Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатківСторінка20/21
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.57 Mb.
ТипРеферат
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
  Навігація по даній сторінці:
 • ISBN

Управлінський облік в процесі моніторингу кредитного ризику в ПАТ «УкрСиббанк» ведеться з метою забезпечення керівництва банку та його підрозділів оперативною фінансовою і нефінансовою інформацією у визначеній ними формі для планування, оцінки, контролю й використання своїх ресурсів.


Нами з’ясовано, що процес присвоєння рейтингу того чи іншого контрагента здійснюється в рамках рейтингової системи. Під рейтинговою системою оцінки кредитного ризику нами розуміється комплекс взаємодіючих елементів, що дозволяють оцінити рівень кредитного ризику контрагента за допомогою інтегрального показника, що відображає його ранг за заданою шкалою рейтингової оцінки. Концептуальна модель рейтингової системи оцінки кредитного ризику ПАТ «УкрСиббанк» включає в себе універсальний та специфічний блоки. Специфічний блок враховує галузеву специфіку контрагента для трьох галузей: торгівлі, виробничих компаній і компаній, що займаються наданням нерухомості в оренду. Нами виділено складові елементи специфічного блоку для різних галузей.

Слід зауважити, що однією з проблем при побудові вказаних рейтингових систем є обмежений обсяг накопичених українськими комерційними банками статистичних даних в розрізі контрагентів та галузевих особливостей їх діяльності. Ми підкреслюємо, що впровадження внутрішніх рейтингових систем оцінки кредитного ризику позичальника має повноцінну основу для розвитку при наявності відповідного нормативного забезпечення.Для вибору переліку якісних параметрів оцінки кредитного ризику контрагента, що працює в конкретній галузі економіки, доцільно визначити індикатори ефективності діяльності підприємства і ключові параметри, що характеризують стабільність його діяльності в галузі.

Інтегрування в економіко-математичну модель диверсифікації елемента експертної оцінки надмірної диверсифікації дозволяє більш точно визначити оптимальну глибину диверсифікації, сприяє вирішенню проблеми відсутності необхідної статистичної бази в банківській установі у частині виникнення ризику надмірної диверсифікації.  Запропонована експертна система оцінки кредитів може бути доповнена альтернативними кредитними класифікаціями, які прийняті в конкретному банку і враховують специфіку класифікації його кредитних продуктів. При цьому, отримані бальні оцінки можливо додатково зважувати на відповідні вагові коефіцієнти, які розраховані з урахуванням значущості кредитів для даного банку, тобто, виходячи з частки тих або інших кредитів на балансі банку (для підрозділу 1), основної галузевої спрямованості кредитування в банку (для підрозділу 2) і т.д.

Управління охороною праці в ПАТ «УкрСиббанк» здійснюється згідно Законів України  та  інших нормативно правових актів. Оскільки у відділенні ПАТ «УкрСиббанк» кількість працюючих становить 32 особи, то функції служби з охорони праці по сумісництву виконує керівник відділення чи заступник. Служби з охорони праці у відділенні немає, не створено наказ про призначення відповідального з охорони праці, але цим має займається головний офіс. При влаштуванні на роботу кожен майбутній працівник проходить інструктаж з охорони праці, та підписує інструкцію про ознайомлення з охороною праці в банку. Прийшовши на практику, студент в першу чергу ознайомлюється з основними положеннями про особливості діяльності банку, умовами колективного договору, інструкціями з охорони праці та протипожежного інструктажу.

Адміністративний відділ ПАТ «УкрСиббанк» розташований в панельному будинку на другому поверсі. У аналізованому приміщенні знаходиться 12 робочих місць, обладнаних комп'ютерами. Загальна площа приміщення становить 100 м2, висота – 3,2 м. На кожного працівника приходиться 8,33 м2, що відповідає нормам СНиП 2.09.04-87.

За небезпекою ураження електричним струмом управлінське приміщення відділу належить до приміщень без підвищеної небезпеки ураження електричним струмом працюючих. Нечітке зображення й мерехтіння екрана підвищують погрозу здоров'ю. До шкідливих факторів також відноситься шум при роботі матричного принтера або комп'ютера.

Для поліпшення умов праці в досліджуваному приміщенні необхідно покращити природне освітлення шляхом застосування матеріалів, що підвищують відбиття світла від внутрішніх поверхонь приміщення, а також зняти сонцезахисні жалюзі. Можна також збільшити коефіцієнт запасу шляхом застосування скла, яке краще пропускає природне освітлення. Для зменшення надлишкового повітрообміну пропонуємо скоротити час провітрювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни [Текст] / А. П. Альгин. – М. : Дело, 1989. – 187 с. ISBN 5-244-00221-X . 

 2. Арсанукаева А. С. Кредитный мониторинг как система управления кредитным риском [Текст] / А. С. Арсанукаева // Финансовый менеджмент. – 2008. – № 1. – C. 85–91.

 3. Асамбаев Н. Оценка, анализ, измерение и управление рисками [Текст] / Н. Асамбаев // Управление риском. – 2002. – № 1. – С. 9–18. ISBN 5-87852-094-Х

 4. Банківський менеджмент : підручник / О. А. Кириченко, В. І. Міщенко, В. П. Щербань та ін. ; за ред. О.А. Кириченка. - К. : Знання, 2005. – 831 с.

 5. Бедрій, Я. І. Охорона праці [Текст] : Навчальний посібник / Я. І. Бедрій. – К.: ЦУЛ, 2011. – 322 с.  ISBN 966-8340-31-0

 6. Беляков А. В. Кредитный риск: оценка, анализ, управление [Текст] / А. В. Беляков, Е. В. Ломакина // Финансы и кредит. – 2000. – № 9. – C. 20–28.

 7. Благодир Я. Я. Управління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” / Я. Я. Благодир – Львів : ЛНУ, 2006 – 24 с. ISBN 5-94723-967-1. 2.

 8. Бордакова М.В. Особенности построения внутренних моделей рейтинговой системы оценки кредитного риска корпоративных заемщиков [текст] / М.В. Бордакова // Банковские услуги. – 2012. – № 8. C. 9-21 (1,33 п.л.).

 9. Буздалин А. В. Кредитный риск как мера субъективной уверенности [Электронный ресурс] / А. В. Буздалин. – Режим доступа: http://www.buzdalin.ru/text/Credit_Risk.pdf. – 15.03.2011 р. – Заглавие с екрана.

 10. Бушуева, И. Алгоритм диверсификации кредитов коммерческого банка [Текст] / И. Бушуева, В. Демьяненко // Банковское дело. – 2000. – № 6. – С. 20–22. ISBN 978-5-91290-128-7

 11. Васюренко, П. Банківський менеджмент [Текст] : навч. посіб. / П. Васюренко, В. В. Зянько. – Вінниця: ВНТУ. – 2007 – 148 С. – ISBN 966-580-096-5. – С.70.

 12. Васюренко, О. В. Банківські операції [Текст] : Навчальний посіб­ник. – К.: Т-во «Знання», 2005. – 242 с. – ISBN 966-572-380-2.

 13. Васюренко, О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків [Текст] : Навч. посіб. / О. В. Васюренко, К.О. Волохата. – К.: Знання, 2006. – 463 с. – ISBN 966-4567-432-12.

 14. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.

 15. Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко. – К. : КНЕУ, 2000. – 292 с. ISBN 978 611 01 0211 7

 16. Вітлінський В. В. Кредитний ризик комерційного банку [Текст] / В. В. Вітлінський. – К. : Знання, 2000. – 251 с. ISBN:978-966-368-041-5. 6.

 17. Вітлінський В. Кредитний ризик та його врахування при обчисленні ставки відсотка [Текст] / В. Вітлінський, О. Пернарівський // Банківська справа. – 1997. – № 5. – С. 63–66. ISBN 978 611 01 0211 7

 18. Вітлінський В. Поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника як засіб зниження кредитного ризику [Текст] / В. Вітлінський, Г. Великоіваненко, Я. Наконечний, О. Пернарівський // Банківська справа. – 1998. – № 6. – С. 45–49. ISBN 5-7749-0200-5.

 19. Глущенко В. В. Управление финансовыми рисками в коммерческих банках Украины [Текст] / В. В. Глущенко, В. А. Фурсова. – Х. : ХНУ, 2007. – 275 с. ISBN 5-7749-0200-5. 14

 20. Глущенко В. В. Фінансові ризики комерційного банку [Текст] / В. В. Глущенко, А. І. Граділь. – Х. : ХНУ, 2007. – 202 с.

 21. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность [Електронний ресурс] Общие требования: / Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу http://vsegost.com/Catalog/32/3254.shtml. - Назва з екрану.

 22. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей зоны [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/15/1583.shtml

 23. ГОСТ 12.0.002-80 ССБТ. Основные понятия. Термины и определения [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/23/23141.shtml.

 24. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/41/41131.shtml.

 25. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/80/803.shtml.

 26. ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/34/34276.shtml.

 27. ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования[Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/14/14408.shtml.

 28. ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/39/39663.shtml.

 29. ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/15/15210.shtml.

 30. Гринько, О. Л. Управління кредитним ризиком банку на основі методу диверсифікації [Текст] / О. Л. Гринько, В. В. Хохлов, Г. С. Корягіна // Світ фінансів. – 2008. – № 3. – С. 99–105.

 31. Грудзевич, У. Я. Аналіз банківської діяльності [Текст]: навчальний посібник / У. Я. Грудзевич; НБУ. – К. : УБС НБУ, 2007. – 222 с. – ISBN 966-346-039-3. ISBN 966-7668-32-0

 32. Грушко В. І. Управління фінансовими ризиками [Текст] / В. І. Грушко, О. І. Пилипченко, Р. В. Пікус. – Київ : Інститут економіки та права “Крок”, 2000. – 168 с. ISBN 978-966-8958-85-4

 33. Гуржій Н. М. Управління маркетинговою діяльністю підприємств в умовах ринкової економіки [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. М. Гуржій; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. – Донецьк, 2007. – 19 с. ISBN 966-642-186-0

 34. Долин, П.А. Справочник по технике безопасности. – 5 –е издание перераб. и доп. [Текст] / Долин П.А. – М: Энергоиздат, 1985. – 800с.

 35. Ермасова Н. Б. Управление кредитными рисками в банковской сфере [Текст] / Н. Б. Ермасова // Финансы и кредит. – 2004. – № 4. – С. 16–20.

 36. Євтух О. Типові ризики іпотечного капіталу та управління ними [Текст] / О. Євтух // Вісник НБУ. – 2001. – № 11 – С. 42–45.

 37. Єпіфанов А. О. Операції комерційних банків [Текст] / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. – Суми : “Університетська книга”, 2007. – 523 с.

 38. Заруба, О. Д. Банківський менеджмент і аудит [Текст]. – К.: Лібра, 2006. – 218 с. – ISBN 966-782-571.

 39. Заруба, О. Д. Фінансовий менеджмент у банках [Текст]. – К.: Знання, 2004. – 172с. – ISBN 966-444-511-19.

 40. Ибраимова А. Управление кредитным риском коммерческого банка в современных условиях [Текст] / А. Ибраимова // Проблемы материальной культуры. – (Серия “Экономические науки”). – С. 43–46. ISBN 978-966-8958-85-4

 41. Кабушкин С. Н. Управление банковским кредитным риском [Текст] / С. Н. Кабушкин. – М. : Новое издание, 2004. – 336 с.  ISBN 5-98119-126-0

 42. Кейнс Дж. М. Избранные произведения [Текст] : пер. с англ. / [Кейнс Дж. М.] ; предисл., коммент., сост. А. Г. Худокормов. – М. : Экономика, 1993. – 543 с.  ISBN 978-5-93255-302-2

 43. Кириченко, О.А. Банківський менеджмент [Текст] / О. А. Кириченко. – К.: Знання-прес, 2002. – С.72. ISBN 966-7767-50-7

 44. Ковалев П. П. Концептуальные випросы управления кредитными рисками [Текст] / П. П. Ковалев // Управление финансовыми рисками. – 2005. – № 4. – С. 12–21. ISBN 978-966-8958-85-4

 45. Ковальов О. П. Класифікація банківських ризиків. Фактори, що впливають на кредитні ризики, і підходи до їх класифікації [Текст] / О. П. Ковальов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 2. – C. 63–70. ISBN 978-966-8958-30-4

 46. Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс] : Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII, зі змін. та доп. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15. – 01.04.2012. – Назва з екрану.

 47. Козьменко С. М. Стратегічний менеджмент банку [Текст] : навч. посіб. / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В. Волошко. – Суми : Університетська книга, 2003. – 734 с. ISBN 978-966-8958-31-1

 48. Колодізєв, О. М. Фінансовий менеджмент у банках : концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері [Текст] : Навчальний посібник / О. М. Колодізєв, І. М. Чмутова. – Х.: ІНЖЕК, 2004. – 408 с. – ISBN 966-333-19. – С.199.

 49. Копбаева Г. Ш. Управление кредитными рисками [Текст] / Г. Ш. Копбаева // Деньги и кредит. – 2002. – № 1. – C. 48–51.

 50. Кох, Тимоти У. Управление банком [Текст] : пер. с англ. В 5 кн., в 6 ч. Ч. II / Тимоти У. Кох. – Уфа : Спектр, 2003. – 164 с.

 51. Криклій О. А. Управління кредитним ризиком банку [Текст] : монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 86 с.

 52. Кунцевич, В. О. Аналіз сучасного методологічного забезпечення оцінки ризиків, пов’язаних із кредитуванням підприємств [Текст] / В. О. Кунцевич // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 11. – С. 80–86.

 53. Лапуста М. Г. Риски в предпринимательской деятельности [Текст] / М. Г. Лапуста, Л. Г. Шаршукова. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 224 с.

 54. Любунь, О. С. Фінансовий менеджмент у банку [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. С. Любунь, В. І. Грушко. – К.: Слово, 2004. – 296 с. – ISBN 966-999-523-1.

 55. Маршалл, Джон Ф. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям [Текст]: пер. с англ. / Джон Ф. Маршалл, Випул К. Бансал. – М.: Инфра-М, 1998. – 784 с.

 56. Мещеряков, А.А. Фінансовий менеджмент у банках [Текст] : Навчальний посібник / А. А. Мещеряков, Л. В. Лисяк. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208с. – ISBN 966-324-478-11.

 57. Мещеряков, А. А. Організація діяльності комерційного банку [Текст]: Навчальний посібник / А. А. Мещеряков. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 608 с. – ISBN 966-357-547-14.

 58. Мороз, А.М. Банківські операції : Підручник. – К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.

 59. Мороз, А. М. Енциклопедія банківської справи [Текст] / Під ред. д.е.н., проф. Мороза А. М. – К.: Молодь: Ін Юре, 2001. – 680 с.

 60. Омелянович, Л.О. Фінансовий менеджмент у банку [Текст] : навчальний посібник / Л.О. Омелянович. – Донецьк: Дон ДУЕТ, 2006. – 209 с.

 61. Офіційний сайт ПАТ «УкрСиббанк» : Режим доступу http://www.ukrsibbank.com/uk/pid8586/financial-reports.html

 62. Павлюк С. Кредитні ризики та управління ними [Текст] / С. Павлюк // Фінанси України. – 2003. – № 11. – С. 105–111.

 63. Парасій-Вергуненко, І. М. Аналіз банківської діяльності [Текст]: Навчально-методичний посібник / Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2003. – 347 с.

 64. Пернарівський О. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків [Текст] / О. Пернарівський // Вісник НБУ. – 2004. – № 4. – С. 44–48.

 65. Подольчак Н. Ю. Класифікація ризиків та методи їх зниження [Текст] / Н. Ю. Подольчак // Вісник Національного університету “Львів. політехніка”. – 2002. – № 457. – С. 23–32.

 66. Потійко Ю. Теорія та практика управління різними видами ризиків у комерційних банках [Текст] / Ю. Потійко // Вісник НБУ. – 2004. – № 4. – С. 58–60.

 67. Примостка Л. О. Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління [Текст] / Л. О. Примостка // Фінанси України. – 2004. – № 8. – С. 118–125. ISBN 978-966-8958-85-4

 68. Примостка, Л. О. Фінансовий менеджмент в банку / [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Примостка; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2003. – 468 с. – ISBN 966-574-233-7.

 69. Притоманова О. М. Моделювання кредитного ризику комерційного банку на основі нейронечітких технологій [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.03.02 “Економіко-математичне моделювання” / О. М. Притаманова. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – 20 с.

 70. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : закон України [із змінами та доповненнями]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=212114&p=1258284687440561 – 23.02.2011. – Назва з екрану.

 71. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення [Електронний ресурс] : Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII, зі змін. та доп. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15. – 01.04.2012. – Назва з екрану.

 72. Про загальнообов'язкове державне соціальне стра­хування від нещасного випадку на виробництві та професійного захво­рювання, які спричинили втрату працездатності [Електронний ресурс] : Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV, зі змін. та доп. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15. – 01.04.2012. – Назва з екрану.

 73. Про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями [Електронний ресурс] : Постанова Правління Національного Банку України від 25.01.2012 № 23, зі змін. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15. – 15.09.2013. – Назва з екрану.

 74. Про об'єкти підвищеної небезпеки [Електронний ресурс] : Закон України від 17.12.1993 № 3745-XII, зі змін. та доп. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15. – 01.04.2012. – Назва з екрану.

 75. Про охорону праці [Електронний ресурс] : Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII, зі змін. та доп. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15. – 01.04.2012. – Назва з екрану.

 76. Про пожежну безпеку [Електронний ресурс] : Закон України від 17.12.1993 № 3745-XII, зі змін. та доп. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15. – 01.04.2012. – Назва з екрану.

 77. Пустовалова Т. А. Теория и практика управления кредитным риском коммерческого банка [Текст] / Т. А. Пустовалова // Вестник СПбГУ. – 1998. – Вып. 4 (№ 26). – С. 127–131. – Сер. 5.

 78. Раєвська Т. Практичні підходи до оцінки ризиків у діяльності банків [Текст] / Т. Раєвська // Вісник НБУ. – 2005. – № 8. – С. 9–14.

 79. Риск-менеджмент инноваций [Текст] : монография / Т. А. Васильева, О. Н. Диденко, А. А. Епифанов [и др.]. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 260 с. – ISBN 966-96545-0-5.

 80. Романов В. С. Классификация рисков: принципы и критерии [Элект-ронный ресурс] / В. С. Романов. – Режим доступа : http://www.alllinks.ru/articles/business/66/. – 12.11.09 р. – Заглавие с экрана.

 81. Роуз, П.С. Банковский менеджмент: Предоставление финансовых услуг [Текст] : пер. с англ. / П.С. Роуз. – М.: Дело Лтд., 1995. – 743 с.

 82. Сало І. В. Фінансовий менеджмент банку [Текст] / І. В. Сало, О. А. Криклій. – Суми : “Університетська книга”, 2007. – 314 с.

 83. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99

 84. Серебрякова Е. А. Управление кредитными рисками коммерческого банка [Текст] / Е. А. Серебрякова // Вестник СевКавГТУ. – 2003. – № 3 (11). – С. 110–114. – (Серия “Экономика”).

 85. Синки, Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках [Текст] : пер. с англ. / Дж.Ф. Синки. – М.: Catallaxy, 1994. – 937 с.

 86. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг [Текст] / Дж. Синки. – Изд. 2-е., перераб. и доп. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1024 c. – ISBN 5-9614-0344-0.

 87. Слобода Л. Я. Роль та функції кредитних ризиків у банківській діяльності [Текст] / Л. Я. Слобода // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – C. 128–137.

 88. Словарь финансовых терминов [Текст] : пер. с англ. – М. : Нимфа М, 1998. – 68 с.

 89. Слов’янська, Н. Г. Банківські операції [Текст] : підручник / Н. Г.Слов'янська; ред. В. І. Міщенко. – К. : Знання, 2006. – 727 с. - (Вища освіта XXI століття). – ISВN 966-8148-27-4.

 90. Снип 2.09.04-87. Административные и бытовые здания и сооружения. Затверджені постановою Держбуду СРСР від 30 грудня 1987 р. № 313.

 91. Снип ІІ-4-79. Естественное и искусственное освещение. Затверджені Постановою Держбуду СРСР від 27 червня 1979 р. № 100.

 92. Снип 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Затверджені постановою Держбуду СРСР від 28 листопада 1991 р. № 46.

 93. Снип 2.01.02-85. Противопожарные нормы. Затверджені постановою Держбуду СРСР №1 від 24 квітня 1991 р. № 22.

 94. Соколинская Н. Э. Кредитные риски в российском банковском секторе: факторы и менеджмент [Текст] / Н. Э. Соколинская // Банковские услуги. – 2006. – № 5. – C. 2–29.

 95. Струченкова Т. Современные подходы к регулированию банковских рыночных рисков [Текст] / Т. Струченкова // Банковское дело. – 2004. - № 6. – С. 21–26. ISBN 985-461-292-9

 96. Фінкельштейн О. Б. Фінансові ризики у системі банківських ризиків [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” / О. Б. Фінкельштейн. – К. : КНЕУ, 2001. – 24 с.

 97. Фурсова В. А. Управління фінансовими ризиками в комерційних банках України [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03 “Органiзацiя управління, планування й регулювання економікою” / В. А. Фурсова. – Х. : ХНУ, 2006. – 22 с. ISBN 978-966-8958-28-1

 98. Хохлов Н. В. Управление риском [Текст] : учеб. пособ. / Н. В. Хохлов. – М. : Юнити-Дана, 2001. – 239 с. – ISBN 5-238-00119-3.

 99. Энциклопедия финансового риск-менеджмента [Текст] / под ред. А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. . – Изд. 2-е., перераб. и доп. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 878 c. – ISBN 5-9614-0285-1.

 100. Яворський Р. Розвиток банківської системи в Україні [Текст] / Р. Яворський // Матеріали досліджень переможців всеукраїнського конкурсу “Економічні реформи в Україні”. – Київ, 1999. – 244 с.

 101. Basel Committee on Banking Supervision – The New Basel Capital Accord : сonsultative document [Electronic resource] / Basel : Bank for International Settlements, 2001. – Access : www.oenb.at/en/img/ nbca_total_tcm1613392.pdf. – Title from the screen.

 102. Braess Paul. Versicherung und Riziko [Text] / Paul Braess. – Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag dr. Th. Gabler, 1960. – 151 s.

 103. Dimakos X. K. Integrated Risk Modelling [Text] / X. K. Dimakos, Aas K // Statistical Modelling. – 2004. – № 4. – Р. 265–277.

 104. Duffie D. Innovations in Credit Risk Transfer: Implications for Financial Stability [Text] / Duffie D // Stanford University, Draft: July 2, 2007. – 47 р.

 105. Gastineau G. L., Kritzman M. P. Dictionary of Financial Risk Management. – Access : www.amex.com/servlet/AmexFnDictionary. – 15.11.2010. – Title from the screen.

 106. Gunter Loffler. Avoiding rating bounce: Why rating agencies are slow to react to new information / Gunter Loffler. – Access : www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V8F4D0Y569 1&_user=10&_coverDate=03 %2F01 %2F2005&_rdoc=1&_fmt=high&_or ig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version =1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=3a28317fbb96315a2427600fc1181c a6. – 15.11.2009 р. – Title from the screen.

 107. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standarts. A Revised Framework [Electronic resource] / Basle Committee on Banking Supervision. – Access : // www.bis.org. – 15.11.2010. – Title from the screen.

 108. Kuritzkes A. What we know, don’t know and can’t know about bank risk: a view from the trenches [Text] / A Kuritzkes, T. Schuermann // Princeton University Press, Draft: September 2007, This Print: March 23, 2008. – 58 р.

ДОДАТКИ


Додаток Д

Таблиця Д.1 – Ступінь складності в залежності від виду кредиту, що надаєтьсяРахунок

Вид кредиту, що надається

Ступінь складності

20

Кредити, що надані суб’єктам господарювання

Х

201

Кредити, надані за операціями РЕПО суб’єктам господарювання202

Кредити, надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання206

Кредити в поточну дільність, надані суб’єктам господарювання207

Кредити в інвестиційну діяльність, надані суб’єктам господарювання208

Іпотечні кредити, надані суб’єктам господарювання21

Кредити, надані органам державної влади

Х

210

Кредити, надані органам державної влади211

Кредити, надані органам місцевого самоврядування212

Іпотечні кредити, надані органам державної влади213

Іпотечні кредити, надані органам місцевого самоврядування22

Кредити, надані фізичним особами

Х

220

Кредити на поточні потреби, надані фізичним особам221

Кредити в інвестиційну діяльність, надані фізичним особам222

Кредити, надані за врахованими векселями фізичним особам223

Іпотечні кредити, надані фізичним особам


Який необхідно, на Вашу думку, встановити ваговий коефіцієнт (d1) = ___???


Таблиця Д.2 – Ступінь складності в залежності від виду економічної діяльності, в яку надається кредит

№ з/п

Вид економічної діяльності

Ступінь складності

1

Сільське господарство2

Послуги, пов’язані з рибним господарством3

Будівництво4

Готелі і ресторани5

Наземний транспорт6

Операції з нерухомістю7

Торгівля транспортними засобами і їх ремонт8

Освіта9

Охорона здоров’я і соціальна допомога10

Діяльність в сфері розваг, организація відпочинку населення


Який необхідно, на Вашу думку, встановити ваговий коефіцієнт (d2) = ___???


Таблиця Д.3 – Ступінь складності в залежності від строку кредитування

№ з/п

Вид кредитування у відповідності зі строком

Позичальник

Ступінь складності

1

Короткострокове кредитування

Фізична особам2

Суб’єкт господарювання3

Органи державної влади4

Довгострокове

кредитуванняФізична особам5

Суб’єкт господарювання6

Органи державної влади


Який необхідно, на Вашу думку, встановити ваговий коефіцієнт (d3) = ___???


Таблиця Д.4 – Ступінь складності іпотечних,інвестиційних і споживчих кредитівВид кредита

Ступінь складності

Іпотечні кредитиІпотечний земельний кредитІпотечний житловий кредитІпотечний промисловий кредитІпотечний комерційний кредитІнвестиційні кредитиКредит на модернизацію існуючих виробничих лінійКредит для реализації новпх інвестиційних проектівКредит на розширення існуючого виробництваКредит для задоволення потреб державних органів управлінняСпоживчі кредитиКредити на поточні потребиАвтокредитуванняІнші споживчі кредити на поточні потреби, заставою за якими є іпотека

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка