтеза­тор та ін.).

Демонтаж радіодеталей із електронних плат використаної радіоелек­тронної апаратури.

7. Виготовлення радіоелектронних приладів (10 год)

Практична робота. Виготовлення нескладних радіоелектронних пристроїв і приладів за планом керівника гуртка або за власним бажанням вихованців.

8. Екскурсії, конкурси, виставки (14 год)

Практична робота. Екскурсія до політехнічного музею. Участь у виставках дитячої технічної творчості лабораторії, міста та всеукраїнській; у конкурсах із конструювання радіоелектронних приладів, конкурсах-за-хистах власних конструкцій та інших науково-технічних заходах.

9. Підсумкове заняття (2 год)

Виставка робіт вихованців. Підведення підсумків роботи за навчаль­ний рік. Відбір кандидатів для навчання у групі основного рівня.ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

 • основні терміни, положення та закони, фізичні явища з тем теоре­
  тичного курсу програми;

 • улаштування та принцип роботи приладів магнітоелектричної та
  електромагнітної систем, тестери;

 • основні характеристики електрорадіокомпонентів: резисторів, кон­
  денсаторів, котушок індуктивності, трансформаторів, комутаційного об­
  ладнання, акустичних приладів, хімічних джерел живлення;

 • правила організації робочого місця та роботи з монтажним і слю­
  сарним інструментом;

 • технологічні операції: паяння, підготовки проводів і радіодеталей
  до паяння, виготовлення друкованих монтажних плат.

Вихованці мають уміти:

 • робити елементарні розрахунки параметрів електричного кола пос­
  тійного струму;

 • вимірювати електричні параметри кола постійного струму;

 • готувати робоче місце та необхідний інструмент для роботи;

 • виготовляти друковані монтажні плати;

 • здійснювати монтаж і демонтаж радіодеталей на друкованих платах;

 • виготовляти прості радіоелектронні пристрої;

 • користуватись довідниками при виборі радіодеталей.

205

Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

1

2

2

Електротехніка

27

15

12

3

Радіотехніка

36

20

16

4

Електроніка

24

9

15

5

Електронна схемотехніка

36

17

19

6

Радіотехнічні вимірювання

9

4

5

7

Основи теорії винахідництва

3

1

2

8

Конструювання радіоелектронного об­ладнання

6

3

3

9

Графічне зображення електрорадіосхем

6

3

3

10

Електрорадіокомпоненти та матеріали

15

-

15

11

Монтаж радіодеталей і радіоелектронно­го обладнання

9

3

6

12

Виготовлення радіоелектронних приладів

24

-

24

13

Екскурсії, конкурси, виставки

15

-

15

14

Підсумкове заняття

3

-

3

Разом

216

76

140

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Мета і завдання гуртка. План роботи на навчальний рік. Права та обов'язки учнів. Правила поведінки учнів у позашкільному навчальному закладі та лабораторії. Організаційні питання.

Практична робота. Вивчення правил техніки безпеки й протипо­жежних заходів у позашкільному навчальному закладі. Інструктаж із пра­вил техніки безпеки праці. Правила внутрішнього розпорядку.

2. Електротехніка (27 год)

Змінний електричний струм. Принцип одержання змінного електрич­ного струму. Параметри електричного струму. Фаза та зсув фаз. Діюче значення змінного електричного струму й напруги. Потужність змінного струму. Трифазний струм. З'єднання «зіркою» та «трикутником». Лінійні й фазні значення напруги і струму. Потужність трифазного струму.

206


Електричні машини постійного електричного струму. Генератори — будова та принцип дії. Типи генераторів, їхні особливості. Двигуни — бу­дова й принцип дії. Типи двигунів, їхні властивості.

Електричні машини змінного електричного струму. Генератори — бу­дова та принцип дії. Типи генераторів, їхні особливості. Двигуни — будо­ва та принцип дії. Типи двигунів, їхні особливості.

Будова та принцип дії трансформатора. Коефіцієнт трансформації. Ре­жим роботи трансформатора. Коефіцієнт корисної дії. Автотрансформа­тор. Розрахунок силового трансформатора малої потужності.

Практична робота. Розрахунок діючого, лінійного і фазного зна­чень змінних струму й напруги. Вирішення задач на визначення потужнос­ті електроприладів. Вивчення будови електричних машин: двигунів, гене­раторів, трансформатора. Дослідження способів з'єднання обмоток елек­тричних машин трифазного струму. Розрахунок і виготовлення силового трансформатора до джерела живлення.

3. Радіотехніка (36 год)

Коливальні контури. Вільні електричні коливання. Затухаючі та неза-тухаючі коливання. Примусові коливання. Резонанс у коливальному кон­турі. Резонанси напруги й струму (послідовний і паралельний резонанси). Параметри контура. Типи коливальних контурів. Екранування. Розраху­нок коливального контура.Антени та поширення радіохвиль. Антена — відкритий коливальний контур. Симетричний напівхвильовий вібратор. Власна частота та довжи­на хвилі антени. Типи та конструкції антен. Параметри антен. Поширення радіохвиль.

Радіоприймачі. Основні параметри. Детекторний приймач — схема, принцип дії. Приймач прямого підсилення — принцип дії. Вхідні каскади радіоприймача, підсилювач високої частоти — підсилювачі низької часто­ти: схеми, робота. Супергетеродинний приймач — структурна схема, принцип дії. Перетворення частоти. Змішувач і гетеродин, підсилювач проміжної частоти, детектор, вихідні каскади — схеми, робота. Регулю­вання підсилення й тембру. Індикатори настроювання. Автоматичне нас­троювання частоти та підсилення. Приймач частотно-модульованих сиг­налів — структурна схема, принцип роботи. Рефлексні й надрегенеративні радіоприймачі — структурні схеми, принцип роботи.

Практична робота. Розрахунок параметрів коливального контура: власної частоти, резонансної частоти, добротності, смуги пропускання. Виготовлення приймача прямого підсилення 1-У-1 діапазону 1600-520 кГц. Ознайомлення з конструкцією супергетеродинного приймача. Ви­готовлення всехвильової антени до телевізора.

4. Електроніка (24 год)

Основи електронної теорії. Електрони в атомі. Зонна теорія твердого тіла. Робота виходу електронів. Рух електронів у електричному та магніт­ному полях. Електричний струм у газі.

Електрофізичні властивості напівпровідників. Внутрішня структура напівпровідників. Власна й домішкова провідності напівпровідників. На­півпровідники р- та ге-типу. Дрейфовий і дифузний струми у напівпровід­никах. Електропровідність напівпровідників у електричних полях. Ефекти207

Гана та Холла. Контакт напівпровідник — напівпровідник. Електронно-дірковий перехід. Енергетична діаграма р-п переходу. Властивості р-п пе­реходу при наявності зовнішньої напруги. Вольт-амперна характеристика р-п переходу. Температурні та частотні властивості р-п переходу. Тунель­ний ефект. Контакт напівпровідник — метал. Перехід Шотткі.

Оптичні та фотоелектричні явища у напівпровідника. Фотопровід­ність напівпровідників. Фотоефект у р-п переході. Електромагнітне випро­мінювання у напівпровідниках. Лазери.

Практична робота. Виготовлення електронних приладів: фото­електронний пристрій дистанційного керування, фотоелектронні індика­тори та ін.

5. Електронна схемотехніка (36 год)

Підсилювачі електричних сигналів. Класифікація підсилювачів. Ос­новні характеристики. Класична схема підсилювача на транзисторі, його робота. Схеми підсилювачів із ЗБ, ЗЕ, ЗК, їхні властивості й застосування. Багатокаскадні підсилювачі низької частоти. Міжкаскадні зв'язки. Вихідні каскади підсилювачів. Широкосмугові підсилювачі. Зворотний зв'язок у підсилювачах. Види зворотного зв'язку. Вплив зворотного зв'язку на кое­фіцієнт підсилення. Стійкість підсилювача із зворотним зв'язком. Пара­зитний зворотний зв'язок. Підсилювач постійного струму. Підсилювач із перетворенням. Операційний підсилювач. Диференційний підсилювач як типовий елемент лінійних інтегральних мікросхем. Широкосмугові підси­лювачі на інтегральних мікросхемах. Інтегральні вибіркові підсилювачі. Вхідний і вихідний опори підсилювача, вплив на його роботу. Частотні та нелінійні характеристики підсилювача.

Практична робота. Виготовлення транзисторного двокаскадного і операційного підсилювачів низької частоти. Дослідження їх характерис­тик і дії зворотного зв'язку.

6. Блектрорадіотехнічні вимірювання (9 год)

Особливості радіотехнічних вимірювань. Одиниці вимірювання. По­хибки вимірювань. Класифікація радіотехнічних вимірювальних приладів і система їхніх позначень. Методики вимірювання параметрів напівпровід­никових приладів, резисторів, котушок індуктивності та конденсаторів.

Практична робота. Розрахунок похибок вимірювання. Розширен­ня діапазону вимірювання приладів. Розрахунок додаткового опору та шунта. Знімання вольт-амперних характеристик напівпровідникового діо­да та транзистора. Вимірювання опору, ємності та індуктивності.

7. Основи теорії винахідництва (3 год)

Історія людства та винаходи. Розвиток методики технічної творчості. Практична робота. Написання рефератів з історії винахідництва в Україні та діяльності видатних українських винахідників.

8. Конструювання радіоелектронного обладнання (6 год)

Загальна характеристики РЕО. Вимоги до РЕО. Кліматичні та меха­нічні впливи на РЕО. Вирішення економічних й енергетичних питань при проектуванні РЕО.

Практична робота. Ознайомлення з переліком, змістом і вимогами до технічної експлуатаційної документації.

208


9. Графічне зображення електрорадіосхем (6 год)

Правила, порядок виконання та оформлення електрорадіосхем. Кла­сифікація схем. Позначення схем. Формати. Лінії. Основний напис. Тек­стова інформація. Правила й порядок виконання структурної, функціо­нальної, принципової схем і схеми з'єднань.

Практична робота. Ознайомлення з вимогами Єдиної системо-конструкторської документації (ЄСКД) до електричних принципових схем. Виконання у форматі А4 креслення електричної принципової схеми радіоприймача. Нанесення написів на схемі.

10. Електрорадіокомпоненти та матеріали (15 год)

Практична робота. Вивчення електричних і фізичних властивос­тей, конструкції, системи позначень і маркування діодів, діодних мостів, діодів тунельних, варикапів, стабілітронів, стабісторів, диністорів, тирис­торів; біполярних та польових транзисторів: світловипромінювальних і електролюмінісцентних приладів; оптронів, рідкокристалічних і фотоелек­тронних приладів.

11. Монтаж радіодеталей і радіоелектронного обладнання (9 год)

Навісний і друкований монтаж. Монтаж проводів і джгутів у корпусах приладів. Монтаж структурних елементів радіоелектронних схем і вимоги до нього. Контроль якості та надійності монтажу.

Практична робота. Вивчення способів монтажу радіодеталей і структурних елементів на прикладі конкретного зразка радіоелектронного приладу. Виготовлення плат радіоелектронних пристроїв методом навіс­ного монтажу. Демонтаж блоків і вузлів радіоелектронного обладнання.

12. Виготовлення радіоелектронних приладів (24 год)

Практична робота. Виготовлення радіоелектронних приладів за планом роботи гуртка або за особистим бажанням гуртківців. Виконання дослідницьких завдань за пропозицією керівника гуртка або за власним бажанням.

13. Екскурсії, конкурси, виставки (15 год)

Екскурсія до політехнічного музею або на тематичну виставку. Участь у виставках дитячої технічної творчості; у конкурсах з конструювання ра­діоелектронних приладів, конкурсах-захистах власних конструкцій, у все­українському тижні науки й техніки та інших науково-технічних заходах.14. Підсумкове заняття (3 год)

Залікова контрольна робота. Виставка робіт учнів. Підведення підсум­ків роботи гуртка за навчальний рік. Виявлення кандидатів для навчання у групі наступного рівня.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчи/ мають знати:

— основні терміни, положення та закони з тем теоретичного курсу програми;209

 • конструкцію й роботу основних типів антен і поширення радіо­
  хвиль;

 • улаштування, роботу та застосування двигунів і генераторів;

 • фізичні явища у напівпровідникових, оптичних і фотовипроміню-
  вальних приладах та їхнє застосування;

 • типи, призначення, електричні схеми, особливості підсилювачів і фі­
  зичні явища, які відбуваються при їхній роботі;

 • основні поняття теорії вимірювання; типи приладів для вимірюван­
  ня параметрів напівпровідникових приладів, котушок індуктивності, єм­
  ностей і способи їхнього вимірювання;

 • правила виконання та оформлення електрорадіосхем;

 • основні характеристики електрорадіокомпонентів: діоди, тиристо­
  ри, транзистори, оптоелектроню та фотоелектронні прилади, світловипро-
  мінювальні прилади;

 • вимоги до монтажу елементів радіосхем й обладнання.

Учи/ мають уміти:

 • робити розрахунки параметрів електричного кола змінного струму;

 • робити розрахунки конструкції трансформатора малої потужності;

 • робити розрахунки коливального контуру;

 • вимірювати параметри напівпровідникових приладів, котушок ін­
  дуктивності та конденсатора;

 • розширювати діапазон вимірювання приладів;

 • креслити електричні схеми за вимогами ЄСКД;

 • користуватись довідниками;

 • виготовляти прості радіоелектронні прилади.

Основний рівень, другий рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

1

2

2

Електротехніка

9

5

4

3

Радіотехніка

39

18

21

4

Електроніка

27

13

14

5

Електронна схемотехніка

21

10

11

6

Радіотехнічні вимірювання

6

3

3

7

Основи теорії винахідництва

15

6

9

8

Конструювання радіоелектронного об­ладнання

5

-

5

9

Графічне зображення електрорадіосхем

9

3

6

10

Електрорадіокомпоненти та матеріали

7

-

7

210Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

11

Монтаж радіодеталей і радіоелектронно­го обладнання

6

2

4

12

Розробка та виготовлення радіоелектрон­них приладів

53

-

53

13

Екскурсії, конкурси, виставки

13

-

13

14

Підсумкове заняття

3

-

3

Разом

216

61

155

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Мета та завдання гуртка; план роботи на навчальний рік; права йобов'язки учнів. Організаційні питання. Інструктаж із правил техніки без­пеки та протипожежних заходів.

Практична робота. Опрацювання правил внутрішнього розпоряд­ку, поведінки в лабораторії. Вибори органів самоврядування.

2. Радіотехніка (9 год)

Радіопередавачі. Основні характеристики. Генератор із самозбуджен­ням, генератор із стороннім збудженням — схеми, робота, застосування. Стабілізація частоти коливань генераторів —призначення, схеми, робота.

Модуляція електричних коливань. Призначення, принцип модуляції, види модуляції, склад модульованих коливань, схеми модуляторів, прин­цип їхної дії.

Практична робота. Складання генератора гармонійних коливань на напівпровідникових приладах та його налагодження. Дослідження модульова­ного сигналу за допомогою осцилографа, підрахунок коефіцієнта модуляції.

3. Електроніка (39 год)

Напівпровідникові прилади. Терморезистори, фоторезистори, напів­провідникові резистори та варистори: принцип їхньої дії, параметри, зас­тосування.

Високочастотні та імпульсні діоди, варикапи, фотодіоди, світлодіоди, стабілітрони, стабістори — типи, будова, принцип дії, застосування.

Тиристори — типи, будова, принцип дії, параметри, застосування.

Біполярні транзистори — типи, будова, принцип дії, параметри, засто­сування. Статичні характеристики транзистора. Динамічний режим робо­ти транзистора. Підсилюючі, температурні та частотні властивості тран­зистора. Схеми включення транзистора. Робота транзистора в режимі ключа. Експлуатаційні характеристики транзистора.

Польові, одноперехідні та фототранзистори — типи, будова, принцип дії, параметри, застосування. Схеми включення.

Інтегральні мікросхеми — типи, будова, параметри, застосування.

Функціональна мікроелектроніка. Оптоелектроніка, акустоелектроні-ка, хемоелектроніка, діелектрична електроніка, магнітоелектроніка, кріое-

211

лектроніка, біоелектроніка, електронні прилади на ефекті Гана — призна­чення, принцип роботи, параметри, застосування.

Практична робота. Виготовлення пульта дистанційного керування електронним реле; підсилювача прямокутних імпульсів, налагодження та дослідження режимів його роботи, встановлення режиму «ключ». Виго­товлення радіоелектронних приладів середнього ступеню складності за ба­жанням учнів.

4. Електронна схемотехніка (27 год)

Автогенератори. Автогенератори типу ЬС та ЯС — схеми, робота, ре­жими, застосування. Генератор синусоїдальних коливань на інтегральних мікросхемах: схема, застосування.Випрямлячі змінного струму. Одно- і двонаїгівперіодний випрямля­чі — схеми, характеристики, робота, застосування. Мостова схема випрям­ляча. Випрямляч із множенням напруги. Згладжуючі фільтри.

Стабілізатори напруги й струму. Параметричні та компенсаційні ста­білізатори напруги — характеристики, схеми, їхні особливості, робота, застосування. Стабілізатор постійної напруги в інтегральному виконанні. Стабілізатор постійного струму — схема, робота, застосування. Стабіліза­тор змінної напруги — схема, робота, застосування. Перетворювачі пос­тійної напруги — схеми, робота, застосування.

Практична робота. Виготовлення керованого стабілізованого вип­рямляча та його налагодження, дослідження параметрів. Виготовлення ра­діоелектронних приладів середнього ступеню складності за бажанням учнів.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка