Програми з позашкільної освіти


Електронно-променевий осцилограф (6 год)Скачати 10.02 Mb.
Сторінка35/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   54

8. Електронно-променевий осцилограф (6 год)

Принцип дії електронно-променевого осцилографа. Електронно-про­менева трубка. Структурна схема осцилографа. Підготовка і порядок ро­боти. Вимірювання параметрів електричного сигналу.Практична робота. Вивчення будови, принципу дії та правил робо­ти з осцилографом. Дослідження параметрів сигналу за допомогою осци­лографа. Використання комп'ютерної програми «Начала злектроники», «Осциллограф. Версия 1.10»

9. Магнітний звукозапис (10 год)

Загальні дані та еволюція технології магнітного запису.Класифікація, параметри й характеристики магнітофонів. Структурна схема магнітофону, конструкція та робота його вузлів. Магнітні звуконо-сії. Лазерні диски.

Практична робота. Налагодження й вимірювання параметрів маг­нітофонів.

10. Пристрої первинного перетворення інформації (18 год)

Акустичні, теплові та оптичні датчики. Схемотехніка первинного пе­ретворення інформації. Підсилювачі фотоструму, сигналізатори темпера­тури, модулятор світлового потоку, електронний термометр та ін.

Практична робота. Дослідження роботи терморезистора, фоторе-зистора і фотодіода. Виготовлення пристроїв автоматики: автомата вклю­чення вуличного освітлення, найпростішої охоронної сигналізації, термо­регулятора.

11. Радіотехнічне конструювання (61 год)

Виготовлення радіоелектронних пристроїв за індивідуальними плана­ми гуртківців. Робота з джерелами технічної інформації. Вибір схеми раді­отехнічного пристрою. Аналіз роботи пристрою за принциповою схемою, зміни та доповнення. Найпростіші конструкторські розрахунки.

Вимірювання режимів роботи пристрою й регулювання параметрів. Особливості компонування органів управління та індикаторів.

Зовнішня обробка, фарбування, нанесення написів. Застосування еле­ментів технічної естетики й дизайну.

Складання технічної документації.Практична робота. Креслення монтажних і друкованих плат. Вико­ристання комп'ютерної програми «ЬосЬ Мазіег у2.0»). Складання друкова­них плат (використання комп'ютерної програми «Зргіпі Ьауоиі З.ОЯ»).

Виготовлення елементів конструкцій, футлярів і кожухів. Декоративне покриття корпусів. Особливості компонування органів управління та інди-

232

кації. Виконання ескізів передніх панелей радіопристроїв за допомогою персонального комп'ютера.

Виконання навчальних ескізів передніх панелей радіоприладів за допо­могою ПК (Комп'ютерна програма «Дизайнер Панелей. Версия 1.0).

Креслення принципових електричних схем. Складання схеми розведення провідників друкованої плати за допомогою ПК (використання комп'ютер­них програм «Раз САВ У7»,»Е1есігошс \¥ог!с ЬепсЬ. Уегзіоп 5.0 с»).

Демонтаж вузлів радіоприладів.12. Екскурсії, виставки, конкурси (8 год)

Відвідування підприємств радіотехнічної чи електронної промисловості. Підготовка експонатів та участь у підсумковій виставці, конкурсах технічної творчості.

13. Підсумкове заняття (2 год)

Підведення підсумків роботи гуртка. Захист індивідуальних і колек­тивних радіотехнічних конструкцій, проектів. Демонстрація завершених конструкцій.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчні мають знати:

 • правила і заходи безпеки при роботі зі слюсарним і електроінстру­
  ментом;

 • загальні принципи прийому й передачі радіохвиль, особливості їх­
  нього поширення;

 • будову радіопередавача;

 • структурну схему та принцип роботи приймача прямого підсилення;

 • функціональну схему супергетеродинного приймача, його переваги
  перед приймачем прямого підсилення;

 • особливості схеми УКВ радіоприймача;

 • типи та принципи роботи мультивібраторів і тригерів;

 • призначення й види підсилювачів, їхні основні параметри;

 • режими роботи підсилювачів електричних сигналів;

 • структурну схему, принцип роботи електронно-променевого осци­
  лографа, порядок вимірювання параметрів сигналу;

 • загальні дані, класифікацію, параметри і характеристики пристроїв
  магнітного запису.

Учи/ мають уміти:

 • самостійно розробляти та виготовляти друковані плати для монта­
  жу радіоприладів середньої складності;

 • самостійно збирати, налагоджувати, вимірювати основні парамет­
  ри підсилювачів звукової частоти;

користуватися промисловими електро- та радіовимірювальними
приладами (тестером, мультиметром, вимірювачем Я, Ь, С, генератором,
осцилографом);

 • креслити схеми, виконувати ескізи;

 • підбирати матеріал і виготовляти корпуси саморобних радіоприладів.

233

Основний рівень, другий рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

2

1

2

Основи цифрової техніки

43

23

20

3

Інтегральні мікросхеми

20

10

10

4

Застосування цифрових інтегральних схем. Цифрові вимірювальні прилади

58

14

44

5

Основи мікропроцесорної техніки. Мік­ропроцесори в побутовій техніці

15

11

4

6

Введення в телебачення

17

12

5

7

Магнітний відеозапис

12

8

4

8

Радіотехнічне конструювання

110

-

ПО

9

Екскурсії, виставки, конкурси

8

-

8

10

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

288

82

206

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка і правилами поведінки учнів у радіолабораторії. Безпека праці при проведенні електромонтажних робіт. Гігієна праці. Заходи протипожежної безпеки.Практична робота. Надання першої допомоги при отруєнні хіміч­ними речовинами.

2. Основи цифрової техніки (43 год)

Двійкова система числення. Основи Булевої алгебри. Логічні функції. Призначення й застосування. Синтез електронних схем на логічних еле­ментах. Комбінаційні пристрої на ІМС К155ЛАЗ.

Тригери (Я8-тригер, В-тригер, ЛС-тригер), двійкові лічильники ім­пульсів, дільники частоти, шифратори, дешифратори, суматори. Будова, застосування.

Інтегральні мікросхеми ТТЛ і КМОП-структури: електричні й часові параметри, навантажувальна здатність.

Практична робота. Збирання та дослідження логічних елементів НЕ, АБО, І. Ознайомлення з роботою мультиплексора, дешифратора, три­гера і лічильника. Дослідження принципу роботи кодового замка. Виго­товлення електронної сирени, мелодійного дзвоника і реле часу на ІМС.

234


Демонтаж електронних плат, що містять ІМС. Вирішення розрахункових задач.

3. Інтегральні мікросхеми (20 год)

Класифікація та параметри інтегральних мікросхем (ІМС). Позначен­ня інтегральних мікросхем за функціональним призначенням на принци­пових схемах. Правила монтажу ІМС. Аналогові мікросхеми: диференці­альні й операційні підсилювачі, підсилювачі високої, проміжної та низької частот, стабілізатори напруги.

Застосування аналогових ІМС у побутовій радіоапаратурі.Практична робота. Читання принципових електричних схем і зоб­раження інтегральних мікросхем. Дослідження роботи операційного під­силювача (ОП) в режимі підсилювання. Дослідження роботи ОП у режимі синфазної зміни напруги на його входах.

Виготовлення пробника для перевірки операційних підсилювачів або переговорного пристрою на мікросхемі.

Схемотехніка пристроїв на операційних підсилювачах. Використання комп'ютерної програми «Яасііо Ат Затріез». Версія 1.2.

4. Застосування цифрових інтегральних мікросхем. Цифрові вимірювальні

прилади (58 год)

Практична робота. Вивчення та виготовлення схеми на цифрових ІС: електронної сирени, музичного електродзвоника, програмно-керова­них пристроїв, генератора випадкових чисел, рефлектометра, логічного пробника, частотоміра, електронного годинника, автомата світлових ефектів, електронного світлофора, сенсорного перемикача та ін.

5. Основи мікропроцесорної техніки. Мікропроцесори в побутовій техніці

(15 год)

Структура та принцип дії мікропроцесорної системи, програмне забез­печення. Загальні характеристики мікропроцесорів: швидкодія, розряд-ність, сумісність з ІМС, надійність.

Застосування мікропроцесорів.Практична робота. Вивчення принципових схем радіоелектронних приладів із мікропроцесорами.

6. Введення в телебачення (17 год)

Історія радіо й телебачення в Україні.Принцип передачі телевізійних зображень. Основні дані про телевізійні стандарти. Блок-схема сучасного телевізора. Кольорове телебачення. Сер­вісні пристрої. Стан і розвиток систем телебачення. Цифрове телебачення.

Практична робота. Вивчення принципової схеми сучасного телеві­зора.

7. Магнітний відеозапис (12 год)

Принцип відеозапису, формат відеозапису. Структурна схема й основ­ні параметри відеомагнітофона. Типи і конструкції побутових відеомагні-тофонів. Магнітні стрічки й голівки.

Практична робота. Вивчення принципової схеми сучасного відео­магнітофона.

235


8. Радіотехнічне конструювання (110 год)

Практична робота. Виготовлення різних радіоелектронних прис­троїв за індивідуальними планами гуртківців та завданням керівника гур­тка з використанням комп'ютерної програми «Сігсиіі Маїсег РЯО. У6.2с».

9. Екскурсії, виставки, конкурси (8 год)

Екскурсії до підшефної військової частини. Підготовка експонатів для участі у виставках технічної творчості, до конкурсу майстерності з швид­кісного монтажу радіоелектронного пристрою.

11. Підсумкове заняття (2 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Звіт гуртківців про роботу. Обговорення планів робіт на наступний рік. Організація виставки робіт учнів. Нагородження кращих гуртківців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчи/ мають знати:

 • позначення й маркування інтегральних мікросхем за функціональ­
  ним призначенням;

 • правила монтажу інтегральних мікросхем;

 • загальну будову і принцип роботи основних мікросхем серій 155,
  176, 555, 561, 1533, 1561 та ін. (логіка, лічильник, тригер, мультивібратор,
  дешифратор та ін.);

 • застосування аналогових і цифрових мікросхем;

 • загальні поняття про мікропроцесори;

 • основні принципи передачі й прийому телебачення;

 • основні принципи відеозапису;

 • методику перевірки на придатність до роботи і порядок відшукання
  несправностей в окремих вузлах радіоприладів.

Учні мають уміти:

 • самостійно розробляти і виготовляти друковані плати радіоприла­
  дів середньої складності;

 • самостійно збирати й налагоджувати пристрої на інтегральних мік­
  росхемах;

користуватися промисловими електро- та радіовимірювальними
приладами.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА РАДІОЕЛЕКТРОННОГО КОНСТРУЮВАННЯ

Устаткування

робочі столи для гуртківців і керівниканастінна класна дошка

1 шт.

проекційна апаратура

екран

1 шт.

технічними засобами навчання й устаткуванням загального користування

налагоджувальний стіл з вимірювальною радіоапаратурою — 1 шт.копіювальний стіл

— 1 шт.слюсарний верстат

на два робочі місця
Інструмент загального користування

— 2 компл.заточувальний верстат

свердлильний верстат

фрезерний верстат

токарний верстатшафи для збереження інструменту і приладів індивідуального користу­вання

електрощит з понижуючим трансформатором, магнітним пускачем і пристроєм захисту від перевантаження

примусова витяжна вентиляція

вітрини для демонстрації робіт гуртка

планшети учбово-наочних посібників

Обладнання

шт.

Обладнання

шт.


паяльники електричні по­
тужністю до 40 Вт на нап­
ругу не вище 42 вольт 16
плоскогубці різні 6-8
круглогубці різні 5
гострозубці торцеві і бічні
(«бокорізи») 16
пінцети 16
монтажні ножі 16

викрутки з лезами шириною

2-8 мм і різної довжини

викрутки хрестові різної

величини

косинці


лінійки металеві довжиною

200-300 мм

шило чотиригранне чи

кругле мале

мітчики

32

24 1616 16

237

Інструмент загального користання

Інструмент загального користання

шт.тиски ручні, настільні І
слюсарні 3-5

дриль ручна чи електрична
набір свердлів діаметром
1-Ю мм 1

плашки і мітчики (М2-М6) 1-2

набори

молотки 100м, 200м, 750-
800м З

плоскогубці з ізольовани­
ми ручками 1
напилки різні 2 набори
надфілі 1-2

набори


гайкові ключі розміром
3-15 мм 2 набори

ножівка по металу 1

ножівка по дереву ножиці по металу ножиці побутові ніж-різак по металу і плас­тмасі

човник для намотування проводу зубиловикрутка з ізоляційного матеріалу лобзик виколотка штангенциркуль мікрометр 0-25 мм металева щітка рубанок струбцини

1 1 1-2

1-2

1-2 1-2


1 1

2 1 1 1 1 2-4
Матеріали

Матеріали
склотекстоліт, текстоліт, гетинакс листовий товщиною 0,5-2,5 мм склотекстоліт (гетинакс) фольгова-ний товщиною 1-2,5 мм органічне скло різних кольорів тов­щиною 1-3 мм картон (пресшпан) папір міліметровий калька

алюміній (дюралюміній) листовий товщиною 0,5-2 мм жерсть біла

припій ПОС-60, сплави Розе, Вуда каніфоль світла, спиртово-каніфоль­ний флюс

клеї різні (ПВА, БФ, «Момент», «Фе­нікс», «Спрут», дихлоретан) лакотканина, трубки ПХВ і ПЕ різ­них діаметрів стрічка ізоляційна ПВХ дріт монтажний і обмотувальний дріт з високим питомим опором, різ­ний

нітрошпатлівка нітрофарби різних кольорів розчинники

металовироби нитки бавовняні наждаковий папір гвинти, гайки, шайби М2-М6 каси резисторів потужністю 0,125-2 Вт, ряду Е24 каси конденсаторів, ряд Е24 електролітичні конденсатори 1-4000 мкф

трансформатори ТН, ТПП, ТС, по­годжувальні, вихідні елементи індикації

напівпровідникові прилади (діоди, транзистори, тиристори та ін.) інтегральні аналогові і цифрові мік­росхеми

електродинамічні голівки прямого випромінювання

телефони головні, капсулі, мікрофо­ни (ТМ-2, ТМ-4, ТОН і ін.) електромагнітні реле вимірювальні голівки комутаційні вироби круглі і плоскі феритові стержні кільця з фериту електротехнічна арматура

238

Устаткування

шт.

Устаткування шт.

свердлильний верстат верстат «Умілі руки» токарський верстат типу ТВ-4 чи настільний фрезерний верстат

1 1

1 1


заточувальний верстат компресор повітряний піч сушильна пульверизатор аерографКонтрольно-вимірювальні прилади

шт.

Контрольно-вимірювальні прилади

шт.

тестери 5-8

осцилографи (С1-49, С1-67,
С1-69, С1-75, С1-94 та ін.) 3^
джерела живлення, регу­
льовані до ЗО В 10
прилад для виміру пара­
метрів транзисторів 2
генератор низькочастот­
ний (ГЗ-56, ГЗ-118 та ін.) 2
генератор високочастот­
ний (Г4-18, Г4-68 та ін.). 2
генератор прямокутних ім­
пульсів (Г5-54). 1

вимірювач параметрів Ін­дуктивностей і ємностей частотомір (43-33, 43-34, 43-64 та ін.)

цифровий вольтметр (У7-27 та ін.)

універсальне джерело жив­лення

міст для виміру опорів автотрансформатор лабо­раторний

1-2 1-2


3-Л 1

2-3


Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка