Редакційна колегіяСторінка1/30
Дата конвертації05.11.2016
Розмір5.4 Mb.
#856
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Випуск 1
У


ДК 378

ББК 74.58

Н 34
Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова / Укл. П.В.Дмитренко, О.Л.Макаренко, — К.: НПУ, 2002. – 328 с.
У статтях розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень докторантів, аспірантів, викладачів навчальних закладів та співробітників наукових установ України, які працюють у галузі педагогічних наук.
Редакційна колегія:

Шкіль М.І. — академік АПН і АНВШ України (відповідальний редактор), доктор фізико-математичних наук, професор, ректор НПУ ім. М.П.Драгоманова;

Дмитренко П.В. — кандидат педагогічних наук, доцент (заступник головного редактора);

Шут М.І. — член-кореспондент АПН України, академік АН Вищої школи доктор фізико-математичних наук, професор (заступник головного редактора);

Бондар В.І. — академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Жалдак М.І. – академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Мороз О.Г. — академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Сергєєв О.В. – академік Міжнародної академії педагогічних наук, доктор педагогічних наук, професор;

Рекомендовано Вченою радою

НПУ ім. М.П.Драгоманова 29 березня 2001 р.

© Редакційна колегія, 2001

© Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова, 2001

Національний університет


імені Михайла Драгоманова –
науково-педагогічний центр держави

Модернізація сучасної системи освіти України спрямована на забезпечення її якості відповідно до новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики. Це зумовлено тим, що соціально-економічні перетворення в Україні, прискорення темпів державного розвитку піднесли значення освіти, посилили вимоги до рівня професіоналізму громадян.

Сьогодні всім стає зрозумілим, що саме освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Вона є найбільш масштабною і людиномісткою сферою українського суспільства, визначним чинником його політичної, соціально-економічної, культурної й наукової організації. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний і економічний потенціал народу, виховує патріота і громадянина України.

Головна мета освіти в Україні – створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України, формування поколінь, здатних навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства.

Головні завдання наукової організації вищих закладів освіти полягають у підвищенні якості та ефективності підготовки майбутніх спеціалістів.

Значною мірою інтелектуальний і духовний потенціал нації визначається розвитком університетської педагогічної освіти, розбудова якої повинна спиратися на науково-технічну творчість, обслуговування й збереження науки і наукових знань. Очевидно, що саме вища педагогічна освіта слугує науковим фундаментом практично у всіх сферах діяльності людини, поглиблює й удосконалює наукові знання, забезпечує освітню і просвітницьку місії на всіх рівнях. Незалежно від типу, всі навчальні заклади в інтелектуальному плані розвиваються, саме спираючись на вищу педагогічну освіту.

НПУ імені М.П.Драгоманова є провідним в системі вищої педагогічної освіти, тому саме від змісту якості його діяльності багато в чому залежить доля вищої педагогічної освіти України.

Основні напрями розвитку НПУ імені М.П. Драгоманова в найближчі роки випливають з виступу Президента України Леоніда Даниловича Кучми на ІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти та доповіді міністра освіти і науки академіка В.Г.Кременя, окреслених ними напрямів і тенденцій вдосконалення системи освіти в Україні. Усвідомлюючи відповідальність за вирішення поставлених завдань, оновлення змісту освіти, вдосконалення форм і методів навчання, колектив університету наполегливо спрямовує свою діяльність на перетворення вищого навчального закладу в сучасний науково-педагогічний центр в Україні. Саме для реалізації цієї головної мети ректоратом розроблена і схвалена Міністерством освіти і науки України “Програма подальшого розвитку НПУ імені М.П.Драгоманова”.

Досить вагомим є внесок університету у справу підготовки науково-педагогічних кадрів як для середньої, так і вищої освіти України. Сучасний науковий потенціал використовується, як і в попередні роки, для вдосконалення змісту освіти, форм, методів і засобів навчання, розвитку системи неперервної освіти. Постійна увага приділяється забезпеченню економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, розвитку шкільної освіти, розробці і запровадженню освітніх інновацій, інформаційних технологій, інтеграції освіти і науки України і міжнародний освітній простір.

У 2001 році в університеті продовжувалися розробки наукової тематики, що фінансується з держбюджету Міністерством освіти і науки України. До тематичного плану були включені 18 тем, в т.ч. 9 фундаментальних і 9 прикладних, загальним річним обсягом фінансування 330741 грн. Технічні завдання і календарні плани на 2001 рік з усіх тем в цілому виконані. За результатами досліджень з держбюджетної тематики підготовлено 4 докторських і 22 кандидатських дисертацій, з яких 6 кандидатських захищено, 7 монографій, 5 підручників, 29 посібників, 112 статей, проведено 2 конференції, зроблено 101 доповідь на різного рівня конференціях, захищено 67 дипломних робіт.

Крім того, у 2001 році в університеті розроблялися 270 ініціативних наукових тем, серед них колективних – 41. Підготовлено і видано 1664 найменування друкованої продукції загальним обсягом 2925,04 друкованих аркушів.

Сьогодні в університеті, який визначено базовим із розробки державних стандартів вищої педагогічної освіти, що визначають стратегію в організації підготовки фахівців працюють авторитетні наукові школи, які відомі значними здобутками в різних напрямах педагогічної освіти. Колектив провідних науковців університету працює над розробкою Освітнього стандарту НПУ імені М.П.Драгоманова, який має стати концентрованим виразом освітньої політики та діяльності нашого закладу.

Нині в університеті розроблені навчальні плани нового покоління для підготовки педагогічних працівників за ступеневою системою. Але вони потребують ще удосконалення за змістом, формою та методами професійно-педагогічної та науково предметної підготовки майбутніх вчителів. Навчальні програми дисциплін повинні стати наступним елементом сучасної моделі спеціаліста, як складової частини Освітнього стандарту.

На базі університету у 2001 році спільно з Міністерством освіти і науки України проведено 5 наукових конференцій та 4 науково-практичних семінари. Крім того, було проведено 9 позапланових наукових і науково-практичних заходів в т.ч. ІІ Український математичний конгрес імені Остроградського.

Викладачі університету брали активну участь у різного рівня конференціях, симпозіумах, конгресах, наукових читаннях – це більше 90 заходів, що проводилися в Україні та за її межами.

Аналізуючи якісний склад науково-педагогічного складу наголошу, що станом на 31 грудня 2001 р. в НПУ імені М.П.Драгоманова нараховувалося 801 штатний викладач, в т.ч. 71 доктор наук, професор і 337 кандидатів наук, доцентів. Серед них 18 осіб – дійсні члени і


члени-кореспонденти різних академій. Разом з тим до навчально-методичної і науково-дослідної роботи в університеті були залучені 31 доктор наук, професор і 70 кандидатів наук, доцентів за сумісництвом провідних наукових установ України.

Ректорат приділяв і приділяє необхідну увагу підвищенню кваліфікації професорсько-викладацького складу. У звітному році захищено нашими викладачами 4 докторські (Шпак О.Т., Арзютов Г.М., Донченко Т.К., Плиска О.І.) та 13 кандидатських дисертацій, отримано 5 деклараційних патентів на винахід (4 – кафедра хімії, 1 – кафедра трудового навчання), отримали державні нагороди: золоті медалі “За досягнення в освіті”, медаль М.В.Остроградського – М.І. Шкіль; Премія імені академіка М.Вернадського (Фонд інтелектуальної співпраці “Україна ХХІ століття”) – Бондар В.І.; Державна премія імені Т.Шевченка за 15-ти томне видання “Україна крізь віки” – В.М.Даниленко

Приємно відзначити, що сьогодні ми маємо певні здобутки з розвитку науково-дослідної і творчої роботи студентської молоді. В минулому році в університеті працювали 63 наукові студентські гуртків і 234 проблемні групи, до роботи в яких було залучено 1852 студенти.

Протягом року студенти НПУ імені М.П.Драгоманова брали участь у багатьох конференціях, конкурсах та олімпіадах. Зокрема, 36 студентів-переможців першого туру Всеукраїнської олімпіади брали участь у ІІ турі 13-ти олімпіад із спеціальностей та 4-ох предметних олімпіадах і посіли 10 призових місць: 3 – перших, 4 – других, 3 – третіх. За минулий 2001 рік студенти університету мають більше 100 друкованих праць.

Світовий досвід показує, що більшість викладачів вищих закладів освіти одночасно є і науковцями, однак ефективність їхньої наукової діяльності залежить від замовлень на проведення наукових досліджень, інших зовнішніх факторів. На етапі економічного спаду середини 90-х років відбувся істотний відтік фінансів замовників від вищих навчальних закладів. Скорочення фінансування та співробітництва науково-дослідних інститутів з ВНЗ відбилося на ефективності наукової діяльності останніх, студенти позбавлялися можливості відкритого спілкування з видатними вченими і практиками, тематика наукових досліджень звузилась і диктувалася виключно вимогами ринку.

Нормальній діяльності закладів вищої освіти в нашій державі, а також в інших країнах з перехідною формою економіки перешкоджають значні труднощі. Починаючи з недосконалості законодавства щодо вищої освіти, недостатньої уваги до неї та її фінансування. У ВНЗ спостерігається надмірна навчально-педагогічна переобтяженість викладачів, відсутня необхідна сучасна база, новітні підручники і посібники. Наявними залишаються труднощі з доступом до нових інформаційних технологій, залишається необхідний пошук додаткового заробітку викладачами і студентами тощо.

Безумовно позитивним є те, що особливо в останні роки університет розвиває плідне наукове та навчально-методичне співробітництво з провідними вищими навчальними закладами і науковими установами США, Швеції, Франції, Польщі, Канади, Словаччини, Німеччини, Болгарії, Китаю, Росії, Білорусії, Казахстану та інших зарубіжних країн. Саме в останні роки університет активізував співпрацю із зарубіжними науковими асоціаціями і фондами, що дає можливість перетворити його в центр міжнародного науково-педагогічного співробітництва в галузі вищої педагогічної освіти. Міжнародна співпраця з ВНЗ економічно розвинутих країн повинна слугувати подоланню труднощів перехідного періоду, виробленню сучасної національної моделі вищої педагогічної освіти:

Загальновизнано на рівні держави, що НПУ імені М.П.Драгоманова – це потужний ВНЗ, в якому приділяється велике значення розвитку наукових досліджень, але на першому місці все ж залишається навчальний процес і виховна робота. Для студента створені комфортні сучасні умови для навчання (з широким доступом до світових інформаційних мереж), побуту і відпочинку. В навчальному процесі беруть участь відомі професори, вчені, державні політики і суспільні діячі. Студентське життя оточене індивідуальною увагою великого числа викладачів-консультантів, наставників, психологів. Студенти мають всі можливості одержувати якісну освіту і світське виховання.

НПУ імені М.П.Драгоманова повинен стати визнаним елітним вищим навчальним закладом держави в розумінні виховання духовної еліти української нації.

Уваги заслуговує ще одна тенденція світового розвитку – інтернаціоналізація вищої освіти, яка пов’язана з відкритістю багатьох провідних ВНЗ світу для навчання громадян із будь-яких країн. Для чого відкриваються свої філії і відділення в багатьох країнах, пропонуються свої навчальні програми і спеціальності. Все інтенсивнішим стає двостроковий обмін студентами, викладачами і вченими. Відбувається взаємозбагачення новітніми науковими досягненнями, підвищення рівня навчання та науково-дослідної діяльності, поглиблення взаєморозуміння і зміцнення дружніх і добросусідських відносин.

Вища освіта нині розвивається в умовах інформаційно-комп’ютерної революції, проникненням новітніх технологій у всі сфери діяльності людини. Це є результатом експоненціального росту науково-технічних знань, плідного співробітництва вчених і дослідників із виробничниками та практиками.

Переважна кількість нових технологій виникла завдяки фундаментальним дослідженням провідних університетів. Однак не усі ВНЗ у світі можуть використовувати ці результати внаслідок відсутності необхідної матеріально-технічної бази, сучасного обладнання, можливості використання прогресивних інноваційних технологій. В нашому випадку це пов’язано як із фінансовими проблемами, так і з недооцінкою потенціальних можливостей університету.

Нові ж інформаційно-комунікативні технології відкривають нечувані можливості для розв’язання багатьох проблем вищої освіти. Провідні вищі навчальні заклади вкладають все більше фінансових коштів на мультимедійне обладнання аудиторних фондів, використовують новітню комп’ютерну техніку і можливості мережі INTERNET, застосовують модульний принцип побудови навчальних планів і програм, організовують дистанційні і віртуальні форми навчання.

Майбутнє науковців університету – це концентрація зусиль на усунення наявних недоліків у як навчально-виховній так і науково-дослідній роботі, проведення комплексних досліджень з широкого кола проблем освіти, що в цілому сприяло б підвищенню авторитету закладу в Україні та за її межами.

Авторитет університету, його потенціал, підвищення ролі вчителя, педагога в суспільстві закономірно втілиться в піднесенні загального рівня знань молодого покоління – достатньо захищеного в майбутньому, мобільного на ринку праці та духовно збагаченого і гідного наслідування.

Шкіль М.І.,
ректор НПУ імені М.П. Драгоманова,
академік АПН та АНАШ України, професор

Акулов Г.В.

Узагальнення і композиції в одному класі


геометричних задач

Здійснюючи порівняльний аналіз змісту умов і структур розв’язків задач шкільної алгебри і геометрії за середнім рівнем логіко-понятійної ємності, певна перевага з фундаментальних причин залишається за геометричними задачами.

Однією з таких причин є поєднання в геометрії просторових і аналітичних уявлень про системи абстрактних об’єктів, які виступають універсальними моделями для вивчення і описання цілком конкретних явищ і закономірностей. Алгебраїчні і функціональні якості як правило в тій чи інший формі обов’язково супроводжують геометричні дослідження, розширюючи тим самим загальний склад елементів теоретичного змісту, якими ці дослідження оперують і на які спираються.

Вміння не лише розв’язувати, але й систематизувати і узагальнювати задачі за однією з обраних ознак значно підвищує загальний математичний рівень учня. Геометричні вправи в цьому напрямку є особливо корисним .

Для побудови відповідного класу нетривіальних задач, в якому міститься природне узагальнення з можливістю подання побудованого класу у вигляді однієї задачі потрібен певний методичний досвід, аналіз і пошук.

Кожна з подібних побудов як правило розрахована на розгляд в класах з поглибленим вивченням математики, в курсах факультативних занять, в роботі математичних гуртків. Такі розробки безумовно корисні і при підготовці до математичних олімпіад різних рівнів.

Розглянемо приклад класу планіметричних задач з поділами сторін трикутників і чотирикутників та дослідженням співвідношень між площами початкових і утворених фігур.

Задача 1. Сторони трикутника АВС послідовно поділена на 3 рівні частини. Перші, наступні за вершинами точки поділу кожної з сторін утворюють MNP. Знайти відношення площ трикутників MNP і АВС (мал. 1).


Розв’язання. (1 спосіб)

Позначимо S АВС=S.

Проведемо додатково KNAC. Тоді оскільки KBN подібний АВС з коефіцієнтом подібності 2/3, то SKBN =
= (4/9) S АВС=(4/9) S. Трикутники NKM і MNB рівновеликі, тому MNB=0.5 SKBN=(2/9) S. Міркуючи подібним чином одержимо, що SMPC=SMPA=(2/9) S. Тоді площа трикутника PMN матиме вигляд SPMN=SABC-3SMBN=S-(6/9)S=(1/3)S. Таким чином шукане відношення SPMN: SABC=1/3.

2 спосіб. Підійдемо до визначення площі SMBN інакше, а саме за формулою SMBN=0.5MB*BN*sin. Враховуючи, що MB=(1/3)АВ і BN=(2/3)BC одержимо


Подібним чином


Каталог: full txt
full txt -> Ю. Л. Афанасьєв (Київський національний університет культури і мистецтв)
full txt -> Геріатрична допомога населенню україни віра Чайковська
full txt -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут української філології Інформаційний простір України Словник-довідник законодавчих термінів і понять Довідково-навчальне видання Київ
full txt -> Шейко В. М., Богуцький Ю. П. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації друга половина XIX
full txt -> Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи
full txt -> Становлення, розвиток
full txt -> Історія виникнення етикету
full txt -> Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект
full txt -> Сучасного вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка