Реферат циклу робіт «Україна у сучасному міжнародному бізнесі»Скачати 127.77 Kb.
Дата конвертації29.03.2017
Розмір127.77 Kb.
ТипРеферат
Реферат

циклу робіт «Україна у сучасному міжнародному бізнесі»

Колектив авторів у складі: 1. Вергуна Володимира Антоновича – доктора економічних наук, професора, професора кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 2. Расшивалова Дмитра Петровича – кандидата економічних наук, доцента, завідувача кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 3. Ступницького Олексія Івановича - кандидата економічних наук, професора, професора кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 4. Мазуренко Валентини Петрівни - кандидата економічних наук, професора, професора кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 5. Якубовського Валерія Володимировича - доктора технічних наук, професора, професора кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 6. Голубія Ігоря Євгеновича - кандидата економічних наук, доцента, заступника директора Інституту міжнародних відносин з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 7. Кредісова Анатолія Івановича – доктора економічних наук, професора, професора кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 8. Приятельчук Олени Анатоліївни - кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Поданий цикл наукових праць складається з наступних підручників, навчальних посібників та монографій, виданих колективом авторів: 1. Міжнародний бізнес: підручник. / за ред. проф. В.А.Вергуна. – К.: ВАДЕКС, 2014. – 810 с. (Перше видання 2007 року, друге – 2009 р., третє – 2014 р. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Використовується як основний підручник для студентів дванадцяти провідних вищих навчальних закладів України, що здійснюють підготовку за спеціальністю (з 2016 року освітньою програмою) Міжнародний бізнес. Гриф надано МОН України (лист №1.4/18-Г-1004 від 1 листопада 2006 року)).

 2. Вергун В.А., Ступницький О.І., Якубовський В.В. Міжнародне корпоративне управління: навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 287 с.

 3. Вергун В.А., Ступницький О.І. Контролінг у системі міжнародного бізнесу: навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 350 с.

 4. Голубій І.Є., Приятельчук О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник. – К.: ВАДЕКС, 2014. – 318 с.

 5. Расшивалов Д.П. Ризик-менеджмент в міжнародному бізнесі: навчальний посібник. – К.: Електронне видання ІМВ, 2014. – 300 с.

 6. Сучасна фірма: виклики та управління змінами: навчальний посібник. / Науковий редактор д.е.н., проф. Вергун В.А. – К.: ВАДЕКС, 2016. – 404 с.

 7. Кредісов А.І. Менеджмент в історичному розвитку як теорія: монографія. – К.: Знання України, 2009. – 515 с.

 8. Ступницький О.І. Сучасні конкурентні стратегії ТНК: монографія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 416 с.

 9. Якубовський В.В. Системные методы менеджмента в международном бизнесе: монография.– К.: «Освіта України», 2014. – 744 с.

 10. Мазуренко В.П., Крикун В.А. Розвиток банківських установ в умовах асиметрії світо господарських процесів. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – 320 с.

В циклі наукових праць розглянуто питання ґенези міжнародного бізнесу на тлі розвитку нової глобальної економіки, поглиблення інтернаціоналізації світогосподарських процесів, становлення його як інституційно-функціональної системи та як невід’ємної складової цих процесів, розкрито організаційно-правові форми, види й механізми функціонування, особливості організації ат управління міжнародною підприємницькою діяльністю на сучасному етапі, а також специфіку участі українських підприємств у глобальних економічних трансформаціях, системі сучасного міжнародного бізнесу.

Під впливом активних процесів інтернаціоналізації, глобалізації та науково-технологічної революції значно розширюються зовнішньоекономічні зв'язки та коло суб'єктів, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, міжнародний бізнес змінюється не лише кількісно, але й набуває якісно нових форм вияву, адаптуючись до сучасних умов розвитку світової економіки.

Включення України та суб'єктів її господарської діяльності в глобальну та регіональні системи зовнішньоекономічних відносин потребує підготовки фахівців у сфері міжнародного бізнесу, знання та навички яких не лише б відповідали актуальним вимогам, що їх висуває інтенсивний розвиток системи міжнародного бізнесу, а й могли б якісно передбачати й прогнозувати цей розвиток.

Існуючі публікації, в тому числі й навчальні посібники та підручники, у сфері міжнародного бізнесу є в переважній більшості перекладами зарубіжних видань, недостатньою мірою зорієнтованих на врахування особливостей країн пострадянського простору, зокрема, України.

Запропонований підручник з міжнародного бізнесу є третім, доповненим і переробленим виданням, у якому в систематизованому вигляді викладено суть, відмінні риси, механізм організації та управління в міжнародному бізнесі з урахуванням нових явищ, процесів і тенденцій розвитку бізнес-діяльності в умовах глобальної фінансово-економічної нестабільності. Дане видання враховує також побажання, зауваження і пропозиції читачів з точки зору вдосконалення змістовної частини та структури даного підручника. Його структура відповідає навчальним програмам підготовки фахівців з міжнародного бізнесу в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Підручник «Міжнародний бізнес» складається з 4-х частин та 15-ти розділів. Основні аспекти міжнародного бізнесу розглядаються в такій логічній послідовності. Першу частину «Вступ до міжнародного бізнесу» присвячено вивченню ґенези міжнародного бізнесу, тенденцій та окремих видів його середовища (зокрема економічного, політичного, правового, соціокультурного тощо), оцінці механізмів функціонування міжнародного бізнесу, та його організаційно-правових форм.

Ця частина доповнена розглядом питань, пов'язаних із власністю як основою здійснення міжнародної бізнесової діяльності, економічною кон'юнктурою, її факторами та методами прогнозування, новими організаційно-правовими формами бізнесу в Україні та за кордоном.Окреме місце у першій частині підручника займають питання, пов’язані із тіньовим сектором як елементом середовища міжнародного бізнесу а також із використанням високих технологій у механізмі сучасного міжнародного бізнесу. З огляду на все зростаючу роль глобальних екологічних проблем, стрімкий розвиток природоохоронної діяльності і відповідно формування «зеленого» бізнесу перша частина підручника доповнення новим розділом, у якому знайшли віддзеркалення питання екологічного менеджменту, корпоративної екологічної та соціальної відповідальності транснаціональних компаній, реалізації положень Кіотського протоколу.

Розділ перший «Ґенеза та суть міжнародного бізнесу» розкриває передумови зародження, етапи розвитку, еволюцію теорій та характерні риси сучасного міжнародного бізнесу; окремим об’єктом вивчення виступає власність як основа ведення бізнесу.

Другий розділ «Середовище міжнародного бізнесу» досліджує сутність та види середовища міжнародного бізнесу, його кон’юнктурну складову; до того ж, аналізується тіньовий сектор у структурі середовища міжнародного бізнесу.

Розділ три «Механізм функціонування міжнародного бізнесу» присвячено інструментам регулювання механізму міжнародного бізнесу; визначено місце стратегії у структурі механізму міжнародного бізнесу; досліджено такі функціональні елементи, як: торгівля, інвестиції, високі технології тощо.Четвертий розділ «Організаційно-правові форми міжнародного бізнесу» визначає компанію як головний суб’єкт міжнародного бізнесу та розглядає основні організаційні форми міжнародного бізнесу, зокрема міжнародні корпорації.

Актуальним є п’ятий розділ “Екологічний напрям у механізмі міжнародного бізнесу» розкриває еволюцію інституційних механізмів регулювання екологічних проблем; аналізує Кіотський протокол та ринкові регуляторні механізми екологічного менеджменту; системи міжнародної торгівлі викидами парникових газів; міжнародну стандартизацію корпоративних систем екологічного менеджменту та окремі аспекти корпоративної екологічної відповідальності.

Темами другої частини підручника «Організація й управління в міжнародному бізнесі» стали головні аспекти міжнародного менеджменту та маркетингу як складових міжнародного бізнесу (види, цільова орієнтація, стратегії, бренди, логістичне забезпечення, тощо). Особлива увага приділена системному підходу у міжнародному менеджменті, його особливостям в умовах локальних і глобальних криз, питанням соціалізації міжнародного бізнесу. Окремий розділ другої частини присвячений розкриттю організації експортно-імпортних операцій.

Шостий розділ «Менеджмент у системі сучасного міжнародного бізнесу» подає цілісну систему міжнародного менеджменту, розкриваючи його сутність, структуру, особливості розвитку, види та специфіку функціонування в умовах локальних та глобальних криз.Розділ сім «Соціальна складова в менеджменті міжнародного бізнесу» аналізує бізнес та суспільство в контексті світового розвитку, визначає основні економічні ефекти соціалізації міжнародного бізнесу, досліджує його окремі форми прояву, зокрема корпоративну соціальну відповідальність та етику бізнесу.

Становлення сучасної концепції міжнародного маркетингу, його системи та факторів виміру зовнішнього середовища функціонування та розвитку представлено в восьмому розділі підручника «Маркетингова діяльність у міжнародному бізнесі». Крім того, даний розділ містить вичерпну інформацію про міжнародний комплекс маркетингу, маркетингові стратегії в діяльності міжнародної компанії та бренд як одну з конкурентних стратегій маркетингу.

Розділ дев’ять “Експортно-імпортні операції у міжнародному бізнесі» представляє існуючі підходи до сутності та видів експортно-імпортних операцій, методів їх підготовки, оформлення та реалізації. Даний розділ вдало доповнено розділом десять «Логістика у міжнародному бізнесі, присвяченому розкриттю транспортно-логістичного комплексу, логістичним системам та особливості розвитку українського логістичного бізнесу.

Питання валютно-фінансового середовища міжнародного бізнесу, технології міжнародного інвестування, сучасні тенденції міжнародного фінансового страхування, причини та наслідки світової фінансової кризи для міжнародного бізнесу висвітлено у третій частині «Фінанси у міжнародному бізнесі».

Зокрема, розділ «Фінансування експортно-імпортних операцій» доповнено питанням контролінгу у системі міжнародного бізнесу та міжнародного фінансового інжинірингу, крім того розглянуто такі новітні форми торгового фінансування як факторинг та форфейтинг, а також визначено окремі аспекти страхування в експортних кредитних агентствах.

Розділ дванадцять «Фінансові рішення у ризиковому середовищі міжнародного бізнесу» розкриває питання валютних ризиків та хеджування у ризиковому середовищі міжнародного бізнесу; інститутів спільного інвестування, а також міжнародного фінансового інжинірингу.

У четвертій частині «Технологічний та інформаційний вектор розвитку міжнародного бізнесу» викладено актуальні проблеми технологічної політики міжнародної компанії, науково-дослідницької діяльності у глобальному вимірі та використання інформаційних технологій у сучасному міжнародному бізнесі, розкрито форми та напрямки участі українських компаній у міжнародних бізнес-процесах, питання дипломатичного забезпечення інтересів українських компаній на зовнішніх ринках.

Зокрема, дана змістовна частина підручника доповнена розділом тринадцять «Технологічна політика міжнародної компанії», чотирнадцять – «Інформаційні технології в сучасному міжнародному бізнесі», присвяченими процесам трансформації структури управління компанією під впливом новітніх технологій та інформаційних мереж.

Розділ п’ятнадцять “Україна в системі сучасного міжнародного бізнесу» визначає місце українських компаній у міжнародному високотехнологічному бізнесі та ефективність зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств під впливом цілої низки новітніх факторів та чинників впливу, зокрема дипломатичному забезпеченню міжнародного бізнесу.

Загалом, підручник «Міжнародний бізнес» є комплексним системним завершеним дослідженням, наукова та освітня цінність якого є очевидними зважаючи на широту охоплених увагою об’єктів дослідження та застосування даного підручника в системі вищої освіти в рамках підготовки студентів за освітньою програмою «Міжнародний бізнес».
В навчальному посібнику «Міжнародне корпоративне управління» розкриваються сучасні механізми, моделі, форми та методи корпоративного управління, проведено аналіз змін, що відбуваються в структурі акціонерної власності, системі пріоритетів учасників світового фондового ринку, практиці корпоративного права.

Авторами посібника «Контролінг в системі міжнародного бізнесу» розглянуто теоретико-методологічні та практичні засади розробки та впровадження системи контролінгу в міжнародних компаніях; розкрито зміст контролінгу, його завдання, функції, інструменти та об’єкти, основні принципи стратегічного та оперативного контролінгу; моделі фінансового планування й управління, діагностики й прогнозування фінансових потоків компаній, які апробовані й ефективно використовуються в країнах з ринковою економікою; розкрито особливості адаптації міжнародного досвіду використання системи контролінгу до реалій розвитку сучасного українського бізнесу.

Навчальний посібник «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» розроблено у відповідності до програми профільної навчальної дисципліни; містить навчальний комплекс, конспект лекцій, що охоплює навчальний матеріал щодо основних аспектів організації, регулювання та здійснення зовнішньоекономічної діяльності, її основних видів, форм та механізмів реалізації, а також методологічні рекомендації, питання, завдання та задачі, рекомендовані до вивчення даної дисципліни.

Навчальний посібник «Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі» є першим в країні  навчально-методичним виданням, що закладає теоретико-методологічні і практичні засади розробки та впровадження системи управління ризиками в компаніях, що працюють у царині міжнародного бізнесу. Розкрито специфіку ризиків, невизначеності та асиметрії інформації у міжнародному бізнесі. Класифіковано типи ризиків, методи оцінки та сценарії поводження з ризиками міжнародних бізнес транзакцій. Особлива увага приділена ринковим, кредитним та операційним ризикам. Розкриваються міжнародні стандарти поводження з цими риками, особливості адаптації міжнародного досвіду побудови системи управління ризиками до реалій міжнародного бізнесу українських компаній.  Посібник слугує  засадничим джерелом для вичення дисципліни ризик менеджмент у міжнародному бізнесі, що її вперше  в Україні було запроваджено  для викладання студентам  освітньої програми «міжнародний бізнес» галузі знань «міжнародні відносини».

У посібнику «Сучасна фірма: виклики та управління змінами» на основі цивілізаційного підходу розкрито природу фірми як визначального суб’єкта ринкової економічної системи, ґенезу її організаційно-правових форм та управлінської структури під впливом глобалізаційних змін, інформаційно-технологічної революції, нових викликів і загроз невизначеного, ризикового, турбулентного внутрішнього і зовнішнього середовища. Особливу увагу приділено з’ясуванню суті сучасних ризиків і загроз, їх видів, масштабів і форм впливу на безпекові та зовнішньоекономічні конкурентні позиції фірми, шляхів їх мінімізації на основі застосування новітніх, інноваційних механізмів управління. При цьому наголошено, що ефективне використання таких механізмів дозволяє компаніям і фірмам, особливо транснаціональним, модифікувати моделі їх конкурентних стратегій з метою адаптації до нових викликів і посилення позицій у глобальному, регіональному і національному бізнес-середовищі.

Монографія «Менеджмент в історичному розвитку як теорія» досліджує цілу низку наукових праць провідних економістів, зокрема Тейлора Ф.У., Емерсона Г., Файоля А., Богдановича О.О. та інших, й охоплює такі етапи та напрямки розвитку економічної та управлінської думки, як: школа наукового управління, адміністративна школа менеджменту, управлінська думка часів Київської Русі, радянського періоду та сучасні тенденції розвитку менеджменту.

Основними об’єктами дослідження монографії «Сучасні конкурентні стратегії ТНК» є особливості сучасних глобальних конкурентних стратегій транснаціональних корпорацій, моделей їх корпоративного управління в умовах нових геоекономічних викликів, взаємозв’язок стратегій підвищення конкурентоспроможності і чинників конкурентних переваг ТНК, механізму процесів злиттів і поглинань у процесі корпоративної інтеграції. Особлива увага приділена інноваційній складовій конкурентних стратегій ТНК і практиці одержання ними синергетичного ефекту від «технологізації», впливу трансферу технологій на фінансове планування й управління, діагностику й прогнозування інвестиційних потоків, пріоритетним мотивам у прийнятті стратегічних рішень на міжнародному ринку корпоративного контролю.В монографії «Системные методы менеджмента в международном бизнесе» на єдиній методологічній основі розглянуто еволюцію та сучасний стан системних підходів та методів менеджменту підприємств та організацій; представлено широкий спектр застосування систем менеджменту для підприємств різного профілю діяльності; значна увага приділена процесному підходу в системах менеджменту, а також практичним питанням їх розробки, впровадження, підтримки та розвитку з врахуванням спільності та інтегрованості різноманітних систем в єдину корпоративну управлінську систему організації; розглянуто питання результативності та ефективності різних систем менеджменту, що забезпечує підвищення загальної стійкості та розвитку діяльності підприємств в сучасних умовах міжнародного бізнесу.

Монографія «Розвиток банківських установ в умовах асиметрії світогосподарських процесів» присвячена питанням диверсифікації брендів на прикладі міжнародного та національного банківських ринків, а саме механізмам створення, управління, оцінки нематеріальних активів. Розглянуто основні моделі позиціювання й управління брендами, запропоновано власний підхід до розрахунку вартості банківських брендів і визначення капіталу бренда.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 127.77 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка