Програми з позашкільної освіти


Перелік діафільмів для використання на заняттях гуртка радіоелектронного конструюванняСкачати 10.02 Mb.
Сторінка36/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
#13119
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   54

Перелік діафільмів для використання на заняттях гуртка радіоелектронного конструювання

 1. Загальні питання техніки безпеки на виробництві

 2. Електробезпека (кольоровий: 4 частини)

 3. Технічні та організаційні заходи по забезпеченню електробезпеки

 4. Що потрібно знати при виявленні вибухонебезпечних предметів

 5. НОП на робочому місці

 6. Електротехнічні матеріали

 7. Технологія виробництва радіо кераміки і феритів (2 частини)
 1. Друкований монтаж у виробництві РЕА (3 частини)

 2. Збирання і монтаж радіоапаратури
 1. Електрорадіотехніка (2 частини)

 2. Енергія і потужність електричного струму

 3. Магнітна дія струму

 4. Трифазна система (2 частини)

 5. Деталі радіоапаратури (2 частини)

 6. Контактори і магнітні запускачі

 7. Електронні лампи (2 частини)

 8. Електронно-променеві трубки (кольоровий) (2 частини)

 9. Монтаж приймально-підсилювальних ламп (2 частини)

 10. Польові транзистори

 11. Вимірювання фізичних величин

 12. Цифрові електровимірювальні прилади

 13. Випрямлення змінного струму

 14. Перетворювачі постійного струму (2 частини)
 1. Антени

 2. Радіоприймальні та передавальні антени

239

 1. Антени НВЧ

 2. Коливальні системи
 1. Управління коливаннями високої частоти

 2. Пререносні радіостанції (2 частини)

 3. Основи радіолокації (2 частини)

 4. Електронні підсилювачі (2 частини)

 5. Підсилювачі низької частоти (2 частини)

 6. Мікромодулі

 7. Елементи імпульсної та обчислювальної техніки (2 частини)

 8. Схеми радіоприймачів (2 частини)

 9. Схеми вузлів радіоприймачів на транзисторах

 10. Монтаж і регулювання супергетеродинного приймача (2 частини)

 11. Автоматичне регулювання в приймачах

 12. Радіоприймачі та їхній ремонт (3 частини)

 13. Електроакустичні прилади і звукозапис

 14. Основи телебачення (3 частини)

 15. Деталі та вузли телевізорів (2 частини)

 16. Технологія виготовлення виробів у шкільних майстернях. Обробка
  металів.

44. Програмований контроль із застосуванням найпростіших технічних засобів

БІБЛІОГРАФІЯ 1. Еорисов В. Г. Практикум начинающего радиолюбителя. — М.: ДО-
  СААФ, 1984.

 2. Еорисов В. Г., Партин А. С. Практикум радиолюбителя по цифро-
  вой технике.— М.: Патриот, МП «Символ-Р», 1991. — 144 с.

 3. Варламов Й. В., Касаткин Й. П. МикропроцессорьІ в бьітовой тех­
  нике. — 2-е изд., перераб. й доп. — М.: Радио й связь, 1990. — 104 с.
 1. Верховцев О. Г., Лютов К. П. Практические советьі мастеру-люби-
  телю: Злектроника. Злектротехника. МатериальІ й их применение. — 3-є
  изд., перераб. й доп. — СПб.: Знергоатомиздат, 1991. — 272 с.


 2. Виноградов В. Уроки телемастера. Учебно-справочное пособие —
  СПб.: Люкси, Згос, 1996. — 352 с.

 3. Галкин В. Й. Начинающему радиолюбителю. — 3-є изд., перераб. й
  доп. — Минск: Пльїмя, 1995. — 412 с.

 4. Горохов П.К. Толковьій словарь по радиозлектронике. — М.: Рус-
  ский язьік, 1993. — 246 с.

 5. Графическое изображение злекторадиосхем: Справочник С. Т. Уса-
  тпенко, Т. К. Каченюк, М. В. Терехова.
  — К.: Техніка, 1986. — 120 с.

 6. Гуржш А. М., Поворознюк Н.І. Електричні і радіотехнічні вимірю­
  вання. — К.: Навчальна книга, 2002. — 287с.
 1. Димитрова М. Й., Пунджев В. П. 33 схемьі на триггерах: Пер. с
  болг. — Л.: Знергоатомиздат, 1990. — 96 с.

 2. Зельдин Е. А. ТриггерьІ. — М.: Знергоатомиздат, 1983. — 96 с.

 3. Интегральньїе микросхемьі: Справочник /Б. В. Тарабрин, Л. Ф. Лу-
  нин, Ю.Н. Смирнов й др.; Под ред. Б. В. Тарабрина. — 2-е изд., испр. —
  М.: Знергоатомиздат, 1985. — 528 с.

 4. Іванов Е.С. Електронні саморобки: Пер. з рос. — К.: Радянська
  школа. — 1988. — 143 с.

 5. Лозицкий Б. Н., Мельниченко Й. Й. Злектрорадиоизмерения. —
  М.: Знергия, 1976. — 224 с.

240

15. Малогабаритньїе трансформатори й дроссели: Справоч­
ник/
'Й.Н.Сидоров, В.В.Мукосеев, АА.Христинин. — М.: Радио й связь,
1985.—416с.

 1. Мосягин В. Юному радиолюбителю для прочтения с паяльни­
  ком. — М.: Солон, 2003. — 208 с.

 2. Назаров С.В. Транзисторньїе стабилизаторьі напряжения. — М.:
  Знергия, 1980. — 96 с.

 3. Наухатько А.Г. Справочник по комбинированньїм злектроизме-
  рительньїм приборам. — К.: Техніка, 1990. — 208 с.

 4. Нечаев Й. А. Конструкции на логических злементах цифрових
  микросхем. — М.: Радио й связь, 1992. — 120 с.

 5. Никитин В. А Книга начинающего радиолюбителя. — М.: Патри-
  от, 1991.

 6. Партин А. С., Борисов В. Г. Введение в цифровую технику. — М.:
  Радио й связь, 1987. — 64с.

 7. Полупроводниковьіе приборьі. ДиодьІ вьшрямительньїе, стабилит-
  роньї, тиристорьі: Справочник/ А. А. Гитцевич, А. А. Зайцев, В. В. Мок-
  ряков й др.; Под ред. А. В. Голомедова. — М.: Радио й связь, 1989. — 528 с.

 8. Полупроводниковьіе приемо-усилительньїе устройства: Справоч­
  ник радиолюбителя/ Р. М. Терещук, К. М. Терещук, С. А. Седов. — 4-е
  изд., стер. — К.: Наукова думка, 1989. — 800 с.

 9. Пономарев Л. Д., Евсеев А. Н. Конструкции юньк радиолюбите-
  лей. — 2-е изд., перераб. й доп. — М.: Радио й связь, 1989. — 128 с.

 10. Попов Ю. П., Шовкошитний 1.1. Основи електротехніки, радіо —
  та мікроелектроніки. — Львів: «Оріяна-Нова», 2001. — 167 с.

 11. Радиолюбительский НщЬ-ЕпсІ. — К.: «Радіоаматор», 2002. — 120 с.

 12. Сисоєв В. М. Основи радіоелектроніки. — К.: Техніка, 2001. — 224 с.

 13. Скрябинський В. С. Радіоелектроніка для юних: Науково-популяр­
  на книжка. — К.: Веселка, 1985. — 205 с.

 14. Справочная книга радиолюбителя-конструктора/ А. А. Бокуняев,
  Н. М. Борисов, Р. Г. Варламов й др.; Под ред. Н. Й. Чистякова. — М.: Ра­
  дио й связь, 1990. — 624 с.

 15. Суетин В. Я. Цифровьіе измерительньїе приборьі. — М.: Радио й
  связь, 1984. — 80 с.

 16. Фломберг 9.М. Конструкции на злементах цифровой техники. —
  М.: Радио й связь, 1991.

 17. Халоян А А. ЗквалайзерьІ. ЗффектьІ обьемного звучання. Люби-
  тельские схемьі. — М.: Радиософт, 2001.

 18. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: в 2-х томах. Пер. с
  англ. — М.: Мир, 1983.

 19. Хрестоматия радиолюбителя, изд. 5-е, пер. й доп. — М.: Знергия,
  1971. —512с.

 20. Цифровьіе й аналоговьіе интегральньїе микросхемьі: Справочник
  /С. В. Якубовский, Л. Й. Ниссельсон, В. Й. Кулешова й др.; Под ред.
  С. В. Якубовского. — М.: Радио й связь, 1989. — 496 с.

 21. Шаповаленко О.Г., Бондар В.М. Основи електричних вимірю­
  вань: Підручник. — К.: Либідь, 2002. — 320 с.

 22. Шустов М.А. 450 полезньїх схем радиолюбителям. — М.: Альтекс,
  2003. — 352с.

241

ПРОГРАМА гуртка космічного макетування та моделювання

Основний рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАУсі визначні досягнення в галузі астрономії та космонавтики здійснені вченими, більшість із яких своїм успіхам завдячують дитячим захопленням небом і зірками.

У наш час розвиток аерокосмічних гуртків набуває великого значення. У цих гуртках учні розширюють і поглиблюють знання з астрономії, кос­монавтики, ракетної техніки.

Метою програми є формування компетентностей особистості у проце­сі макетування та моделювання космічної техніки.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: • пізнавальної: оволодіння основними поняттями космонавтики та
  аеродинаміки, технічного конструювання й моделювання, технологічними
  основами ракетно-космічного макетування та моделювання, а також вив­
  чення історії космонавтики і ракетної техніки;


 • практичної: закріплення та поглиблення вмінь і навичок користу­
  вання різноманітними матеріалами та інструментами; удосконалення
  умінь і навичок практичної роботи, у т. ч. з модельними двигунами й стар­
  товим обладнанням;
 • творчої: проектування моделей власних конструкцій; розвиток
  конструкторсько-технологічних здібностей, пізнавальної активності, стій­
  кого інтересу до ракетомоделювання та ракетомодельного спорту; оволо­
  діння основами наукової організації праці;


 • соціальної: виховання культури праці, свідомої дисципліни, точ­
  ності і акуратності; розвиток сили, витривалості, швидкості, спритності;
  виховання патріотизму, любові до України, гордості за її досягнення.

Програма розрахована на роботу гуртків основного рівня.

У ній враховано наступність щодо засвоєння й розвитку знань і вмінь учнів.

У програмі значне місце відводиться виготовленню моделей існуючих космічних апаратів і макетів учнівських науково-фантастичних ідей. Для цього у практичній роботі пропонується широко використовувати нетра­диційні матеріали, застосовувати деталі з предметів побутового вжитку та дитячих іграшок.

Для ознайомлення учнів з вимогами до працівників космічної сфери діяльності до програми включено характеристику єдиної системи аерокос­мічної освіти країни.

Реалізація даної програми сприятиме формуванню та розвитку у гур-тківців активної творчої думки, здібностей і потреб до самостійного оці­нювання різних ситуацій, аналітичного підходу до вирішення проблем, практичній підготовці до творчої роботи в машинобудівних галузях госпо­дарства, вихованню в учнів гордості за свою Вітчизну.

242


Діапазон основних напрямів роботи гуртка надзвичайно широкий: розробка та виготовлення макетів зразків вітчизняної, радянської та зару­біжної ракетно-космічної техніки; пошук, вивчення й відтворення історич­них зразків вітчизняної, радянської та зарубіжної ракетно-космічної техні­ки; моделювання фізичних процесів, які є в ракетно-космічній техніці; про­ведення різноманітних експериментів і моделювання їх за допомогою елек­тронно-обчислювальної техніки; ознайомлення та робота з відповідним комп'ютерним обладнанням і програмним забезпеченням.

Програмою даного гуртка передбачено використання в навчальному процесі комп'ютерів для моделювання та макетування ракетно-космічної техніки за відповідними комп'ютерними програмами, які слід вивчити. При наявності відповідного комп'ютерного обладнання роботу гур-тківців на комп'ютерах слід проводити по черзі і при необхідності. При відсутності такого обладнання в гуртку слід узгодити можливість роботи на комп'ютерах у школі, навчальному обчислювальному центрі, організа­ції тощо.

У роботі гуртків використовується метод проектів, який дає змогу ефективно реалізовувати принцип особистісно-орієнтованої освіти, фор­мувати навички пошуку, аналізу та опрацювання інформації, вироблення здатності до самоосвіти, закріплення навчального матеріалу й оволодіння новими знаннями. Теми індивідуальних творчих проектів готуються керів­ником гуртка та з його допомогою, виходячи з вікових особливостей учнів, рівня матеріально-технічного й інформаційного забезпечення, цілей і задач колективу юних техніків. Робота над проектом складається з таких етапів: вибір теми проекту; доведення необхідності майбутнього проекту; аналіз можливостей виконання проекту; збір інформації; планування тех­нології виготовлення; виконання роботи та захист виконаного проекту.

Підсумкові творчі проекти гуртківців (колективні й індивідуальні) подаються для участі в конкурсах, виставках, зльотах, науково-теоретич­них конференціях у районах, областях, країні, які проводять федерації, об'єднання, молодіжні журнали тощо.Гурток першого року навчання комплектується з учнів 5-6 класів. На заняттях керівник розкриває початкові поняття реактивного руху та ра­кетно-космічної техніки, ознайомлює з історією вітчизняної й світової кос­монавтики. Велику увагу слід приділити формуванню в учнів практичних навичок роботи із сучасними матеріалами, приладами, інструментом, комп'ютером. У ході занять організовуються показові запуски моделей ра­кет, відвідування виставок, музеїв, зустрічі зі знаменитими людьми в даній галузі, вечори науково-технічної фантастики.

Гурток другого року навчання комплектується з учнів 7-8 класів. Програма визначає поглиблене вивчення фізичних основ космонавтики, перспектив розвитку ракетно-космічної техніки й техніки макетування. Продовжується розвиток технічного моделювання, поглиблена робота над проектом, розпочатим на першому році навчання; ознайомлення з комп'ютерними програмами АиіоСАВ, ЯССай, РМ8-02, комп'ютерними графічними програмами та Іпіегпеі. Гуртківці розробляють і виготовля­ють необхідні для роботи наочні посібники.

Гурток третього та наступних років навчання комплектуються з уч­нів 9-11 класів, які вже займалися в гуртках космічного моделювання та макетування. Програма передбачає елементи професійної підготовки.

243


Учні ознайомлюються зі спеціальностями, які є в ракетно-космічній промисловості, з елементами системи автоматизованого проектування виробів, детальніше вивчають і працюють із комп'ютерними програма­ми АиіоСАВ, ЯССай, РМ8-02, комп'ютерними графічними програмами та Іпіегпеі.

За даною програмою можуть проводитися заняття в групах індивіду­ального навчання, які організовуються відповідно до «Положення про по­рядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних нав­чальних закладах».

Перевірка та оцінювання знань і вмінь учнів здійснюється під час ви­конання ними практичних робіт, участі у конкурсах, виставках, а також на підсумкових заняттях.Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й до­повнення у зміст програми та розподіл годин за темами, враховуючи інте­реси гуртківців, стан матеріально-технічної бази закладу.

Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

1

1

2

3 історії космонавтики та ракетної техніки

16

4

12

3

Основні поняття про реактивний рух та аеродинаміку

16

4

12

4

Ознайомлення з ракетно-космічною тех­нікою

34

10

24

5

Основні поняття технічного конструю­вання

12

4

8

6

3 історії ракетно-космічного моделюван­ня та макетування

4

2

2

7

Технологічні основи ракетно-космічного моделювання та макетування

4

2

2

8

Наукова фантастика та науково-техніч­ний прогрес

4

2

2

9

Екологічні основи космонавтики

2

1

1

10

Виконання творчих проектів

36

8

28

11

Екскурсії, виставки, конкурси

12

-

12

12

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

144

40

104

244

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (2 год)

Мета і завдання гуртка. Ознайомлення з планом роботи гуртка та йо­го обговорення. Ознайомлення учнів із матеріально-технічною базою гур­тка, правилами поведінки, режимом роботи, правилами безпеки праці.

Науково-технічні й науково-популярні журнали: вітчизняні та зарубі­жні. Основи роботи з технічною літературою. Ознайомлення з джерелами науково-технічної та науково-популярної інформації.

Практична робота. Пошук інформації в мережі Інтернет.

2. З історії космонавтики і ракетної техніки (16 год)

Міфи та легенди Стародавнього Світу. Винахід димного пороху, поро­хові ракети. Роботи А.Д. Засядька, К.І. Костянтинова, Ю.В. Кондратюка. Історія винайдення бездимного пороху. Роль робіт К.Е. Ціолковського в розвитку ракетобудування та космонавтики. Організація ГДЛ, ГІДР, РНДІ та їхній вклад у розвиток техніки ракетного польоту. С.П. Коро-льов — основоположник практичної космонавтики. Розробка балістичних ракет дальньої дії. Запуск перших штучних супутників Землі. Програми пі­лотованих польотів. Супутники серії «Космос». Дослідження міжпланет­ного простору й планет Сонячної системи. Програма міжнародної спів­праці в космосі. Вітчизняна ракета-носій «Зеніт» і «Циклон». Міжнародна програма «Морський старт».

Практична робота. Робота з «Конструкторами» на космічні теми. Складання моделі космічного корабля і космічного корабля багаторазово­го використання.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка