Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатківСторінка8/21
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.57 Mb.
ТипРеферат
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21
Рисунок 2.5 – Структура доходів ПАТ «УкрСиббанк» у 2012 році, %
Аналіз динаміки витрат свідчить про зменшення загального їх обсягу із 10598490 тис. грн. станом на 01.01.2011 р. до 3702889 тис. грн. станом на 01.01.2013 р., тобто, на 6895601 тис.грн. або 34,94 % (табл. В.3). Зазначене зменшення, в основному, було обумовлене зменшенням за період дослідження чистих витрат на формування резервів на 4815863 тис. грн. (табл. В.3).

Проаналізувавши показники ефективності діяльності (табл. В.4), можна зробити висновки, що ефективність діяльності ПАТ «УкрСиббанк» у 2012 році порівняно з 2011 роком зросла, про що свідчить збільшення показників: прибутковості статутного капіталу на 0,525, прибутковості балансового капіталу на 3,165, прибутковості активів на 0,120. Порівняно з 2010 роком наведені показники змінилися наступним чином: прибутковість статутного капіталу збільшилася на 0,438; прибутковість балансового капіталу збільшилася на 0,659; прибутковість активів збільшилася на 0,071. Зміна наведених показників свідчить що ефективність діяльності ПАТ «УкрСиббанк» поступово зростає.

Щодо аналізу показників фінансової стійкості банку, то вони дозволяють визначити позицію банку з точки зору її надійності, стабільності, забезпеченості, що є дуже важливим при його оцінці з боку НБУ, банків-контрагентів, акціонерів, клієнтів. В якості основних коефіцієнтів, що характеризують фінансову стійкість ПАТ «УкрСиббанк», було розраховано наступні показники (табл.2.1).
Таблиця 2.1 – Показники фінансової стійкості ПАТ «УкрСиббанк» за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.
01.01.2011 р.

01.01.2012 р.

01.01.2013 р.

Коефіцієнт надійності

0,12

0,04

0,13

Коефіцієнт фінансового важеля

8,32

26,16

8,12

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів

0,11

0,04

0,12

Коефіцієнт захищеності власного капіталу

0,31

1,23

0,49

Коефіцієнт мультиплікатора статутного капіталу

5,56

3,94

14,28

Коефіцієнт захищеності дохідних активів

-0,13

-0,53

-0,33

Аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість ПАТ «УкрСиббанк» станом на 1.01.2013 р. порівняно з 1.01.2011 р. показує, що стійкість та надійність банку підвищується, про що свідчить підвищення коефіцієнта надійності і зниження коефіцієнта фінансового важеля.

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів також збільшився, що свідчить про підвищення рівня захищеності активів банку власним капіталом.

Коефіцієнт мультиплікатора статутного капіталу станом на 1.01.2013 збільшився порівняно з 1.01.2012 р. на 10,34, а порівняно з 1.01.2011 р. – збільшився на 8,73. Отже, зміна наведених показників свідчить про підвищення стійкості та надійності банку.

Негативно впливає на ділову активність банку наявність значних проблемних кредитів у ПАТ «УкрСиббанк» .

Поряд з показником адекватності регулятивного капіталу, для досягнення високого рівня платоспроможності банк повинен виконувати нормативи ліквідності. Показники ліквідності ПАТ «УкрСиббанк» за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р. наведено в табл. 2.2.


Таблиця 2.2 – Показники ліквідності ПАТ «УкрСиббанк» за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

 

Норма

01.01.2011 р.

01.01.2012 р.

01.01.2013 р.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

> 20 %

62,3

61,9

55,57

Коефіцієнт поточної ліквідності

> 40 %

66

67

63,12

Коефіцієнт короткострокової ліквідності

> 20 %

69,1

68,2

66,85

Коефіцієнт співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку
0,18

0,37

0,30

Показники ліквідності у 2011 та 2012 рр. мають тенденцію до незначного коливання, але вона знаходяться в допустимих межах для уникнення ризику неспроможності банку вчасно розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед кредиторами та клієнтами.

Підсумовуючи аналіз всіх вище наведених показників, можна охарактеризувати фінансовий стан ПАТ «УкрСиббанк» як задовільний, про що свідчить поступове збільшення показників ефективності діяльності, фінансової стійкості та ліквідності.

2.3 Організаційне та методичне забезпечення моніторингу кредитного ризику у ПАТ «УкрСиббанк»

ПАТ «УкрСиббанк» у своїй діяльності наражається на кредитний ризик, який, як нами з’ясовано у першому розділі роботи, є ризиком того, що одна зі сторін операції із фінансовим інструментом обумовить фінансові збитки іншій стороні з огляду на невиконання зобов’язання за угодою. Кредитний ризик з’являється в результаті кредитних і інших операцій банку з власними контрагентами, які обумовлюють виникнення фінансових активів [61].

Кредитний ризик є наявним або потенційним ризиком втрати кредитних засобів, що виникає в банку з огляду на неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якого фінансового договору з банком або іншим способом виконати взяті на себе зобов'язання. Кредитний ризик наявний у всіх видах діяльності банку, результат яких обумовлений діями позичальників, емітентів, інших контрагентів та виникає кожного разу, коли банк позичає засоби, бере на себе зобов'язання з їх надання, або здійснює інвестиційну діяльність.

Процес визначення кредитного ризику у ПАТ «УкрСиббанк» поділяється на оцінювання індивідуального і портфельного кредитного ризику. Джерело індивідуального кредитного ризику – це окремий конкретний контрагент ПАТ «УкрСиббанк», яким можуть бути позичальники, боржники, емітенти цінних паперів. Оцінюванням індивідуального кредитного ризику передбачено оцінювання кредитоспроможності вказаного контрагента, тобто, індивідуальної здатності останнього своєчасно та в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов'язання.

Портфельний ризик виявляється у зменшенні вартості активів ПАТ «УкрСиббанк». Джерело портфельного ризику – це сукупна заборгованість перед ПАТ «УкрСиббанк» з операцій, яким притаманний кредитний ризик, тобто, портфель однорідних (подібних) кредитних операцій. Оцінюванням портфельного кредитного ризику передбачено оцінювання концентрації і диверсифікації активів банка.

Управління кредитним ризиком у ПАТ «УкрСиббанк» здійснюється за допомогою оцінювання і моніторингу кредитоспроможності позичальників, визначення і постійної актуалізації рейтингу якості кредитного договору, структурування кредитних договгорів, визначення і установлення лімітів самостійних повноважень регіональних підрозділів банку, постійного моніторингу якості кредитного портфеля ПАТ «УкрСиббанк» в розрізі регіонів і програм кредитування, вдосконалення внутрішніх процедур проведення активних операцій ті методик аналізу кредитоспроможності контрагентів банку.

Приватним акціонерним товариством «УкрСиббанк» здійснюється структурування ступеня кредитного ризику, встановлення граничних ризиків по відношенню до конкретного позичальника або групи позичальників, а також по гомогенних категоріях позичальників. Такі ризики підлягають регулярному контролю та перегляду. Кредитним комітетом банку встановлюються ліміти кредитування для кожного окремого позичальника на підставі колегіального рішення. Кредитними лімітами передбачено обмеження по сумі та строку погашення кожного кредитного договору, а також можливість включення обмеження по цільовому використанню кредитних засобів.

В процесі структурування ризиків з кредитування корпоративних клієнтів банком встановлюються графіки погашення кредитів з врахуванням сезонності бізнесу клієнта та при необхідності отримуються гарантії його пов’язаних структур, укладаються договори із забезпечення відповідних кредитів, фіксуються частки власних вкладень позичальників на усіх етапах реалізації кредитного проекту, вимагається переведення грошових потоків з договору в ПАТ «УкрСиббанк» та ін. Оскільки кредитна політика банку встановлює пріоритетність якості позичальника над якістю забезпечення, рішення про надання кредиту базується, перщ за все, на оцінюванні кредитоспроможності клієнта.

ПАТ «УкрСиббанк» віддається перевага максимально ліквідній формі забезпечення з максимальною вартістю повторного продажу, одночасно, банк бере в увагу регіональні фактори при з’ясуванні вартості забезпечення. Банком проводиться послідовна політика диверсифікації кредитного портфеля задля зменшення кредитних ризиків.

ПАТ «УкрСиббанк» – активний учасник ринку міжбанківських ресурсів. Міжбанківські операції також володіють кредитним ризиком. Задля обмеження вказаного кредитного ризику в банку визначаються ліміти на проведення міжбанківських операцій з банками-контрагентами на основі комплексного оцінювання фінансового стану, а також з’ясування факторів нефінансового характеру, які можуть вплинути на банк-контрагент в цілому. Ліміти на проведення міжбанківських операцій встановлює Кредитний комітет вищого рівня банку та постійно переглядає Департамент ризик-менеджменту (далі – ДРМ). При отриманні інформації відносно погіршення або можливого погіршення фінансового стану того або іншого банку-контрагента ДРМ оперативно зупиняється дія відповідних лімітів та проводиться інформування про це керівництва ПАТ «УкрСиббанк».

У ПАТ «Укрсиббанк» моніторинг кредитного ризику визначається як комплексні дії банку з отримання та аналізу інформації по клієнту та кредитному договору на протязі строку дії кредитного договору. Моніторинг надає можливість оперативного реагування на виникаючі ризики виконання зобов’язань з кредитної операції позичальником та зниження обсягу проблемної заборгованості.

Моніторинг кредитного договору містить:


 • моніторинг виконання позичальником умов кредитного договору, в першу чергу – своєчасності розрахунків з кредиту та процентів;

 • моніторинг фінансового стану позичальника на основі представленої фінансової інформації, що міститься у звітності;

 • моніторинг цільового використання кредитних засобів, досягнення запланованих показників бізнес-плану або техніко-економічного обґрунтування позичальника;

 • моніторинг забезпечення за договором;

 • моніторинг інформації нефінансового характеру, якою є юридичні аспекти, репутація позичальника тощо.

Моніторинг кредитних операцій постійно здійснюється всіма регіональними підрозділами ПАТ «УкрСиббанк» [61].

ПАТ «УкрСиббанк» використовує структуру органів, що залучені до процесу моніторингу кредитного ризику, яка наведена на рис. 2.6.


Полотно 6

Рисунок 2.6 – Схема взаємодії органів, що залучені у процес моніторингу кредитного ризику у ПАТ «УкрСиббанк»


Загалом, управлінням ризиками як одним із ключових напрямів роботи ПАТ «УкрСиббанк» охоплюються всі види діяльності банку. Сутність вказаного управління полягає в безперервному аналізі ситуації і оточення, в яких виникають ризики, задля забезпечення високої якості активів та ефективного використання капіталу банку. Повний комплекс заходів, що пов’язані з ідентифікацією, оцінюванням та контролем ризиків на усіх рівнях роботи ПАТ «УкрСиббанк», здійснюється Департаментом ризик-менеджменту.

За управління ризиком ліквідності, процентним та валютним ризиками є відповідальним Управління менеджменту активів та пасивів. Його функції містять оперативне управління активами та пасивами, оцінювання, а також щоденне і щомісячне планування відкритих позицій ПАТ «УкрСиббанк».

Основні принципи управління ризиками в ПАТ «УкрСиббанк» – це:


 • комплексний характер управління усіма видами ризиків;

 • здійснення централізації процесу управління усіма видами ризиків;

 • ефективність у підтримці бізнес-підрозділів.

Процес управління ризиками в ПАТ «УкрСиббанк» здійснюється шляхом розроблення, затвердження і упровадження внутрішньо-банківських нормативних документів. якими є політики, положення, процедури, методики – спрямовані на управління і контроль всіх ризиків, що є притаманними банківській справі. Вказані документи постійно переглядаються і вдосконалюються у відповідності із змінами ринкових умов, банківських продуктів, стратегії ПАТ «УкрСиббанк» та організаційної структури останнього. Вони відповідають всім вимогам законів та нормативно-правових актів НБУ, стандартам Групи БНП Паріба та рекомендаціям Базельського комітету з управління банківськими ризиками.

Департаментом ризик-менеджменту здійснюється постійний контроль відповідності рівня ризику, що банк приймає на себе в процесі діяльності, вказаним внутрішньо-банківським нормативним документам.

В банку є створеними і постійно діючими наступні комітети:


 • комітет з управління активами і пасивами банку. Комітет з управління активами і пасивами (далі – КУАП) – це колегіальний орган, який очолюється Головою Правління банку. Засідання КУАП проводяться на регулярній основі. КУАП визначається політика у сфері управління активами і пасивами, обсяги, структура активів та пасивів в розрізі статей і портфелів. КУАП проводить моніторинг дотримання внутрішніх лімітів, зокрема, розглядає звітність, що стосується ризиків ліквідності, процентного та валютного ризиків, визначення методології в області розрахунку і управління ризиками, встановлення лімітів та нормативів, що спрямовані на оптимізацію рівня ризику та прибутковості операцій ПАТ «УкрСиббанк». Окрім вказаного, важливою функцією КУАП є управління реалізацією затвердженої політики з управління активами, пасивами і ризиками банку;

 • продуктово-тарифний комітет банку. ПАТ «УкрСиббанк» регулярно аналізується співвідношення собівартості послуг і ринкової конкуренто-спроможності тарифів, що діють, а також здійснюється аналіз ризиків, що притаманні упровадженню нових продуктів в банку. У зв’язку зі сказаним, задля проведення єдиної тарифної політики та затвердження нових продуктів в ПАТ «УкрСиббанк» є створеним продуктово-тарифний комітет. Основні завдання продуктово-тарифного комітету – це: затвердження нових продуктів банку; розгляд системи тарифів, унесення змін; розгляд і затвердження тарифів на нові продукти або послуги. В процесі конкретизації основних напрямків контролю необхідно зауважити, що ПАТ «УкрСиббанк» завжди керується принципами обережності і зваженості в процесі формування власного кредитного портфеля. Реалізація цих принципів забезпечується завдяки системі лімітів на активні операції, якісній оцінці платоспроможності клієнта і вартості забезпечення за кредитним договором, регулярному моніторингу обслуговування заборгованості та стану забезпечення протягом строку дії кредитного договору;

 • кредитні комітети банку. Функції кредитних комітетів є централізованими на рівні головного офісу ПАТ «УкрСиббанк». Кредитний комітет є колегіальним органом з чітко встановленими лімітами повноважень з ухвалення необхідних рішень. Завданнями кредитного комітету є реалізація кредитної стратегії банку, управління та контроль рівня кредитного ризику, затвердження кредитних процедур, ухвалення рішень зі здійснення активних операцій, формування збалансованого і диверсифікованого кредитного портфелю. Повноваження кредитних комітетів є обмеженими відповідними рішеннями Правління та Спостережної Ради ПАТ «УкрСиббанк». Склад кредитних комітетів ПАТ «УкрСиббанк» містить співробітників департаменту ризик-менеджменту, що володіють правом «вето».

ПАТ «УкрСиббанк» управляє кредитним ризиком на рівні як сукупного портфеля активів, так і окремих позичальників, операцій та кредитних продуктів.

Процес управління кредитними ризиками містить такі етапи: • ідентифікування відповідного ризику;

 • кількісне оцінювання ризику;

 • ухвалення рішення із зміни рівня відповідного ризику;

 • вибір та реалізація заходів із зниження ризику;

 • контроль за рівнем ризику та ефективністю вжитих заходів.

Головною метою управління кредитними ризиками є максимізація прибутковості активів банку із врахуванням ризику шляхом утримання величини очікуваних втрат в рамках прийнятних параметрів та скорочення волатильності вказаних втрат.

В 2010-2012 рр. ПАТ «УкрСиббанк» стабільно дотримувався нормативів кредитного ризику, що встановлені НБУ. Зокрема, на 01.01.2012 значення вказаних нормативів становили: • норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – 7,43 % (при нормативному значенні – не більше 25 %);

 • норматив великих кредитних ризиків (Н8) – 7,43 % (при нормативному значенні – не більше 800 %);

 • норматив максимального розміру кредитів, гарантій і поручительств, виданих одному інсайдеру (Н9) – 2,19 % (при нормативному значенні – не більше 5 %);

 • норматив максимального розміру кредитів, гарантій і поручительств, виданих інсайдерам (Н10) – 2,66 % (при нормативному значенні – не більше 30 %).Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка