Реферат актуальність темиСкачати 99.92 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір99.92 Kb.
#12634
ТипРеферат
РЕФЕРАТ

Актуальність теми. Науковий прогрес, що поширюється навіть у найвіддалені куточки планети призводить до більшого поширення електротехніки та супутнього обладнання. З одної сторони це надає більші можливості для розвитку та вдосконалення, з іншої – створює проблеми для вже впроваджених технологій. Поширення ліній електропередачі з високою напругою, багатоповерхові будинки з новітніх матеріалів, або й просто тунелі метро, що будуються на більшій глибині залягання, або з більшим кутом повороту тунелів – усе це накладає призводить до збільшення завад і спотворення в сигналі бездротових мереж. Це питання особливо актуальне для новітніх безпроводових швидкісних мереж, таких, як LTE.

Об’єктом дослідження є безпроводові мережі LTE.

Предметом дослідження є захист інформації при передачі в безпроводових мережах LTE.

Мета роботи: Підвищення завадостійкості інформації, що передається в безпроводових мережах LTE, при збереженні загальної завантаженості каналу.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

1. Розроблено та проаналізовано спосіб підвищення завадостійкості інформації, що передається в безпроводових мережах LTE, який відрізняється від існуючих наявністю можливості додаткового завадостійкого кодування при збереженні загальної завантаженості каналу, що дозволяє підвищити завадостійкість інформації, що передається, не змінюючи загальне навантаження на мережу.

2.  Розроблено схему підключення модулів, необхідних для збільшення завадостійкості інформації, що передається в безпроводових мережах LTE, при збереженні загальної завантаженості каналу, до існуючої схеми формування низхідного сигналу в безпроводових мережах LTE.

Практична цінність одержаних в роботі результатів полягає в тому, що запропонований спосіб та схема дають змогу підвищити (в середньому, додавши близько 30%, відносно розміру кодового сегменту, додаткових завадостійких кодів) завадостійкість інформації, що передається в безпроводових мережах LTE, при збереженні загальної завантаженості каналу, використовуючи модулі, які можуть бути підключені до вже існуючої реалізації безпроводових мережах LTE.

Апробація роботи. Основні положення і результати роботи представлені та обговорені на:

V науковій конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг – ПМК’2013» (Київ, 10 – 12 квітня 2013 року).

Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами», 5-6 квітня 2015 року.

VІI науковій конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг – ПМК’2015» (Київ, 15 – 17 квітня 2015 року).

Восьмій міжнародній науково-практичній конференції «ІНТЕГРОВАНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РОБОТОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ» (ІІРТК-2015) 18-19 травня 2015 року.

Публікації. Основні результати магістерської роботи опубліковані в 4-рьох наукових роботах, серед яких 1 стаття у науковому фаховому виданні, яке реферується наукометричною базою РІНЦ.

Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається з вступу, чотирьох розділів та висновків.

У вступі подано загальну характеристику роботи, зроблено оцінку сучасного стану проблеми, обґрунтовано актуальність напрямку досліджень, сформульовано мету і задачі досліджень, показано наукову новизну отриманих результатів і практичну цінність роботи.

У першому розділі розглянуто безпроводові мережі LTE, проаналізовано їх параметри, особливості, структуру та архітектуру.

У другому розділі наведено та проаналізовано завадостійкість, а також основні технології, що впливають на неї в безпроводових мережах LTE.

У третьому розділі розроблено спосіб підвищення завадостійкості інформації, що передається в безпроводових мережах LTE, за умови збереження завантаженості каналу та схему для підключення модулів, необхідних для збільшення завадостійкості інформації, що передається в безпроводових мережах LTE, за умови збереження завантаженості каналу, в існуючу схему формування низхідного сигналу в безпроводових мережах LTE.

У четвертому розділі наведені та проаналізовані результати практичного застосування розробленого способу підвищення завадостійкості, а також надані рекомендації для подальшого вдосконалення та використання.

У висновках представлені результати проведеної роботи.

Робота представлена на 99 аркушах, містить 22 рисунки, 4 таблиці, та список використаних літературних джерел з 15 найменувань.Ключові слова: безпроводові мережі, LTE, завадостійкість, надлишковість, інформаційний канал.

РЕФЕРАТ

Актуальность темы. Научный прогресс распространяется даже в наиболее удаленные уголки планеты и приводит к большему распространению электротехники и сопутствующего оборудования. С одной стороны это предоставляет большие возможности для развития и совершенствования, с другой - создает проблемы для уже внедренных технологий. Распространение линий электропередачи с высоким напряжением, многоэтажные дома из новейших материалов, или просто тоннели метро, которые строятся на большей глубине залегания, или с большим углом поворота тоннелей - все это приводит к увеличению помех и искажения в сигнале беспроводных сетей. Этот вопрос особенно актуален для новейших беспроводных скоростных сетей, таких, как LTE.

Объектом исследования являются беспроводные сети LTE.

Предметом исследования является защита информации при передаче в беспроводных сетях LTE.

Цель работы: Повышение помехоустойчивости информации, передаваемой в беспроводных сетях LTE, при сохранении общей загруженности канала.

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем:

1. Разработано и проанализировано способ повышения помехоустойчивости информации, передаваемой в беспроводных сетях LTE, который отличается от существующих наличием возможности дополнительного помехоустойчивого кодирования при сохранении общей загруженности канала, который позволяет повысить помехоустойчивость передаваемой информации, не изменяя общую нагрузку на сеть.

2.  Разработано схему подключения модулей, необходимых для увеличения помехоустойчивости информации, передаваемой в беспроводных сетях LTE, при сохранении общей загруженности канала, к существующей схеме формирования нисходящего сигнала в беспроводных сетях LTE.

Практическая ценность полученных в работе результатов заключается в том, что предложенный способ и схема позволяют повысить (в среднем, добавив около 30%, относительно размера кодового сегмента, дополнительных помехоустойчивых кодов) помехоустойчивость информации, передаваемой в беспроводных сетях LTE, при сохранении общей загруженности канала, используя модули, которые могут быть подключены к уже существующей реализации беспроводных сетей LTE.

Апробация работы. Основные положения и результаты работы представлены и обсуждены на:

V научной конференции магистрантов и аспирантов «Прикладная математика и компьютинг – ПМК’2013» (Киев, 10 – 12 апреля 2013 года).

Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Информационное, программное и техническое обеспечение систем управления организационно-технологическими комплексами», 5-6 апреля 2015 года.

VІI научной конференции магистрантов и аспирантов «Прикладная математика и компьютинг – ПМК’2015» (Киев, 15 – 17 апреля 2015 года).

Восьмой международной научно-практической конференции «ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ» (ИИРТК-2015) 18-19 мая 2015 года.

Публикации. Основные результаты магистерской работы опубликованы в 4-рех научных работах, среди которых 1 статья в научном профессиональном издании, которое реферируется наукометрическими базой РИНЦ.

Структура и объем работы. Магистерская диссертация состоит из введения, четырех глав и выводов.

Во введении представлена общая характеристика работы, произведена оценка современного состояния проблемы, обоснована актуальность направления исследований, сформулированы цели и задачи исследований, показано научную новизну полученных результатов и практическую ценность работы.

В первом разделе рассмотрены беспроводные сети LTE, проанализированы их параметры, особенности, структура и архитектуру.

Во втором разделе приведено и проанализировано помехоустойчивость, а также основные технологии, влияющие на нее в беспроводных сетях LTE.

В третьем разделе разработан способ повышения помехоустойчивости информации, передаваемой в беспроводных сетях LTE, при условии сохранения загруженности канала и схему для подключения модулей, необходимых для увеличения помехоустойчивости информации, передаваемой в беспроводных сетях LTE, при условии сохранения загруженности канала, в существующую схему формирования нисходящего сигнала в беспроводных сетях LTE.

В четвертом разделе приведены и проанализированы результаты практического применения разработанного способа повышения помехоустойчивости, а также даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию и использованию.

В выводах представлены результаты проведенной работы.

Работа представлена на 99 листах, содержит 22 рисунка, 4 таблицы и список использованных литературных источников из 15 наименований.Ключевые слова: беспроводные сети, LTE, помехоустойчивость, избыточность, информационный канал.

ABSTRACT

Relevance of the topic. Scientific progress extends even to the most remote corners of the planet and leads to a greater spread of electrical and related equipment. On the one hand it provides great opportunities for development and improvement, on the other - creates problems for the already implemented technologies. Distribution of power lines with high voltage, high-rise buildings of the newest materials, or just a subway tunnel being built in the greater depth, or with a larger angle of rotation of the tunnels - all this leads to an increase in noise and distortion in the signal of wireless networks. This point is particularly relevant for the latest high-speed wireless networks, such as LTE.

Object of research are the LTE wireless network.

The subject of the study is to protect information during transmission over wireless networks LTE.

Purpose of the work: improvement of noise immunity of information transmitted over LTE wireless networks, while maintaining the overall traffic load.

Scientific novelty of the results consists in the following:

1. Developed and analyzed the method of increasing the noise immunity of information transmitted over LTE wireless networks, which differs from existing by the presence of opportunities for additional error-correcting coding, while maintaining the total channel load, which improves the noise immunity of the transmitted information without changing the overall load on the network traffic.

2.  Developed the wiring diagram of modules required to increase the noise immunity of information transmitted over LTE wireless networks, while maintaining the overall workload of the channel which can be connected to the existing scheme of formation of a downlink signal in LTE wireless networks.

The practical value of the obtained results is that the proposed method and the wiring diagram can increase (on average, adding about 30% of additional error correcting codes, relative to the size of the code segment) noise immunity of information transmitted over LTE wireless networks, while maintaining the overall traffic load wuth usage of the modules that can be connected to an existing LTE wireless network implementation.

Work approbation. Fundamentals and results are presented and discussed at:

V scientific conference of graduate and post-graduate students «Applied Mathematics and Computing – AMC’2013» (Kiev, 10 - 12 April 2013).

International scientific-practical conference of young scientists and students "Information, software and hardware systems of organizational and technological complexes", 5-6 April 2015.

VІI scientific conference of graduate and post-graduate students «Applied Mathematics and Computing – AMC’2015» (Kiev, 15 - 17 April 2015).

Eights international scientific-practical conference "integrated intelligent robotic systems" (IIRTS-2015) on 18-19 May 2015.

Publications. The main results of the master's work published in 4 scientific works, including 1 scientific article in the professional edition, which is reviewed scientometrics RISC base.

The structure and volume of work. Master's thesis consists of an introduction, four chapters and conclusions.

The introduction presents the general characteristics of the work. Evaluated the current state of the problem, the actuality of research areas, formulated the goals and objectives of the research, showed the scientific novelty of the results and practical value of the work.

The first section covers the wireless network LTE, analyze of it's options, features, structure and architecture.

The second section provides the analyze of the noise immunity, and core technologies that have influence on noise immunity in LTE wireless networks.

In the third section the method of increasing the noise immunity of information transmitted over LTE wireless networks, while maintaining the overall traffic is developed, as well as wiring diagram of modules required to increase the noise immunity of information transmitted over LTE wireless networks, which can be connected to the existing scheme of formation of a downlink signal in LTE wireless networks.

In the fourth section provided and analyzed the results of the practical application of the developed method for increasing noise immunity, and recommendations for further improvement and use.

The conclusions contains the results of the carried out work .

Work presented at 99 sheets containing 22 drawings, 4 tables and list of used literature sources contained 15 items.Keywords: wireless networks, LTE, noise immunity, redundancy, information channel.
Каталог: sites -> default -> files -> files
files -> Тематика рефератів. Автомобілі повітряно-пінного гасіння. Галузь застосування
files -> М.Є. Жуковського «хаі» Кафедра менеджменту Загальні вимоги до структури, обсягу та оформлення дипломної роботи магістра з управління проектами 2014 Зміст розділ вимоги до оформлення
files -> Дипломного проектУ спеціаліста з управління проектами 2013 Зміст
files -> Реферат актуальність теми. Одним із перспективних напрямків розвитку обчислювальних систем є хмарна архітектура з
files -> Людина І світ
files -> Реферат актуальність теми
files -> Реферат актуальність теми
files -> Реферат актуальність теми

Скачати 99.92 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка