Реферат циклу підручників «Загальна цитологія та гістологія» та «Основи теорії еволюції»Скачати 179.14 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір179.14 Kb.
#12802
ТипРеферат
На здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки

РЕФЕРАТ

циклу підручників «Загальна цитологія та гістологія» та

«Основи теорії еволюції»
КОЛЕКТИВ АВТОРІВ
Дзержинський Микола Едуардович - завідувач кафедри цитології, гістології та біології розвитку ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, доктор біологічних наук.

Скрипник Наталія Вячеславівна - доцент кафедри цитології, гістології та біології розвитку ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент, кандидат біологічних наук.

Островська Галина Віталіївна - професор кафедри цитології, гістології та біології розвитку ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, доктор біологічних наук.

Гарматіна Софія Михайлівна - доцент кафедри цитології, гістології та біології розвитку ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент, кандидат біологічних наук

Пазюк Любов Михайлівна - доцент кафедри цитології, гістології та біології розвитку ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент, кандидат біологічних наук.

Варенюк Ігор Миколайович - доцент кафедри цитології, гістології та біології розвитку ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент, кандидат біологічних наук.

Пустовалов Андрій Сергійович - доцент кафедри цитології, гістології та біології розвитку ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент, кандидат біологічних наук.

Вороніна Олена Костянтинівна - доцент кафедри цитології, гістології та біології розвитку ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент, кандидат біологічних наук.

Авторський колектив даного циклу підручників з нормативних курсів «Загальна цитологія та гістологія» та «Основи теорії еволюції» складається з висококваліфікованих професіоналів, що мають великий, багаторічний досвід викладання в ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка курсів «Загальна цитологія та гістологія» та «Основи теорії еволюції» за модульно-рейтинговою системою оцінки знань, ними розроблені сучасні навчальні й робочі програми до даних курсів та впроваджені в практику нові методи викладання. Всі викладачі є також досвідченими фахівцями – науковцями у галузі цитології, гістології, та еволюційного розвитку, що мають великий науковий доробок та є визнаними професіоналами в своїй галузі. Набутий величезний досвід дозволив творчому колективові створити унікальний навчальний цикл, який має оптимізувати викладання даних курсів у ВНЗ.Представлений цикл підручників з нормативних курсів «Загальна цитологія та гістологія» та «Основи теорії еволюції» включає підручник «Загальна цитологія та гістологія» з грифом «Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів медичних та біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів» (видано ВПЦ «Київський університет», 2010), та підручник «Основи теорії еволюції» з грифом «Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студентів вищих навчальних закладів» (видано ВПЦ «Київський університет», 2013)

Метою циклу праць з нормативних курсу «Загальна цитологія та гістологія» та «Основи теорії еволюції» було створення логічного навчального комплексу, який поєднував би сучасний науковий фактаж (який охоплює широке коло питань принципів структурно-функціональної організації клітин та тканин, механізмів функціонування й пластичності в нормі та при патології, розвитку та вдосконалення в еволюційному аспекті), викладений у доступній для сприйняття студентами формі та методичні прийоми й алгоритми цитологічного та гістологічного аналізу із чіткою векторизацією їхнього практичного застосування у подальшій професійній діяльності.

Навчальні дисципліни «Загальна цитологія та гістологія» та «Основи теорії еволюції» є складовими циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки «Біологія».

Нормативний курс «Загальна цитологія та гістологія» є базовою біологічною дисципліною, що висвітлює питання закономірностей морфо-функціональних змін клітин та тканин при зміні їхнього фізіологічного статусу, на різних стадіях розвитку, в нормі й при патології, що є об’єктом діяльності цитологів та гістологів, а також окреслює коло методів та прийомів цитологічних й гістологічних досліджень, які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках та в рамках міждисциплінарних проектів та які вимагають глибоких знань з цитології та гістології. Окрім даної чіткої прикладної спрямованості, нормативний курс має й фундаментальну векторизацію: аналізуються уявлення щодо еволюції клітинної форми життя та основні етапи історичного розвитку цитології та гістології. Отже, дисципліна покликана узагальнити уявлення про системність організації живого і про роль закономірно організованих клітинних систем у формуванні, функціонуванні й пластичності тканинних угрупувань.

У подальшому знання та вміння, набуті в рамках системи викладання навчальної дисципліни «Загальна цитологія та гістологія», будуть використовуватись для засвоєння дисциплін, пов’язаних з молекулярним, клітинним, тканинним і організменним рівнями організації живого, зокрема для нормативних курсів –«Біологія індивідуального розвитку», «Генетика», «Біохімія», «Молекулярна біологія», «Анатомія та фізіологія людини та тварин» тощо і для спеціальних курсів кафедри – «Міжклітинні взаємодії», «Каріологія», «Патологія клітини», «Цитохімія», «Імуноцитологія», «Порівняльна цитологія», «Цитологічна фармакологія», «Спеціальна гістологія», «Порівняльна гістологія», «Механізми старіння клітини», «Клітинні механізми онкогенезу».

Метою підручника «Загальна цитологія та гістологія» було не просто відтворення сучасного наукового фактажу, але й формування у студентів чіткого уявлення про принципи структурно-функціональної організації клітинних й тканинних підсистем на мікроскопічному та субмікроскопічному рівнях, закономірності їхньої кооперативної взаємодії при різних функціональних станах клітини і міжклітинної речовини, зумовлених характером реалізації певної клітинної програми розвитку, а також про можливості практичного застосування окремих методичних прийомів, системних алгоритмів аналізу та понятійних елементів даної дисципліни у галузі науки та інших сферах суспільної діяльності (медицині, тваринництві тощо).Створений підручник дає у повній мірі реалізувати основні завдання даної дисципліни: сформувати у студентів уявлення про основні принципи структурно-функціональної організації еукаріотичних клітин та тканин і закономірності кооперативної взаємодії між ними у динамічній системі функціонуючого організму у різні періоди його існування та за різних умов оточуючого середовища; навчити методам та методичним прийомам проведення визначення й порівняльного аналізу особливостей структурно-функціональної організації прокаріотичної та еукаріотичної клітин, різних типів тканин; сформувати уявлення про можливі шляхи еволюційного розвитку клітин та тканин, створення багатоклітинного організму та єдину концептуальну стратегію внутрішньоклітинної кооперації і можливі способи керування розвитком клітини, впливу на характер та рівень її функціональної активності; ознайомити з сучасними фундаментально-науковими і прикладними аспектами досліджень особливостей структурно-функціональної клітин та тканин, галузями застосування та значення цих знань і вмінь для вирішення завдань в інших фундаментальних і прикладних науках, що є важливим для майбутньої професійної орієнтації.

Структура підручника «Загальна цитологія та гістологія» повністю відповідає програмі курсу. Даний підручник «Загальна цитологія та гістологія» складається з 20 розділів, він також містить запитання й завдання для самоперевірки, приклади тестових завдань, список основної й додаткової літератури, предметний та іменний покажчики.

Теоретичний матеріал підручника викладається за чіткою логічною схемою, яка дозволяє поступово розширювати біологічний обрій, рухаючись від клітинних підсистем до цілісної клітини, а від неї до тканин. Підручник містить такі розділи, як «Сучасні уявлення про еволюцію клітин», «Методи вивчення клітин», «Структура й функції біологічних мембран», «Цитозоль», «Цитоскелет», «Ядро», «Біосинтез білка», «Вакуолярна система», «Пероксисоми», «Системи енергозабезпечення клітин», «Відтворення клітин. Клітинний цикл», «Диференціація і реактивні зміни клітин», «Загальні принципи міжклітинних взаємодій», «Інформаційні міжклітинні взаємодії», «Основи біології індивідуального розвитку», «Вчення про тканини», «Епітеліальна тканина», «Тканини внутрішнього середовища», «М’язова тканина» та «Нервова тканина».

У розділі «Сучасні уявлення про еволюцію клітин» розглянуто теорії виникнення клітинної форми життя та етапи її еволюційних перетворень. Наведені дані й результати численних досліджень дозволяють зрозуміти величезне різноманіття органічного світу, закономірності його розвитку від першої клітини до багатоклітинного організму. Із сучасної точки зору проаналізовано перебіг еволюційних подій, що стали підґрунтям ключових ароморфозів у історії розвитку органічного світу – неорганічні молекули – органічні молекули – клітинна форма життя.

У розділі «Методи вивчення клітин» наводяться дані з історії вивчення клітин та принципи сучасних мікроскопічних методів її дослідження. Детально описано методи підготовки матеріалу для цитологічних досліджень, наведений широкий спектр сучасних методів цитологічного аналізу, що на сьогоднішній день широко використовуються у фундаментальних і прикладних дослідженнях цитологами й гістологами: прижиттєві методи досліджень, метод культури тканин і клітин, метод авторадіографії, методи роботи з фіксованим матеріалом, цитохімічні й імуногістохімічні методи, методи кількісної оцінки, методи диференційного центрифугування, методи застосування фото-, кіно- й відеотехніки та комп’ютерних технологій.Одним із ключових розділів підручника є розділ «Структура й функції біологічних мембран», оскільки більшість внутрішньоклітинних структур є мембранними угрупуваннями. На підставі молекулярно-біологічних досліджень у цьому розділі детально описано хімічний склад і загальні принципи організації біологічних мембран; проаналізована сучасна рідинно-мозаїчна модель структури мембрани, принципи структурно-функціональної організації плазматичної мембрани еукаріотичної клітини та її відмінність від внутрішньоклітинних мембран.

Розділи «Загальні принципи міжклітинних взаємодій» та «Інформаційні міжклітинні взаємодії» логічно інтегрують дані щодо принципів структурно-функціональної організації мембрани у блок системного аналізу кооперативної взаємодії надмембранних і надклітинних систем. Зокрема пояснюються принципи упізнання та адгезії клітин та їхня роль у міжклітинних взаємодіях; особливості хімічного складу міжклітинної речовини та механізми, що лежать в основі її утворення; будова, механізми формування та принципи функціонування міжклітинних контактів. На сучасному рівні висвітлюються питання інформаційних міжклітинних взаємодій (закономірності, принципи та механізми сигнальної трансдукції, будова, формування та функціонування клітинних рецепторів та їхня участь у процесах міжклітинної сигналізації) як основи формування та функціонування надклітинних угрупувань.

Розділи «Цитозоль» і «Цитоскелет» дають уявлення студентам про хімічно-молекулярну організацію цитозолю і цитоскелету та їхню роль у функціонуванні клітини. У тексті детально проаналізовані головні реакції, що відбуваються в цитозолі в нормі, та зміни, яких вони зазнають при певних патологічних порушеннях. Докладно описані цитологічні включення з ґрунтовним аналізом їхньої ролі у клітині. Вивчення особливостей структурно-функціональної організації елементів цитоскелету дає студентам підґрунтя для розуміння їхнього значення для рухової функції клітин, підтримання форми клітин, динамічної зміни в’язкості цитозолю, транспорту органел тощо. Ультраструктурний аналіз елементів цитоскелету доповнений даними про їхню патологію та можливі хвороби у людини і тварин, пов’язані з нею.

У розділі «Ядро» аналізуються сучасні дані про принцип структурно-функціональної організації еукаріотичного ядра. На сучасному рівні, детально розглядаються такі компоненти ядра як поверхневий ядерний апарат, ядерний матрикс; проаналізовані особливості хімічно-молекулярної та структурно-функціональної організації спадкового апарату, архітектура ядерця, морфологія мітотичних хромосом. Детально проаналізовані процеси, що відбуваються у ядрі, зокрема реплікація й репарація ДНК, транскрипція і процесінг РНК, описані різні види РНК еукаріотичної клітини. Закінчується розділ аналізом різних ядерних патологій та їхніх наслідків для функціонування клітини.

Розділ «Вакуолярна система» містить у собі дані про ультраструктурну будову ендоплазматичної сітки, апарату Гольджі та лізосом, пояснюються принципи кооперативної взаємодії цих органел при реалізації внутрішньоклітинних синтетичних процесів. Наведено порівняльний аналіз закономірностей функціонування органел вакуолярної системи у різних клітинах і дані про патологію одномембранних органел, зокрема описуються поширені на сьогоднішній день хвороби накопичення (лізосомні хвороби або ферментопатії).

Принцип структурно-функціональної організації органели – пероксимоми наведено у відповідному розділі «Пероксисома». У цьому розділі розглянуто морфологію пероксисом, функції, біогенез і зміни пероксисом при патології.

У розділі «Системи енергозабезпечення клітин» детально аналізуються сучасні уявлення про особливості будови і функцій мітохондрій. Наводяться докази ендосимбіотичного походження мітохондрій. Детально пояснюється процеси синтезу АТФ з урахуванням сучасних даних молекулярної біології. Підкреслюється, що дефекти будь-якого етапу окисного фосфорилювання у мітохондріях можуть приводити до порушень у роботі клітин, у зв’язку з чим у даному розділі наведено опис патологій мітохондрій. Також цей розділ включає дані про ультраструктуру пластид, їхні різновиди, перебудову та функції.

Оскільки білки є одним з найважливіших класів органічних речовин, без участі якого не відбувається жоден з життєво важливих внутрішньоклітинних процесів, студенти повинні знати і розуміти особливості перебігу процесу біосинтезу білків, який наведений у розділі «Біосинтез білка». З точки зору сучасної біохімії та молекулярної біології проаналізовано також процеси пост-трансляційної модифікації білка та механізми, що лежать в основі визначення терміну життя білкової молекули тощо.

У розділах «Відтворення клітин. Клітинний цикл» і «Диференціація і реактивні зміни клітин» проаналізовані всі етапи клітинного циклу, особливості перебігу клітинних поділів різної типології, процеси, що призводять до утворення поліплоїдних систем, механізми регуляції клітинного циклу, а також патології мітозів. Особливості перебігу онтогенетичних перетворень, механізми, що лежать в основі некрозу й апоптозу також представлені у цих розділах підручника.

В розділі «Основи біології індивідуального розвитку» розглянуті основи розвитку хребетних організмів, закладання ембріональних зачатків тканин, що дає підґрунтя для вивчення морфо-функціональних особливостей різних тканин. Цей розділ логічно продовжується «Вченням про тканини», в якому подаються принципи класифікацій тканин хребетних, основи гістогенезу тканин та приклади гістогенетичних рядів.

Розділ «Епітеліальна тканина» містить в собі класифікацію покривних та залозистих епітеліїв, їх морфо-функціональні особливості та місце знаходження в організмі людей та тварин. Теоретичний матеріал розділу логічно поєднаний з опис гістологічних препаратів одно- та багатошарових епітеліїв. Крім того, особлива увага приділена залозистому епітелію – як структурно-функціональній одиниці екзо- та ендокринних залоз. Адже саме ендокринна регуляція організму впливає на всі процеси життєдіяльності клітин, тканин та забезпечує розвиток організму в онтогенезі.

Розділ «Тканини внутрішнього середовища» представлений такими підрозділами, як «Власне сполучна тканина», «Хрящова тканина», «Кісткова тканина» та «Кров», об’єднаними за морфологічними ознаками. На сучасному науковому рівні подана класифікація тканин, їх основних компонентів. Враховуючи отримані знання студентів з цитології, велике значення приділяється будові та функціонуванню клітин сполучної тканини.

В розділі «М’язова тканина» описані три основні типи мязевої тканини, принципи їх будови та функцій. Враховуючи особливості кожної з них, в даному розділі детально описані принципи функціонування гладеньких та посмугованих м’язів. Розділ містить достатню кількість ілюстрацій, що допомагає студенти оволодіти матеріалом.

Розділ «Нервова тканина» подає основи будови та функціонування нервової тканини та ії компонентів – нейронів та нейроглії. Особливу увагу приділено розгляду питання нейрональних контактів та механізму передачі імпульсів, оскільки патології синаптичної передачі приводять до великої низки нейрональних хвороб, що спричинюють інвалідізацію людини.

Текст підручника проілюстрований великою кількістю мікрофотографій, електронограм, схем та таблиць високої якості, що значно полегшує сприйняття матеріалу. Мікрофотографії та малюнки формують у студентів чітке уявлення про морфологічну будову тих об’єктів, опис яких представлений в тексті.

Метою підручника "Основи теорії еволюції" було створення у студентів цілісного, системного знання про еволюцію життя на планеті Земля, розуміння основних принципів еволюційного процесу на різних рівнях (мікроеволюція, макроеволюція, еволюція онтогенезу, еволюція екосистем тощо), засвоєння основних прийомів еволюційного аналізу та елементів понятійного апарату даної дисципліни. Створений підручник дозволяє сформувати уявлення про основні принципи дослідження еволюційних змін, головні події історії життя, закономірності еволюційного процесу на рівні макро- та мікроеволюції, еволюції онтогенезу, еволюційних змін у екосистемах, особливостях еволюції людини; формування сучасного цілісного еволюційноорієнтованого наукового світогляду майбутнього науковця.

Даний підручник дає змогу студентам отримати сучасні повноцінні знання про основні механізми еволюційних змін на мікроеволюційному рівні (спадковість та мінливість, боротьба за існування та природний добір, тощо). Принципи взаємозв’язку змін на рівні популяції та еволюції таксонів більш високого рангу.

Структура підручника «Основи теорії еволюції» повністю відповідає програмі курсу. Даний підручник «Основи теорії еволюції» складається з 11 розділів, він також містить запитання й завдання для самоперевірки, додаток (геохронологічна шкала), список основної й додаткової літератури, предметний та іменний покажчики.

Теоретичний матеріал підручника викладається за чіткою логічною схемою, яка дозволяє поступово розширювати обсяг знань, розгортаючи виклад від елементарних еволюційних подій на популяційному рівні до макроеволюційних змін таксонів високого рангу і до еволюційних змін цілісних екосистем та біосфери в цілому. Підручник містить такі розділи, як «Процес еволюції та методи його дослідження», «Виникнення та розвиток життя на Землі», «Спадковість, мінливість, боротьба за існування», «Природний добір», «Вид і видоутворення», «Макроеволюція», «Головні напрямки еволюції», «Співвідношення між онтогенезом і філогенезом», «Еволюція екосистем», «Антропогенез», «Проблеми та перспективи сучасної еволюційної теорії».

У розділі «Процес еволюції та методи його дослідження» дається загальна характеристика еволюції як процесу історичних змін живих систем. Розкривається загальне значення сучасної еволюційної теорії, подано класифікацію еволюційних концепцій. Також в цьому розділі поданий короткий нарис історії еволюційних ідей, показано поступовий процес формування сучасної еволюційної картини світу. В розділі дається огляд сучасних методів дослідження еволюції життя, обгрунтовується реальність еволюційного процесу та описано загальні властивості еволюційного процесу та його значення.

У розділі «Виникнення та розвиток життя на Землі» подається цілісна картина еволюційного розвитку на нашій планеті від появи життя як планетарного явища до виникнення людини. Послідовно викладено основні події еволюційного процесу: поява прокаріотичних та еукаріотичних клітин, виникнення багатотканинності, еволюція основних груп багатотканинних тварин і рослин, формування сучасної структури біосфери планети Земля. Викладення йде у хронологічному порядку.

У розділі «Спадковість, мінливість, боротьба за існування» дається характеристику передумов еволюційних змін на мікроеволюційному рівні. Дано характеристику популяції, як елементарної одиниці еволюційного процесу. Визначено основні взаємозв’язки між елементарними еволюційними факторами (мінливість, спадковість, боротьба за існування, елімінація).У розділі «Природний добір» детального розгляду зазнає головний фактор еволюційних змін – природний добір. Дається його загальна характеристика, порівняння з іншою формою добору – штучним, охарактеризовано окремі форми природного добору. Окремо обговорюється роль природного добору в еволюції, його можливості та їх обмеженість.

У розділі «Вид і видоутворення» дано сучасне розуміння поняття виду, та розглянуто історію формування погляду на вид, як на цілісну систему. Обговорюється сучасний погляд на критерії виділення виду, розглядається роль ізоляції у підтриманні видової ідентичності та видоутворенні. У розділі розібрано типи та способи видоутворення, які виділяються на сьогоднішній день. Окрему увагу приділено виділеному лише в останні роки інфекційному видоутворенню. Поряд з теоретичними узагальненнями у розділі подано експериментальні дані про моделювання видоутворення у лабораторних умовах та результати сучасних польових досліджень, в яких спостерігався процес появи нових форм видового рангу.

Розділ «Макроеволюція» присвячений загальній характеристиці макроеволюційного процесу. Подано основні концепції, що пояснюють зв’язок макроеволюційних змін з еволюцією на мікроеволюційному рівні. Дано огляд основних закономірностей еволюції таксонів високого рангу, розібрано способи філогенетичних змін органів та функцій. Також окремо розглядається співвідношення монофілетичного та поліфілетичного походження великих таксономічних груп.

Розділ «Головні напрямки еволюції» присвячений розкриттю терміну «прогрес» у сучасному еволюціонізмі. Дано визначення ряду форм прогресу та показано співвідношення між ними.У розділі «Співвідношення між онтогенезом і філогенезом» визначено сучасний стан розуміння проблеми відображення шляхів формування складності в процесі еволюційного розвитку таксону в процесі індивідуального розвитку окремого організму. Показано механізм формування різних модусів філембріогенезів та подано новітні відомості про механізми змін співвідношення середовище-організм в процесі еволюції онтогенезу.

Розділ «Еволюція екосистем» присвячений еволюційній дисципліні, яка сформувалася лише в останні десятиріччя. Показано основні способи еволюційних змін в екосистемах, розібрано механізми взаємозв’язку між системними змінами у біогеоценозах та еволюцією таксонів.

У розділі «Антропогенез» подано новітні дані про еволюцію людини – розділ еволюційної теорії, який розвивається в останні два-три десятиліття прискореними темпами. Подано детальний опис філогенетичних взаємозв’язків різних видів викопних представників еволюційної гілки, що призвела врешті-решт до появи людини сучасного виду. Розібрано екологічні особливості еволюції нашого виду.

Розділ «Проблеми та перспективи сучасної еволюційної теорії» присвячений невирішеним та дискусійним проблемам сучасного еволюціонізму. У розділі подано коротку характеристику актуальним науковим концепціям, що доповнюють чи переглядають окремі положення класичного еволюціонізму. Обговорюються перспективи розвитку сучасного еволюціонізму, як основи наукового біологічного світогляду.

Текст підручника проілюстрований великою кількістю таблиць, схем, та малюнків наукових реконструкцій викопних істот, що значно полегшує сприйняття матеріалу читачем.
Отже, запропонований творчим колективом кафедри цитології, гістології та біології розвитку ННЦ «Інститут біології» перший україномовний цикл підручників з базових курсів «Загальна цитологія та гістологія» та «Основи теорії еволюції» має сприятиме вирішенню таких актуальних науково-методичних задач, як створення сучасних методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу особи, що навчається, на формування навичок самостійного здобування знань, здійснення діяльності по аналізу, зберіганню та створенню інформації; розробка дослідницьких та демонстраційних засобів навчання; формування мотивованої системи знань, вмінь та практичних навичок із використанням різноманітних сучасних технологій навчання; моделювання реальних процесів; розширення можливості самостійної роботи студентів, активізація цієї діяльності, підвищення її ефективності та якості, а також розробка сучасних засобів контролю знань.

Дзержинський Микола Едуардович

Скрипник Наталія Вячеславівна

Островська Галина Віталіївна

Гарматіна Софія Михайлівна

Пазюк Любов Михайлівна

Варенюк Ігор Миколайович

Пустовалов Андрій Сергійович

Вороніна Олена Костянтинівна
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 179.14 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка