Програми з позашкільної освіти


Розробка і виготовлення (удосконалення) траси для моделей (6 год)Скачати 10.02 Mb.
Сторінка7/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   54

8. Розробка і виготовлення (удосконалення) траси для моделей (6 год)

Практична робота. Типова траса для моделей. Конструкція траси для моделей. Елементи автоматики на трасі для моделей. Виготовлення й удосконалення окремих елементів траси. Профілактика блоків живлення для автотраси. Комплексне налагодження й випробовування всіх пристро­їв автотраси.

9. Підготовка та проведення змагань моделей (3 год)

Практика суддівства змагань. Технічна конференція. Інформація про змагання. Класифікація змагань і правила їхнього проведення.

Практична робота. Підготовка моделістів для участі в змаганнях. Виготовлення форми, емблеми, тари для моделей тощо. Обладнання кім­нати для виставки моделей. Організація обладнання та оформлення вис­тавки. Проведення екскурсій на виставці.

10. Підсумкове заняття (3 год)

1. Підведення підсумків роботи гуртка за навчальний період. 2. Уза­гальнення знань, умінь і навичок гуртківців. 3. Успіхи й недоліки в роботі гуртка, кожного учня. 4. Нагородження вихованців за сумлінну роботу. Характеристика кращих робіт.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчні мають знати:

 • правила безпеки в приміщенні гуртка і механічній майстерні;

 • порядок організації та обладнання робочого місця;

 • дані про історію автомобілебудування;

 • технології обробки матеріалів для виготовлення діючих конструкцій;

 • вимірюваний і розмічувальний інструмент;

 • будуву автотраси;

 • порядок запуску автомоделей на автотрасі.

51

Учні мають уміти:

 • організувати робоче місце;

 • працювати з вимірювальними та слюсарними інструментами;

 • читати креслення;

 • виготовляти ескізи, рисунки, малюнки та розкрійки;

 • виготовляти деталі, вузли, діючі конструкції;

 • запускати автомобілі на трасі.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА АВТОТРАСОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ


Верстати та обладнання К-сть, шт.

Верстати та обладнання К-сть, шт.


Автотраса для випробу­вань і змагань (стаціонар­на)

Автотраса розбірна для проведення атракціонів Столи робочі та стільці (з урахуванням кількості дітей)Стенди для інструментів Верстати слюсарні Верстати столярні Креслярський комбайн Шафа для моделей Шафа для матеріалів та інструментів

Елетроточило (малогаба­ритне)

Ікомпл.


З

2

21

1

Електроточило (велико­


габаритне) 1
Малогабаритний свер­
длильний верстат 2
Верстат токарно- гвинто­
різний (шкільний) 1
Верстат фрезерний 1
Компресор (малопотуж­
ний) 1
Випрямляч ВСА-24 4
Випрямляч ИЗПП-2 1
Електричний фарбороз­
пилювач 1
Розмічальна плита 1
Слюсарні лещата (великі) 1
Слюсарні лещата (малі) 10
Класна дошка 1

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Анохин В. Й. Отечественньїе автомобили. — М.: — Машиностроение,
  1964.

 2. Бабенко Д. А., Тепленко С. Й. В помощь злектрику-обмотчику машин
  постоянного тока. — М.: Знергия, 1967.

 3. Бекман В. В. Конструкцій й динамика гоночньгх автомобилей. — М.:
  Матгиз, 1962.

 4. Берков В. Й. Технические измерения. — К.: Вьісшая школа, 1969.

 5. Вартпабедян В. А., Шереметпьев В. О. Електротехніка. — К.: Радян­
  ська школа, 1967.

6. Виноградов М. В. Как самому рассчитать й сделать злектродвига-
тель. — М.: Госзнергоиздат, 1958.

 1. Виноградов Н. В., Виноградов Ю. Н. Как самому рассчитать й сделать
  злектродвигатель. — М.: Знергия, 1966.

 2. Долматповский Ю. А. Автомобиль своими руками. — М.: Изд-во
  ДОСААФ, 1969.

52

9. Долматовский Ю. А. Мне нужен автомобиль. — М.: Молодая гвардия,
1966.

 1. Долматовский Ю. А. Повесть об автомобиле. — М.: Молодая гвар­
  дия, 1958.

 2. Жуков А. А., Лужников Л. А., Дьткина С. Я. Машиностроительньїе
  материальї: Справочник. — Машиностроение, 1967.

 3. Клементьев С. Д. Самодельньїе злектродвигатели малой мощнос-
  ти. — М.: Учпедгиз, 1966.

 4. Клочан Л. С. Перші кроки автомоделіста. — К.: Дитвидав, 1959.

 5. Куликов Й. Г. АккумуляторьІ. — М.: Воениздат, 1958.

 6. Лабінов С. Д. Техніка навколо нас. — К.: Радянська школа, 1964.

 7. Лети, модель, (группа авторов). — М.: Изд-во ДОСААФ, 1970.

 8. Макиенко Н. Й. Слесарное дело с основами материаловедения. — К.:
  Вьісшая школа, 1974.

 9. Микродвигатели для систем автоматики /Под редакцией Лодочнико-
  ва 9. А й Юферова Ф. М. — К.: Знергия, 1969.

 10. Михаилов А. А. Техническое творчество школьников. — М.: Просве-
  щение, 1969.

 11. Модельньїе двигатели (группа авторов). — М.: Изд-во ДОСААФ, 1973.

 12. Остапенко Н. Н., Кропивницкий Н. Н. Технология металлов. — К.:
  Вьісшая школа, 1970.

 13. Періодичні видання: «Крьілья РодиньІ», «Юньш техник», «Моделист-
  конструктор», «Техника — молодежи», «Знание — сила», «Вожатьш», «Знання
  та праця», «Наука й техника», «За рулем», «Моделяж» (ПНР), «Моделяж»
  (ЧССР), «Аутомобил» (ЧССР).

 14. Петров Г. Н. Злектрические машиньї. — М.: Знергия, 1968.

 15. Старчиков В. С. В помощь мастеру-слесарю. — К.: Вьісшая школа,
  1970.

ПРОГРАМА гуртка картингу

Основний рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАКарт — гоночний мікролітражний автомобіль спрощеної конструкції з кузовом чи без нього, що рухається не менше ніж на чотирьох не розмі­щених на одній лінії колесах; призначений для змагань на невеликому май­данчику — картодромі. Як і будь-який інший технічний вид спорту, кар­тинг стає все професійнішим. Побудова сучасного, конкурентноздатного шасі — це дійсно справжнє мистецтво. Навчання цьому вмінню, мистецтву починається саме на заняттях картингом, що є одним із напрямів діяльнос­ті гуртків спортивно-технічного профілю. Можливість прийняття само­стійних конструкторських рішень та їхня багатоваріантність створюють умови для виявлення та розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді. Участь у конструюванні й побудові карта чи підготовці карта до змагань приносить вихованцям велику користь: вони пізнають радість творчості, набувають навичок конструювання, з інтересом працюють і ко­ристуються плодами своєї праці (випробовують, обкатують свою машину, беруть участь на ній у змаганнях).

При організації гуртків картингу необхідно взяти до уваги такі обстави­ни: для навчання водінню картів потрібен асфальтований майданчик розмі­ром 20x50 м, закритий для руху транспорту та з мінімальним рухом пішохо­дів. Його слід розмістити подалі від житлових приміщень, дитячих садків, лі­карень тощо, бо двигуни картів створюють шум. їзда на картах вулицями та проїжджою частиною доріг категорично заборонена, тому користуватися ними як індивідуальним любительським видом транспорту учні не можуть.

Навчальні майстерні для зберігання й ремонту навчально-спортивної техніки слід забезпечити необхідним інструментом та обладнати токар­ним, фрезерним, свердлильним верстатими; наочними плакатами з техніки безпеки при роботі з різним інструментом та на верстатах.Метою програми є формування компетентностей особистості в проце­сі конструювання та побудови карта.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: • пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з технічними видами
  спорту; вивчення загальної будови карта й двигунів для нього; оволодіння
  необхідними знаннями керування гоночним автомобілем, поняттями про
  роботу з різним інструментом;

 • практичної, що сприяє засвоєнню умінь і навичок керування го­
  ночним автомобілем, навичками роботи з різним інструментом;

 • творчої, що забезпечує навчання технологій самостійного виго­
  товлення різних класів моделей картів за кресленнями і власної конструк­
  ції та їхню експлуатацію; стійкий інтерес до технічної творчості; розвиток
  технічного мислення, конструкторських здібностей гуртківців;

54

соціальною, що передбачає виховання культури праці, відпові­дальності за результати власної діяльності; профілактику й попередження бездоглядності, правопорушень і девіантної поведінки дітей через залучен­ня їх до занять технічними видами спорту.

Програма розрахована на 2 роки навчання основного рівня.У гуртках картингу основного рівня протягом 1-го року навчаються учні 5-6 класів. На заняттях у гуртках учнів ознайомлюють із історією ав­томобілебудування та картингу, загальною будовою автомобіля (на прик­ладі карта). Гуртківці також вивчають конструкції карта з робочим об'ємом двигунів до 80 смЗ; освоюють водіння карта та прості технологіч­ні операції з його технічного обслуговування (заміна й ремонт коліс, уста­новка окремих вузлів та агрегатів тощо); знання правил проведення зма­гань.

Заняття картингом пов'язані з підвищеною небезпекою як для картин­гістів, так і для оточуючих. Враховуючи це, інструктаж із питань техніки безпеки слід проводити 1 раз на місяць, а спеціальний інструктаж — кожен раз перед виконанням вправ із водіння.

На всіх тренуваннях із водіння слід використовувати сигнальні суддів­ські прапори. Кожен гуртківець під час виконання вправ із водіння та нас­тупних тренувань обов'язково має одягати комбінезон, захисний шолом, рукавички, навіть якщо йому необхідно проїхати на невеликій швидкості декілька метрів. У процесі відпрацювання вправ, які становлять курс нав­чання водінню карта, слід використовувати таку форму занять як змаган­ня (наприклад, на чіткість зупинки передніх коліс карта на декількох ліні­ях, нанесених на дорожньому покритті через кожні 10-15 м).

У гуртках 2-го року занять навчаються з учні 7—10 класів.Завдання полягає в навчанні учнів основам конструювання, теорії ру­ху автомобіля, поглибленні знань і навичок, необхідних для побудови або вдосконалення конструкцій картів, а також покращанні майстерності во­діння картів. Гуртківці мають навчитися управляти картом в екстремаль­них ситуаціях (дощ, сніг, лід). У таких гуртках слід будувати карти з дви­гунами до 125 см3. При конструюванні картів дуже важливо ознайомити учнів з основами єдиної технології конструювання машин і механізмів, способами діагностики можливих несправностей та їхнього усунення.

Бажано, щоб учні були присутні на змаганнях із картингу, автоспорту. Наприкінці навчального року слід провести кваліфікаційні змагання гур-тківців (у них можуть брати участь учні, які добре відпрацювали всі впра­ви та впевнено керують картом), а також сформувати та підготувати команду для участі в районних, міських або всеукраїнських змаганнях уч­нівської молоді з картингу.

За даною програмою можна проводити заняття в групах індивідуаль­ного навчання, які організовуються відповідно до «Положення про поря­док організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних нав­чальних закладах».

Перевірка та оцінювання знань й умінь учнів здійснюється під час виконання ними практичних робіт, участі у змаганнях, а також на підсум­кових заняттях.

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й до­повнення у зміст програми та розподіл годин за темами, ураховуючи інте­реси гуртківців, стан матеріально-технічної бази закладу.

55

Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

2

-

2

Автомобіль, картинг та автомобільний спорт. Навчально-наочні посібники з кар­тингу

4

2

2

3

Загальна будова карта

6

4

2

4

Двотактні двигуни внутрішнього згорян­ня. Будова мотоциклетного двигуна

20

4

16

5

Технічне обслуговування, регулювання та ремонт карта

12

4

8

6

Заходи безпеки під час тренувань і прове­дення змагань

6

2

4

7

Змагання з автоспорту. Правила змагань із картингу

4

2

2

8

Підготовка картів до тренувань і змагань

20

4

16

9

Спеціальна фізична підготовка до участі у змаганнях. Перша долікарняна допомога

4

2

2

10

Навчальна їзда на карті

26

2

24

11

Спортивно-тренувальна їзда на карті

ЗО

2

28

12

Організація та проведення змагань

8

2

6

13

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

144

34

ПО

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Мета, завдання та зміст роботи гуртка. Загальні правила техніки без­пеки. Картинг як вид спорту.

2. Автомобіль, картинг та автомобільний спорт. Навчально-наочні посібники з картингу (4 год)

Історія автомобіля: автомобіль вчора, сьогодні, завтра. Сучасне авто­мобілебудування та перспективи його розвитку. Сучасні спортивні авто­мобілі. Історія картингу. Сучасні карти.

Класифікація навчально-наочних посібників із картингу. Вікторини й настільні ігри, що підвищують якість засвоєння знань гуртківців.Практична робота. Проектування, конструювання і виготовлення навчально-наочних посібників із правил дорожнього руху, проведення вік­торин. Удосконалення обладнання, інструментів і пристроїв.

56

3. Загальна будова карта (6 год)Класифікація картів. Основні частини карта, їхнє призначення, розта­шування, взаємодія. Рами, двигуни, вузли трансмісії, колеса, механізми ке­рування. Шини, які застосовуються на картах.

Практична робота. Ознайомлення з будовою карта.

4. Двотактні двигуни внутрішнього згоряння. Будова мотоциклетного двигуна (20 год)

Типи двигунів. Поняття про теоретичний розрахунок двигуна. Фази газорозподілу. Способи виявлення та усунення несправностей двигуна. Правила розбирання й складання картера двигуна. Регулювання, запалю­вання та добір свічок запалювання. Види паливно-мастильних матеріалів для двигунів. Поняття про октанове число. Карбюратор.

Двигуни автомобілів. Принцип роботи двотактного двигуна. Визна­чення такту. Двотактний робочий цикл. Фази газорозподілу. Кривошип­но-шатунний механізм, його призначення та принцип дії. Технологія ре­монту кривошипно-шатунного механізму. Коробка передач. Поняття про передаточне число. Система електрообладнання: генератор, система запа­лення магнето, свічки. Калійне число. Паливна система. Карбюратор, його будова та робота. Утворення робочої суміші, її кількість та якість.

Практична робота. Показ фази розподілу чотири- та двотактного двигуна. Відрегулювання випередження запалювання. Підбір свічок запа­лювання. Приготування паливної суміші.

Розбирання та складання двигуна. Виготовлення прокладок картера. Установлення й регулювання системи запалення. Способи визначення та усунення можливих несправностей. Розбирання й складання карбюратора.

5.Технічне обслуговування, регулювання та ремонт карта (12 год)

Вимоги, які ставляться до технічного стану транспортних засобів. Не­безпечні наслідки експлуатації несправного транспорту. Вимоги до техніч­ного стану рульового управління, гальм, шин, кузова, світлових приладів.

Техніка безпеки під час виконання робіт і користування інструментом. Технічне обслуговування, регулювання та ремонт двигуна (кривошипно-шатунний механізм, механізм газорозподілу, система живлення, запалю­вання, змащування), вузлів трансмісії (зчеплення, коробка передач, голов­на передача) й механізму керування (кермо, система гальмування). Обслу­говування шин. Колеса та їхній ремонт. Поводження з пальним, правила зливу, зберігання й транспортування.

Практична робота. Розбирання та складання кривошипно-шатунно­го механізму, регулювання коробки передач, гальмівної системи, механізму керування. Демонтаж і монтаж шин. Приготування паливної суміші.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка