Реферат дніпропетровськ 2016 загальна характеристика роботиСкачати 108.43 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір108.43 Kb.
ТипРеферат
Міністерство охорони здоров’я України
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія
Міністерства охорони здоров’я України»


ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ З ДІАСТОЛІЧНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ МІОКАРДА У ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ
1. ФЕСЕНКО Олександр Володимирович – кандидат медичних наук, асистент кафедри внутрішньої медицини 1 Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»


РЕФЕРАТ


Дніпропетровськ – 2016

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В Україні захворюваність кардіоваскулярною патологією обумовленою атеросклерозом складає 8369,6 на 100 тис. населення і посідає одне з перших місць серед країн Європи (Горбась І.М., 2009). Для працездатного населення хвороби серця і судин – перша за значимістю причина смерті (Коваленко В. М., 2009). Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) розвивається переважно у пацієнтів після 40 років, та є четвертою за значущістю причиною смерті серед населення України (Фещенко Ю. І., 2009). Ішемічна хвороба серця (ІХС), серцева недостатність (СН), артеріальна гіпертензія (АГ) та фібриляція передсердь (ФП), найбільш часто поєднуються з ХОЗЛ (Soriano J. B. et al., 2005; Fabbri L. M. et al., 2008; Agusti A. G. N. et al., 2003). Тому практикуючі лікарі частіше мають справу з пацієнтами з поєднаною патологією, наприклад ІХС та ХОЗЛ (Авдеев С. Н., 2007).

За даними літератури ІХС у хворих з ХОЗЛ зустрічається у 25,3 – 65,0% випадків, постінфарктний кардіосклероз – у 14,6%, що вказує на значне поширення поєднаної патології органів дихання та серцево-судинної системи (Танцырева И. В. і співавт., 2000; Ю. Н. Краснова і співавт., 2007; Алиева К. М., 2007). У найближчі 20 років у світі очікується значне зростання випадків поєднання ІХС з ХОЗЛ (Sin D. D., 2006).

Серед причин їх поєднання особливу увагу приділяють спільним факторам ризику (Чучалин А. Г., 2008). Так паління, похилий вік (Дзяк Г. В., 2008; Фуштей І. М. і співавт., 2008; Фещенко Ю. І., 2009), низька фізична активність, АГ та цукровий діабет, атерогенна дисліпідемія, ожиріння (Lange P. et al., 2010; Амосова К. М. і співавт., 2008) зустрічаються частіше ніж у половині випадків. Патологія серцево-судинної системи часто проявляється симптомами також характерними для ХОЗЛ, що утруднює диференціальний діагноз (Дзяк Г. В., 2008; Перцева Т. О., 2010). Основою для взаємообтяжуючого перебігу ІХС з ХОЗЛ є гіпертрофія лівого шлуночка, його безсимптомна систолічна та діастолічна дисфункція, внаслідок збільшення жорсткості аорти (Lange P. et al., 2010; Sabit R. et al., 2010), дії гіпоксії, шунтування крові (Shrestha B. et al., 2009) та порушення функції правого шлуночка (Sabit R. et al., 2010). Поєднаний перебіг ІХС та ХОЗЛ, внаслідок хронічної гіпоксемії, асоціюється з високою частотою серцевих аритмій (Buch P. et al., 2003; Zubritsky A. N., 1993). Збільшення вмісту двоокису вуглецю стимулює симпатичну нервову систему (Гаврисюк В. К., 2006), та підвищує ризик раптової коронарної смерті (Crawford M. H. et al., 2003). Тому добове моніторування ЕКГ з оцінкою варіабельності серцевого ритму (ВСР) набуло широкого розповсюдження в кардіології для оцінки вегетативної регуляції та стану серця, прогнозування ризику раптової смерті (Camm A. J., 1991).

У хворих з поєднаним перебігом ІХС та ХОЗЛ існує необхідність використання комбінації різних препаратів в схемі лікування. В дослідженнях показана безпечність базисних препаратів для лікування ІХС на перебіг ХОЗЛ: статинів, ІАПФ, сартанів (Barnes P. J., 2009), β-адреноблокаторів (β-АБ) (Амосова К. М. і співавт., 2009; Потабашній В. А., 2010), івабрадину (Дзяк Г. В., 2008). Найбільш доцільним є використання β-АБ, що збільшують ВСР, для поліпшення прогнозу перебігу серцево-судинних захворювань (Вікторов О. П., 2007). Однак, вплив івабрадину на показники ВСР, і його ефективність у хворих ІХС та ХОЗЛ потребує подальшого вивчення.Отже, наукову роботу присвячено дослідженню ремоделювання серця та балансу автономної нервової системи у хворих на ІХС в поєднанні з ХОЗЛ, а також вивченню ефективності та безпечності β-АБ небіволола та інгібітора If-каналів івабрадина у даної категорії хворих.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом науково-дослідної праці: «Вивчення особливостей перебігу захворювань бронхо-легеневої системи (хронічний бронхіт, бронхіальна астма, пневмонія) у віковому аспекті та розробка схем комплексної профілактики й лікування» (№ держреєстрації – 0199U002120, реєстраційний шифр ІН.09.99), яка виконується у ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України».

Мета роботи. Підвищення ефективності лікування хворих на ішемічну хворобу серця з діастолічною дисфункцією міокарда в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень шляхом застосування β-адреноблокатора небіволола та інгібітора If-каналів івабрадина з урахуванням стану вегетативного балансу, показників бронхіальної прохідності та структурно-функціонального стану серця.

Завдання дослідження:

 1. Встановити зміни структурно-функціонального стану серця та діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу серця та серцеву недостатність в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень.

 2. Дослідити стан автономної нервової системи, визначити ступінь виразності змін вегетативного тонусу у хворих на ішемічну хворобу серця та серцеву недостатність із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень.

 3. Встановити зв’язки між виразністю порушень бронхіальної прохідності, вегетативним дисбалансом, структурно-функціональним станом серця та епізодами ішемії міокарда у хворих з поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності та хронічного обструктивного захворювання легень.

 4. Встановити вплив β-адреноблокатора небівололу в складі комплексної терапії на структурно-функціональний стан серця, бронхіальну прохідність, динаміку порушень серцевого ритму та епізодів больової і безбольової ішемії міокарда, показників автономного балансу при добовому моніторуванні ЕКГ з оцінкою варіабельності серцевого ритму у хворих з поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності та хронічного обструктивного захворювання легень.

 5. Встановити ефективність та безпечність призначення інгібітора Іf-каналів івабрадину пацієнтам з ішемічною хворобою серця та серцевою недостатністю в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень на основі оцінки динаміки епізодів больової та безбольової ішемії міокарда, показників автономного балансу при добовому моніторуванні ЕКГ з оцінкою варіабельності серцевого ритму та бронхіальної прохідності.

Об’єкт дослідження. Ішемічна хвороба серця в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень.

Предмет дослідження. Динаміка показників варіабельності серцевого ритму, центральної гемодинаміки, бронхіальної прохідності та рівня сироваткового NT-proBNP під впливом лікування β-адреноблокатором та інгібітором If-каналів.

Методи дослідження: загальне клінічне обстеження, лабораторні методи: оцінка загальноприйнятих лабораторних показників, ліпідограми, визначення сироваткового рівня NT-proBNP кількісним методом; стандартна ЕКГ у 12 відведеннях, спірометрія, добове моніторування ЕКГ з оцінкою ВСР, дно- і двомірна ехокардіографія, імпульсно-хвильова доплерехокардіографія, математико-статистичні методи.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше запропонована стратифікація хворих з поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця з діастолічною дисфункцією міокарда та хронічним обструктивним захворюванням легень на групи в залежності від наявності серцевих аритмій з метою диференційованого призначення бета-адреноблокатора небіволола або інгібітора If-каналів івабрадина.

Вперше доведена ефективність інгібітора If-каналів івабрадина щодо покращення перебігу ішемічної хвороби серця із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень – зменшення кількості ішемічних епізодів при добовому моніторуванні ЕКГ.

В роботі вдосконалено дані щодо впливу інгібітора Іf-каналів івабрадину на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих з поєднанням ішемічної хвороби серця, діастолічної дисфункції лівого шлуночка та хронічного обструктивного захворювання легень.

Вперше виявлено вплив інгібітора Іf-каналів івабрадину на спектральні та часові показники варіабельності серцевого ритму у хворих з ішемічною хворобою серця асоційованою з хронічним обструктивним захворюванням легень.

В роботі вдосконалено дані щодо здатності β-адреноблокатора небівололу зменшувати кількість шлуночкових аритмій опосередковано за рахунок зменшення активності симпатичного відділу автономної нервової системи та збільшення варіабельності серцевого ритму у хворих з поєднанням ішемічної хвороби серця з діастолічною дисфункцією міокарда та хронічним обструктивним захворюванням легень.

Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтована необхідність проведення добового моніторування ЕКГ з оцінкою варіабельності серцевого ритму хворим на ХОЗЛ ІІ – ІІІ стадії для діагностики супутньої ІХС, порушень серцевого ритму, оцінки вегетативного балансу.

Обґрунтована необхідність проведення ехо- та доплерехокардіографічного обстеження, визначення сироваткового рівня NT-proBNP кількісним методом хворим з поєднанням ІХС та ХОЗЛ для виключення СН зі збереженою або зниженою фракцією викиду, діастолічної дисфункції, як фактору, що сприяє посиленню задишки.

Доведена ефективність та безпечність призначення бета-адреноблокатора небіволола хворим з поєднаним перебігом ІХС з діастолічною дисфункцією міокарда та ХОЗЛ ІІ – ІІІ стадії з порушеннями серцевого ритму.

Доведена ефективність призначення інгібітора If-каналів івабрадину для контролю частоти серцевих скорочень, зменшення кількості ішемічних епізодів, покращення діастолічної функції, а також корекції вегетативного дисбалансу у хворих з поєднаним перебігом ІХС та ХОЗЛ ІІ – ІІІ стадії при відсутності порушень серцевого ритму.Впровадження результатів дослідження в практику. Результати дослідження впроваджено в практику роботи КЗ «Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії», КЗ «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер», КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня № 2» ДОР.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою працею здобувача. Автором самостійно обрано та обґрунтовано напрямок роботи, проведено патентно-інформаційний пошук, визначено мету і завдання дослідження, основні положення дисертації, здійснено аналіз наукової літератури з даної проблеми, написано та оформлено всі розділи дисертації. Автором здійснювався відбір тематичних хворих, розподіл хворих на групи, призначення лікування, статистична обробка матеріалу, особисто проведено аналіз та узагальнення результатів дослідження, сформульовано висновки і запропоновано практичні рекомендації. Внесок автора у підготовку до друку наукових праць є основним. Автор не запозичував ідеї та розробки співавторів публікацій. Проведено авторський контроль за впровадженням результатів дослідження в практику лікувальних закладів.

Публікації. За матеріалами наукової роботи опубліковано 8 наукових праць, серед яких 3 статті у наукових фахових виданнях, з них самостійно – 2 та 5 наукових праць у матеріалах наукових з’їздів, конгресів та конференцій.
ВИСНОВКИ

 1. Поєднання хронічного обструктивного захворювання легень та ішемічної хвороби серця прискорює ремоделювання лівого шлуночка та призводить до його діастолічної дисфункції в 75% випадків: у 45,45% хворих – з погіршенням релаксації І ступеня; у 29,55% – ІІ ступеня («псевдонормальний» тип).

 2. У пацієнтів з поєднанням ішемічної хвороби серця з діастолічною дисфункцією міокарда та хронічним обструктивним захворюванням легень за результатами добового моніторування ЕКГ встановлена активація симпатичного відділу автономної нервової системи при одночасному зниженні активності парасимпатичного відділу, що призводить до збільшення кількості шлуночкових та надшлуночкових аритмій і сприяє збільшенню частоти епізодів ішемічної депресії сегменту ST.

 3. Встановлений статистичний зв’язок між показником ОФВ1/ФЖЄЛ спірограми та співвідношенням Е/А доплерехокардіограми (r=0,36; p<0,05), ОФВ1 та кількістю ішемічних епізодів (r=-0,42; p<0,05), ОФВ1 та rMSSD (r=0,33; p<0,05), що свідчить про негативний вплив порушень бронхіальної прохідності на діастолічну функцію лівого шлуночка, зниження парасимпатичної активності по мірі прогресування обструктивних змін в легенях і супроводжується збільшенням кількості ішемічних епізодів у хворих з поєднаною патологією.

 4. Включення в схему комплексного лікування хворих з поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця та хронічного обструктивного захворювання легень ІІ – ІІІ стадії β-адреноблокатора небіволола призводить до достовірного зменшення DecT на 5,5% та IVRT на 4,9%, збільшення співвідношення Е/А на 11,2%, що свідчить про зменшення ступеню діастолічної дисфункції, покращення розслаблення лівого шлуночка.

 5. Використання небівололу в складі комплексної терапії сприяє достовірному підвищенню інтегральних показників варіабельності серцевого ритму - SDNN на 9,3%, та SDNNi на 21,8%, при одночасному підвищенні rMSSD на 52,2%, що вказує на зниження симпатичної активності, призводить до зменшення кількості надшлуночкових екстрасистол, зникнення парних та зменшення кількості поліморфних шлуночкових екстрасистол, забезпечує належний протиішемічний ефект у 63,6% хворих.

 6. Включення івабрадина в схему комплексного лікування хворих з поєднанням ішемічної хвороби серця з діастолічною дисфункцією міокарда та хронічним обструктивним захворюванням легень ІІ – ІІІ стадії спричиняє достовірне зменшення DecT на 5,3% та IVRT на 7,3%, збільшення швидкості хвилі Е, а також співвідношення Е/А на 7,1%, що свідчить про зменшення ступеню діастолічної дисфункції. Прийом івабрадину забезпечує належний протиішемічний ефект у 68,2% хворих, за відсутності впливу на серцеві аритмії та бронхіальну прохідність, сприяє переважному підвищенню парасимпатичної активності, що підтверджується достовірним збільшенням rMSSD на 49,5%.

Фесенко О.В.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 108.43 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка