Реферат циклу наукових праць на тему: " стереохімія інтерметалічних І координаційних сполук купруму та аргентуму"Сторінка1/4
Дата конвертації01.03.2017
Розмір1.54 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки

Львівський національний університет імені
Івана Франка


Реферат

циклу наукових праць на тему:

СТЕРЕОХІМІЯ ІНТЕРМЕТАЛІЧНИХ І КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК КУПРУМУ ТА АРГЕНТУМУ”
Павлюк Олексій Вікторович

кандидат хімічних наук, доцент кафедри неорганічної хімії


Львівського національного університету імені Івана Франка
Сливка Юрій Іванович

кандидат хімічних наук, викладач Природничого коледжу


Львівського національного університету імені Івана Франка
Тарасюк Іван Іванович

кандидат хімічних наук, науковий співробітник кафедри неорганічної хімії


Львівського національного університету імені Івана Франка

Львів – 2014

Актуальність виконаних досліджень

Купрум та арґентум стали одними з перших елементів, прості речовини яких людство стало використовувати ще з найдавніших часів як окремо, так і у вигляді сплавів. Проте, сполуки цих елементів не знаходили широкого використання аж до XІX ст. Розвиток науки, зокрема дослідження каталітичних процесів та вдосконалення технологій сучасного матеріалознавства через вирішення проблеми цілеспрямованого створення матеріалів з новим, наперед заданим, комплексом характеристик, привернув увагу до кристалохімічних особливостей як інтерметалічних, так і координаційних сполук купруму та арґентуму.

При значній подібності загальних хімічних властивостей купруму та аргентуму, для згаданих елементів є доволі помітна особливість утворення сполук: Cu досить легко утворює сполуки з формальними ступенями окиснення “0” (інтерметаліди) та “1”, “2” (переважно координаційні сполуки), натомість у переважній більшо­сті сполук Ag атоми металу перебувають у ступені окиснення “0” та “1”.

Мідь та срібло мають унікальні транспортні властивості, зокрема високу тепло- і електричну провідність. Срібло широко застосовують у хімії, медицині, радіоелектроніці, при виготовлені ювелірних виробів. Сплави на основі срібла характеризуються високою корозійною стійкістю.

Серед солей перехідних та постперехідних металів важливе місце посідають сполуки купруму та арґентуму, які вже багато років викори­стовуються у ряді промислово важливих процесів як каталізатори. Для розуміння механізму каталітичних перетворень необхідно знати склад і будову проміж­них сполук, що утворюються в процесі перебігу таких реакцій.

Враховуючи властивості окремих компонентів та їхніх сплавів, можна припустити, що тернарні сполуки, які утворюються в системах Li–T–X (T – Cu або Ag, X – р-елемент III-V груп) повинні володіти широким спектром цінних фізико-хімічних властивостей. В свою чергу, π-комплекси купруму та арґентуму з ненасиченими гетероатомними лігандами можуть мати цікаві властивості та незвичайну будову.

Поміж ме­то­дів дослідження кри­ста­лічного стану речовини найбільш інформативним є рентгеноструктурний аналіз, який дає змогу визначати точний склад сполук, стереохімію коорди­наційних вузлів та особливості упакування металополіедрів, отримувати відомості про конформацію лігандів, встановлювати причини упакування окремих частинок в криста­ліч­ну ґратку певної архітектури.

Отже, виходячи з вищенаведеного, варто синтезувати інтерметалічні та координаційні сполуки купруму та арґентуму у вигляді монокристалів (або порошку), придатних для рентгено­структурного вивчення, здійснити рентгеноструктурний і кристалохімічний аналізи отриманих сполук та встановити кристалохімічні закономірності їхньої будови. Встановити особливості будови добутих комплексів купруму та арґентуму з ненасиченим лігандами та сполук з систем Li–T–X (T – Cu або Ag, X – р-елемент III-V груп).Мета праці

Синтезувати інтерметалічні та координаційні сполуки купруму та арґентуму у вигляді монокристалів (або порошку), придатних для рентгено­структурного вивчення, здійснити рентгеноструктурний і кристалохімічний аналізи отриманих сполук та встановити кристалохімічні закономірності їхньої будови. Встановити особливості будови добутих комплексів купруму та арґентуму з ненасиченим лігандами та сполук з систем Li–TX (T – Cu або Ag,


Xр-елемент III-V груп).

Наукова новизна

На початок виконання дослідження в Кембріджській базі структурних даних (The Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC)) була інформація про кристалічні структури біля 170 π-комплексів купруму з ненасиченими лігандами, у базі даних Pearson's Crystal Data розміщено інформацію про близько 55 неорганічних сполук з систем Li–TX (T – Cu або Ag, Xр-елемент III-V груп). Для вперше отриманих колективом авторів сполук проведено кристалохімічний аналіз у відповідності до сучасних наукових уявлень про будову інтерметалідів та комплексів.Практична значимість

Результати роботи розширюють уявлення про особливості будови π- та π,σ-комплексів купруму та арґентуму з С=С- та С≡С-вмісними гетероатомними лігандами, можуть бути використані для розробки методів синтезу нових π- і π,σ-комплексів Cu, Ag. Одержані експериментальні дані про кристалічні структури сполук у досліджених системах значно розширять уявлення про взаємодію компонентів у системах за участю Li, Cu, Ag та р-елементів ІІI-V груп. Вони є важливими як для неорганічної хімії, так і для матеріалознавства та можуть бути використані для розробки нових функціональних матеріалів та каталізаторів.

Загальна кількість публікацій

Всього до циклу наукових праць колективу авторів включено 91 публікацію, із них: статей – 48, тез доповідей на конференціях – 43; статей в іноземних журналах – 36; статей в журналах з імпакт-фактором – 35 (величина імпакт-фактору в межах 0,42-4,59); статей в журналах, що входять до науково- метричної бази Scopus – 35; статті з циклу праць процитовані 34 рази у журналах з ненульовим імпакт-фактором.Основні науково-технічні результати

Вперше вивчено характер взаємодії компонентів у потрійних системах Li–Ag–Sn та Li–Ag–Sb при 200 ºС в повному концентраційному інтервалі. При температурі відпалу у системі Li–Ag–Sn методом порошку підтверджено існування 11 бінарних та двох тернарних інтерметалідів (LiAg2Sn та Li2AgSn). Кристалічна структура сполуки Li2AgSn встановлена також на основі монокристальних даних. Уточнені значення параметрів комірки для серії сплавів між складами Li2AgSn і LiAg2Sn на діаграмі стану значно не відрізняються, з чого був зроблений висновок про відсутність для цих інтерметалідів протяжних областей гомогенності. Розчинність третього компонента в бінарних інтерметалідах є незначною і не перевищує 5 ат. %.

Характер взаємодії компонентів у системі Li–Ag–Sb достатньо простий. За умов дослідження підтверджено існування потрійної фази Li2AgSb постійного складу та її кристалічна структура. Утворення нових інтерметалідів не виявлено. Особливістю досліджуваної системи є утворення твердого розчину заміщення на основі бінарного інтерметаліду Li3Sb, розчинність Ag у якому сягає 15 ат. %. Для інших бінарних сполук розчинення третього компонента є незначним (< 3 ат. %).

Вперше синтезовано та визначено методом рентгеноструктурного аналізу кристалічну структуру 10 інтерметалічних сполук купруму та аргентуму (табл. 1), підтверджено структуру 10 відомих сполук.Рис. 1 − Ізотермічні перерізи діаграм стану Li–Ag–Sn та Li–Ag–Sb при 200 С.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка