Реферат на тему: «Зміст освіти в сучасній школі». Реферат оформити письмовоДата конвертації13.04.2017
Розмір85.8 Kb.
#15879
ТипРеферат
Форма навчання: денна, заочна

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом

АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ


Семінарські заняття

Тема 1 Сучасний стан та перспективи розвитку освіти в Україні

План

 1. Загальна характеристика протиріч та перспектив розвитку освітніх систем в сучасному світі

 2. Характеристика освітньої системи в Україні

 3. Загальні тенденції реформування сучасних освітніх систем

Тема 2 Аналіз загальних тенденцій структурного реформування освітньої системи в Україні

План

 1. Безперервність як провідний принцип реформування освітніх систем

 2. Місце та роль приватних загальноосвітніх закладів в сучасних освітніх системах

 3. Основні напрями розвитку системи середньої професійної освіти

  1. Тенденції розвитку системи вищої освіти

  2. Провідні напрями та стратегії педагогічної освіти

 4. Освіта дорослих


Самостійна та індивідуальна робота студентів

Тема: Сучасний стан та перспективи розвитку освіти в Україні

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Зробити аналіз статті відомого науковця про сучасний стан та перспективи розвитку освіти в Україні. Аналіз оформити письмово.

 3. Підготувати реферат на тему: «Зміст освіти в сучасній школі». Реферат оформити письмово.Тема: Аналіз загальних тенденцій структурного реформування освітньої системи в Україні

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Зробити порівняльний аналіз двох статей відомих науковців про сучасний стан та перспективи розвитку освіти в Україні. Аналіз оформити письмово.

 3. Підготувати реферат на тему за вибором: «Неперервна освіта в Україні» та «Безперервна освіта в Україні». Реферат оформити письмово.

Питання до заліку

 1. Варіанти тлумачення поняття «якість освіти».

 2. Вплив глобальних процесів на систему освіти України.

 3. Глобалізація як чинник впливу на розвиток освіти

 4. Головні елементи культури оцінювання якості освіти.

 5. Еволюція підходів до дослідження ефективності школи

 6. Загальна характеристика протиріч та перспектив розвитку освітніх систем в сучасному світі

 7. Загальні тенденції реформування сучасних освітніх систем

 8. Інформаційно-технологічний підхід до вирішення проблем ефективності школи

 9. Місце та роль приватних загальноосвітніх закладів в сучасних освітніх системах

 10. Можливі напрями подальшого розвитку систем освіти.

 11. Недоліки системи забезпечення якості освіти в Україні.

 12. Основні напрями розвитку системи середньої професійної освіти

 13. Перспективи України на світовому ринку освітніх послуг.

 14. Поняття «системи освіти». Її головні характеристики.

 15. Поняття первинної освіти. Її характеристики і тенденції змін.

 16. Принципи реформування освітніх систем

 17. Причина демократизації управління освітою та усуспільнення навчально-виховних закладів.

 18. Причина появи і розвитку освіти упродовж всього життя.

 19. Причини багатозначності терміна «освіта».

 20. Причини збільшення вартості освіти в останні десятиріччя.

 21. Проблеми економічної ефективності освіти

 22. Провідні напрями та стратегії педагогічної освіти

 23. Прові дні стратегії розвитку освіти у різних регіонах світу

 24. Світові тенденції удосконалення систем забезпечення якості освіти.

 25. Сутність поняття безперервність

 26. Сутність процесу гуманізації навчального процесу

 27. Тенденції розвитку системи вищої освіти

 28. Характеристика освіти дорослих

 29. Характеристика освітньої системи в Україні.

 30. Характеристика приватних навчальних закладів.Список рекомендованої літератури

Основна

 1. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін. - К. : Знання, 2005.

 2. Закон України «Про загальну середню освіту». - Відомості Верховної Ради. - 1999. - № 28.

 3. Закон України «Про освіту» / Освіта. - 1996. - 21 серпня.

 4. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Документи і матеріали. Травень - грудень 2004 р. - Частини 1 - 2 / Упорядники : Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я. - Тернопіль, 2005.

 5. Педагогічна освіта. Інформаційно-методичний бюлетень з проблем розвитку вищої школи за рубежем / Я.Я. Болюбаш, Л.П. Пуховська. Випуск 1.-К., 1993.- 15 с.

 6. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. - К. : «К.1.С.», 2003.

Додаткова

  1. Алексюк А.М., Чорний В.М. Методи навчання в сучасній буржуазній педагогіці СІНА. - К.: Радянська школа, 1983.- 140 с.

  2. Алферов Ю.С. Совет Европы и образование // Педагогика. - 1998. - № 7. - С. 101-111.

  3. Амонагивілі Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. - М. : Издательский дом Шалвы Амонашвили, 1995. - 496 с.

  4. Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. Пер. с англ.. - М. : Прогресс, 1986. - 422 с.

  5. Бётхер К, Вайс М. Стратегия экономии иактуальная політика экономии // Экономика школы и эффективная школа: Сб. статей. - М. : Форум "Росийская школа", 1999. - С. 44 - 52.

  6. Бондарчук І. Жінка на порозі XXI ст. : Становище, проблеми, шляхисоціального развитку // 36. матеріалів Всеукраїнського конгресужінок. - К., 1998. - 452 с.

  7. Брунер Дж. Процесе обучения. Пер. с англ.. - М. : Прогресе, 1962. - 356 с.

  8. БуеваЛ.П. Человек, культура и образование в кризисном социуме. Вкн. : Философия образования. Сб. науч. Трудов. - М. : Фонд "Новоетыячелегие", 1996. - С. 76 - 90.

  9. Валицкая А.П. Современные стратегии образования: варианты выбора // Педагогика. - 1997. - № 2. - С. 3 - 8.

  10. Васшьченко Л.В. Управлінська культура і компетентність керівника. - X. : Вид. група "Основа", 2007.

  11. Взаимосвязь социальной работа и социальной политики / Под. ред. ІII. Рамон. - М. : Аспект Прогресе, 1997. - 256 с.

  12. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін. - К. : Знання, 2005.

  13. Вулъфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века. - М. : Изд-во УРАО, 1999. - № 1. - 208 с.

  14. Ґалус О.М., Шапошнікова Л.М. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. -К. : Вищашк, 2006.

  15. Глассер У. Школы без неудачников. Пер. с англ. - М. : Прогресе, 1991.- 176 с.

  16. Горбатенко В. Друге народження ідеї модернізації, або синтагма постмодернізації // Людина і політика. - 1999. - № 1. - С. ЗО - 35.

  17. Громовий В. Глобальна освіта й Українська школа // Шлях освіти. - 1998.-№ і._с. 13-20.

  18. Декларация и рекомендации (проекти) II Международного конгресса ЮНЕСКО по образованию и информатике. - М., 1996. - 136 с.

  19. Дмитриев Г Д. Критический анализ дидактической мысли в СІЛА.- М. : Педагогика, 1987. - 104 с.

  20. Європейського співтовариства // Шлях освіти. - 1996. - № 1. - С. 23

-27.

  1. Закон України "Про загальну середню освіту". - Відомості Верховної Ради. - 1999. - № 28.

  2. Закон України "Про освіту" / Освіта. - 1996. - 21 серпня.

  3. Кларин М.В. Инновациив мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии (Анализ зарубежного опыта) - Рига, НІІЦ «Эксперимент», 1995. - 176 с.

  4. Клемм К Деньги - Власть - Время // экономика школы и эффективная школа: Сб. статей. - М. : Форум "Российская школа", 1999. -С. 53 - 58.

  5. Корсак В. Вимірювання ефективності освіти - нерозв'язана проблема // Шлях освіти. - 1998. - № 4, - С. 16 - 19.

  6. Лавриченко Н. Реформування освіти в європейських країнах за умов їх інтеграції // Шлях освіти. - 1997. - № 2. - С. 20 - 24.

  7. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. Навчальний посібник. - К. :Центр "Магістр-Б" творчої спілки вчителів України, 1996. -256 с.

  8. Мальований Ю. Педагогічна сутність гуманізації навчання // Шлях освіти. - 1997.-№2. С. 10- 15.

  9. Манушин З.А. Развитие информационных технологий в образовании. Аналитический доклад. - М.: ИИТО. - 1997. - 75 с.

  10. Митина В. С. Частные школы в развитых странах Запада // Педагогика. - 1996. - № 4. - С. 87 - 91.

  11. Мортимор П.В. В поиске новых ресурсов. Исследование проблеми Эффективности школы // Экономика школы и эффективная школа: Сб. статей. - М. : Форум "Росийская школа", 1999. - С. 14-31.

  12. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Документи і матеріали. Травень - грудень 2004 р. - Частини 1 - 2 / Упорядники : Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я. - Тернопіль, 2005.

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> pedagogics and government educational institutions
pedagogics and government educational institutions -> Види красномовства та сфери його застосування
pedagogics and government educational institutions -> «Основні засади та принципи формування зони європейської освіти»
pedagogics and government educational institutions -> 1. Наука і освіта Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Сучасний стан науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
pedagogics and government educational institutions -> «Психологія та етика ділового спілкування» як навчальна дисципліна та її завдання
pedagogics and government educational institutions -> Тема 1 Загальні основи педагогіки вищої школи
pedagogics and government educational institutions -> Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет
pedagogics and government educational institutions -> Педагогіка для студентів 2 курсу соціально-гуманітарного факультету
pedagogics and government educational institutions -> Методичні вказівки щодо роботи над темою Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуального творчого завдання, обов’язкову самостійну роботу над окремими проблемами та питаннями теми
pedagogics and government educational institutions -> Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка