Реферат актуальність теми. Метод моделювання за допомогою клітинних автоматівСкачати 76.03 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір76.03 Kb.
ТипРеферат
РЕФЕРАТ

Актуальність теми. Метод моделювання за допомогою клітинних автоматів відомий більшості під назвою гри "Життя". Проте, в більш складних програмних реалізаціях це потужний метод чисельного моделювання та обробки інформації (включаючи передові графічні фільтри і розпізнавання образів). З точки зору моделювання, метод, до того ж, досить універсальний. В рамках магістерської дисертації пропонується вдосконалити розширений клітинний автомат для зручного та гнучкого програмування взаємодії. Також слід використовувати створену гру Pacman для впровадження вдосконаленого клітинного автомату.

Об’єктом дослідження є клітинні автомати та її модифікування.

Предметом дослідження є гра Pacman, на основі якої буде проводитись використання модифікованого клітинного автомату.

Мета і задачі роботи: спрощення реалізації ігор з переважаючими локальними взаємодіями. Пропонується підхід і інструментальний засіб для автоматичної генерації програмного коду за описом поведінки ігрових об'єктів. Вводиться поняття клітинного автомата з розподіленою функцією переходів, модель якого значно полегшує процес формалізації логіки гри. Пропонується мову формалізації логіки гри, за допомогою якого можна описувати поведінку ігрової системи в рамках моделі розширеного клітинного автомата або клітинного автомата з розподіленої функцією переходів.

Методи дослідження. В роботі використовувались методи математичного та програмного моделювання.

Наукова новизна роботи полягає у наступному: модифікування клітинного автомату способом додавання до нього розподіленої функції переходів, що зробить його більш прийнятним та комфортним для розробки ігор. Результати роботи повинні показати результат у зменшенні навантаження на оперативну пам’ять та процесор, а також зменшення об’єму даних, які зберігаються.

Практична цінність отриманих результатів роботи дають зменшення навантаження на оперативну пам’ять та процесор, а також зменшення об’єму даних, які зберігаються.

Апробація роботи. Основні положення і результати роботи обговорювались на:

  • IX науковій конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг» ПМК-2017 (Київ, 19-21 квітня 2017 р.).

  • 18-та міжнародна конференція SAIT 2017(Київ, 22-25 травня 2017 р.)

  • 17-та міжнародна конференція SAIT 2016(Київ, 30 травня- 2 червня 2016 р.)

Публікації: Результати роботи опубліковано в 4 наукових працях, з яких 4 – тези доповідей.

Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновку та додатків.

У вступі розглянуто загальну характеристику роботи, виконано оцінку сучасного стану проблеми, обґрунтовано актуальність напрямку досліджень, сформульовано цілі та завдання досліджень, розкрито наукову новизну отриманих результатів та практичну цінність роботи.

У першому розділі зроблено опис предметної області досліджень та обґрунтування теми магістерської дисертації. Проведена формалізація поведінки клітинного автомату, наведено синтаксис опису умов та дій і визначені правила переходів. Також приведено синтаксис файлу опусу клітинного автомату у формі БНФ.

У другому розділі представлений клітинний автомат з розподіленою функцією переходів та його властивості. Наведено перетворення клітинних автоматів. Також наведено похідні дані для клітинного автомату з розподіленою функцією переходів та проведена верифікація розподіленої функції переходів.

У третьому розділі описується побудова перетворювача та генератора коду, постановка задачі та вибір засобів реалізації. Описується приклад роботи перетворювача коду та генератора коду і реалізація спрощеного варіанту гри Pacman.

У висновку зазначаються результати роботи та аналіз проведених досліджень. Також запропоновано методи покращення розробленого рішення та рекомендації щодо подальших досліджень.

У додатках подано лістинги програм, копії публікацій.

Ключові слова: Клітинний автомат, розширений клітинний автомат, перетворювач коду, генератор коду, Pacman.

РЕФЕРАТ

Актуальность темы. Метод моделирования с помощью клеточных автоматов известен большинству под названием игры "Жизнь". Однако, в более сложных программных реализациях это мощный метод численного моделирования и обработки информации (включая передовые графические фильтры и распознавания образов). С точки зрения моделирования, метод, к тому же, достаточно универсальный. В рамках магистерской диссертации предлагается усовершенствовать расширенный клеточный автомат для удобного и гибкого программирования взаимодействия. Также следует использовать созданную игру Pacman для внедрения усовершенствованного клеточного автомата.

Объектом исследования являются клеточные автоматы и ее модификации.

Предметом исследования является игра Pacman, на основе которой будет проводиться использования модифицированного клеточного автомата.

Цель и задачи работы: упрощение реализации игр с превосходящими локальными взаимодействиями. Предлагается подход и инструментальное средство для автоматической генерации кода по описанию поведения игровых объектов. Вводится понятие клеточного автомата с распределенной функцией переходов, модель которого значительно облегчает процесс формализации логики игры. Предлагается язык формализации логики игры, с помощью которой можно описывать поведение игровой системы в рамках модели расширенного клеточного автомата или клеточного автомата с распределенной функцией переходов.

Методы исследования. В работе использовались методы математического и программного моделирования.

Научная новизна работы заключается в следующем: модифицирование клеточного автомата способом добавления к нему распределенной функции переходов, сделает его более приемлемым и комфортным для разработки игр. Результаты работы должны показать результат в уменьшении нагрузки на оперативную память и процессор, а также уменьшение объема данных, которые хранятся.

Практическая ценность полученных результатов работы дают уменьшения нагрузки на оперативную память и процессор, а также уменьшение объема данных, которые хранятся.

Апробация работы. Основные положения и результаты работы обсуждались на:

 IX научной конференции магистрантов и аспирантов «Прикладная математика и компьютинг» ПМК-2017 (Киев, 19-21 апреля 2017).

 18-я международная конференция SAIT 2017 (Киев, 22-25 мая 2017)

 17-я международная конференция SAIT 2016 (Киев, 30 мая-2 июня 2016)Публикации: Результаты работы опубликованы в 4 научных работах, из которых 4 - тезисы докладов.

Структура и объем работы. Магистерская диссертация состоит из введения, трёх разделов, заключения и приложений.Во введении рассмотрена общая характеристика работы, выполнена оценка современного состояния проблемы, обоснована актуальность направления исследований, сформулированы цели и задачи исследований, раскрыта научная новизна полученных результатов и практическую ценность работы.

В первом разделе сделано описание предметной области исследований и обоснования темы магистерской диссертации. Проведена формализация поведения клеточного автомата, приведены синтаксис описания условий и действий и определены правила переходов. Также приведены синтаксис файла описывания клеточного автомата в форме БНФ.

Во втором разделе представлен клеточный автомат с распределенной функцией переходов и его свойства. Приведены преобразования клеточных автоматов. Также приведены производные данные для клеточного автомата с распределенной функцией переходов и проведена верификация распределенной функции переходов.

В третьем разделе описывается построение преобразователя и генератора кода, постановка задачи и выбор средств реализации. Описывается пример работы преобразователя кода и генератора кода и реализация упрощенного варианта игры Pacman.

В заключении указываются результаты работы и анализ проведенных исследований. Также предложены методы улучшения разработанного решения и рекомендации относительно дальнейших исследований.

В приложениях представлены листинги программ, копии публикаций.

Ключевые слова: Клеточный автомат, расширенный клеточный автомат, преобразователь кода, генератор кода, Pacman.

ABSTRACT

Actuality of theme. Method of simulation use cellular automaton in the most famous game called "Life". However, in more complex software implementations it is powerful method of numerical simulation and processing (including advanced graphics filters and pattern recognition). In terms of design, this technique is very versatile. As part of the master's work it is proposed to improve cellular automaton for easy and flexible programming interaction. It should also use the created game Pacman to implement the advanced cellular automaton.

The object of research is cellular automaton and its modification.

The subject of research is the game Pacman, on which will be conducted using a modified cellular automaton.

The purpose and objectives: simplifying the implementation of games with superior local interactions. The approach and a tool for automatic generation of code for describing the behavior of game objects. The concept of cellular automaton with a distributed function conversion model which facilitates the process of formalizing logic game. It is proposed to formalize the language of game logic with which describes the behavior of the game system in case of using expanded cellular automaton or cellular automaton with separating transitions.

Research methods. The paper used methods of mathematical and computer modeling.

Scientific novelty consists in the following: modifying cellular automaton method addendum separating passages that make it more acceptable and comfortable for game development. The results should show results in reducing the load on the processor and memory and reduce the volume of data stored.

The practical value of the obtained results allow minimizing memory and processor and reducing the volume of data stored.

Testing of work. Key position and results discussed in:

 IX scientific conference of graduate and post-graduate "Applied mathematics and computing 'MVP-2017 (Kyiv, 19-21 April 2017).

 18th International Conference SAIT 2017 (Kyiv, 22-25 May 2017)

 17th International Conference SAIT 2016 (Kyiv, 30 travnya- June 2, 2016)Publications: The results were published 4 scientific works, including 4 - Proceedings.

The structure and scope of work. Master's thesis consists of an introduction, three paragraphs, conclusions and applications.

The introduction considers general characteristics of the work is estimated current state of the problem, the urgency toward research goals and objectives formulated research revealed scientific novelty of the results and of practical value.

The first paragraph is made subject area description and justification of research topics master's thesis. Conducted formalizing the behavior of cellular automata, The syntax description of conditions and actions defined rules and transitions. Also shows the syntax file opus cellular automaton in the form of BNF.

The second paragraph provides a distributed cellular automata transition function and its properties. An convert cellular automata. There are original data for the cellular automaton with a distributed function transitions and conducted verification of distributed function transitions.

The third paragraph describes the construction of the converter and code generator, statement of the problem and the choice of implementation. Describes an example of the code converter and code generator and implementation of a simplified version of the game Pacman.

In conclusion indicated results and analysis of the research. Also, the methods developed to improve decisions and recommendations for further research.

In applications lodged program listing, copies of publications.

Keywords: cellular automata, extended cellular automaton converter code, code generator, Pacman.
Каталог: sites -> default -> files -> files -> 2017 -> Магістри
Магістри -> Реферат актуальність. Сучасний ринок мобільної передачі даних потребує широкосмугового доступу. До нього
Магістри -> Об’єктом дослідження є процеси передачі та зберігання інформації у інформаційних комп’ютерних системах. Предметом дослідження
Магістри -> Реферат актуальність теми. Локалізація об’єкта з використанням сенсорних мереж є актуальною задачею. При вирішенні цієї задачі необхідно передавати дані про час отримання сигналу
Магістри -> Методи дослідження. У роботі використовуються алгоритми порівняння графічних образів, методи аналізу розташування елементів веб-сторінок І дослідження особливостей тестування верстки. Наукова новизна
Магістри -> Об’єктом дослідження є методика застосування систем датчиків в алгоритмах тріангуляції для визначення координат об’єкта. Предметом дослідження
Магістри -> Актуальність теми
Магістри -> Реферат актуальність теми. Ієрархічні
Магістри -> Об’єктом дослідження є процеси навчання, у яких інформація про середовище отримується через безпосередню взаємодію із ним. Предметом дослідження

Скачати 76.03 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка