Реферат 6 Зміст 6 Вступ 6Скачати 171.63 Kb.
Дата конвертації22.11.2016
Розмір171.63 Kb.
ТипРеферат
Зміст

С.

 1. Загальні положення

4

 1. Зміст та обсяг проекту

4

 1. Зміст реферату та розділів пояснювальної записки

6

 1. Реферат

6

 1. Зміст

6

 1. Вступ

6

 1. Обгрунтування способу виробництва

6

 1. Характеристика готової продукції або параметри улаштування та принцип дії виробу

7

 1. Вимоги до сировини, матеріалів та напівфабрикатів

7

 1. Опис технологічного процесу

7

 1. Характеристики застосованого обладнання

8

 1. Автоматизація та механізація виробництва

9

 1. Аналітичний контроль технологічного процесу

9

 1. Розрахунок матеріального балансу

10

 1. Відходи виробництва, шляхи їх використання та переробки

10

 1. Розрахунок основного апарату

10

 1. Розрахунок кількості обладнання

11

 1. Розрахунок енерговитрат і води на технологічні вимоги

11

 1. Оформлення проекту

12

 1. Вимоги до оформлення пояснювальної записки

12

 1. Вимоги до оформлення графічної частини

13

Список використаної літератури

15

Додаток А Форма титульного аркуша пояснювальної записки

16

Додаток Б Штамп основного напису текстових і графічних документів

17

1 Загальні положення

Метою комплексного курсового проекту є закріплення та систематизація знань студентів, які були отримані при вивченні загально-технічних та спеціальних предметів, розвиток навиків самостійної роботи та вміння практичного застосування наданих їм теоретичних знань при вирішенні питань виробничо-технічного характеру.

Тематика комплексних курсових проектів надається викладачами спеціальних дисциплін, які проводить керівництво курсовим проектуванням. Тема курсового проекту затверджується на засіданні випускної кафедри.

На основі затверджених тем керівниками комплексних курсових проектів розробляється завдання. З метою приближення курсового проектування до реальних умов виробництва завдання доцільно пов’язати з роботою студентів на виробничій практиці, а для осіб, які навчаються без відриву від виробництва – з їх роботою на виробництві.

Завдання на курсове проектування повинно бути індивідуальним та різноманітним за змістом, але однаковим за рівнем складності.

Завдання видається на бланку належної форми.2 Зміст та обсяг проекту

Комплексний курсовий проект складається з пояснювальної записки та графічної частини.Пояснювальна записка має таку структуру:

 • титульний аркуш (див. додаток А);

 • відомість проекту;

 • завдання на проектування;

 • реферат;

 • зміст із вказівкою розділів, підрозділів та сторінок;

 • основний текст, що складається з перерахованих у “змісті”розділів;

 • список літератури;

 • додаток (у разі потреби);

До основного тексту пояснювальної записки повинні бути включені такі розділи:

 • вступ;

 • обґрунтування способу виробництва;

 • характеристика готового продукту або характеристика, устрій та принцип дії виробу;

 • вимоги до сировини, матеріалів та півфабрикатів;

 • опис технологічного процесу;

 • характеристика застосованого обладнання;

 • механізація та автоматизація виробництва;

 • аналітичний контроль технологічного процесу;

 • відходи виробництва, шляхи їх використання та переробки;

 • розрахунок матеріального балансу;

 • розрахунок основного апарату;

 • розрахунок кількості обладнання на фазі;

 • розрахунок енерговитрат та води на одну тонну продукції.

При погодженні з керівником проекту окремі розділи можуть бути включені або введені додатково.

Текст пояснювальної записки повинен бути набраним на персональному комп’ютері. Обсяг пояснювальної записки 30-40 аркушів. Як випадок допускається рукописний текст. У цьому разі обсяг пояснювальної записки 40-50 аркушів.

До обсягу пояснювальної записки не зараховуються додатки (схеми, графіки та т.п.).

Графічна частина проекту включає:


 • технологічну схему розробленої фази, сумісно зі схемою автоматизації (1-2 листа формату А1);

 • креслення загального виду основного апарату, куди повинно увійти креслення його вузлів, розрізів, перетинів (1-2 листа);

 • креслення виробу, що випускається (у разі потреби) (1 лист);

Сумісний обсяг графічної частини комплексного курсового проекту повинен бути 2-5 листів формату А1.

3 Зміст реферату та розділів пояснювальної записки
3.1 Реферат

Реферат повинен містити: • відомості про обсяг записки, кількості ілюстрацій, таблиць, використаних джерел та додатків;

 • текст реферату, в якому повинно бути відображено основний зміст проекту;

 • перелік ключових слів.

Обсяг реферату не повинен перевищувати одну сторінку.
3.2 Зміст

У змісті перелічуються номери та заголовки всіх розділів та підрозділів із вказанням номерів сторінок, на яких розміщені ці заголовки.


3.3 Вступ

Кожний курсовий проект повинен мати коротку вступну частину, в якій надається характеристика галузі та перспектива її розвитку; значення вироблювальної продукції, область її призначення, а також показується актуальність розроблювального проекту.


3.4 Обгрунтування способу виробництва

Цей розділ містить коротку характеристику та критичну оцінку відомих способів виробництва, а також техніко-економічне обґрунтування обраного способу виробництва та устаткування. У цьому розділі надається сутність запроваджених до технології новин та особливостей з коротким, але чітким обґрунтуванням їх доцільності поліпшення процесу, підвищення продуктивності праці, підвищення якості продукції, зменшення витрат сировини, енергії, поліпшення умов праці, дотримання поточності виробництва.

Для обґрунтування вибору способу виробництва і введених змін проектант повинен використовувати дані виробництва, дослідних та лабораторних установок, літературні дані.
3.5 Характеристика готової продукції або параметри, улаштування та принцип дії виробу

Дається опис фізичних, хімічних та інших властивостей вироблювальної продукції. Технічні вимоги за стандартом, технічними умовами (ТУ), які зводяться до таблиці. Якщо виготовляється виріб, то дається опис його конструкції та принцип дії, приводяться параметри (у разі необхідності зводяться до таблиці).


3.6 Вимоги до сировини, матеріалів та півфабрикатів

Приводяться назва та призначення усіх компонентів, які входять до складу готової продукції; фізичні та хімічні властивості; вимоги за стандартом, ТУ.

Наводиться перелік допоміжних матеріалів із вказанням номера діючого стандарту, ТУ та їх характеристики.
3.7 Опис технологічного процесу

Із початку розділу розглядаються хімічні, фізико-хімічні основи технологічного процесу. Проводиться аналіз дії окремих факторів (температури, тиску, часу і т.п.) на протікання процесу, в разі порушення режиму.

Опис технологічного процесу проектуючого виробництва (фази) починається з перечислення його основних операцій. Потім згідно технологічної схеми дається короткий опис кожної операції за ходом технологічного потоку до пакування та транспортування готової продукції на склад, зв’язавши все це з установкою обладнання.

Необхідно вказати параметри режимів операцій (температури, тиску, вакуум та ін.), в якому апараті проходить цикл технологічного процесу, як проходить передача продукту з операції на операцію та т.п. Коротко дається опис принципів роботи основного обладнання. Необхідно зважати, що розроблювальний технологічний процес та обладнання повинні забезпечувати безпечну роботу та ефективні економічні та якісні показники. Також необхідно вказати, на яких технологічних операціях та з якої причини може бути брак або зниження якості продукції, переросхід сировини та енергетичних ресурсів. Визначається спосіб виправлення виробленого браку, попередження перевитрат сировини та енергетичних ресурсів. Передбачаються міри з попередження браку та випуску високоякісної продукції.

Визначається порядок роботи на проектованому виробництві (фазі). Також дається опис підготовки обладнання (основного апарату) до роботи; його пуск та зупинку при нормальних умовах та в разі аварійної ситуації; підтримання заданих параметрів; відбір зразка для аналізу; разгрузка обладнання від продукту після зупинки та чистка його від забруднення.
3.8 Характеристики застосованого обладнання

У цьому розділі наводяться основні характеристики обладнання, що застосоване у розроблювальному технологічному процесі (розміри, матеріал, перемішуючі пристрої, обігрів, охолодження, герметизація, застережні пристрої та ін.).Характеристики наводяться у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1 – Характеристики технологічного обладнання

Найменування

Призначення

Коротка

характеристикаПримітки3.9 Автоматизація та механізація виробництва

Автоматизація та механізація виробництва забезпечує безпеку проведення процесу, знижує працевтрати, якісні та економічні показники, зменшує витрати сировини, енергії.

У проекті повинна бути розглянута та описана ступінь автоматизації механізації процесу, вказаний вид процесу (періодичний, полунепреривний, непреривний). При наявності ручної праці, її повинно зменшити шляхом упровадження механізмів, які полегшать ручну працю.

У цьому розділі вирішуються питання автоматизації технологічними процесами, розробки контролю технологічних параметрів, застосування різних блокувань, дистанційного управління та ін.

Схема автоматизації відображається кресленням на одному аркуші зі схемою технологічного процесу.

У пояснювальній записці наводяться дані з автоматичного контролю та регулювання технологічного процесу у вигляді таблиці 2.

Таблиця 2 – Дані з автоматичного контролю та регулювання технологічного процесу

Номер позиціі за схе-мою

Вимі-рююча

вели-чинаВимі-рююче

сере-дови-щеХарак-терис-тика

середо-вищаМісце вста-новлення прибо-ру

Назва та

харак-терис-тика

прибо-ру


Тип

при-бору
3.10 Аналітичний контроль технологічного процесу

У цьому розділі описуються організація та методи аналітичного контролю, наприклад, контроль якості сировини, напівпродуктів та готової продукції. При цьому робиться зведена відомість у вигляді таблиці 3.


Таблиця 3 – Дані аналітичного контролю технологічного процесу

Точка відбору

проб


Показники, що контролюються

Частота контролю

Норми

Методи аналізу

3.11 Розрахунок матеріального балансу

Проводяться розрахунки матеріального балансу в цілях визначення потреби у сировині та матеріалах, кількості відходів та втрат. На основі матеріального балансу визначаються витратні коефіцієнти сировини, основних та допоміжних матеріалів на одиницю готової продукції.

Результати розрахунків можуть бути подані у вигляді таблиці.
3.12 Відходи виробництва, шляхи їх використання та переробки

При розробці даного питання в проекті визначаються відходи виробництва та розробляються можливі варіанти, способи їх переробки і використання.


3.13 Розрахунок основного апарату

Метою технологічного розрахунку основного апарату виробництва (фази), що проектується, є находження його розмірів (об’єму, висоти, діаметра, діаметрів штуцерів та ін.), необхідних для розробки креслень загального виду та вузлів апарату.

При виконанні розрахунку також визначаються технічні характеристики апарату (витрати теплоносія, гідравлічний опір т.п.). У завданні на проект повинні бути вихідні дані для такого розрахунку. У випадку відсутності можливості проведення такого розрахунку при погодженні з керівником проекту, використовуються заводські дані.


3.14 Розрахунок кількості обладнання

Розрахунок кількості обладнання виконується на виробничій дільниці або окремій будівлі на основі розробленої технологічної схеми. Його починають з визначення кількості обладнання на основній фазі (операції), яка визначає продуктивність усього обладнання технологічного потоку.


3.15.Розрахунок енерговитрат і води

на технологічні вимоги

Розрахунок енерговитрат включає визначення витрати пари, електроенергії, стислого повітря (при необхідності) і води, необхідних для випуску 1т готової продукції.

Необхідна при розрахунку витрати пари кількість тепла визначається з теплового балансу або других теплових розрахунків.

Витрати електроенергії на технологічні потреби визначаються, виходячи зі споживчої потужності при проведенні процесу та часу роботи електродвигуна.

Коли потреби потужності невідомі, вона визначається з встановленої потужності та коефіцієнту завантаження.

Витрати води визначаються на основі режимів технологічного процесу. Це, по-перше, вода, яка використовується на створення потрібної концентрації продукту, промивання ліній, транспортування продукту, охолодження середовищ у апаратах та ін.

Якщо витрати води у апараті пов’язані з кількома операціями технологічного процесу, то визначаються витрати для кожного апарату, потім сумарна. Одержаний результат перераховується на 1т готової продукції.

Визначення витрат пари, електроенергії, стислого повітря та води може проводитися за заводськими даними.


4.Оформлення проекту

4.1 Вимоги до оформлення пояснювальної записки

Пояснювальна записка набирається на персональному комп’ютері з одного боку аркуша формату А4 (розмір 297х210) відповідно до ГОСТ 2.105-95. У випадку рукописного тексту пояснювальна записка пишеться чорнилом синього або чорного кольору, чітким та розбірливим почерком. Аркуші пояснювальної записки за винятком титульного аркуша, завдання на проектування і реферату повинні мати рамку та поля від рамки до краю аркуша шириною 20 мм з лівої і 5 мм з правої сторони, знизу та зверху. Титульний аркуш повинен мати основний напис за формою 2, а наступні за формою 2а відповідно ГОСТ 2.104-95 (Додаток Б).

Кожний розділ пояснювальної записки рекомендується починати з нового аркуша. Розділи повинні бути пронумеровані та мати назву. Назву розділу записують крупнішим шрифтом і не підкреслюють. Підрозділ нумерується цифрою подвійного значення: спочатку номер розділу, потім номер підрозділу. Після номеру підрозділу крапку не ставлять, наприклад 1.1, 1.2, 1.3, і т.д. Пропуски між підрозділами не допускаються.

Всі наведені в курсовій роботі ілюстрації, розрахункові схеми, ескізи, рисунки повинні мати нумерацію та назву. Наприклад: Рисунок 2, - Схема визначення швидкості детонації. Назва розміщається після пояснювальних даних.

Таблиці також нумеруються і повинні мати заголовок, який розміщується ліворуч над таблицею. Наприклад: Таблиця 3, - Фізико-хімічні властивості компонентів.

Всі розрахункові вирази подаються спочатку у вигляді алгебраїчних формул, в які потім підставляються чисельні значення величин. Якщо розрахункова формула зустрічається вперше, то дається пояснення до джерела, звідки вона узята, а потім дається розшифрування вхідних у формулу буквених знаків.

Пряме перенесення до пояснювальної записки матеріалу з підручників і технічної літератури не можливе.

У тексті посилання на літературу розміщуються у квадратних дужках, наприклад:[4] або [4,12] (з зазначенням номера сторінки).

До списку літератури включають усі літературні джерела, на які зроблені посилання. Вказується прізвище, ініціали авторів, повна назва джерела, місто видання, видавництво, а також рік видання і кількість сторінок. Наприклад: Горст А.Г.Пороха и взрывчастые вещества. - М.: Машиностроение, 1972-208с.

Додатки до пояснювальної записки оформляються на останніх аркушах як продовження курсового проекту. Кожний додаток починається з нового аркуша, зверху якого вказується слово”Додаток”. Якщо до пояснювальної записки додаються два або більше додатків, то вони позначаються великими літерами алфавіту, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, ”Додаток А”, „Додаток Б” і т.п. Усім додаткам повинні бути присвоєні тематичні заголовки.

Якщо у додатках є рисунки, таблиці та формули, то вони нумеруються арабськими цифрами в межах кожного додатка, з вказанням позначення додатку, наприклад, рисунок А.3, таблиця Б.2.

Нумерація аркушів пояснювальної записки повинна бути наскрізною. Номер аркуша проставляють у графі основного напису арабськими цифрами. На титульному аркуші, завданні на проектування, та реферату номер не ставлять, але враховують. На подальших аркушах пояснювальної записки розміщують текст розділів курсового проекту. Розділи проекту розміщують у приведеній вище послідовності. Якщо рисунок або таблиця виконані на аркушах більшого розміру, ніж А4, то це вважається як один аркуш. Додаток і список літератури включають у наскрізну нумерацію.


4.2 Вимоги до оформлення графічної частини

Графічна частина комплексного курсового проекту виконується олівцем або при використанні персонального комп’ютера за допомогою плотера, на креслярському папері формату А1 згідно з вимогами стандартів ЕСКД.

Зовнішня рамка, яка розмежовує формат аркуша, проводиться суцільною тонкою лінією. Внутрішня рамка проводиться суцільною лінією товщиною 0,6-1,4 мм на відстані 20 мм від лівого краю зовнішньої рамки і на відстані 5 мм від трьох інших країв.

У правому нижньому куті внутрішньої рамки розміщується штамп з основним написом (див. додаток Б).

При виконані креслень необхідно брати масштаби зменшення 1:2;1:2.5;1:4;1:5;1:10;1:20; 1:20;1:50; та збільшення 2:1;2.5:1;4:1;5:1;10:1 і т.п.

Креслення загального виду повинно мати зображення апарату (машини) з його видами, розрізами, перетинами, а також текстову частину і надписи, які необхідні для поняття його конструкції. Можуть бути виконані додаткові креслення на різні вузли апарату, на додаткове обладнання та ін., якщо це необхідно, для глибинної розробки теми проекту.

На кресленні загального виду наводяться також технічні характеристики апарату, таблиця штуцерів, яку розміщують справа від зображення апарату. Специфікація наводиться на окремих листах, які розміщуються у кінці пояснювальної записки після додатків. Докладно вимоги до креслень загального виду наводяться у ГОСТ 2.118-73; ГОСТ 2.119-73; ГОСТ 2.120-73.

Схема технологічного процесу оформлюється згідно ГОСТ 2.701-76. Формат аркушів схеми А1.

Виконується схема без масштабу, але обов’язково з дотриманням співрозмірності апарату.

Апарати у схемі відображаються контуром без штриховки, розфарбування. Направлення матеріальних потоків вказується стрілками на лініях зв’язку у вигляді рівнобічного трикутника зі стороною 5мм. Інші потоки можуть бути визначені стрілками менших розмірів. Допускається виконувати одну схему на декількох аркушах, обривати лінії зв’язку, які переходять на другий аркуш. Поряд з обривом лінії зв’язку потрібно вказати номер лінії зв’язку та у круглих дужках, номер аркуша, на який переходить лінія зв’язку.

Специфікацію схеми технологічного процесу розміщують на основному аркуші над штампом.

Розроблена у проекті функціональна схема автоматизації креслиться на одному аркуші зі схемою технологічного процесу. Схема автоматизації виконується згідно з вимогами стандартів ЕСКД. [4]Список використаної літератури


 1. Література за спеціальністю (за вказівкою керівника проекту).

 2. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию/ Под ред. Ю.И.Дытнерского. - М.: Химия,1991.

 3. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Справочник-Львов: Машиностроение,1970.

 4. Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие. М.: Энергоатомиздат, 1990.

 5. Справочник химика /Под ред. Б.И.Никольского. 2-е изд.-М.:-Львов: Химия, 1964.

 6. Методические указания по оформлению текстовых документов (курсовых и дипломных проектов) / Составитель Ю.В.Хмельницкий. – Сумы: Из – во СумГУ, 1997. – 42с.

 7. Регламенти технологічних процесів.

Додаток А

(обов’язковий)

Форма титульного аркуша пояснювальної записки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ

СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедра хімічної технології високомолекулярних сполук


Пояснювальна записка

до комплексного курсового проекту

зі спеціальності 7.091605

“Хімічна технологія високомолекулярних сполук”


Тема проекту: _______________________________________________________
_______________________________________________________
Шифр_____________________________

Виконав студент ________________________


Група ________________________
Керівник проекту ________________________

Шостка 200_


Додаток Б

(довідковий)Штамп основного напису текстових і графічний документів

Каталог: library -> docs -> rio -> 2009
2009 -> Методичні вказівки до опрацювання навчального матеріалу Вивчення дисципліни «Соціальна екологія»
2009 -> Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу
2009 -> В. Б. Юскаєв слов’янські вірування
2009 -> 4 Методичні рекомендації до вивчення тем курсу Тема 1 Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державності
2009 -> Методичні вказівки щодо державної атестації студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»

Скачати 171.63 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка