Програми з позашкільної освіти


Блектрорадіотехнічні вимірювання (21 год)Скачати 10.02 Mb.
Сторінка32/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   54

5. Блектрорадіотехнічні вимірювання (21 год)

Вимірювальні генератори. Класифікація. Звукові, імпульсні, високо­частотні генератори — призначення, характеристики, структурні схеми, улаштування, робота. Осцилографи. Класифікація, характеристики. Типо­ва структурна схема, будова, робота. Методики вимірювання імпульсних і гармонійних сигналів за допомогою осцилографа. Вимірювання частот­них характеристик сигналів.

Практична робота. Ознайомлення з типами, улаштуванням й конс­трукцією осцилографа й генератора 34 та інструкціями роботи з ними. Ви­мірювання імпульсного та гармонійного сигналів. Знімання частотної ха­рактеристики приладу.

6. Основи винахідництва (6 год)

Суперечності у розвитку технічної творчості та алгоритми їхнього розв'язання. Типові прийоми розв'язування винахідницьких задач: метод «проб і помилок», метод «мозкового штурму», синектика та морфологіч­ний аналіз, метод контрольних запитань, метод «снігової кулі», метод «ба­гатоповерхового конструювання», метод фокальних об'єктів, алгоритми вирішення винахідницьких задач (АРІВЗ).

Практична робота. Складання таблиць об'єктів. Розв'язування ви­нахідницьких задач за завданням керівника.

7. Конструювання радіоелектронного обладнання (15 год) Склад РЕО. Конструкторсько-виробничі характеристики та порядок розробки РЕО. Стандартизація, уніфікація та нормалізація у виготовленні РЕО. Механічні й електричні допуски. Надійність РЕО та шляхи її підви-

212


щення. Конструювання електрорадіокомпонентів. Застосування модулів у РЕО. Друковані плати РЕО та методи їхнього виготовлення у промислово­му виробництві.

Практична робота. Розробка конструкції котушки індуктивності. Розрахунок конструкції трансформатора для блока живлення малої по­тужності. Виготовлення друкованої монтажної плати для блока живлення. Монтаж блока живлення.

8. Графічне зображення електрорадіосхем (5 год)

Практична робота. Вивчення за допомогою довідника умовних графічних позначень: електричних проводів, кабелів, розрядників, запо­біжників, комутаційних і контактних з'єднань, котушок електромеханіч­них елементів, електромашин, котушок індуктивності, дроселів, трансфор­маторів, резисторів, конденсаторів, джерел живлення і світла, вимірюваль­них приладів.

9. Патентознавство. Охорона інтелектуальної власності (9 год)

Відкриття — науковий потенціал для вирішення перспективних задач. Ознаки відкриття. Порядок оформлення заявки на відкриття. Формула відкриття. Винахід — нове суттєве технічне вирішення задачі. Ознаки ви­находу. Порядок оформлення заявки на винахід. Раціоналізаторська про­позиція — нове та корисне вирішення задачі для підприємства, організації. Ознаки раціоналізаторської пропозиції. Порядок оформлення заявки на раціоналізаторську пропозицію.

Практична робота. Оформлення заявок на винахід і раціоналіза­торську пропозицію.

10. Електрорадіокомпоненти та матеріали (7 год)

Практична робота. Вивчення за допомогою довідників електрич­них і фізичних властивостей, конструкції, системи позначень і маркування елементів аналогових і цифрових інтегральних мікросхем: генератора сиг­налів, детектора, модулятора, перетворювача, диференційного підсилюва­ча, підсилювача, ключа, тригера, розширювача, регістра, суматора, шиф­ратора, дешифратора, лічильника.

11. Монтаж радіоелектронного обладнання (6 год)

Технологія та особливості монтажу випрямлячів, підсилювачів, гене­раторів, радіоприймачів, радіопередавачів і вимірювальних приладів у ра­діоелектронному обладнанні.

Практична робота. Дослідження монтажу плат, блоків, вузлів у приладах й обладнанні промислового виготовлення. Демонтаж блоків і вузлів.

12. Розробка та виготовлення радіоелектронних приладів (53 год)

Практична робота. Розробка й виготовлення радіоелектронних приладів за планом керівника, за програмою МАН або за власним бажан­ням учнів.

13. Екскурсії, конкурси, виставки (13 год)

Екскурсія на підприємство радіоелектронного напряму. Участь у вис­тавках дитячої технічної творчості, конкурсах із конструювання радіоелек-

213


тронних приладів; у конкурсах-захистах власних конструкцій; у Всеукраїн­ському тижні науки й техніки, у захисті наукових робіт гуртківців-членів МАН та інших науково-технічних заходах.

14. Підсумкове заняття (3 год)

Виставка робіт учнів. Захист власних конструкцій. Підведення підсум­ків роботи за навчальний рік. Виявлення кандидатів для навчання у групі наступного рівня.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчи/ мають знати:

 • основні терміни, положення та закони, фізичні явища з тем теоре­
  тичного курсу програми;

 • роботу схем і застосування генераторів, модуляторів, автогенерато-
  рів, випрямлячів, електронних стабілізаторів, вимірювальних генераторів,
  осцилографів;

 • улаштування й принципи дії діодів, тиристорів, транзисторів, інтег­
  ральних мікросхем, елементів функціональної електроніки;

 • електричні та фізичні властивості, умовні позначення й маркування
  аналогових та інтегральних мікросхем;

 • умовні графічні позначення елементів електрорадіосхем;

 • алгоритми розв'язування суперечностей і типові способи розв'язу­
  вання винахідницьких задач;

 • склад, конструкторсько-виробничі характеристики й порядок роз­
  робки радіоелектронного обладнання, основні поняття в конструюванні:
  стандартизація, уніфікація, нормалізація, допуски, надійність;

 • технологію та особливості монтажу радіоелектронного обладнання;

 • ознаки відкриття, винаходу й раціоналізаторської пропозиції.

Учні мають уміти:

 • виготовляти та налагоджувати радіотехнічні й радіоелектронні при­
  лади;

 • досліджувати електричні параметри сигналів за допомогою вимірю­
  вальних приладів;

 • розв'язувати винахідницькі задачі;

 • складати формулу та оформляти заявки на відкриття, винахід та ра­
  ціоналізаторську пропозицію;

 • користуватись довідниками.

Вищий рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

1

3

2

Електронна схемотехніка

48

22

26

3

Радіотехнічні вимірювання

16

4

12

4

Основи теорії винахідництва

20

8

12

5

Конструювання радіоелектронного об­ладнання

26

12

14

6

Графічне зображення електрорадіосхем

12

1

11

7

Патентознавство. Охорона ітелектуальної власності

12

6

6

8

Елементи комп'ютерної графіки

6

1

5

9

Розробка та виготовлення радіоелектрон­них приладів. Розв'язування дослідницьких задач

124

-

124

10

Виставки, конкурси

12

-

12

11

Екскурсії, конкурси, виставки

4

-

4

12

Підсумкове заняття

4

-

4

Разом

288

55

233

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (4 год)

Мета й завдання гуртка, план роботи на навчальний рік, права та обов'язки гуртківців. Інструктаж з техніки безпеки праці.

Практична робота. Правила техніки безпеки і протипожежних за­ходів у позашкільному навчальному закладі. Правила внутрішнього роз­порядку. Організаційні питання.

2. Електронна схемотехніка (48 год)

Імпульсна техніка. Особливості імпульсного режиму напівпровіднико­вих приладів. Підсилювач імпульсів на транзисторі — схема, робота, ре­жими, застосування. Робота підсилювача в режимі електронного ключа. Диференційні та інтегруючі ланцюжки — схеми, робота, застосування. Ав­токоливальні мультивібратори, загальмовані мультивібратори, блокінг-генератори — схеми, робота, застосування.

Інтегральні мікросхеми. Зображення інформації у цифровій обчислю­вальній техніці. Логічні операції. Основні логічні схеми. Логічні інтеграль-

215


ні мікросхеми типу ДТЛ, ТТЛ та на МОП-транзисторах — особливості, застосування.

Цифрові логічні елементи — лічильники, регістри, шифратори; де­шифратори — схеми, робота, застосування.Аналогові логічні елементи: комутатори, компаратори, суматори, помножувачі, мультиплексори, демультиплексори, цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі — схеми, робота, застосування.

Практична робота. Виготовлення підсилювача імпульсних сигналів на транзисторах, дослідження режиму його роботи. Дослідження диферен-ційного та інтегрального ланцюжків і перетворення вхідного сигналу за до­помогою осцилографа. Виготовлення мультивібратора та дослідження змі­ни параметрів вихідного сигналу мультивібратора від зміни номіналів його ємностей і резисторів. Розв'язування задач на виконання логічних опера­цій. Виготовлення електронних приладів на основі цифрових й аналогових логічних елементів за завданням керівника або за власним бажанням.

3. Радіотехнічні вимірювання (16 год)

Вимірювання частоти електричних сигналів, методи вимірювання (безпосереднє вимірювання, порівняння частот, резонансний). Вимірюван­ня коефіцієнта модуляції, методи вимірювання (за допомогою амперметра або вольтметра, осцилографічне вимірювання). Вимірювання девіації час­тоти, нелінійних викривлень і спектра сигналу.

Практична робота. Ознайомлення з типами, улаштуванням і конс­трукцією частотоміра й інструкцією роботи з ними. Вимірювання частоти сигналу змінної напруги та частоти проходження імпульсів. Ознайомлен­ня з аналізатором спектра.

4. Основи теорії винахідництва (20 год)

Фізичні явища та їхнє використання для розв'язання винахідницьких завдань. Закони розвитку технічних систем та їхній речовинно-енергетич­ний аналіз. Використання законів для рішення винахідницьких задач. Суперечності у розвитку технічних систем. Типові перетворення речовин­но-енергетичних структурних схем, використання їх для розв'язування ви­нахідницьких задач. Таблиця типових фізичних перетворень.

Практична робота. Складання таблиці несумісних фізичних явищ. Ознайомлення з таблицею типових фізичних перетворень. Розв'язування нескладних винахідницьких задач із застосуванням таблиці.

5. Конструювання радіоелектронного обладнання (26 год)

Захист РЕО від електричного та магнітного полів, механічних ударів і вібрації, теплового впливу й вологи. Характерні конструкційні особливос­ті сучасного РЕО. Попередній аналіз роботи обладнання. Вибір монтаж­них з'єднань. Вимоги до компонування РЕО. Види компонування. Компо­нувальна модель. Групування елементів. Найпростіші конструкторські розрахунки. Оцінювання теплових режимів. Конструкції радіаторів та їхній розрахунок. Оцінювання паразитних зв'язків. Екрани. Конструкції екранів.

Практична робота. Вивчення компонування радіоелементів і вуз­лів на прикладі радіоелектронних приладів промислового виготовлення. Розрахунок установлювальної площини, встановлювального об'єму та ко­ефіцієнта використання об'єму для конкретного електронного приладу.

216


6. Графічні зображення електрорадіосхем (12 год)

Літерно-цифрові позначення, види позначень, правила побудови умовних позначень, літерні коди.

Практична робота. Вивчення за допомогою довідника умовних графічних позначень п'єзоелектричних елементів, акустичних приладів, антен, електровакуумних приладів, напівпровідникових приладів, елемен­тів цифрової техніки.

7. Патентознавство. Охорона інтелектуальної власності (12 год)

Система організації науково-технічної й патентної інформації. Патен­тний пошук. Інформаційно-пошукові системи та інформаційно-пошукові засоби. Міжнародна класифікація винаходів та її структура.

Практична робота. Ознайомлення з інформаційно-пошуковою системою й системою патентної інформації у Державному центрі науково-технічної інформації.

8. Елементи комп'ютерної графіки (6 год)

Огляд комп'ютерних програм для складання креслень та аналізу елек­тричних і монтажних схем радіоелектронних приладів.

Практична робота. Ознайомлення з програмами для складання креслень радіоелектронних схем.

9. Розробка й виготовлення радіоелектронних приладів. Рішення дослідницьких задач (24 год)

Практична робота. Розробка та виготовлення радіоелектронних приладів за планом керівника, заявками підприємств або за власним ба­жанням учнів. Рішення дослідницьких задач за заявками, програмою Ма­лої академії наук або особистою тематикою учня.

10. Виставки, конкурси (12 год)

Практична робота. Участь у виставках дитячої технічної творчос­ті; у конкурсах із конструювання радіоелектронних приладів; у конкурсах-захистах власних конструкцій; у всеукраїнському тижні науки й техніки, у захисті наукових робіт гуртківців, членів МАН та інших науково-техніч­них заходах.

11. Екскурсія (4 год)

Екскурсія до Державного центру науково-технічної інформації.12. Підсумкове заняття (4 год)

Виставка власних конструкцій учнів. Підведення підсумків роботи гур­тка за навчальний рік. Відбір кандидатів до наступного рівня навчання.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчні мають знати:

 • основні терміни, положення та закони, фізичні явища з теоретичних
  тем програми;

 • принципи роботи й застосування підсилювача імпульсів, диферен-
  ційних та інтегруючих ланцюжків, мультивібраторів, блокінг-генераторів;

217

 • методи вимірювання частоти електричних сигналів;

 • умовні графічні зображення й літерно-цифрові позначення елемен­
  тів електрорадіосхем;

закони розвитку технічних систем та їхнє використання для
розв'язування винахідницьких задач;

 • державну систему науково-технічної й патентної інформації, міжна­
  родну класифікацію винаходів;

 • способи захисту радіоелектронного обладнання від електромагніт­
  них полів, механічних ударів, вібрації, теплового впливу та вологості;

 • вимоги до компонування радіоелектронного обладнання.

Учні мають уміти:

 • робити економічний та енергетичний аналізи при розробці й виго­
  товленні радіотехнічної та радіоелектронної апаратури;

 • вимірювати й досліджувати електричні параметри сигналів за допо­
  могою вимірювальних приладів;

 • складати таблиці несумісних фізичних явищ і типових фізичних перет­
  ворень, а також і за їхньою допомогою вирішувати винахідницькі задачі;

 • робити конструкторські розрахунки при компонуванні радіоелек­
  тронного обладнання;

 • розв'язувати дослідницькі й експериментальні задачі.

Вищий рівень, другий рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

5

1

4

2

Радіотехнічні вимірювання

10

3

7

3

Основи теорії винахідництва

35

14

21

4

Конструювання радіоелектронного об­ладнання

40

13

27

5

Графічне зображення електрорадіосхем

10

2

8

6

Патентознавство. Охорона ітелектуальної власності

5

2

3

7

Елементи комп'ютерної графіки

10

-

10

8

Розробка та виготовлення радіоелектрон­них приладів. Розв'язування дослідницьких задач

223

-

223

9

Конкурси, виставки

12

-

12

10

Екскурсії

5

-

5

11

Підсумкове заняття

5

-

5

Разом

360

35

325

218

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (5 год)

Мета і завдання гуртка. Ознайомлення з планом роботи на новий нав­чальний рік. Права й обов'язки гуртківців. Організаційні питання. Інс­труктаж із техніки безпеки.

Практична робота. Вивчення правил техніки безпеки, протипо­жежних заходів і внутрішнього розпорядку. Планування індивідуальної роботи гуртківців.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка