Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатківСторінка1/21
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.57 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків.


Актуальність теми. Головною задачею сучасного етапу розвитку банківської справи є уникннення або мінімізація ризику при одночасному отриманні достатніх прибутків з метою збереження коштів вкладників і підтримання життєдіяльності комерційного банку. Кредитний ризик – це невід'ємна складова процесу існування комерційного банку на ринку, саме тому вказаний ризик є для банку особливим об'єктом аналізу і управління, поскільки дохід банку є залежним від ефективності управління ризиком. Одночасно, кредитний ризик вважається одним з основних внутрішніх ризиків, що виникають безпосередньо в зв'язку з діяльністю конкретного комерційного банку. Отже, банківські установи мають досить серйозно відноситися до вказаної проблеми, проблеми управління кредитним ризиком, невід’ємною складовою якого є моніторинг ризику. У вказаному зв'язку дослідження питань управління кредитним ризиком, зокрема, моніторингу останнього, набуває особливого значення, чим зумовлена актуальність обраної теми і доречність проведення досліджень задля розвитку вказаного питання.

Предметом дослідження є система фінансових відносин, зумовлених механізмами моніторингу кредитного ризику банку.

Об’єктом дослідження є кредитний ризик як системоутворюючий чинник функціонування банків у системі грошово-кредитних відносин за умови наявності конкурентного середовища.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробленні системи заходів з моніторингу кредитного ризику банку; виробленні методичних та практичних рекомендацій щодо її впровадження у вітчизняну банківську систему.

Методи дослідження: системної оцінки; вибірки, узагальнення, порівняння, методи графічного зображення даних.

За результатами дослідження сформовані наступні висновки: моніторингом кредитного ризику є процедура систематичного відстежування, ідентифікації, оцінки і аналізу зміни даних про стан кредитного ризику на рівні кредитного портфелю банку, індивідуального позичальника та показників кредитного ризику з метою оптимізації кредитного ризику та оцінювання якості й ефективності, управління та контролю, динаміки та прогнозування розвитку кредитної діяльності; фінансовий стан ПАТ «УкрСиббанк» можна охарактеризувати як задовільний, про що свідчить поступове збільшення показників ефективності діяльності, фінансової стійкості та ліквідності; у ПАТ «Укрсиббанк» моніторинг кредитного ризику визначають як комплекс дій банку по отриманню та аналізу інформації по клієнту та кредитній угоді протягом строку дії кредитного договору; в банку в процес моніторингу кредитного ризику задіяно різні комітети; інтегрування в економіко-математичну модель диверсифікації елемента експертної оцінки надмірної диверсифікації дозволяє більш точно визначити оптимальну глибину диверсифікації, сприяє вирішенню проблеми відсутності необхідної статистичної бази в банківській установі у частині виникнення ризику надмірної диверсифікації.  Охорона праці у ПАТ «УкрСиббанк» здійснюється відповідно до діючих нормативно-правових актів, що регулюють зазначені питання. За результатами проведеного дослідження суттєвих порушень в охороні праці та безпеки життєдіяльності не виявлено.

Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності ПАТ «УкрСиббанк».
Ключові слова: кредитний ризик, управління кредитним ризиком, методичні засади управління кредитним ризиком, організаційно-інформаційне забезпечення, технологія управління, рейтинг, експертне оцінювання надлишкової диверсифікації.

ЗМІСТ


ВСТУП…….………………………………………………………………………..

8

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ моніторингу кредитного ризику в банківській діяльності ………………………..

10


1.1

Сутність і необхідність моніторингу кредитного ризику в банківській діяльності……………………………………………….

10


1.2

Методичні засади моніторингу кредитного ризику……………….

22

1.3

Організаційно-інформаційне забезпечення моніторингу кредитного ризику………………………….………………………..

37

Висновки до розділу 1………………………………………………

44

РОЗДІЛ 2

МОНІТОРИНГ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ У ПАТ «УкрСиббанк».................................................................................

48


2.1

Загальна характеристика діяльності ПАТ «УкрСиббанк»………..

48

2.2

Аналіз фінансового стану ПАТ «УкрСиббанк»……………………

52

2.3

Організаційне та методичне забезпечення моніторингу кредитного ризику у ПАТ «УкрСиббанк»…………………………

60

Висновки до розділу 2………………………………………………

72

РОЗДІЛ 3

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ системи моніторингу кредитного ризику у ПАТ «УкрСиббанк»……………..

75


3.1

Розвиток рейтингової системи оцінки кредитного ризику корпоративного позичальника ПАТ «УкрСиббанк»………………

75


3.2

Впровадження експертної оцінки надлишкової диверсифікації кредитного портфеля ПАТ «УкрСиббанк» у систему моніторингу кредитного ризику банку…………………………….

87

Висновки до розділу 3……………………………………………….

98

РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ В ПАТ «УКРСИББАНК»……………………………

100


4.1

Система управління охороною праці в ПАТ «УкрСиббанк»…….

100

4.2

Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в ПАТ «УкрСиббанк»……………………………………………………….

104


4.3

Безпека в надзвичайних ситуаціях в ПАТ «УкрСиббанк»………..

107
Висновки до розділу 4……………………………………………….

110

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………

112

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….…….............

118

ДОДАТКИ……………………………………………………………..…….............

129

ВСТУП


Головною задачею сучасного етапу розвитку банківської справи є уникннення або мінімізація ризику при одночасному отриманні достатніх прибутків з метою схоронності коштів вкладників і підтримання діяльності комерційного банку. Кредитний ризик – це невід'ємна складова процесу існування комерційного банку на ринку, саме тому вказаний ризик є для банку особливим об'єктом аналізу і управління, поскільки дохід банку є залежним від ефективності управління ризиком. Одночасно, кредитний ризик вважається одним з основних внутрішніх ризиків, що виникають безпосередньо в зв'язку з діяльністю конкретного комерційного банку. Це є пов'язаним із тим, що зростаючий кредитний ризик трансформується у головне джерело банківського ризику загалом. Отже, банківські установи мають досить серйозно відноситися до вказаної проблеми, проблеми управління кредитним ризиком, невід’ємною складовою якого є моніторинг ризику.

У вказаному зв'язку дослідження питань управління кредитним ризиком, зокрема, моніторингу останнього, набуває особливого значення, чим зумовлена актуальність обраної теми і доречність проведення досліджень задля розвитку вказаного питання.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробленні системи заходів із моніторингу кредитного ризику комерційного банку; виробленні методичних і практичних рекомендацій відносно її запровадження у вітчизняну банківську систему.

Реалізацією вказаної мети зумовлена необхідність постановки і вирішення наступних завдань: • з’ясувати сутність і необхідність моніторингу кредитного ризику банку;

 • дослідити методичні засади моніторингу кредитного ризику банку;

 • навести організаційно-інформаційне забезпечення моніторингу кредитного ризику банку;

 • здійснити загальну характеристику діяльності ПАТ «УкрСиббанк»;

 • проаналізувати фінансовий стан банку;

 • дослідити організаційне та методичне забезпечення управління кредитним ризиком у ПАТ «УкрСиббанк»;

 • розвинути рейтингову систему оцінки кредитного ризику корпоративного позичальника ПАТ «УкрСиббанк»;

 • впровадити експертну оцінку надлишкової диверсифікації кредитного портфеля ПАТ «УкрСиббанк» у систему моніторингу кредитного ризику банку;

 • дослідити безпеку в надзвичайних ситуаціях в організації.

Об’єктом дослідження є кредитний ризик як системоутворюючий чинник функціонування банків у системі грошово-кредитних відносин за умови наявності конкурентного середовища.

Предметом дослідження є система фінансових відносин, зумовлених механізмами моніторингу кредитного ризику банку.

У процесі роботи використовувалися такі методи досліджень: системної оцінки при аналізі в 3-му розділі; вибірки, узагальнення придідведенні підсумків дослідження, порівняння з іншими банками, методи графічного зображення даних при складання таблиць.

Теоретико-інформаційною базою дослідження є нормативні і законодавчі акти, якими регулюється діяльність комерційних банків, зокрема, банківське законодавство, інструкції і положення НБУ,роботи вітчизняних та зарубіжних економістів з визначеної тематики, тощо.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ моніторингу кредитного ризику в банківській діяльності

1.1 Сутність і необхідність моніторингу кредитного ризику в банківській діяльності

Банкам, як і будь-яким підприємницьким структурам, притаманна ризикованість в процесі здійснення активних операцій. Як відомо, найбільш прибутковими для банків є операції, що мають високий рівень ризику. Такими операціями є кредитні операції банків. Оскільки надання кредитів є основним джерелом прибутку для банку, а їх неповернення спричиняє великі збитки банку, кредитні ризики є визначальними в діяльності банків. Проте, наразі в економічній літературі відсутній єдиний підхід до визначення поняття кредитного ризику.

Укладачі словника фінансових термінів навели визначення кредитного ризику узагальненого характеру як ризику втрат, що є пов’язаними із погіршенням становища дебітора, контрагента за угодою, емітента цінних паперів, що надає можливість зробити висновок про те, що сфери виникнення кредитного ризику не є обмеженими тільки процесом банківського кредитування [88]. Зазначеної позиції притримуються також і інші автори, зокрема, П. Ковальов та Л. Слобода , на думку яких сутність кредитного ризику є можливість описати як ситуацію, в якій у контрагента операції немає можливостей або бажання виконати зобов’язання, що виникли в момент укладання фінансового договору [44; 87].

Подібне до вищевикладеного визначення кредитних ризиків приведене в методичних вказівках НБУ, що стосуються інспектування банків «Система кількісної оцінки ризиків», а саме, кредитним ризиком є наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, що обумовлений неспроможністю сторони, яка взяла на себе зобов’язання, виконати умови фінансового договору з банком.

В той же час, поняття кредитного ризику банку є ототожненим з ризиком неповернення позичальником основного тіла кредиту і процентів за ним. На вказане розуміння кредитного ризику в процесі визначення класифікаційних ознак ризику загального характеру, вказував Дж. Кейнс, на думку якого, ризиком кредитора є ризик неповернення кредиту [42]. Подібні визначення можна зустріти і в сучасних наукових працях. Зокрема, Дж. Сінкі визначається кредитний ризик або ризик непогашення як ймовірність неповернення позичальником отриманої позики [86].

Переважна більшість сучасних науковців в роботах, що присвячені з’ясуванню сутності кредитного ризику, дотримується вказаного традиційного підходу, лише конкретизуючи у наданих визначеннях, порушення яких саме умов кредитування призводить до виникнення кредитного ризику [6; 35; 36; 41; 49]. При цьому, до основних таких умов відносяться обсяги та час повного повернення боргу. Так, зокрема, О. Євтух визначається кредитний ризик в якості ризику неповернення у встановлений строк основного боргу та процентів за позичкою, що належать кредитору [36], а В. Романовим – як ризик того, що учасник-контрагент не виконує власних зобов’язань у повному обсязі та на визначену дату, або на інший час після визначеного строку [80]. Т. Пустоваловою наводиться таке визначення кредитного ризику: кредитний ризик є ризиком втрати активів в результаті невиконання позичальником взятих на себе зобов’язань за угодою [77]. Авторами енциклопедії фінансового ризик-менеджменту кредитний ризик визначається як ризик, що пов’язаний з кредитною діяльністю і відсутністю упевненості відносно своєчасного та повного повернення кредитних засобів клієнтом банку [99] .

Слід зробити зауваження, що вказаний підхід знайшов своє відображення і в нормативно-правовій базі, якою регулюється банківська діяльність. Зокрема, у положенні НБУ «Про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» вказано, що показником ризику активу є кількісний показник ризику невиконання боржником (контрагентом) власних зобов’язань перед банком [73].

Одночасно, окремі науковці в процесі з’ясування сутності кредитного ризику виходять з позиціювання останнього як різновиду фінансового ризику, що супроводжує процес кредитування. В рамках вказаного підходу кредитний ризик визначається як імовірність зниження вартості частини активів у вигляді суми наданих кредитів або зниження прибутковості від вказаної частини активів суттєво нижче рівня, який очікується [45]. Так, С. Павлюк розглядається кредитний ризик як вартісний вираз ймовірної події в процесі здійснення кредитної операції, яка може призвести до збитків, тобто, до відхилення фактичних показників від передбачуваних у кредитора [62]. Як вважає Р. Яворський, кредитним ризиком є імовірність зміни грошового потоку як в кількісному, так і в часовому вимірі під час кредитної операції як з боку кредитора, так і з боку позичальника [100, с. 107]. В свою чергу, згідно твердження О. Буздаліна, кредитний ризик є мірою суб’єктивної впевненості експертів, що є залежною від обсягів інформації, яка у них є [9].

Привертає увагу визначення, що сформульоване А. О. Єпіфановим, І. В. Сало та О. А. Криклій [37; 51]. Зазначені автори під кредитним ризиком пропонують розуміти можливість того, що в майбутньому у певний момент часу вартість банківських активів зменшиться в зв’язку із неповерненням або неповним або несвоєчасним поверненням вказаних активів.

Визначеним недоліком приведених означень є їхня універсальність з боку наявності можливості використання для визначення будь-якого виду фінансового ризику при умови усунення вказівки на приналежність до здійснення кредитних операцій. Ми вважаємо, що поняттю кредитного ризику слід більш чітко відбивати сутність негативних змін, що характерні лише для кредитних операцій, з виникненням яких вказаний ризик є пов’язаним. Подібний підхід до визначення кредитного ризику зводиться до оцінювання імовірності виконання контрагентом власних зобов’язань.

Саме тому більш слушними, враховуючи наведені вище зауваження, є такі визначення поняття кредитного ризику:


 • кредитним ризиком є ступень невизначеності відносно виникнення небажаних подій при здійсненні фінансових угод, сутність яких полягає в тому, що контрагент банку не має можливості виконання взятих на себе за договором зобов’язань і при цьому одночасно відсутня можлиість скористатися забезпеченням повернення позичених засобів [64];

 • кредитним ризиком є можливість виникнення непередбачуваних подій, що спричинюють негативний вплив на результати діяльності банківської установи в сфері кредитних відносин та призводять до втрати частини активів банку та недоотримання прибутку у вигляді процентів [7].

Ми вважаємо, що досить слушним є тлумачення поняття кредитного ризику, що приведено в праці В. Грушко, О. Пилипченко, Р. Пікус, у відповідності до якого кредитний ризик слід розглядати як відсутність впевненості кредитора в тому, що боржник буде здатним і матиме намір виконати власні зобов’язання відповідно до строків та умов кредитного договору [32, с. 24]. У вказаному понятті узагальнено усі можливі причини виникнення кредитного ризику, поскільки порушення будь-яких умов кредитного договору відносно порядку визначення суми заборгованості і здійснення платежів, зокрема, періодичності нарахування процентів і періодичності погашення основного тіла кредиту та процентів по ньому, супроводжується фінансовими втратами для банку, порушенням запланованого руху фінансових потоків.

Отже, проводячи узагальнення вищевикладеного, слід зробити висновок, що кредитним ризиком як таким супроводжується увесь комплекс кредитних відносин, що виникають в процесі здійснення певного кредитного договору і надання позики потенційному клієнтові банку.

Ураховуючи вказане вище, в узагальненому вигляді особливі елементи суті кредитного ризику як різновиду банківських ризиків наведені в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 – Специфічні сутнісні елементи поняття «кредитний ризик банку»

Елемент

Характеристика елементу

Об’єкт кредитного ризику банку

Процес банківського кредитування, яким є упорядкована послідовність взаємопов’язаних етапів, дотримання яких забезпечує надійність та прибутковість кредитних операцій комерційного банку

Причини виникнення кредитного ризику банку

Порушення будь-яких умов кредитного договору відносно порядку визначення суми боргу і здійснення платежів: порушення періодичності і часової регламентації здійснення платежів відносно погашення основної суми боргу; порушення періодичності і часової регламентації здійснення платежів відносно сплати процентів; порушення порядку нарахування процентів за користування кредитом

Характер дії кредитного ризику банку

Зміна об’сягових, просторових і часових характеристик грошових потоків банку

Результат кредитного ризику банку

Виникнення фінансових втрат, зменшення ліквідності і зменшення фінансової стійкості комерційного банку

Функції кредитного ризику банку

Регулятивна функція, що проявляється у конструктивній, аналітичній і захисній підфункціях

Слід зробити зауваження, що кредитний ризик є присутнім у всіх економічних відносинах банку, де відбувається рух позикової вартості, але не всюди зазначений ризик відіграє визначальну роль. З врахуванням вказаного, не є доцільним пов’язувати кредитний ризик лише з наданням банківського кредиту або кредитною операцією. Кредитний ризик є присутнім у випадках із будь-яким іншим інструментом, коли присутній контракт [77].

Таким чином, кредитний ризик переважає у тих банківських процесах, які є пов’язаними з проведенням активних операцій із юридичними та фізичними особами і здійсненням операцій на ринку міжбанківських операцій. З врахуванням сказаного, окрім безпосередньо кредитної операції (угоди відносно надання кредиту, яка супроводжується записами за банківськими рахунками, з відповідним відображенням у балансах кредитора та позичальника), процесом банківського кредитування охоплюються також визначені дії, що пов’язані із виконанням функцій ризик-менеджменту:


 • з’ясування кредитоспроможності потенційного клієнта, обґрунтування умов кредитного договору з врахуванням реального фінансового стану потенційного позичальника і прогнозу його зміни на період процесу кредитування;

 • розроблення і здійснення системи заходів відносно забезпечення повернення кредиту і сплати процентів за ним (моніторинг дотримання ліміту кредитування, цільового використання кредиту, повноти та своєчасності повернення кредиту та процентів за його користування, коригування окремих умов кредитного договору задля мінімізації фінансових втрат; система нагадувань і попередження клієнтів, перевірка стану і наявності майна, що заставлене, контроль за грошовими потоками, за рахунками клієнта і т.і.);

 • управління кредитним портфелем банку в якості сукупності конкретних наданих кредитів;

 • управління діяльністю персоналу кредитного підрозділу комерційного банку, яким здійснюються кредитні операції, в т.ч., прозора інструктивно-методологічна регламентація порядку та змісту виконання обов’язків персоналом, що бере участь в процесі кредитування.

Зазначимо, що кредитування в якості прояву бізнес-процесу комерційного банку є однією з форм його відповідних виробничих відносин, при цьому, рушійною силою її є економічні інтереси учасників. Із зазначеної позиції кредитування є можливість представити в якості засобу сумісного досягнення економічних цілей банком та його контрагентами – отримання доходів або прибутку. Одночасно, існування кредитного ризику – це обмежуючий фактор відносно розвинення бізнес-процесів комерційного банку, своєрідна контрмотивація відносно збільшення обсягів кредитування. Таким чином, економічна мотивація банку в процесі управління кредитним ризиком є в рамках максимізації прибутку при мінімально можливому ризику, що відбиває подвійну природу економічного ризику загалом.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка