Реферат циклу наукових праць д е. н., с н. с. Сундука Анатолія Миколайовича І к е. н., с н. с. Мандзика Валерія МиколайовичаСкачати 147.71 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір147.71 Kb.
ТипРефератРЕФЕРАТ

циклу наукових праць д.е.н., с.н.с. Сундука Анатолія Миколайовича

і к.е.н., с.н.с. Мандзика Валерія Миколайовича

Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України


До циклу наукових праць входить 9 наукових публікацій, в тому числі 2 науково-методичні видання та 7 статей.

Мета роботи: розробити теоретико-методологічні та прикладні підходи до вартісної оцінки водних ресурсів України.

Відповідно до зазначеної мети були поставлені та послідовно розв’язувались такі основні завдання:  • проаналізувати український та світовий досвід процедури оцінки вартісних характеристик водних ресурсів;

  • визначити наявний інструментарій та можливості його використання для врахування базових вартостей водних ресурсів;

  • розробити нові та поглибити існуючі методологічні підходи до проведення оцінки вартісних характеристик водних ресурсів України;

  • удосконалити методичні підходи до врахування додаткових вартостей ресурсу;

  • здійснити комплексну оцінку вартості водних ресурсів України з врахуванням її функціональних та просторових складових;

  • провести аналіз і оцінку вартісних параметрів водних ресурсів з врахуванням цінових показників України та світових характеристик;

  • визначити базові підходи до підвищення ефективності використання водної складової природного багатства на основі її економічної оцінки;

  • дослідити можливості використання окремих індикаторів вартості (зокрема, показників віртуальної води);

  • визначити пріоритетні напрями трансформації системи вартісних характеристик у практику економічної політики України.

Наукова новизна циклу наукових праць полягає у тому, що вперше було проведено комплексну оцінку вартісних параметрів водних ресурсів України, що передбачає врахування фізичних, ринкових і додаткових характеристик і спирається на всебічний аналіз показників вартості в галузевому та територіальному вимірі, імплементація яких в практику функціонування водного сектору чи економічної системи в цілому суттєво посилить ефективність їх розвитку.

Короткий зміст роботи. Водні ресурси є одними з пріоритетних у забезпеченні сталого функціонування держави в цілому. Їх істотна залученість до економічного обігу, інтегрованість у більшість сфер функціонування, позиціювання як фактора розміщення продуктивних сил і вагоме значення для життєзабезпечення населення дають можливість зарахувати ці ресурси до групи унікальних і ключових для країни.

Поряд з тим, зазначимо, що нині, у контексті розвитку фінансів та економіки відбувається залучення водно-ресурсного потенціалу до цих процесів. Водні ресурси набувають ознак і здатності генерувати ринкову вартість. Вони поступово включаються до діяльності окремих фінансових секторів та сприяють значному розвитку бізнес-процесів. Аналогічне більшою мірою характерне для країн ЄС, США та інших з високим рівнем розвитку. Вже звичними стали явища, коли на біржах котируються водні акції чи працюють біржові фонди, що інвестують у водну індустрію.

Для України однією з проблем, яка не сприяє активному позиціонуванню водної складової у фінансово-економічній сфері, є нечіткі і низькі параметри їх вартісної оцінки, що спричиняє істотне “позаринкове” функціонування цього виду ресурсів (при їх значній потенціальній вартості).

У результаті вищенаведеного велика кількість інвестиційних проектів стримується через низький рівень обґрунтування вартісних характеристик. Особливо це стосується іноземних інвесторів, котрі потребують чіткого розуміння як вартості водних ресурсів загалом у межах території прикладання капіталу, так і її окремих елементів. Зокрема, потужні ТНК, котрі мають проекти у сфері водних ресурсів, здійснюють належну оцінку потенційних вигод, що ґрунтуються на здатності генерувати вартість.

З огляду на зазначене, на сучасному етапі важливо забезпечити проведення оцінки вартісних характеристик водних ресурсів з урахуванням базових властивостей води та грошових потоків, що можуть ними генеруватися. Це дасть змогу поліпшити характеристики використання водно-ресурсного потенціалу та сформує передумови до активізації широкого спектра інструментів регулювання. Шляхи вирішення цієї проблеми передбачають пошук і розробку нових методичних підходів до оцінки вартості водних ресурсів, які б дозволили врахувати всі її основні елементи, властивості та функціональні параметри.

Вагомий внесок у дослідження проблеми оцінки вартісних характеристик водних ресурсів зроблено такими вітчизняними вченими-економістами, як: І.М. Бобух, В.А. Голян, Н.В. Збагерська, М.А. Хвесик, М.М. Цепенда. Запропоновані розробки є базовими для розвитку теорії оцінки водних ресурсів. Важливим є і досвід зарубіжних вчених з цієї проблематики: В.І. Данилова-Данильяна, Р. Констанци, О.В. Редковської, Є.П. Ушакова.

Не дивлячись на те, що дослідження окремих проблем формування вартісних характеристик у водогосподарському комплексі в умовах ринкових відносин мають місце у ряді публікацій зазначених вітчизняних та зарубіжних вчених, низка базових теоретичних та прикладних аспектів не отримали належної розробки.

Перш за все це стосується таких питань як формування інструментарію та визначення можливості його реалізації для врахування базових вартостей водних ресурсів, розробка нових методологічних підходів до проведення оцінки з удосконаленням методики врахування додаткових вартостей ресурсу, реалізація процедури оцінки вартості водних ресурсів України за базовими вимірами, розробка комплексу заходів імплементації вартісних характеристик водних ресурсів у практику функціонування водного сектору та економічної системи держава у цілому.

Виходячи з цих передумов предметом циклу представлених наукових досліджень визначено сукупність теоретичних, методологічних і прикладних процесів щодо формування вартості у водогосподарському комплексі України.

Робота, представлена на здобуття щорічної премії Президента України, складається із 9 наукових праць, які поєднуються між собою спільною ідеєю, а саме – розробкою підходів до оцінки вартісних характеристик водних ресурсів України. У поданих наукових працях послідовно розглядаються різноманітні аспекти формування вартісних характеристик – від визначення методологічних та методичних основ до проведення оцінки з формуванням напрямів впровадження отриманих результатів.

Зокрема, сформовано змістовні координати поняття економічної оцінки водних ресурсів. Досліджено їх базові властивості, що здійснюють комплексний вплив на процедуру оцінювання. Встановлено, що водні ресурси, на відміну від решти, відзначаються специфічними ознаками, котрі необхідно враховувати при проведенні економічної оцінки, що певною мірою ускладнює процедуру оцінювання. Крім того, такі особливості впливають і на характеристики залученості води в економічні процеси, які реалізуються у чітких просторово-часових координатах.

Визначено базові фундаментальні позиції, на які необхідно орієнтуватися при проведенні агрегованої економічної оцінки водної складової: мультивекторність функціонування ресурсів, врахування їх властивостей як економічних категорій, агрегація, територіальні (просторові) особливості, наявність адекватних часових меж для обліку, переважна орієнтація на ендогенні характеристики, структурно-комплементарний принцип системи оцінки.

У дослідженні показано, що кожний водний об’єкт здатен генерувати досить значну кількість вартостей. З метою врахування вартостей їх оцінку пропонується проводити в межах декількох рівнів, кожний з яких визначав би специфічні вартісні характеристики. На першому рівні здійснюється оцінювання “фізично наявних” водних ресурсів у межах певної території. Йдеться про оцінку водних об’єктів, які беруться до уваги: 1) поверхневі води – природні водойми (озера); водотоки (річки, струмки); штучні водойми (водосховища, ставки) та канали; інші водні об’єкти; 2) підземні води і джерела. Оцінка повинна визначити цінові характеристики водних ресурсів у природному стані, до їх залучення до антропогенного обороту. На другому рівні формується оцінка ринкових характеристик водних ресурсів, тобто таких особливостей, які виникають у процесі їх залучення до економічного використання, коли від свого фізичного стану вони набувають ринкових ознак. Ринкові характеристики включають такі поняття, як екопослуги, рента та ін. На третьому рівні враховуються додаткові характеристики водних ресурсів. Йдеться про їх оцінку як глобального ресурсу, який з кожним роком тільки зростає у ціні. Прикладом додаткових характеристик слугує віртуальна вода. На основі пропонованих рівнів сумарна оцінка водних ресурсів має такий вигляд: РІВЕНЬ I + РІВЕНЬ II + РІВЕНЬ III = ЗАГАЛЬНА ЦІНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ.

Досліджено, що важливою складовою досліджень вартості водних ресурсів є визначення її індикаторів, які доцільно формувати на основі системного підходу. Ієрархія показників оцінки має такий вигляд: характеристика  показник  субпоказник. Фізичні характеристики передбачають включення двох показників і двох субпоказників, економічні – відповідно, двох і восьми, додаткові – одного і двох. Вибір такої кількості складових дозволяє врахувати базову економічну цінність водних ресурсів. Крім того, як показники, так і субпоказники оцінювалися за внутрішніми та світовими цінами.

Як показали проведені розрахунки, водні ресурси у вимірах можуть генерувати значну вартість. За внутрішніми цінами показник їх вартості становить близько 68,8 млрд грн, за світовими – 78,1 млрд дол. Різниця цих вартостей істотна, основною причиною чого є відмінності між ціною водних ресурсів у межах України та їх світовими цінами. Водні ресурси в межах України великою мірою недооцінено. Визначимо орієнтовні показники, з якими можна порівняти вартість водних ресурсів. За внутрішніми цінами (якщо йдеться про екологічну сферу) величинами, близько локалізованими до цього рівня, є капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону і раціональне використання природних ресурсів (близько 20 млрд грн.). Щодо загальних показників розвитку держави, то цю величину можна порівняти з ВРП потужного регіону (наприклад, Київської області). Оцінка її за світовими цінами є порівнянною з експортом товарів з України за рік.

Визначено, що основний вклад у вартісні показники здійснюють фізичні характеристики. Їх питома вага у загальнодержавному показнику становить 69,2% за внутрішніми цінами і 41,5% – за світовими. Найменшу роль у формуванні відповідного загальнодержавного показника відіграють додаткові характеристики. Крім того, спостерігаються вагомі варіації за внутрішніми і світовими цінами для різних характеристик.

Для ілюстрації галузевих ознак проведено аналіз рентних показників та характеристик віртуальної води. Визначено, що фінансовий потік, генерований механізмом ренти, можна означити на рівні 5,7 млрд грн за цінами України і 4,8 млрд дол США за світовими цінами. Найбільші фінансові характеристики показують виробничі потоки і потреби зрошення. Основною причиною подібного розподілу є насамперед обсяги води, які виступають “полем” формування вартості та цінові характеристики для цих категорій водних ресурсів.

Подібно до показників ренти, досліджено характеристики експорту-імпорту віртуальної води, які показали, що характеристики зовнішньої торгівлі України сприяють надмірному експорту віртуальної води за межі держави, що становить суттєву загрозу для національної політики водоспоживання в цілому. Крім того, ситуація ускладнюється і значними ціновими варіаціями для ендо- і екзогенерованих потоків віртуальної води.

Проведене групування регіонів України за показниками дало змогу диференціювати територію держави за генерацією вартості й визначити на перспективу коло регіонів-лідерів та аутсайдерів. Водночас, крім високих показників вартості, необхідно враховувати і можливості регіонального фінансового середовища (як сукупності структурних елементів, що формують і регулюють локальні фінансові відносини) та його поточні індикатори.

Зокрема, коло пріоритетних формують переважно західні і північні області України (із включенням столиці). Саме наведені регіони виступають територіальними лідерами за можливостями формування вартості водних ресурсів. На поточному етапі (а також на перспективу) вони можуть слугувати полігонами адаптації для впровадження інвестиційних проектів, використання інноваційних інструментів для сфери водних ресурсів.

Сформовано вектори впровадження вартісних характеристик водних ресурсів. По-перше, вартісні характеристики водних ресурсів можуть використовуватися під час розробки державних стратегій розвитку водного сектору. У стратегічних документах, крім концептуальних засад розвитку, значна увага приділяється фінансовим характеристикам, які можуть генеруватися комплексом та які потрібні для його сталого функціонування. Розрахунки вартості дають змогу визначити як показники для держави, так і регіональні. Можливо виділити ряд водних систем регіонів, які здатні генерувати значну вартість та коло тих, показники яких є більш низькими. А це, у свою чергу, закладає передумови до регіональної диференціації, яка має бути відображена у стратегічних документах держави та врахована при їх розробці. По-друге, вартісні оцінки можуть бути підґрунтям під час впровадження новітніх інструментів фінансово-економічного регулювання. Безперечно, існуючі підходи, які показали свою результативність, необхідно і далі використовувати, але швидкі зміни середовища вимагають нових, здатних сформувати реальну відповідь на вимоги сьогодення. Якщо говорити про фінансово-економічну сферу, то вона потребує нових ресурсів, які досить важко залучити за допомогою консервативного інструментарію. Використання принципів ренти, платежів за екологічні послуги, залучення водних ресурсів до площини капіталізації – ці та інші інструменти вимагають реального обґрунтування цінових характеристик водних ресурсів. По-третє, вартісні параметри як орієнтир для приватних інвесторів. На початку роботи зазначалося про бажання інвесторів чітко орієнтуватися на потенційні вигоди, що грунтуються на здатності генерувати вартість. Їх можливо визначити на основі як загальних, так і галузевих цінових показників.

Крім цих напрямів, отримані вартісні характеристики можливо використовувати в якості базису для розширення системи екологічних зборів у вимірах євроінтеграції. Зміст завдання полягає у тому, що система екологічних зборів, що існує в ЄС, має потенціал до більш ширшого врахування якостей водних ресурсів. Український досвід показує, що значна кількість якостей водних ресурсів під час формування платежів просто не враховується і, таким чином, починає локалізуватися поза економічним обігом.Таким чином, наукова цінність представленого циклу наукових праць полягає в розробці та поглибленні теоретичних засад реалізації процедури оцінки вартості водних ресурсів, формуванні нових методологічних підходів до проведення оцінки з удосконаленням методики врахування додаткових вартостей ресурсу. Розроблено механізм проведення оцінки вартості водних ресурсів, що дозволяє включити до переліку “ординарних” вартостей і додаткові, що суттєво посилює загальні вартісні характеристики ресурсу. Визначено загальнодержавні, галузеві і регіональні характеристики вартості водних ресурсів. У територіальному вимірі проведено диференціацію регіонів держави за генерацією вартості, що дозволяє визначити можливості впровадження інвестиційних проектів, що засновані на показниках вартості, й використання інноваційних інструментів. Значну прикладну цінність також становлять пропозиції щодо шляхів впровадження отриманих результатів економічної оцінки водних ресурсів, а також застосування отриманих вартісних характеристик у якості базису для розширення системи екологічних зборів у вимірах євроінтеграції.

Порівняно з кращими вітчизнями та зарубіжними аналогами розробка передбачає облік та врахування базових характеристик вартості водних ресурсів в межає єдиної системи, а також імплементацію нових характеристик вартості (екопослуги, віртуальна вода).

Практичне значення одержаних результатів представленого циклу наукових праць полягає в тому, що сформульовані положення щодо вартісних характеристик у водогосподарському комплексі України та обґрунтовані напрями їх використання формують можливість уповноваженим державним органам влади використати їх для розробки відповідних законопроектів та програм розвитку водного господарства. Крім цього, упровадження вартісних інструментів є корисним для фінансово-економічної сфери в цілому, зокрема, формуються вагомі передумови до залучення банківських структур, інвестиційних фондів до процесу розбудови водного сектору.

Результати дослідження дають можливість вирішення значної наукової проблеми, яка пов’язана як із залученням вартісних характеристик водних ресурсів до фінансово-економічних процесів, так і пошуком додаткових джерел фінансування розвитку водного сектору України. Зроблено відповідний вклад у теорію та практику формування та реалізації фінансово-економічного регулювання у водному господарстві. Прикладний зміст має комплексна оцінка джерел формування вартісних характеристик та основних факторів впливу на їх величину у водному господарстві України. Пропозиції щодо напрямів використання характеристик вартості є актуальними та науково достатньо обґрунтованими.

Результати роботи, що виконувалась у рамках наукових тем “Економічна оцінка природного багатства України” (номер держреєстрації 112U004966) та “Рентні засади модернізації водогосподарського комплексу України” (номер держреєстрації 0111U010577), упроваджено у науково-дослідну та навчальну діяльність Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в м. Ужгороді (довідка про впровадження № 18 від 14.04.2014 р.), Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні (довідка про впровадження № 197/02/4/5-14 від 20.05.2014 р.), Миколаївського обласного управління водних ресурсів Державного агенства водних ресурсів України (довідка про впровадження № 07/117 від 20.01.2015 р.), Мукачівського міжрайонного управління водного господарства басейнового управління водних ресурсів р. Тиса Державного агентства водних ресурсів України (довідка про впровадження № 02-29/34 від 02.02.2015 р.), Державного вищого навчального закладу “Ужгородський національний університет” Міністерства освіти і науки України (довідка про впровадження № 1086 /06-06 від 08.02.2015 р.), Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України (довідка про впровадження № 04-15/12-942 від 23.07.2015 р.), Апарату Ради національної безпеки і оборони України (довідка про впровадження № 2646/07-5-1 від 22.09.2015 р.).Результати досліджень за темою роботи викладено у 39 наукових працях, з яких цикл з 9 публікацій виноситься на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених (2 науково-методичні видання та 7 статей).

У виданнях, внесених до наукометричних баз Index Copernicus (Poland), EBSCO Publishing/ Inc. (USA); Scientific Indexing Services (USA); EBSCO InfoBase Index (India), DOAJ ROAD, Google Scholar та ін., розміщено 3 публікації.Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 17 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс=5.
Завідувач відділу проблем економіки земельних

і лісових ресурсів ДУ “Інститут економіки

природокористування та

сталого розвитку НАН України”

д.е.н., с.н.с. А.М. Сундук

Старший науковий співробітник ДУ “Інститут економіки

природокористування та

сталого розвитку НАН України”

к.е.н., с.н.с. В.М. Мандзик


Вчений секретар ДУ “Інститут економіки

природокористування та

сталого розвитку НАН України”

к.е.н., с.н.с. А.О. Коваленко
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка