Пт «Ломбард «Криниця та компанія» Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Примітки до Звіту про фінансовий стан (форма №1)Скачати 72.87 Kb.
Дата конвертації25.12.2017
Розмір72.87 Kb.
#36538
ПТ «Ломбард «Криниця та компанія»

Примітки до фінансової звітності за рік,

що закінчився 31 грудня 2013 року.
Примітки до Звіту про фінансовий стан (форма №1)

Дата переходу ПТ «Ломбард «Криниця та компанія» на МСФЗ 01.01.2013р.

Перша фінансова звітність товариства складається на 31 грудня 2013 року.

Порівняльна інформація подається в фінан­совій звітності станом на 31 грудня 2013 року.

Звітний період збігається з календарним роком , починається 1 січня і закінчується 31 грудня. Операційний цикл становить 12 місяців.

Функціональною валютою товариства є Українська гривня, яка є національною валю­тою України, найкращим чином відображає економічну сутність більшості операцій, що проводяться товариством, і пов'язаних з ними обставинами, впливаючи на її діяльність.

Українська гривня є також валютою пред­ставлення фінансової звітності за Міжнарод­ними стандартами фінансової звітності.

Всі дані фінансової звітності округлені з точ­ністю до цілих тисяч гривень.

З метою формування показників фінансової звітності товариства встановлено кордон суттєвості в розмірі 1,0 тис. грн.

Нематеріальні активи підприємства обліковуються та відображаються у фінансовій звітності згідно з МСБО 38 «Нематеріальні активи». Нематеріальними активами признаються контрольовані товариством немонетарні активи, які не мають матеріальної форми.

Згідно з МСБО 38 «Нематеріальні активи» в статті «Нематеріальні активи» наводиться собівартість або переоцінена вартість нематеріальних активів, за вирахуванням накопиченої амортизації. Строк корисного використання нематеріальних активів може бути або обмеженим, або невизначеним.Амортизація нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання розраховується прямолінійним методом протягом цього терміну таким чином:

- нематеріальні активи - від 2 до 10 років;

Період і метод нарахування амортизації для нематеріального активу з обмеженим строком корисного використання переглядаються, як мінімум, в кінці кожного звітного періоду. Зміна передбачуваного строку корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутніх економічних вигід, утілених в активі, відображається у фінансовій звітності як зміна періоду або методу нарахування амортизації, в залежності від ситуацій, і враховується як зміна облікових оцінок.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється на щомісячній основі. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються, а тестуються на знецінення щорічно або окремо, або на рівні підрозділів, що генерують грошові потоки. Строк корисного використання нематеріального активу з невизначеним терміном використання переглядається щорічно з метою визначення того, наскільки прийнятно продовжувати відносити даний актив в категорію активів з невизначеним строком корисного використання. Якщо це неприйнятно, зміна оцінки строку корисного використання з невизначеного на обмежений термін - здійснюється на перспективній основі.

Основні засоби підприємства обліковуються та відображаються у фінансовій звітності у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби». Основні засоби - це активи, що: використовуються підприємством для основної діяльності, або для адміністративних цілей; які передбачається використовувати протягом більше одного року; не передбачаються до перепродажу; здатні приносити економічні вигоди в майбутньому.

В статті «Основні засоби» згідно з МСБО 16 «Основні засоби» наводиться валова балансова вартість основних засобів (вартість основних засобів після вирахування суми накопиченої амортизації на початок і кінець звітного періоду. На 01.01.2012 р. валова балансова вартість становила 11 тис.грн., на 31.12.2012 р. складає 2 тис.грн., а на кінець звітного періоду складає 0 тис.грн. Накопичена амортизація на початок 2012 року складає 51 тис.грн., станом на 31.12.2012 р. - 60 тис.грн, на 31.12.2013 р. дорівнює 62 тис. грн.

Для цілей обліку та амортизації основні засоби класифікуються по групах основних засобів:  1. Будинки, споруди та передавальні пристрої;

  2. Машини та обладнання;

  3. Транспортні засоби;

  4. Інструменти, прилади, інвентар (меблі);

  5. Інші основні засоби;

  6. Малоцінні необоротні матеріальні активи

Придбані основні засоби зараховуються на баланс за первісною вартістю. На кінець 2013 року первісна вартість Основних засобів включає: машини та обладнання - первісна вартість – 55 тис.грн., знос – 41 тис.грн., та інструменти, прилади, інвентар (меблі) - первісна вартість – 7 тис.грн., знос – 21 тис.грн.

Основні засоби приймаються до обліку в момент переходу до підприємства права власності та відображаються на рахунку «Основні засоби до вводу в експлуатацію». При вводі в експлуатацію основні засоби переводяться на рахунок «Основні засоби». Основні засоби обліковуються по історичній вартості придбання, з урахуванням необхідних витрат по приведенню до стану придатного до використання.

Для нарахування амортизації об’єктів основних засобів використовується прямолінійний метод.

Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" і 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

З метою складання фінансової звітності фінансові інвестиції класифікуються за категоріями:

• призначені для торгівлі;

• утримувані до погашення;

• наявні для продажу;

• інвестиції в асоційовані компанії.

Інвестицій у Товариства не має.

Відповідно до МСФЗ 2 запаси— це активи, які:

а) утримуються з метою подальшого продажу під час звичайної діяльності (тобто товари);

б) перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу виготовлюваного продукту (тобто промислова продукція, а також роботи/послуги у стадії незавершеного і завершеного виробництва);

в) утримуються як сировина і матеріали, призначені для виробничого споживання з метою подальшого продажу виготовлюваного продукту або виконаних з їх допомогою/використанням робіт або наданих послуг (це запаси, що перебувають на складах до передачі їх у виробництво, сировина і матеріали).

При проведенні аналізу дебіторської заборгованості - не було виявлено заборгованості, кількість днів прострочення якої більше 365 днів. Тому не було сформовано резерв сумнівної дебіторської заборгованості.

Сума дебіторської заборгованості включає наступні статті:

- Інша поточна дебіторська заборгованість включає суми заборгованості за розрахунками за виданими кредитами по рахункам 371, 377 на 01.01.2012 р. 170 тис.грн., на 31.12.2012 року 162 тис.грн, та на кінець 2013 року – 155 тис. грн..

Для цілей бухгалтерського обліку до грошових коштів відносяться гроші у будь-якій формі: грошова готівка, поточні рахунки у банках. Фінансова звітність Товариства складається у національній валюті України - гривні, яка є функціональною валютою. Стаття «Грошові кошти та їх еквіваленти» включає суму грошових коштів в національній валюті в сумі: на 01.01.2012 р. - 51 тис.грн., на 31.12.2012 р. - 28 тис. грн., та на 31.12.2013 р. - 15 тис. грн., що включають у тому числі грошові кошти в касі: на 01.01.2012 р. - 38 тис. грн., на 31.12.2012 - 28 тис. грн., та 15 тис. грн. на 31.12.2013 р.

Витрати майбутніх періодів на 01.01.2012 р. становлять 113 тис.грн., на 31.12.2012 р. – 236 тис.грн., та на 31.12.2013 року - 265 тис.грн.. На кінець 2013 року склад витрат майбутніх періодів наступний: - оренда – 114 тис.грн., - охрана об’єктів – 38 тис.грн., - інформаційні послуги – 26 тис.грн., - обслуговування ОС та ЕККА 18 тис.грн., - послуги зв’язку – 7 тис.грн., - юридичні послуги – 62 тис.грн.

Інші оборотні активи на 01.01.2012 р., на 31.12.2012р. та на кінець 2013 року відсутні.

Розмір Статутного капіталу Товариства на 01.01.2012 р., 31.12.2012 та на 31.12.2013 р. не змінювався та становить 205 тис.грн. За статтею «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» на 01.01.2012 р. значиться 95 тис.грн., на 31.12.2012 р. – 106 тис.грн., на кінець 2013 року – 71 тис. грн.

Додатковий капітал на 01.01.2012 р., на 31.12.2012 та на 31.12.2013 р. складає 21 тис.грн., резервний капітал станом на відповідні дати становить 15 тис.грн.

Зобов'язання - це заборгованість підприємства, яка виникла в результаті минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що утворюють економічні вигоди. Зобов'язання відбиваються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності тільки тоді, коли: - його оцінка може бути достовірно визначена; - існує вірогідність зменшення економічних вигод в майбутньому в результаті його погашення.

Кредиторська заборгованість - це зобов'язання підприємства, до яких входять довгострокові та поточні зобов'язання, забезпечення та раніше непередбачені зобов'язання, що не враховуються.

При проведенні аналізу кредиторської заборгованості не було виявлено заборгованості, щодо якої існує ризик невиконання зобов’язань.

Поточні зобов’язання становлять:  • за товари, роботи, послуги: на 01.01.2012 р.- 4 тис.грн., на 31.12.2012 р. – 1 тис. грн., та на 31.12.2013 р. –0 тис. грн.,

  • з оплати праці: на 01.01.2012р. – 0 тис.грн., на 31.12.2012р. – 2 тис.грн. та на 31.12.2013р. – 0 тис.грн.,

  • поточна кредиторська заборгованість з учасниками: на 01.01.2012р. - 20 тис.грн, на 31.12.2012р. – 93 тис.грн., на 31.12.2013р. – 138 тис.грн.

Валюта балансу становить на 01.01.2012 р.- 345 тис.грн., на 31.12.2012 р. – 428 тис. грн., та на 31.12.2013 р. – 435 тис. грн.

Інших статей активів та зобов’язань, які є суттєвими, та підлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.

Директор Саваріна І.А.


Головний бухгалтер Молодча В.І.
Каталог: files -> builders
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
builders -> Титульний аркуш
builders -> Фінансова звітність згідно мсфз за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом зі Звітом незалежних аудиторів публічного акціонерного товариства
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Скачати 72.87 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка