Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатківСторінка16/21
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.57 Mb.
#228
ТипРеферат
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Застосування моделі диверсифікації кредитного портфеля в системі кредитного ризик-менеджменту ускладнюється необхідністю відстежування фактів неповернення кредитів банком в результаті впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, а також виявлення випадків, які можна віднести до ситуації надмірної диверсифікації та розрахунку їх ймовірності відповідно. За даними напрямами банківські аналітики стикаються з відсутністю необхідної статистичної бази (особливо в частині надмірної диверсифікації). У представленій математичній моделі диверсифікації дана проблема була вирішена шляхом прийняття умови про однаковий характері втрат як при ефективному, так і при надмірному рівнях диверсифікації. Однак, прийняття такої умови можливе лише для групи подібних позичальників, по якій є факт неповернення, тобто, у випадку агрегування окремих позичальників в групи і визначення ймовірності неповернення не для конкретного позичальника, а для групи подібних позичальників. В даній ситуації прийняття припущення про рівність ймовірностей логічне і науково справедливе [1]. 

Практика сучасного банківського ризик-менеджменту свідчить про доцільність застосування експертних методів визначення ступеня кредитного ризику, зокрема, побудови експертних систем, які базуються на використанні знань висококваліфікованих фахівців. Тому актуальною є побудова експертної системи, яка дозволить оцінити коефіцієнт надмірної диверсифікації (β) з урахуванням основних напрямів диверсифікації (просторовий, продуктовий, галузевий), а також визначити пов'язаний з цим кредитний ризик. 

Вагомою перевагою експертної оцінки надмірної диверсифікації є можливість урахування основних напрямів проведення диверсифікації за допомогою побудови спеціальної анкети, що містить відповідні підрозділи (таблиці Д.1-Д.4 Додатку Д). Перевагою експертного методу є вирішення проблеми відсутності необхідної статистичної бази для розрахунку ймовірностей як кредитного ризику, так і ризику надмірної диверсифікованості, що і є умовою для коректного використання методик, які базуються на застосуванні ймовірнісних підходів. 

У той же час, необхідно враховувати, що застосування евристичних методів у системі управління кредитним ризиком обмежено з причини того, що експерт, компетентний у своїй предметній області, здатний оцінити, як відповідний вид кредиту впливає на складність оформлення і адекватність оцінки банківським працівником рівня кредитного ризику по даному кредиту. Однак, сформулювати підсумкові висновки, особливо в кількісному вираженні, експерту досить складно. Крім того, завдання ускладнюється в умовах, коли банк пропонує велику кількість типів кредитних продуктів. 

Однак, незважаючи на явні недоліки експертного методу в умовах відсутності статистичних даних, його застосування в рамках вирішення поставленої наукової задачі є обґрунтованим. Синергія математичних та експертних оцінок лежить в основі ефективного управління кредитним ризиком, у зв'язку з чим пропонується впровадження в економіко-математичну модель диверсифікації портфеля кредитів елементів експертної оцінки ефекту надмірної диверсифікації (β). Це дозволить провести подальшу квантифікацію оптимальної глибини диверсифікації портфеля.

Проведення експертизи передбачає виконання наступних етапів:

 • вилучення знань (відбір складу експертів по виділеному напрямку і робота з ними);

 • формулювання завдання і збір відповідей;

 • документування отриманої інформації;

 • представлення знань (формування комплексу отриманої інформації);

 • обробка відповідей експертів;

 • виведення знань і передача їх користувачу (формулювання висновків, оформлення і видача результатів експертизи). 

Параметр моделі β, який відображає появу неефективної диверсифікації, пропонується визначати за допомогою виявлення ступеня впливу відповідного виду кредиту на складність і адекватність оцінки банківським працівником рівня кредитного ризику по конкретному виданому кредиту. Тобто, здійснюється експертним шляхом визначення кредитів, за якими ймовірність неправильної оцінки кредитного ризику максимальна і може збільшуватися зі зростанням обсягів кредитування. Для проведення опитування кредити, що складають кредитний портфель, необхідно класифікувати з урахуванням видів і типів наданих банком кредитних продуктів (таблиці Д.1-Д.4 анкети). Запропонована методика оцінки ефекту надмірної диверсифікації базується на внутрішньобанківських, так званих, технологічних факторах (так, працівники, які реалізують кредитну політику банку, можуть неадекватно оцінити сам кредитний проект, можливості банку щодо його реалізації та можливі втрати за кредитами), які зумовлюють виникнення надмірної диверсифікації [2]. 

У концептуальному плані особливістю даного дослідження є квантифікація експертних оцінок. Для цього завдання було поставлене таким чином, щоб визначити можливість виникнення кредитного ризику шляхом виставлення балів за відповідною шкалою (найбільш складний кредит оцінюється максимальним балом – 10, найменш складний – 1). Експертами (15 експертів) виступили кредитні аналітики, банківські менеджери вищої ланки та інші банківські фахівці ПАТ «УкрСиббанк». 

В рамках побудови системи експертної оцінки були розроблені та надані для заповнення анкети, за результатами яких проводилася співбесіда з експертами для уточнення отриманих відповідей.

Анкета складається з чотирьох основних розділів, що містять 13, 10, 6, 11 питань відповідно, а також додаткового питання щодо експертної оцінки значущості кожного з підрозділів (оцінка від 0 до 1). Експертне дослідження передбачало оцінку ступеня складності кредитів в розрізі наступних можливих їх класифікацій:

 • кредити, класифіковані у відповідності з чинним банківським планом рахунків (табл. Д.1);

 • кредити, класифіковані у відповідності з видами економічної діяльності (згідно з класифікацією НБУ), при цьому, види економічної діяльності у підрозділі були використані вибірково (табл. Д.2);

 • кредити, класифіковані у відповідності зі строком кредитування (короткострокове або довгострокове) і видом позичальника (суб'єкт господарювання, фізична особа, органи державної влади) (табл. Д.3);

 • іпотечні, інвестиційні і споживчі кредити, заставою за якими виступає іпотека (табл. Д.4). 

Спочатку анкета містила три перших підрозділи, поява четвертого – результат співбесіди з експертами, які відзначили необхідність урахування в анкеті такого роду кредитів з причини їх високої схильності кредитному ризику.

Одна з основних цілей проведення експертизи – отримання узгодженої думки експертів. Узгодженість оцінюється за допомогою коефіцієнтів рангової кореляції і конкордації. Ступінь узгодженості оцінок характеризується коефіцієнтом конкордації W, рівень його значущості визначається критерієм Пірсона з (n – 1) ступенями свободи.

Коефіцієнт рангової кореляції оцінює узгодженість ранжирування альтернатив двома експертами.

Коефіцієнт конкордації – узгодженість ранжирування всіх членів комісії чи деяких з них.

Розрахунки свідчать про досить високий ступень узгодженості думок експертів для всіх напрямків диверсифікації, що дозволяє відкинути гіпотезу про випадковість збігу думок експертів (табл. 3.3).
Таблиця 3.3 – Аналіз результатів експертної оцінки коефіцієнта надмірної диверсифікації β

№ з/п

Відповідна таблиця класифікації кредитів

k

Xcp

Ti

W, %

λ2

λ2m

1

Ступінь складності в залежності від виду кредита, що надається

13

42

51

31,31

22,54

21,026

2

Ступінь складності в залежності від виду економічної діяльності, в яку надається кредит

10

33

26,5

58,41

31,54

16,919

3

Ступінь складності в залежності від строку кредитування

6

21

2,5

60,33

18,1

11,0705

4

Ступінь складності іпотечних, інвестиційних і споживчих кредитів

11

36

23

97,87

58,72

18,307

5

Вагові коефіцієнти таблиць

4

1,5

X

0,17

Х

ХТут k – кількість питань в кожному з представлених в анкеті підрозділів (кількість факторів); Xcp – середній ранг фактора; Ti – сума показників пов'язаних (рівних) рангів j-го ранжування; W – коефіцієнт конкордації; λ2 – критерій Пірсона.

Значення розрахованих коефіцієнтів конкордації дозволяє характеризувати узгодженість думок експертів по другому та третьому підрозділах як задовільну (W ≥ 0,5). Гарною (W ≥ 0,7) вважається узгодженість думок експертів щодо ступеня складності іпотечних, інвестиційних і споживчих кредитів (підрозділ 4). Значимість коефіцієнтів конкордації підтверджена (табл. 3.3).

Мінімальним коефіцієнтом конкордації відзначена ступінь узгодженості експертів щодо значущості підрозділів анкети, оскільки оцінюється тільки один фактор. У зв'язку з чим, грунтуючись на співбесіді з представниками банківського топ-менеджменту, було запропоновано встановити наступні значення вагових коефіцієнтів для кожної таблиці: d1 = 0,4 (вид кредитного продукту); d2 = 0,15 (вид економічної діяльності); d3 = 0,05 (строк кредитування); d4 = 0,4 (вид кредиту). 

Перевірка запропонованої експертної системи з визначенням коефіцієнта надмірної диверсифікації на предмет узгодженості думок експертів та випадковості їх збігу характеризує запропоновану методику як доцільну, оскільки коефіцієнти конкордації досить високі, а розрахункові значення значно перевищують табличні.

Характеризуючи отримані результати, необхідно зазначити, що в якості найбільш ризикованих експертами були виділені іпотечні промислові кредити, кредити для реалізації нових інвестиційних проектів, а також на розширення існуючого виробництва. Це може бути пояснено наступними фактами:

 • довгостроковий період кредитування кредитів;

 • складнощі з реалізацією застави в умовах України;

 • відсутність можливості точної оцінки і прогнозування ринкових тенденцій, які безпосередньо впливають на платоспроможність позичальників та вартість застави;

 • труднощі в отриманні адекватної оцінки ефективності інвестиційних проектів та ін.

За результатами співбесід найбільшу складність в оцінці викликали кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування. В більшості своїй експерти пояснили цей факт відсутністю необхідного практичного досвіду роботи з подібними кредитами. При виставленні балів за кредитами, виданими фізичним особам в розрізі запропонованих класифікацій, навпаки, думки експертів були досить однорідні і, як наслідок, значний рівень узгодженості думок. Кредити, видані позичальникам – фізичним особам, експерти оцінили як найменш ризиковані з точки зору складності оформлення і оцінки адекватності банківським працівником рівня кредитного ризику за ним. 

За критерієм видів економічної діяльності до кредитів, при видачі яких існує максимальна ймовірність генерування додаткового кредитного ризику, було віднесено будівництво, сільське господарство, а також послуги, пов'язані з рибним господарством (рибальство, розведення і т.д.). Це може бути пояснено рядом фактів, які були виділені за підсумками співбесід з експертами:

 • галузь рибного господарства: відсутність значного практичного досвіду роботи банків у цій сфері, схильність риби до масових захворювань, складності при організації збуту живої риби та інші фактори, що вимагають специфічних знань кредитних аналітиків;

 • сільське господарство: сезонний характер і тривалий цикл виробничого процесу, накопичення сезонних витрат, тривалі періоди збуту продукції, вплив природно-кліматичних факторів, відсутність надійного ліквідного забезпечення ускладнюють аналіз кредитних ризиків;

 • будівництво: поточна іпотечна криза, непрозора схема формування собівартості новобудов ускладнюють аналіз їх рентабельності та окупності, високі ризики в будівельній сфері. 

Оскільки серед факторів ризику виникнення надмірної диверсифікації виділяють недостатній професіоналізм працівників або брак відповідних фахівців, здатних адекватно оцінити рівень прийнятого банком кредитного ризику, необхідно також враховувати кількість кредитів, що припадають на одного працівника кредитного відділу, тобто, ступінь його завантаженості (z):
(3.3)Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка