Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатківСторінка19/21
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.57 Mb.
ТипРеферат
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Таким чином, ПАТ «УкрСиббанк» слід суттєво скоротити диверсифікацію кредитного портфеля з метою мінімізації відповідного кредитного ризику.

Оптимальне значення глибини диверсифікації (Nopt):
.
Отже, представлена модель дозволяє в процесі проведення диверсифікації кредитного портфеля визначити рівень можливого ризику надмірної диверсифікації.

Висновки до розділу 3

Нами з’ясовано, що процес присвоєння рейтингу того чи іншого контрагента здійснюється в рамках рейтингової системи. Під рейтинговою системою оцінки кредитного ризику нами розуміється комплекс взаємодіючих елементів, що дозволяють оцінити рівень кредитного ризику контрагента за допомогою інтегрального показника, що відображає його ранг за заданою шкалою рейтингової оцінки. Концептуальна модель рейтингової системи оцінки кредитного ризику ПАТ «УкрСиббанк» включає в себе універсальний та специфічний блоки. Специфічний блок враховує галузеву специфіку контрагента для трьох галузей: торгівлі, виробничих компаній і компаній, що займаються наданням нерухомості в оренду. Нами виділено складові елементи специфічного блоку для різних галузей.

Слід зауважити, що однією з проблем при побудові вказаних рейтингових систем є обмежений обсяг накопичених українськими комерційними банками статистичних даних в розрізі контрагентів та галузевих особливостей їх діяльності. Ми підкреслюємо, що впровадження внутрішніх рейтингових систем оцінки кредитного ризику позичальника має повноцінну основу для розвитку при наявності відповідного нормативного забезпечення.Для вибору переліку якісних параметрів оцінки кредитного ризику контрагента, що працює в конкретній галузі економіки, доцільно визначити індикатори ефективності діяльності підприємства і ключові параметри, що характеризують стабільність його діяльності в галузі.

Інтегрування в економіко-математичну модель диверсифікації елемента експертної оцінки надмірної диверсифікації дозволяє більш точно визначити оптимальну глибину диверсифікації, сприяє вирішенню проблеми відсутності необхідної статистичної бази в банківській установі у частині виникнення ризику надмірної диверсифікації.  Запропонована експертна система оцінки кредитів може бути доповнена альтернативними кредитними класифікаціями, які прийняті в конкретному банку і враховують специфіку класифікації його кредитних продуктів. При цьому, отримані бальні оцінки можливо додатково зважувати на відповідні вагові коефіцієнти, які розраховані з урахуванням значущості кредитів для даного банку, тобто, виходячи з частки тих або інших кредитів на балансі банку (для підрозділу 1), основної галузевої спрямованості кредитування в банку (для підрозділу 2) і т.д.

РОЗДІЛ 4


ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ В ПАТ «УКРСИББАНК»

4.1 Система управління охороною праці в ПАТ «УкрСиббанк»

Вивчення й вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням здорових і безпечних умов, у яких відбувається праця людини − одне з найбільш важливих завдань у розробці нових технологій і систем виробництва. Дослідження й виявлення можливих причин виробничих нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж, і розробка заходів і вимог, спрямованих на усунення цих причин дозволяють створити безпечні й сприятливі умови для праці людини. Комфортні й безпечні умови праці − один з основних факторів, який впливає на продуктивність і безпеку праці, здоров'я працівників.

Державне, регіональне і галузеве управління охороною праці, численні наглядові і контрольні інспекції не забезпечать безпечне ведення робіт, якщо це не стане головним повсякденним завданням і моральним обов'язком для усіх без винятку − роботодавців, керівників, інженерно-технічних працівників, кожного працюючого. Для вирішення всіх проблем у сфері охорони праці потрібний системний підхід створення ефективної системи управління охороною праці (СУОП) на кожному підприємстві, установі, організації незалежно від форми власності і розмірів [5].

Останніми роками охорона праці перебуває на етапі кардинальних перетворень. Багато підприємств проявляють зацікавленість щодо використання моделі управління охороною праці, що передбачає взаємну соціальну й економічну відповідальність бізнесу і працівників у процесі забезпечення безпечних умов праці з метою підвищення ролі соціального партнерства в створенні здорового психологічного клімату на підприємстві та максимізації добробуту як окремого працівника, так й організації в цілому.

Серед категорій, за допомогою яких прийнято характеризувати підприємство, звичайно виділяють економічні й технологічні показники. Однак, вони займають провідне положення лише в тому випадку, якщо дотримано основну умову діяльності підприємства як суб'єкта господарювання − забезпечується безпека виробничих процесів і трудової діяльності індивіда [30].

Незадовільний стан охорони праці на підприємстві призводить до гальмування економічного та соціального прогресу країни в цілому. За підрахунками експертів.

Управління охороною праці є цільовою підсистемою загальної системи управління ПАТ «УкрСиббанк» (надалі за текстом – Банк). Система управління охороною праці (СУОП) – це частина загальної системи управління Банком, цілеспрямована дія посадових осіб та спеціалістів всіх рівнів, яка сприяє запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві, а також небезпеки для третіх осіб. СУОП включає в себе комплекс взаємопов'язаних заходів на виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці з метою забезпечення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях.

СУОП передбачає підготовку, прийняття та реалізацію рішень щодо здійснення правових, організаційно-технічних, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці. Вимоги Положення про СУОП ПАТ «УкрСиббанк» є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами (керівниками усіх рівнів) та спеціалістами Банку.

Об'єктом управління охороною праці є діяльність структурних підрозділів і відділень Банку по забезпеченню безпечних і здорових умов праці в них, на робочих місцях і Банку в цілому.

Управління охороною праці здійснюють:


 • в Банку в цілому – Голова Ради Директорів;

 • в структурних підрозділах – керівники структурних підрозділів;

 • в відділеннях Банку – керівники відділень.

Організаційно-методичну роботу з управління охороною праці, оперативне керівництво, підготовку управлінських рішень та контроль за їх виконанням здійснює відділ охорони праці, який безпосередньо підпорядковано Голові Ради Директорів.

Нормативною основою системи управління охороною праці є: • законодавство України про охорону праці;

 • Кодекс законів про працю України;

 • Державні нормативні акти з охорони праці (ДНАОП та ін.);

 • нормативно-правові документи з питань охорони праці, затверджені в установленому порядку органами державного управління та нагляду;

 • будівельні і санітарні норми та правила (ДБН, БНіП та ін.) в частині забезпечення вимог охорони праці та пожежної безпеки;

 • нормативно-правові документи з охорони праці, прийняті в установленому порядку в Банку.

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять за рахунок Банку інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.

Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці в Банку здійснює відділ охорони праці. Посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків.

Спеціальне щорічне навчання і перевірку знань з питань охорони праці проходять посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі. Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться суб'єктом господарської діяльності, який отримав в установленому порядку відповідний дозвіл.

Навчання і перевірку знань з питань охорони праці проходять: посадові особи Банку, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці; особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки; посадові особи, службові обов'язки яких пов'язані з: керівництвом та контролем за виконанням робіт з підвищеною небезпекою; будівництвом, експлуатацією, реконструкцією, технічним переоснащенням, консервацією та ліквідацією об'єктів підвищеної небезпеки. Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці проводяться при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці.

Посадові особи, у тому числі фахівці з питань охорони праці Банку, якщо стався нещасний випадок (професійне отруєння) груповий або із смертельним наслідком, повинні протягом місяця пройти позачергове навчання і перевірку знань з питань охорони праці, якщо комісією з розслідування встановлено факт порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Отже, управління охороною праці в ПАТ «УкрСиббанк» здійснюється згідно Законів України  та  інших нормативно правових актів. Оскільки у відділенні ПАТ «УкрСиббанк» кількість працюючих становить 32 особи, то функції служби з охорони праці по сумісництву виконує керівник відділення чи заступник. Служби з охорони праці у відділенні немає, не створено наказ про призначення відповідального з охорони праці, але цим має займається головний офіс. При влаштуванні на роботу кожен майбутній працівник проходить інструктаж з охорони праці, та підписує інструкцію про ознайомлення з охороною праці в банку. Прийшовши на практику, студент в першу чергу ознайомлюється з основними положеннями про особливості діяльності банку, умовами колективного договору, інструкціями з охорони праці та протипожежного інструктажу.

4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в ПАТ «УкрСиббанк»
Відповідно до теми дипломної роботи як об'єкт дослідження в розділі «Охорона праці» нами взято адміністративний відділ ПАТ «УкрСиббанк» у зв'язку з отриманням у даному відділі необхідної вихідної інформації для написання роботи.

Приміщення розташоване в панельному будинку на першому поверсі. У аналізованому приміщенні знаходиться 12 робочих місць, обладнаних комп'ютерами.Плани приміщення представлені на рисунках 4.1. та 4.2.
Полотно 136

Рисунок 4.1 – План приміщення (вигляд зверху)


Загальна площа приміщення становить 100 м2, висота – 3,2 м. На кожного працівника приходиться 8,33 м2, що відповідає нормам СНиП 2.09.04-87 [90].

Відповідно до цих норм, на кожного працівника повинне приходитися в управлінських приміщеннях не менш 4 м2 робочої площі. Висота приміщення – не менше 2,5 м.


Полотно 220
3,2 м

Рисунок 4.2 – План приміщення (вигляд збоку)

Всі отримані результати аналізу небезпечних та шкідливих факторів приміщення зведемо у таблиці 4.1.

У повітрі будь-якого приміщення майже завжди присутні умовно-патогенні бактерії і плісняві гриби.

Імовірність збільшення їх кількості в офісних приміщеннях пов'язана з параметрами мікроклімату (температура повітря, відносна вологість, наявність постійно вологих поверхонь) і з кількістю людей, які щодня перебувають на роботі або відвідують офіс.

Мікроорганізми стають особливо небезпечними для здоров'я при їх великому скупченні у повітрі, яке вдихається, або коли знижуються захисні властивості організму.

У сучасних містах мало хто з жителів може похвастатися гарним імунітетом, тому проблема мікробіологічного забруднення стає все більш гострою.
Таблиця 4.1 – Підсумкова таблиця значень параметрів


Найменування параметра

Значення параметра

Нормативний документ

Фактичне

Нормоване

Освітленість штучна, лк

301

300

СниП ІІ-4-79

Значення КПО,%

0,4

1,0

СниП ІІ-4-79

Повітрообмін,м3/год

взимку


влітку

1500


339

60

60


СниП 2.09.04-87

СниП 2.09.04-87


Температура повітря, 0С

взимку


влітку

17

2421-23


22-24

ДСН 3.3.6.042-99

ДСН 3.3.6.042-99


Відносна вологість повітря, %

взимку


влітку

65

55

<75

<60

ДСН 3.3.6.042-99

ДСН 3.3.6.042-99


Швидкість переміщення повітря, м/с

взимку


влітку

0,047


0,011


<0,2

<0,2

ДСН 3.3.6.042-99

ДСН 3.3.6.042-99

Активне розмноження мікроорганізмів і цвілевих грибів відзначається в офісних приміщеннях у наступних випадках: • при знаходженні офісів в старих будинках (при загальній проблемі біопошкодженняспора будівель, коли пліснявими грибами заражені стіни, і навіть під новими оздоблювальними матеріалами відбувається їх розмноження);

 • в офісах, де велика кількість відвідувачів і погана система вентиляції. Кожна людина приносить собою з навколишнього середовища спори цвілевих грибів, бактерії. При поганому провітрюванні і підвищеній вологості бактерії отримують можливість для розповсюдження і розмноження;

 • в приміщеннях з підвищеною вологістю повітря.

Отже, для поліпшення умов праці в досліджуваному приміщенні необхідно покращити природне освітлення шляхом застосування матеріалів, що підвищують відбиття світла від внутрішніх поверхонь приміщення, а також зняти сонцезахисні жалюзі. Можна також збільшити коефіцієнт запасу шляхом застосування скла, яке краще пропускає природне освітлення. Для зменшення надлишкового повітрообміну пропонуємо скоротити час провітрювання.  1. Безпека в надзвичайних ситуаціях в ПАТ «УкрСиббанк»

Останні 10 років відзначається постійне збільшення інтенсивності техногенних випромінювань. Практично будь-яке робоче місце в офісі обладнане комп'ютером та іншої оргтехнікою. З кожним роком зростає енергоспоживання, збільшується навантаження на кабелі. У зв'язку з цим, збільшуються значення техногенних електромагнітних полів на робочих місцях. У той же час, різні будівлі (в тому числі бетонні конструкції) затримують природне геомагнітне поле землі, що благотворно позначається на здоров'ї людини. Таким чином, виникає електромагнітна дисгармонія з природою, що може стати причиною різних патологій.

Несприятливий вплив електромагнітних полів проявляється передусім у порушеннях нервової, імунної та ендокринної систем.

Повністю виключити вплив електромагнітних полів на робочому місці неможливо, однак, варто задуматися при збільшенні значень електромагнітного поля вище певного рівня. Електромагнітне поле, шкідливе для здоров'я людини можна визначити за допомогою звичайного монітора на основі електронно-променевої трубки.

Підвищений електромагнітний фон зустрічається в офісних приміщеннях в основному в наступних випадках:


 • непередбачуване збільшення навантаження на електричний кабель будівлі, що проходить поблизу робочих місць;

 • наявність об'єктів, що є джерелами ЕМП. Наявність поблизу офісних приміщень ліній електропередач, розташування в офісних будівлях технологічного устаткування, трансформаторів, силових кабелів;

 • неправильно організоване робоче місце: велика кількість включеної офісної техніки, безладно лежать дроти, не виключені невикористовувані прилади.

Виробнича діяльність людства, розвиток виробництв, хімічні забруднення призвели до різкого зменшення кількості легких іонів в повітрі, особливо негативних. Велике скупчення оргтехніки, моніторів і комп'ютерів в офісах руйнують корисні негативні аероіони в приміщеннях і генерують шкідливі позитивні іони. Природні аероіони розряджаються у фільтрах кондиціонерів і повітря виходить хоча і чистие, але «мертве». Навіть хімічно чисте повітря, що втратило такі свої фізичні властивості як іонізація стає менш стійким до несприятливих впливів. Відзначено, що люди, які подовгу працюють у таких приміщеннях, хворіють частіше. Аероіони, проникаючи в легені людини, заряджають кров, роблять клітини і тканини організму більш стійкими, тобто підвищують імунітет.

Дуже часто при створенні та організації робочих місць забувається, що для комфортних умов роботи важливі значення складових мікроклімату приміщення: температура повітря, відносна вологість, швидкість руху повітря, температура поверхонь, радіаційна температура. Людським організмом мікроклімат сприймається як багатофакторна функція, всі його компоненти знаходяться у взаємозв'язку один з одним. Певному поєднанню температури, вологості, швидкості руху повітря в приміщенні притаманні відповідні відчуття людини: комфортні або некомфортні. Так, наприклад тепле повітря з низькою вологістю (настільки часто властивий сучасним квартирах і офісах) висушує оболонки очей, рота, верхніх дихальних шляхів і може призвести до утворення тріщин слизових оболонок і кровотечі дрібних судин. І навпаки: тривале і часте перебування людей в умовах підвищеної вологості обтяжує перебіг багатьох захворювань. Особливо чутливі до високої вологості хворі на гіпертонічну хворобу та атеросклероз. При високій вологості створюються сприятливі умови для зростання цвілі, хвороботворних бактерій у повітрі.

При роботі на персональних комп'ютерах мають місце наступні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:


 • фізичні: наявність шуму й вібрації;

 • м'яке рентгенівське випромінювання;

 • електромагнітне випромінювання;

 • ультрафіолетове й інфрачервоне випромінювання;

 • підвищене значення напруги в електричному колі;

 • електростатичне поле між екраном і оператором;

 • наявність пилу, озону, оксидів азоту;

 • психофізіологічні статичні й динамічні перенапруги;

 • перенапруга органа зору.

Монітор, робота якого заснована на використанні електронно-променевої трубки, являє собою джерело досить інтенсивного випромінювання у вигляді змінних електричних і магнітних полів із частотою від 60 Гц. Екран монітора також є джерелом слабкого рентгенівського випромінювання, що виникає в результаті гальмування електронів об екран.

Тривалий вплив даного фактора на організм людини приводить до виникнення різних захворювань. При роботі з комп'ютером мають місце фактори психофізіологічної групи, серед яких найбільш значним є перенапруга органів зору. Нечітке зображення й мерехтіння екрана підвищують погрозу здоров'ю.

До шкідливих факторів також відноситься шум при роботі принтера або комп'ютера. Тривала дія шуму викликає зниження працездатності, прискорює розвиток зорового стомлення, підвищує витрати енергії, може поступово привести до втрати слуху й до глухоти.

Розглянуте приміщення по пожежній небезпеці у відповідності зі Снип 2.01.02-85, відноситься до категорії В – пожежонебезпечні приміщення. У приміщенні присутні наступні пожежонебезпечні матеріали й речовини: пластмаса, деревина, папір. У коридорах будинку вивішені «Плани евакуації людей при пожежі», де зазначені шляхи евакуації людей і місце розташування щитів з інвентарем для гасіння. У комплект щита входять вогнегасники, ящик з піском, гаки, лопати, лом і сокира.

Отже, несприятливий вплив електромагнітних полів проявляється передусім у порушеннях нервової, імунної та ендокринної систем. Повністю виключити вплив електромагнітних полів на робочому місці неможливо, однак, варто задуматися при збільшенні значень електромагнітного поля вище певного рівня. Дуже часто при створенні та організації робочих місць забувається, що для комфортних умов роботи важливі значення складових мікроклімату приміщення: температура повітря, відносна вологість, швидкість руху повітря, температура поверхонь, радіаційна температура. При роботі на персональних комп'ютерах мають місце певні небезпечні й шкідливі виробничі фактори.

Висновки до розділу 4

Управління охороною праці в ПАТ «УкрСиббанк» здійснюється згідно Законів України  та  інших нормативно правових актів. Оскільки у відділенні ПАТ «УкрСиббанк» кількість працюючих становить 32 особи, то функції служби з охорони праці по сумісництву виконує керівник відділення чи заступник. Служби з охорони праці у відділенні немає, не створено наказ про призначення відповідального з охорони праці, але цим має займається головний офіс. При влаштуванні на роботу кожен майбутній працівник проходить інструктаж з охорони праці, та підписує інструкцію про ознайомлення з охороною праці в банку. Прийшовши на практику, студент в першу чергу ознайомлюється з основними положеннями про особливості діяльності банку, умовами колективного договору, інструкціями з охорони праці та протипожежного інструктажу.

Адміністративний відділ ПАТ «УкрСиббанк» розташований в панельному будинку на другому поверсі. У аналізованому приміщенні знаходиться 12 робочих місць, обладнаних комп'ютерами. Загальна площа приміщення становить 100 м2, висота – 3,2 м. На кожного працівника приходиться 8,33 м2, що відповідає нормам СНиП 2.09.04-87.

За небезпекою ураження електричним струмом управлінське приміщення відділу належить до приміщень без підвищеної небезпеки ураження електричним струмом працюючих. Нечітке зображення й мерехтіння екрана підвищують погрозу здоров'ю. До шкідливих факторів також відноситься шум при роботі матричного принтера або комп'ютера.

Для поліпшення умов праці в досліджуваному приміщенні необхідно покращити природне освітлення шляхом застосування матеріалів, що підвищують відбиття світла від внутрішніх поверхонь приміщення, а також зняти сонцезахисні жалюзі. Можна також збільшити коефіцієнт запасу шляхом застосування скла, яке краще пропускає природне освітлення. Для зменшення надлишкового повітрообміну пропонуємо скоротити час провітрювання.

ВИСНОВКИ

Кредитний ризик апріорі супроводжує весь комплекс кредитних відносин, які виникають у процесі здійснення певної кредитної угоди та надання позики потенційному клієнтові банку. Кредитний ризик доцільно визначити у такий спосіб: це – кількісно оцінена можливість невідповідності очікуванням обсягових, просторових та часових параметрів фінансових потоків, пов’язаних з поверненням тіла кредитів та відсотків за ними, у результаті цілеспрямованого або стихійного порушення порядку здійснення процесу банківського кредитування, яка призводить до зміни фінансового стану та динаміки розвитку банку. Кредитний ризик являє собою єдність окремих різновидів ризиків, що виділяються залежно від характеру причин їх виникнення та напрямів прояву в процесі банківського кредитування.

Нами визначено, що важливою складовою процесу управління кредитним ризиком є моніторинг останнього, під яким пропонуємо розуміти процедуру систематичного відстежування, ідентифікації, оцінки і аналізу зміни даних про стан кредитного ризику на рівні кредитного портфелю банку, індивідуального позичальника та показників кредитного ризику з метою оптимізації кредитного ризику та оцінювання якості й ефективності, управління та контролю, динаміки та прогнозування розвитку кредитної діяльності.

Нами з’ясовано, що методологія управління кредитним ризиком передбачає розподіл елементів моніторингу останнього між окремими етапами процесу управління. На основі ідентифікації кредитного ризику формується якісна оцінка (рейтинг) кредитного ризику. Серед усіх елементів моніторингу кредитного ризику універсальний характер, з позиції важливості для повноцінної реалізації процесу управління, має елемент аналізу. Ідентифікувавши потенційні ризикові події, можна переходити до безпосередньої оцінки ймовірних наслідків настання виявлених кредитних ризиків.

Крім формування впорядкованої організаційної структури, яким є розподіл функцій та формування зв’язків між підрозділами банку, в процесі моніторингу кредитного ризику важливими є також управлінські рішення щодо організації і кадрового забезпечення відповідних процедур. Ми визначили, що організаційна функція моніторингу кредитного ризику передбачає також формування необхідного інформаційно-нормативного забезпечення.

В загальному випадку, до процесу моніторингу кредитного ризику мають бути залучені такі функціональні та структурні підрозділи банку: спостережна рада – у межах своїх функцій та відповідальності перед власниками банку, вкладниками/контрагентами та органами банківського нагляду; правління банку – у межах своїх повноважень та відповідальності перед спостережною радою банку, вкладниками/контрагентами та органами банківського нагляду; підрозділ з ризик-менеджменту – у межах своїх функцій щодо виявлення, кількісної та якісної оцінки, контролю та моніторингу ризиків; бек-офіси – у межах своїх функцій контролю за дотриманням встановлених вимог; фронт-офіси – у межах своїх функцій прийняття банком ризиків у рамках доведених повноважень.

Нами дійдено висновків, що, порівняно з темпами зростання загального обсягу пасивів по І групі банків, темпи зміни загального обсягу пасивів ПАТ «УкрСиббанк» менші, ніж по І групі банків, і менші, ніж в цілому по банківській системі. Проведений аналіз власного капіталу довів, що за визначений період він зменшився у першу чергу за рахунок зменшення статутного капіталу. Щодо структури балансового капіталу, то переважаючу роль у ній на протязі періоду дослідження продовжував займати статутний капітал.

Порівняно з темпами зростання загального обсягу зобов’язань по І групі банків, спостерігаємо що темпи зміни загального обсягу пасивів ПАТ «УкрСиббанк» менші, ніж по І групі банків, і менші, ніж по в цілому по банківській системі.

Порівняно з темпами зростання загального обсягу активів по І групі банків, спостерігаємо що темпи зміни загального обсягу активів ПАТ «УкрСиббанк» менші, ніж по І групі банків, і менші, ніж по в цілому по банківській системі.

Підсумовуючи аналіз всіх вище наведених показників, можна охарактеризувати фінансовий стан ПАТ «УкрСиббанк» як задовільний, про що свідчить поступове збільшення показників ефективності діяльності, фінансової стійкості та ліквідності.

У ПАТ «Укрсиббанк» моніторинг кредитного ризику визначають як комплекс дій банку по отриманню та аналізу інформації по клієнту та кредитній угоді протягом строку дії кредитного договору. Моніторинг дозволяє оперативно реагувати на виникаючі ризики виконання зобов'язань позичальником по кредитній операції та знижує обсяг проблемних кредитів.

Моніторинг кредитної угоди включає: моніторинг виконання позичальником умов кредитної угоди, в першу чергу – своєчасності розрахунків по кредиту та відсоткам; моніторинг фінансового стану на підставі наданої фінансової інформації (звітності); моніторинг цільового використання кредитних коштів, досягнення запланованих показників бізнес-плану /техніко-економічного обґрунтування позичальника; моніторинг забезпечення; моніторинг нефінансової інформації (юридичні аспекти, репутація позичальника, інше).

У банку в процес моніторингу кредитного ризику задіяно наступні комітети: комітет по управлінню активами та пасивами банку; продуктово-тарифний комітет; кредитні комітети; комітет по роботі з клієнтами в статусі «особлива увага» та «сумнівний»; управління менеджменту активами та пасивами (УМАП); казначейський департамент; департамент ризик-менеджменту (ДРМ).

На підставі інформації, що міститься у кредитній заявці, наданій бізнес-підрозділами, а також інформації про благонадійність і репутацію клієнта, наданій Департаментом безпеки та інформації про юридичні ризики, що можуть виникнути у процесі кредитування, наданій Юридичним Департаментом, ДРМ визначає рівень платоспроможності клієнта та ймовірність його дефолту і передає своє заключення на розгляд кредитного комітету разом з оцінкою ризиків кредитної операції, рівня відшкодування з огляду на надане забезпечення та рекомендаціями щодо встановлення або зміну лімітів кредитування.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка