Програми з позашкільної освіти


ПРОГРАМА гуртка гончарстваСкачати 10.02 Mb.
Сторінка49/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
#13119
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54

ПРОГРАМА гуртка гончарства

Основний і вищий рівні

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАНародне мистецтво відіграє важливу роль у процесі формування осо­бистості. Оволодіння різними видами народних промислів сприяє входжен­ню дітей у світ художньої культури та формує їхні національні почуття.

Одним із видів народного мистецтва є гончарство, у якому відбився довічний потяг народу до єдності красивого з корисним. Це багатовікове ремесло виготовлення різних за призначенням гончарних виробів із гли­ни — посуду, кахлів, іграшок, малої скульптури.

Гончарна спадщина українців сягає вершин творчості.Серед виробів народних майстрів особливе місце завжди займала іг­рашка. В Україні найпоширенішими та найулюбленішими є керамічні іг­рашки — свистунці, що й сьогодні не втратили своєї розважальної функції. Такі іграшки мають глибоке Ігізнавально-виховне значення, розповідають про виробничо-господарську та святково-обрядову діяльність населення. Умовний, а не натуралістичний образ іграшки вчить дитину розуміти мо­ву традиційного мистецтва — в узагальненому знаходити риси конкретно­го, що розвиває спостережливість і кмітливість. Керамічна іграшка здатна задовольнити естетичні запити дітей, розвивати їхню фантазію, бажання творити засобами традиційного народного ремесла. Зазначені складові на­родної кераміки — іграшки, посуд, кахлі є основним предметом засвоєння чинної програми.

Метою програми є формування компетентностей особистості засоба­ми гончарного ремесла.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:


 • пізнавальної: ознайомлення з основами декоративно-ужиткового
  мистецтва, гончарства, спільними ознаками й етнографічними особли­
  востями у кераміці різних регіонів України та інших країн; оволодіння
  знаннями технічної творчості, моделювання й конструювання гончарних
  виробів;

 • практичної: формування практичних умінь і навичок ліплення та
  розпису гончарних виробів, відпрацювання прийомів виконання техноло­
  гічних операцій; робота з різними матеріалами та інструментами;


 • творчої: формування творчої особистості, її художнього смаку, піз­
  навальних інтересів, творчої уяви, фантазії; задоволення потреб особис­
  тості у творчій самореалізації;

 • соціальної: розвиток в учнів інтересу до техніки й мистецтва, вихо­
  вання поваги до традицій українського народу, бережливого ставлення до
  рідної природи, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (доброзич­
  ливе ставлення до людей, охайність і старанність у роботі).


Програма розрахована на дітей віком від 6 до 18 років і передбачає дворівневе навчання:

324


основний — 2 роки навчання: 1-й рік — 144 год ( 4 год на тиждень); 2-й — 216 год (6 год на тиждень);

вищий рівень — 1-й рік навчання — 288 год (9 год на тиждень).

Комплектація груп здійснюється та корегується з урахуванням віку та успішності дітей.

У програмі пропонуються й спільні заняття (у вихідні й канікулярні дні). У співпраці діти набувають досвіду виконання соціальних ролей — суспільних, професійних, родинних.

Програмою передбачена інтеграція знань гуртківців з історії, украї­нознавства, образотворчого мистецтва. Заняття в гуртку суттєво допов­нюють варіативну частину шкільної програми з трудового навчання та об­разотворчого мистецтва й відкривають широкі можливості для професій­ної орієнтації учнів.

На заняттях гуртка здійснюється теоретична та практична підготовка учнів. При викладанні теоретичного матеріалу використовуються такі методи: розповідь, бесіда, інструктаж, консультація, експертиза виробів. Основний час відводиться на практичну роботу. Це виконання вправ, тре-нінги, копіювання зразків і створення оригінальних виробів (творчі зав­дання).

Усі розділи, а також деякі теми повторюються на різних рівнях підго­товки. Однак педагогічні завдання зростають за принципом «спірального сходження». Діти поступово засвоюють знання, які поглиблюються й по­ширюються, а практичні навички вдосконалюються.

У формуванні національної самосвідомості гуртківців важливу роль має ознайомлення їх із святково-обрядовими та ужитковими традиціями народу: мистецтвом витинанки, писанкарства, розпису, випікання обрядо­вого печива, виготовлення народної ляльки, з фольклором тощо.

Для реалізації програми велике значення мають екскурсії в музеї, на виставки, до художніх навчальних закладів, зустрічі з народними майстра­ми, випускниками гуртка, а також участь гуртківців у виставках, конкур­сах, ярмарках, святах майстрів.

Під час занять діти вчаться створювати вироби для практичного вжит­ку: оформлення закладу, житлових кімнат, використання у побуті, виго­товлення іграшок для дитячого будинку, сувенірів для ветеранів та ін. Участь у виставках, ярмарках, проведення майстер-класів, робота зі ство­рення музею «Керамічна іграшка» сприяють вихованню у дітей патріотич­них і національних почуттів, розвитку їхньої творчості.

Для успішного засвоєння матеріалу на заняттях слід використовувати зразки високохудожніх виробів народних майстрів, різноманітні ілюстра­тивні та фотоматеріали.

Програму гуртка «Гончарик» можуть використовувати керівники гур­тків керамічної народної іграшки, декоративно-ужиткового мистецтва. Також під час організації занять у групах індивідуального навчання, які проводяться відповідно до «Положення про порядок організації індивіду­альної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах».

Форми й методи діагностики отриманих результатів учнів можуть бути такими: спостереження за творчим і духовним ростом кожного гуртківця, тестування, участь у підсумкових заняттях, конкурсах, виставках, ярмарках.

Розподіл годин за темами є орієнтовним. Теми подані в порядку зрос­тання складності матеріалу. Керівник гуртка, враховуючи підготовку ді-

325


тей, може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи ін­шої теми і внести відповідні корективи до програми.

Програма є орієнтовною. Плануючи свою роботу, керівник гуртка мо­же вносити зміни й доповнення у зміст програми з урахуванням інтересів гуртківців і стану матеріально-технічної бази закладу.

Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

2

-

2

Оснащення та правила техніки безпеки

2

2

-

3

Матеріалознавство

4

2

2

4

Історія гончарства

2

2

-

5

Гончарний посуд

24

2

22

6

Декоративні пластини

26

2

24

7

Керамічна оігішнянська іграшка

34

2

32

8

Керамічна Васильківська іграшка

16

2

14

9

Музичні інструменти, забавлянки, прик­раси

14

2

12

10

Святково-обрядові та ужиткові традиції українського народу

6

2

4

11

Суспільне корисна робота

12

-

12

12

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

144

22

122

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Ознайомлення з майстернею, планом і розкладом роботи. Правила по­ведінки в майстерні.2. Оснащення та правила техніки безпеки (2 год)

Ручні інструменти, турнетки, гончарний круг, муфельна піч. Правила роботи й правила техніки безпеки.

3. Матеріалознавство (4 год)

Види глин. Властивості глини. Правила підготовки та зберігання гли­ни. Загальний цикл виготовлення керамічного виробу. Правила нанесення ангобів і фарб.

Практична робота. Дослідження властивостей глини. Тренінг.

326


4. Історія гончарства (2 год)

Ознайомлення з історією виникнення гончарства на Україні.5. Гончарний посуд (20 год)

Види гончарного посуду. Способи ліплення гончарного посуду: кіль­цевий, стрічковий, ручне формування.Практична робота. Виготовлення мисочки, глечика, кружки зазна­ченими способами. Виготовлення «монеток» (іграшкового посуду) за влас­ним задумом.

6. Декоративні пластини (26 год)

Поняття про кахлі. Історичні дані. Способи декорування на площині: ліпний декор, гравірування, штампи, розпис.Практична робота. Виготовлення площинних керамічних виробів (квітка, сонях, горобина, півник, рибка, коник) за взірцем. Створення пло­щинної композиції рослинно-анімалістичного змісту за власним задумом.

7. Керамічна опішнянська іграшка (34 год)

Ознайомлення з традиційною оігішнянською керамікою. Особливості її форми та розпису. Загальна форма, технологія ліплення та озвучування традиційної оігішнянської іграшки.

Практична робота. Виготовлення зооморфних та антропоморфних свищиків за традиціями оігішнянської кераміки. Інтерпретації на тему ма­ленького свищика та улюбленого казкового героя.

8. Керамічна Васильківська іграшка (16 год)

Ознайомлення з традиційною Васильківською керамікою. Особливос­ті її форми та декору. Загальна форма, технологія ліплення та озвучування традиційної Васильківської іграшки.Практична робота. Виготовлення іграшкового коника, козлика, птаха за взірцями традиційної Васильківської кераміки. Виготовлення фан­тастичного звіра за мотивами традиційної Васильківської кераміки за власним задумом.

9. Музичні інструменти, забавлянки, прикраси (14 год)

Ознайомлення з керамічними виробами сучасних майстрів. Технологія їхнього ліплення та декорування.

Практична робота. Виготовлення дзвоників і керамічного намиста.

10. Святково-обрядові та ужиткові традиції українського народу (6 год)

Розучування колядок, щедрівок і веснянок.Практична робота. Виготовлення ляльок-мотанок, різдвяних вити-нанок, стрітенських жайворонків, великодніх писанок.

11. Суспільне корисна робота (12 год)

Екскурсії, виставки, конкурси, бесіди та зустрічі з народними майстрами.12. Підсумкове заняття (2 год)

Підведення підсумків роботи гуртка. Нагородження кращих гуртків-ців. Завдання на літо.327

Основний рівень, другий рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття. Оснащення лабораторії та правила техніки безпеки

3

3

-

2

Матеріалознавство й технології

6

3

3

3

Історія гончарного ремесла

3

3

-

4

Гончарний посуд

15

3

12

5

Декоративні пластини. Кахлі

15

3

12

6

Традиційна опішнянська керамічна іг­рашка

60

3

57

7

Традиційна Васильківська керамічна іг­рашка

зо

3

27

8

Традиційна чернігівська керамічна іграшка

6

3

3

9

Традиційна громівська керамічна іграшка

6

3

3

10

Традиційна косівська керамічна іграшка

6

3

3

11

Музичні інструменти, забавлянки, прик­раси

зо

3

27

12

Святково-обрядові та ужиткові традиції українського народу

12

3

9

13

Суспільне корисна робота

21

-

21

14

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

39

177

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 1. Вступне заняття. Оснащення та правила техніки безпеки (3 год)

Ознайомлення з планом роботи на рік. Ручні інструменти й оснащен­ня. Повторення правил роботи та правил техніки безпеки в майстерні. 2. Матеріалознавство й технології (6 год)

Поглиблене вивчення видів і властивостей глин. Етапи технологічного процесу. Підготовка глини до роботи, збереження, сушіння та випалюван­ня виробів. Гончарний круг. Шамот. Шлікер. Ознайомлення з технікою лиття. Ангоби, технологія їхнього виготовлення та нанесення на вироби. Фарби після випалювальння.

Практична робота. Тренінги, досліди.

3. Історія гончарного ремесла (3 год)

Історичні відомості про виникнення й розвиток гончарства в Україні та світі. Етнографічні особливості українського гончарства. Практична робота. Підбір матеріалів з теми.

328


Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка