Програми з позашкільної освіти


Космічні літальні апарати (21 год)Скачати 10.02 Mb.
Сторінка38/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   54

2. Космічні літальні апарати (21 год)

Класифікація космічних літальних апаратів. Загальні дані. Характе­ристика навколоземного та міжпланетного космічного простору. Будова космічних літальних апаратів. Основні питання проектування. Особливос­ті проектування. Конструкції автоматичних, пілотованих космічних лі­тальних апаратів й орбітальних станцій.

251


Практична робота. Вивчення конструкцій космічних літальних апа­ратів. Складання технічних довідок про космічні літальні апарати та їхні окремі елементи. Складання креслень загального вигляду. Систематизація одержаного матеріалу. Створення довідкової системи з використанням ПК.

3. Конструкції ракетоносіїв космічних літальних апаратів (6 год)

Класифікація ракетоносіїв. Схеми їхнього компонування. Силові схе­ми. Конструктивні схеми. Аеродинамічне та внутрішнє компонування ра­кетоносіїв. Тактико-технічні характеристики ракетоносіїв. Рівень конс­труктивної досконалості. Технологічність конструкції. Експлуатаційні ха­рактеристики. Детальний аналіз типових конструкцій ракетоносіїв.

Практична робота. Виготовлення плакатів і креслень будови раке­тоносіїв, їхніх окремих елементів або агрегатів.

4. Багаторазові транспортні ракетно-космічні системи (9 год)

Багаторазові транспортні ракетно-космічні системи. Роботи К.Е. Ці-олковського, Ф.А. Цандера, С.П. Корольова. Місце багаторазових тран­спортних ракетно-космічних систем у космічних програмах. Багаторазові транспортні ракетно-космічні системи «Челенджер», «Буран». Перспекти­ви розвитку.

Практична робота. Виготовлення з різноманітних матеріалів маке­тів багаторазових транспортних ракетно-космічних систем. Виконання частин творчих проектів, пов'язаних з багаторазовими транспортними ра­кетно-космічними системами.

5. Стартові ракетно-космічні комплекси (6 год)

Космодроми, основні параметри космодромів. Склад і структура стар­тових комплексів. Технічна позиція. Стартова позиція. Транспортне об­ладнання. Заправні та пускові системи космодрому. Системи управління, наведення і контролю. Космодроми світу. Проект «Морський старт».

Практична робота. Вивчення систем космодрому. Виготовлення ескізів, макетів, моделей стартових ракетно-космічних комплексів і кос­модромів.

6. Ракетно-космічні двигуни (10 год)

Основні типи сучасних ракетно-космічних двигунів. Основи проекту­вання ракетних двигунів на твердому й рідкому паливі. Гібридні двигуни. Іонні двигуни. Ракетні двигуни на ядерному паливі. Перспективні двигуни для міжпланетних і міжзоряних польотів.

Практична робота. Виготовлення моделі ракетного двигуна на рідкому паливі з застосуванням харчового оцту та харчової соди. Модель­ні ракетні двигуни. Технічні характеристики. Виготовлення стенду для випробування МРД. Пристрої для визначення тяги та імпульсу МРД. Стендові випробування.

Т.Основи механіки космічного польоту (6 год)

Космічні швидкості. Класифікація орбіт та їхні параметри. Виведення штучного супутника на орбіту Землі. Орбітальне маневрування. Зміна пло­щини орбіти. Спуск з орбіти. Міжпланетні польоти. Польоти поза площи­ною екліптики. Польоти з великою та малою тягами. Польоти до астерої­дів і комет. Міжпланетні експедиції.

252


Практична робота. Аналіз сучасних міжпланетних досліджень ко­мет та астероїдів за допомогою автоматичних космічних апаратів. Органі­зація візуальних спостережень за супутниками з метою визначення пара­метрів їхніх орбіт.

8. Бортові енергетичні пристрої космічних апаратів (6 год)

Склад і структурна схема космічних енергоустановок. Історія їхнього розвитку. Електрохімічні, фотоелектричні, радіоізотопні космічні енерго­установки. Ядерні енергоустановки. Порівняльні характеристики й пер­спективи розвитку космічних енергоустановок.

Практична робота. Виготовлення моделей термоелектричних пе-ретво-рювачів і визначення їхніх параметрів.

9. Патентно-бібліографічна робота в ракетно-космічній техніці (6 год)

Роль і завдання патентно-бібліографічної роботи. Основи інформати­ки й патентознавства. Поняття про патентну чистоту. Характеристики різ­номанітних інформаційних видань, їхні особливості. Законодавство Укра­їни про захист авторських прав.

Практична робота. Проведення патентно-бібліографічного пошу­ку за темою випускного творчого проекту.

10. Основи машинного проектування в ракетно-космічній техніці (12 год)

Місце персонального комп'ютера у процесі проектування. Комп'юте­ризоване робоче місце. Додаткове обладнання. Модем, сканер, принтер. Конструкторські комп'ютерні програми АиіоСАВ, ЯССай, САВ уієуєг.

Практична робота. Робота на персональному комп'ютері із прог­рамами проектування. Подальше освоєння програм проектування, побу­дови креслень, їхнє читання та друк. Проектування, побудова креслень. Робота в Іпіегпеі.

11. Системи життєзабезпечення людини в космосі (6 год)

Загальні дані. Основні параметри системи забезпечення життєдіяльнос­ті. Засоби забезпечення газового складу. Забезпечення водою та їжею.

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов під час космічного польоту. Використання різноманітних комплексів системи забезпечення життєдіяль­ності космонавтів . Скафандри. Поняття про екологічну замкнуту систему.

Практична робота. Проведення експерименту з рослинами на кіль­кість виділення кисню. Підготовка рефератів на дану тему.

12. Філософські аспекти розвитку космонавтики й ракетно-космічної техніки (3 год)

Наука філософія — основні поняття і категорії. Закони єдності та бо­ротьби протилежностей, заперечення заперечення (закон зростаючої спі­ралі), переходу кількості в якість. Діалектичні основи розвитку космонав­тики. Проблема пошуку позаземних цивілізацій.

Практична робота. Виконання творчого проекту щодо дії законів філософії у космонавтиці.

13. Виконання творчих проектів (108 год)

Визначення завдання проекту та форми організації роботи. Розробка програми творчого проекту й механізм його реалізації: підготовка, плану-

253


вання, збір інформації, аналіз, дослідження, подання та оцінка результатів. Лабораторні прилади й методи роботи з ними. Методика проведення нау­кового дослідження. Стадії дослідження: визначення проблеми, опрацю­вання літератури, формування гіпотези, вибір методу дослідження, прове­дення дослідження, інтерпретація результатів, оприлюднення результатів. Методика обробки результатів. Рекомендації до запису результатів дослід­ження. Побудова графіків. Обчислення. Прийоми боротьби з арифметич­ними помилками. Обчислення помилок. Методика написання наукових рефератів. Вимоги до наукових статей. Вимоги щодо захисту реферату та результату дослідження. Демонстрація дослідів, виготовлених приладів, макетів і діючих моделей.

Індивідуальні консультації учнів з питань тем випускних творчих про­ектів. Консультації зі спеціалістами в різних галузях науки й техніки.

Практична робота. Виконання творчих проектів: моделі всюдихо­дів, макети станцій, космічних кораблів. Оформлення на них відповідної технічної документації. Захист проектів. Участь у роботі МАН, виставках, конкурсах, змаганнях.

14. Екскурсії, конкурси, виставки (12 год)

Екскурсії на підприємства, виставки та до музеїв. Зустрічі зі знамени­тими людьми в даній галузі. Організація й проведення різноманітних ма­сових заходів.

15. Підсумкове заняття (3 год)

Нагородження активістів гуртка. Вручення характеристик-рекоменда-цій і відповідних посвідчень. Організація підсумкової виставки випускних проектів. Підведення підсумків роботи.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчи/ мають знати:

 • основні правила техніки безпеки, вимоги до організації робочого
  місця;

 • креслярський інструмент;

 • оформлення й правила виконання графічних зображень;

 • поняття про деталі та види з'єднань деталей;

 • історію космонавтики;

 • поняття про реактивний рух;

 • поняття про технічне макетування і конструювання;

 • правила роботи з технічною літературою, основи роботи з
  комп'ютерними програмами ЯССасІ, АиіоСАВ, САВ Уіе\¥ег та Іпіегпеі;

 • основні поняття технологічного процесу;

 • будову одноступінчастої ракети з МРД;

 • основні міжнародні програми освоєння космосу;

 • основні поняття технічної естетики й дизайну;

 • планети та супутники Сонячної системи;

 • поняття про конструкційні матеріали;

 • економічні основи космонавтики;

 • правила визначення центру тиску та центру маси моделі ракети;

254

 • будову й призначення космічних станцій, програму «Морський
  старт»;

 • кваліфікаційні характеристики професій аерокосмічного профілю;

 • етапи проектування;

 • конструкцію та загальну будову ракетоносіїв і космічних кораблів
  багаторазового використання;

 • стартові ракетні комплекси;

 • основи механіки космічних польотів;

 • будову основних ракетних двигунів.

Учні мають уміти:

 • правильно організувати робоче місце, дотримуватись правил техні­
  ки безпеки;

 • володіти креслярським інструментом, читати і виконувати прості
  креслення та ескізи;

 • складати моделі з деталей «Конструктора»;

 • самостійно виготовляти макети та моделі космічної техніки з паперу;

 • розподіляти час і матеріали;

 • наносити лакофарбове покриття;

 • працювати з комп'ютерними програмами АиіоСАВ, САВ Уіе\¥ег,
  ЯССай та Іпіегпеі;

 • вивести на друк текст, графіки та креслення;

 • візуально визначати конструкційні матеріали;

 • здійснювати творчий аналіз об'єктів праці;

 • конструювати за графічним зображенням, словесним або письмо­
  вим описом;

 • володіти основами науково-дослідницької роботи, розробляти й
  захищати творчі проекти.

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. 13 Ра\уе1 \У1о<1агс2у1с. Мо<іе1аг8І\уо Іоіпісге і костісгпе. — \Уагзга\уа,
  2001. —384с.

 2. Ельттейн П. Конструктору моделей ракет. — М.: Мир, 1978.

 3. Звірик О. П. Малі ракети. — К.: Веселка, 1974.

 4. Журнали «Юний технік України», «Моделист-конструктор», «Крьшья
  РодиньІ», «Юний техник», «Сузір'я».

 5. Пєхота О. М. Освітні технології. — К.: А.С.К., 2001. — 252 с.

 6. ПрограммьІ для внешкольннх учреждений й общеобразовательньк
  школ. — М.: Просвещение, 1988

 7. Сахаров В. Ф. Професійна орієнтація школярів. — М.: Просвеще-
  ние,1982.

 8. Столяров Ю. С. Космос в ладонях. — М.: ДОСААФ, 1984.

 9. Тамберг Ю. Г. Развитие интеллекта ребенка. — С.Пб.: Речь, 2002. — 208 с.
 1. Урсул А.Д. Человечество. Земля. Вселенная. Философские проблеми
  космонавтики. — М.: Мьісль, 1977.

 2. Феодосьєв В. І. Основи техники ракетного полета. — М.: Наука, 1981.

 3. Черненко Г. Т. Русские изобретатели й ученне. Знциклопедия. —
  С.Пб.: Тимошка, 2000. — 216 с.

13.Я познаю мир. Авиация й воздухоплавание. — М.: А.С.Т., 2001. — 300 с.

255


Розділ 4

ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНІ ГУРТКИ

ПРОГРАМА гуртка моделювання іграшок-сувенірів

Основний рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАМоделювання іграшок-сувенірів — це залучення дітей до народних традицій і художньої культури українського народу в процесі творчої діяльності.

Програма гуртка моделювання іграшок-сувенірів розрахована на ро­боту з учнями молодшого та середнього шкільного віку. Програма перед­бачає навчання дітей у групах основного рівня і розрахована на два роки навчання. Перший рік навчання — 144 год, другий — 216 год, відповідно 4 та 6 год на тиждень.

Метою програми є формування компетентностей особистості у проце­сі технічної творчості.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:


 • пізнавальної: ознайомлення з різними матеріалами, інструмента­
  ми, техніками виготовлення іграшок-сувенірів;

 • практичної: вироблення трудових вмінь, навичок обробки матері­
  алів, роботи з інструментами, засвоєння технологій виготовлення іграшок-
  сувенірів;

 • творчої: формування творчої особистості, її художнього смаку, піз­
  навального інтересу, творчої уяви, фантазії, задоволення потреб особис­
  тості у творчій самореалізації; емоційний, фізичний та інтелектуальний
  розвиток;

 • соціальної: розвиток стійкого інтересу до мистецтва свого народу,
  його історії та традицій; виховання позитивних якостей емоційно-вольо­
  вої сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство тощо), добро­
  зичливості й товариськості у ставленні до інших, вміння працювати в ко­
  лективі.

Програмою передбачено теоретичні й практичні заняття. При викла­данні теоретичною матеріалу використовуються такі методи роботи як розповідь, яка супроводжується показом репродукцій, бесіди з переглядом і аналізом зразків сувенірів.

На заняттях основний час надається практичній роботі. До неї входить виготовлення шаблонів моделей іграшок, розробка нових конструкцій, розкрій тканини, пошиття (плетіння) та оздоблення виробів.

Під час навчання учні поступово опановують різноманітні техніки ви­готовлення сувенірів. Вони оволодівають новим рівнем знань на основі ра­ніше одержаних відомостей.

256

На першому році навчання учні ознайомлюються з іграшкою як од­ним із видів українського народного мистецтва, вчаться працювати з різ­ними матеріалами та інструментами. У процесі навчання учні набувають практичних навичок у виготовленні шаблонів, читанні схем, підборі та розкрої текстильних матеріалів, пошиві й оздобленні сувенірів. Вивча­ють правила техніки безпеки під час роботи з різними матеріалами та інс­трументами.

На другому році навчання учні ознайомлюються з більш складнішими технологіями виготовлення іграшок-сувенірів. Тому вони не тільки закріп­люють набуті навички та вміння, а й здобувають нові. Гуртківці самостій­но працюють із кресленнями, виготовляють об'ємні іграшки, опановують елементи конструювання лялькового одягу.

Увесь навчальний процес має творчий і виховний характер. Діти вчаться проектувати і створювати свої іграшки та вироби для практично­го вжитку: оформлення закладу, житлових кімнат, використання в побуті.

Працюючи над колективними завданнями, учні також виконують ок­ремі частини спільної композиції. Це дуже згуртовує групу; діти розумі­ють, що від роботи кожного залежить кінцевий результат. Колективна ро­бота виховує в дітей дружні взаємовідносини, почуття взаємодопомоги.

Робота в гуртку тісно пов'язана з народним мистецтвом, тому учні під час навчання знайомляться з історією української іграшки, найвідоміши-ми народними промислами, такими як вишивка, бісероплетіння, писан-карство.

Програма інтегрує знання гуртківців із різних областей знань: креслен­ня, технології, історії, що суттєво доповнює варіативну частину шкільної програми з трудового навчання. Заняття в гуртку відкривають широкі можливості для професійної орієнтації учнів.

Для естетичного виховання учнів, розширення їх світогляду велике значення мають екскурсії в музеї, на виставки декоративно-ужиткового мистецтва, зустрічі з народними майстрами.Для більш успішного засвоєння матеріалу на заняттях необхідно вико­ристовувати дидактичний матеріал: яскраві плакати із зображенням ігра­шок і кресленнями до них, зразки іграшок, різноманітні ілюстративні й фо­томатеріали, вироби народних майстрів.

Контроль за засвоєнням гуртківцями даної програми здійснюється че­рез поточні перевірки знань та умінь впродовж усього навчання і з ураху­ванням результатів участі в конкурсах і виставках різних рівнів.

Програма гуртка моделювання іграшок-сувенірів може використову­ватись під час організації занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до «Положення про порядок організації інди­відуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах».

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни та до­повнення у зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтере­сів гуртківців, стану матеріально-технічної бази закладу.

Розподіл годин за темами — орієнтовний. Теми подані в порядку зрос­тання складності матеріалу. Керівник гуртка, враховуючи підготовку ді­тей, може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи ін­шої теми і внести відповідні корективи до програми.

257


Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

2

-

2

Українська народна іграшка

16

2

14

3

Сувеніри-прикраси з бісеру

14

1

13

4

Іграшки з тканини

66

8

58

5

Народна вишивка

10

1

9

6

В'язання сувенірів гачком

22

2

20

7

Суспільне корисна праця

6

-

6

8

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

6

6

-

9

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

144

24

120

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Значення праці в житті людини. Ознайомлення з програмою роботи гуртка. Демонстрація зразків саморобних іграшок.

Правила поведінки учнів під час занять і під час перерви. Інструменти, матеріали та пристрої, необхідні для роботи. Правила безпеки праці.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка