Програми з позашкільної освіти


ПРОГРАМА гуртка паперопластикиСкачати 10.02 Mb.
Сторінка46/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
#13119
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   54

ПРОГРАМА гуртка паперопластики

Початковий, основний і вищий рівні

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАОдним з актуальних завдань сучасної освіти є розвиток творчого, нес­тандартного просторового мислення і застосування його у практичній ді­яльності. І чим раніше діти будуть залучені до цього процесу, тим легше вони в подальшому будуть стверджуватися як особистості, проявляти творчий індивідуальний потенціал.

Саме це завдання ставиться при організації гуртків виготовлення по-робок із паперу, особливо зараз, коли у світі набуло великої популярності й поширення традиційне японське мистецтво — оригамі. В Україні новий імпульс одержали й національні види декоративно-ужиткового мистец­тва— витинанки та паперопластика. На їхній базі провідні майстри оригамі створили нові напрями мистецтва цього виду — аерогамі та папе­ропластика геометричних фігур.

Прийоми створення, форми, конструктивні властивості виробів із па­перу останнім часом знаходять застосування в різних галузях діяльності людини: автомобілебудуванні, космічних конструкціях, архітектурі, ди­зайні інтер'єру та екстер'єру, упаковках товарів і продуктів.

Отже, мистецтво створення поробок із паперу дає широкі можливос­ті для розвитку творчих здібностей учнів, зокрема уміння уявляти, фан­тазувати, читати й самим виконувати схеми, шукати оптимальну форму та будову, пояснювати послідовність створення виробу, концентрувати увагу, дотримуватися чіткості й акуратності в роботі, знаходити кольо­рове вирішення. Тим більше, що під рукою завжди знайдеться аркуш па­перу, а практика й наукові дослідження показують, що навчання в гуртку допомагає успішному оволодінню знаннями з усіх предметів шкільного курсу.

Метою програми є формування компетентностей особистості у проце­сі створення поробок із паперу.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: • пізнавальної: оволодіння знаннями про папір, його виробництво,
  види, властивості, способи конструювання з паперу;

 • практичної: формування вмінь і навичок роботи з папером; виготов­
  лення поробок у різних техніках, застосування основних прийомів роботи;


 • творчої: формування творчої особистості, емоційний, фізичний та
  інтелектуальний розвиток; задоволення потреби особистості у творчій са-
  мореалізації;

 • соціальної: виховання культури праці; формування дружніх стосун­
  ків у колективі; відчуття відповідальності, колективізму, взаємодопомоги.


Програма дає можливість майже на кожному занятті реалізувати нав­чально-виховні завдання: формування творчої особистості, дружніх сто-

304


сунків, відчуття відповідальності, колективізму, взаємодопомоги, творчо­го використання національних традицій. Програма передбачає навчання учнів у групах початкового, основного та вищого рівня по 6 год на тиж­день. Для учнів молодшого шкільного віку — початковий рівень, молод­шого й середнього шкільного віку — основний рівень і середнього та стар­шого шкільного віку — вищий рівень навчання. Кількісний склад навчаль­ної групи становить 10-15 учнів.

Теоретичні заняття чергуються із практичною роботою, якій надаєть­ся значна перевага. Теми подано в порядку зростання складності матеріа­лу. Окремі теми (модульні конструкції, оригаметрія, авторські моделі) роз­глядаються на різних рівнях навчання залежно від їхньої доступності опа­нування учнями.

На перших заняттях слід приділити значну увагу оволодінню навич­ками точного складання паперу, акуратності при вирізанні кола, овалів та інших контурів, ознайомленню з папером різних видів та його власти­востями.

Повторення раніше вивченого матеріалу дасть можливість гуртківцям глибше засвоїти програму, стимулювати розвиток пам'яті, а дітям, які щойно прийшли, швидше адаптуватися до роботи в гуртку.

Виготовлення поробок здійснюється в техніці оригамі, паперопласти-ки, витинанки.

На вищому рівні навчання перевага надається створенню багатомо­дульних виробів в техніці оригамі, а також у процесі конструювання (за розгортками та з окремих елементів). Учням слід надавати можливість проявити свої творчі здібності при вивченні кожної теми.

Основними формами оцінювання роботи гуртківців є їхня участь у різ­них акціях, олімпіадах, змаганнях, виставках тощо. Як правило, кожен гуртківець готує творчий звіт із демонстрацією виробів. Свої роботи учні захищають на конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів — членів МАН.

Щоб учні краще усвідомили, яке значення в їхньому подальшому жит­ті, буде мати навчання в гуртку, на останньому занятті варто проводити творчі зустрічі з колишніми учнями.

Дана програма може використовуватись для проведення занять у гру­пах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до «Поло­ження про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позаш­кільних навчальних закладах».

Теми й розподіл годин за темами вказано орієнтовно. Керівник гуртка може вносити зміни, доповнення, у разі необхідності переставляти поря­док тем і доповнювати їх.

Початковий рівень ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

2

1

2

Найпоширеніші традиційні в Україні ви­роби з паперу, виконані в техніці витинан-ки, оригамі та паперопластики

12

3

9

3

Умовні знаки при роботі з папером. Прос­ті базові форми оригамі

60

10

50

4

Казки й оповідання оригамі

9

3

6

5

Новорічні та різдвяні фантазії

12

3

9

6

Поробки оригамі на основі складніших базових форм

66

6

60

7

Витинанки — особливий вид поробок із паперу

12

3

9

8

Паперова аплікація

12

2

10

9

Вироби з гофрованого паперу

9

2

7

10

Виготовлення експонатів на виставку. Суспільно-корисна праця

18

-

18

11

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

37

179

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Мета та зміст роботи гуртка. Інструменти й матеріали. Історія винай­дення паперу. Властивості паперу та основні прийоми роботи з ним. Де­монстрація кращих моделей. Вступний інструктаж із техніки безпеки.

Практична робота. Виготовлення виробів із паперу на вільну тему з метою перевірки рівня підготовки дітей.

2. Найпоширеніші традиційні в Україні вироби з паперу, виконані в техніці витинанки, оригамі та паперопластики (12 год)

Історія виникнення й розвитку мистецтва виготовлення поробок із па­перу методом витинанок, оригамі та паперопластики. Найпростіші виро­би в техніці витинанки (серветки, фіранки, гірлянди), оригамі (човники, шапочки, курочки), паперопластики (чарівні птахи, рибки, квіти).

Практична робота. Виготовлення витинанок із квадратного арку­ша паперу (зірочки, орнаменти), зі стрічки (гірлянди з чоловічків і зайчи-

306


ків). Вироби в техніці оригамі (двотрубний кораблик, шапочка від сонця, голубок) і паперопластики (павич, чарівна квітка папороті).

3. Умовні знаки при роботі з папером. Прості базові форми оригамі (60 год)

Загальноприйняті умовні знаки і прийоми складання. Поняття про ба­зові форми: «Трикутник», «Повітряний змій», «Двері», «Млинець», «Буди­нок», «Водяна бомбочка».Практична робота. Виготовлення не менше 10 виробів на кожну базову форму. Проведення конкурсу на краще знання базових форм і ви­готовлення виробів із них. Виконання ілюстрацій до відомих казок, зага­док і прислів'їв (за вибором).

4. Казки та оповідання оригамі (9 год)

Призначення казок та оповідань оригамі. Оповідання про Україну, Попелюшку, метелика, зайчика, ворону, відважного моряка.

Практична робота. Виготовлення вище поданих моделей і конкурс на краще оповідання чи казку до відомих виробів (за вибором).

5. Новорічні та різдвяні фантазії (12 год)

Новорічні ялинки, виготовлені в техніці паперопластики, оригамі та витинанки. Найпростіші ялинкові та різдвяні прикраси, виготовлені в різ­них техніках. Інструктаж із техніки безпеки та цільові інструктажі.

Практична робота. Екскурсія на міську ялинку або ялинку орига­мі. Виготовлення плоских та об'ємних ялинок методом аплікації, вити­нанки, оригамі та ялинкових прикрас (зірочки, напівпрозорі зірочки, сні­жинки, кульки, бурульки). Різдвяні зірочки й ангели. Вироби за власним задумом.

6. Поробки оригамі на основі складніших базових форм (66 год)

Використання у виробах базових форм: «Подвійний квадрат», «Риба», «Катамаран», «Птах», «Жабка». Історія про японську дівчинку Садако Са-сакі та 1000 журавликів.Практична робота. Виготовлення не менше 10 виробів на кожну базову форму. Конкурс на краще знання базових форм і відомих із них ви­робів. Виготовлення сувенірів до свята 8 Березня. Екскурсія до художньо­го музею чи картинної галереї.

7. Витинанки-особливий вид поробок із паперу (12 год)

В Україні витинанки — найпоширеніший вид декоративно-ужитково­го мистецтва з паперу. Методи й прийоми виготовлення витинанок. Зраз­ки витинанок. Витинанки та аерогамі.Практична робота. Виготовлення серветок, гірлянд, масок, орна­ментів, зірочок, сніжинок. Писанки, оздоблені витинанками. Виготовлен­ня аерогамі різноманітних конструкцій. Створення декоративного панно за власним задумом.

8. Паперова аплікація (12 год)

Аплікація як вид декоративного образотворчого мистецтва. Кращі зразки робіт, виконаних відомими художниками й графіками. Методи та прийоми виготовлення аплікацій.

307


Практична робота. Виготовлення предметно-декоративних (буди­нок, грибок, кораблик, закладка, орнамент, візерунок), силуетних (птахи, риби, тварини) та сюжетно-тематичних (казки, байки, пейзажі) аплікацій.

9. Вироби з гофрованого паперу (9 год)

Гофрування паперу за допомогою «долинок « і «гірок», застосування елементів «ялинкових структур». Зразки та ілюстрації виробів із гофрова­ного паперу, зокрема, англійського дизайнера Поля Джексона. Авторські роботи Ольги Сухаревської.

Практична робота. Виготовлення найпростіших виробів, викона­них у техніці гофрування: квіти, листівки, метелики, рибки, пташки, зак­ладки, ліхтарики.

10. Виготовлення експонатів на виставку. Суспільне корисна праця

(18 год)

Практична робота. Виготовлення індивідуальних і групових робіт в одній або змішаних техніках конструювання на визначену тему або за власним задумом. Творчий звіт гуртківців у групах і школі з демонстраці­єю виробів.

Виготовлення паперових іграшок для дитячого садочка, дитячого при­тулку, школи-інтернату.

11. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи за рік, відзначення кращих гуртківців. Огляд новинок літератури. Завдання на літо.

Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

2

1

2

Повторення матеріалу початкового рівня навчання

12

3

9

3

Конструювання правильних багатокутни­ків у різних техніках. Плоскі модулі

24

6

18

4

Традиційне й нетрадиційне оригамі. Ро­бота з паперовими стрічками

ЗО

6

24

5

Ялинка оригамі

21

3

18

6

Найпростіші класичні кусудами

12

2

10

7

Аплікації з оригамі

18

3

15

8

Найпростіші об'ємні модульні конструкції

24

4

20

9

Вітальні листівки

12

2

10

10

Рухомі оригамі

12

2

10

308Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

11

Пап'є-маше

12

2

10

12

Підходи до створення авторських робіт Виготовлення експонатів на виставку. Сус­пільне корисна праця

33

3

зо

13

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

41

175

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Обговорення плану роботи гуртка на навчальний рік. Повідомлення гуртківців про роботу, виконану за літній період. Оформлення куточка гуртківця. Інструктаж із техніки безпеки.

Практична робота. Змагання: хто більше та якісніше складе поро-бок за вказаний час. Підведення підсумків.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка