Реферат підручника «Аптечна технологія ліків»Скачати 126.42 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір126.42 Kb.
#635
ТипРеферат
РЕФЕРАТ

підручника «Аптечна технологія ліків»

для студентів фармацевтичних факультетів ВНМЗ України IIIIV рівнів акредитації / Видання третє / За редакцією О.І. Тихонова. – Вінниця: Видавництво НОВА КНИГА, 2007. – 640 с.

Автори: О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних
Актуальність створення підручника. Аптечна технологія ліків є однією з основних фармацевтичних дисциплін, що формують спеціальність провізора. Перехід на якісно новий рівень функціонування фармацевтичної служби тісно пов'язаний з кадровою політикою, удосконаленням системи фармацевтичної освіти, підготовкою професійно грамотного та творчо активного спеціаліста. У зв’язку з цим на особливу увагу заслуговує забезпечення фармацевтичних закладів навчальною літературою з урахуванням адаптації змісту навчання до сучасних потреб практичної фармації. Сучасне видання підручників, навчальних посібників високої якості дозволяє підвищити рівень компетентності як тих, хто навчає, так і студентів. Це особливо важливо при укомплектуванні професорсько-викладацькими кадрами закладів України фармацевтичного профілю.

За минулий час у галузі технології ліків досягнуто значних успіхів. Глибоко розроблялись питання біофармації, що є теоретичною базою технології лікарських форм; удосконалювались способи виробництва ліків, підвищувалась їх якість, з’явились нові види лікарських форм та екстемпоральних прописів; значне поновлення відбулося в номенклатурі препаратів, що випускаються промисловістю; у фармацевтичну галузь впроваджені вимоги належної аптечної та виробничої практики (GMP, GPP та ін.). У сфері вищої фармацевтичної освіти відбулась гармонізація системи підготовки фармацевтичних кадрів України у контексті Болонського процесу, введено систему багатоступеневої освіти, відкриті нові спеціальності (промислова фармація, клінічна фармація, технологія парфумерно-косметичних засобів та ін.). Таким чином, одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації вищої освіти України є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних стандартів, а це, в свою чергу, передбачає забезпечення студентів вищих навчальних закладів спеціальною літературою, яка відбиває сучасний рівень розвитку наукової і практичної фармації.Структура підручника. Підручник складено відповідно до програми з аптечної технології ліків з урахуванням вимог державних стандартів: освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми. Він містить як загальні для всіх занять розділи, так і конкретні матеріали до кожної теми.

Підручник складається зі вступу, двох частин, в яких представлено 33 розділи, та додатків. Він ілюстрований рисунками, таблицями, технологічними схемами.У вступі висвітлюються основні завдання охорони здоров’я, в тому числі фармації та основні завдання аптечної технології ліків на сучасному етапі.

Перша частина підручника має 10 розділів і присвячена загальним питанням виготовлення ліків в умовах аптеки. Особливе місце підручника приділяється розвитку технології ліків у різні історичні епохи аж до наших днів. При цьому відзначаються заслуги видатних учених, праці яких сприяли розвитку фармацевтичної науки і вдосконаленню технології виготовлення ліків, та висвітлено історію розвитку фармації в Україні. Також визначені основні завдання аптеки, її функції, загальні технологічні операції виготовлення ліків, сучасна класифікація лікарських форм та ряд інших важливих специфічних відомостей в галузі фармації.

Вперше широко розглядаються питання державного нормування виробництва лікарських препаратів. Наведено вимоги до персоналу, приміщень, обладнання. Особлива увага у підручнику приділяється нормуванню умов приготування екстемпоральних препаратів, тобто технології ліків.

Вперше введено розділ «Засоби механізації технологічних процесів лікарських препаратів аптечного виробництва». В ньому наведені відомості про прилади і апарати вітчизняного і зарубіжного виробництва, технічні засоби раціоналізаторів, а також про розробки авторів даного підручника (касета для флаконів і груповий поршневий дозатор рідин, пересувна естакада і візок для розвантажувально-навантажувальних робіт та ін.), впроваджені, зокрема, в аптеках військових госпіталів Міністерства оборони України і Росії. Матеріал цього розділу є дуже корисним для студентів факультету «Промислова фармація», практичних працівників аптек, крім того, він акцентує увагу студентів на масовому виробництві за інженерною технологією лікарських засобів.

Друга частина підручника складається з 6 відділів та має 23 розділи. Вона присвячена технології окремих видів лікарських форм: порошків, рідких лікарських форм (настоїв, відварів, суспензій, емульсій, слизів та ін.), мазей, супозиторіїв, пілюль, лікарських форм для ін’єкцій, очних крапель тощо. Матеріал викладено на сучасному науковому рівні, лікарські форми об’єднані за дисперсологічною класифікацією.

Відділ 1 присвячений двом лікарським формам – порошкам і зборам. Матеріал представлено логічно у класичній послідовності: характеристика, класифікація, способи прописування, технологічні стадії виготовлення, власне технологія, оцінка якості та удосконалення технології твердих лікарських форм.

У відділі 2 поряд з різними лікарськими формами особливо глибоко висвітлені такі: розчини високомолекулярних речовин та колоїдні розчини, суспензії, емульсії, настої та відвари.

Вперше представлено теоретичний матеріал щодо сучасних підходів до технології розчинів високомолекулярних сполук і розчинів захищених колоїдів, а також методів підвищення їх стабільності. Це зумовлено тим, що вказані розчини при певних умовах можуть втрачати стійкість з подальшим процесом висолювання, коацервації та застигання. Тому для технолога дуже важливі знання про інтенсивність взаємодії між частками дисперсної фази і дисперсійного середовища, так як це суттєво впливає на вибір способу приготування лікарського препарату.

Найбільш серйозно перероблено розділи: рідкі лікарські форми для внутрішнього та зовнішнього застосування, в яких відображені особливості приготування рідких ліків на різноманітних розчинниках, викладено загальні правила та особливості введення різних за властивостями лікарських речовин, показані шляхи вдосконалення технології рідких лікарських форм.

Вперше широко розглядаються питання технології фармацевтичних емульсій у світлі сучасних досягнень науки, наводяться правила раціонального вибору емульгаторів, вказуються відомості про фармацевтичні фактори, що впливають на вивільнення і біологічну доступність лікарських речовин з емульсій.

Підкреслена актуальність суспензій, вказані їх недоліки та переваги. Показано, що в технології суспензій мають значення фізико-хімічні властивості лікарських речовин, тому особлива увага у даному розділі зосереджена на чинниках, які підвищують седиментаційну стійкість даної лікарської форми.

Докладно описані вимоги до виготовлення водних витяжок в умовах аптек, так як лікування захворювань за допомогою лікарських засобів рослинного походження, відоме з глибокої давнини, продовжує удосконалюватися. Вперше ретельно розглянуто основні положення процесу екстракції рослинної сировини (дифузія води в міжклітинний простір і клітини; розчинність діючих і супутніх речовин; дифузія розчинних речовин із клітин у водну витяжку; діаліз, осмос, вимивання). Наведено чинники, що впливають на повноту і швидкість екстракції діючих речовин з рослинної сировини (ступінь подрібнення сировини, температурний режим настоювання, співвідношення між кількістю сировини та екстрагента тощо), знання яких дуже важливе при визначенні раціональної технології екстемпоральних прописів водних витяжок.У відділі 3 підручника вперше підкреслено біофармацевтичні та фізико-хімічні аспекти мазей. Заслуговує на увагу розділ щодо приготування мазей з використанням внутрішньоаптечних заготовок (концентратів та напівфабрикатів). Їх застосування значно спрощує технологічний процес, підвищує продуктивність праці аптечних працівників, та, як наслідок, пришвидшує відпуск лікарських препаратів хворим. За даною темою внесено питання основних реологічних характеристик як показників якості мазей. Реологічні дослідження дозволяють отримувати препарати із заданими властивостями, тобто науковим шляхом вирішувати проблему підбору мазевих основ.

На сучасному рівні представлено матеріал щодо технології супозиторіїв та пілюль. Дисперсологічна класифікація супозиторіїв ґрунтується на різновиді дисперсної системи, яка утворюється при введенні лікарської речовини.У відділі 4 системно підібрано матеріал з технології розчинів для ін’єкцій та інфузій. Вперше, починаючи з підготовки роботи в асептичному блоці, ретельно розглядаються усі технологічні операції стерильних та асептичних лікарських форм; описані процеси фільтрування, які забезпечують видалення з розчину механічних домішок, та наведені сучасні фільтрувальні матеріали.

Очні лікарські форми виділені в окрему групу, оскільки стосовно них висуваються особливі вимоги Державної фармакопеї України (ДФУ), обумовлені анатомічними і фізіологічними особливостями ока, а також притаманним йому специфічним механізмом всмоктування і розподілу лікарських речовин. З урахуванням вищевикладеного і були описані стадії розчинення, стабілізації, сплавлення та ін., а також оформлення лікарського препарату до відпуску.У відділі 5 проблема утруднених та несумісних лікарських препаратів представлена об’ємно, у доступному викладенні. Знання хімізму реакцій, що перебігають у лікарських формах, і їх проявів, а також уміння усунути несумісність з метою відпуску хворому якісного лікарського препарату є для провізора актуальним завданням. Цим пояснюється теоретична та практична цінність представленого у підручнику матеріалу.

Велику увагу приділено основоутворюючим та допоміжним речовинам, удосконаленню фізико-хімічних властивостей вихідних субстанцій (підвищенню дисперсності, солюбілізації та ін.), стабілізації та пролонгування ліків, сумісності лікарських засобів між собою та іншим теоретичним питанням.

Враховуючи оновлену навчальну програму, в підручник включено відділ 6 «Лікарські препарати спеціального призначення», який містить 3 розділи: «Гомеопатичні лікарські препарати», «Ветеринарні лікарські препарати», «Косметичні препарати».

Розділ «Гомеопатичні лікарські препарати» викладено згідно з останніми науково-практичними даними, що підтверджують важливість потенціювання і послідовності розведень, які впливають на фармакологічний ефект гомеопатичних засобів; наведено теорії механізму дії з урахуванням технології. Актуальність даного розділу обумовлена тим, що на сучасному етапі простежується тенденція до відродження терапії гомеопатичними засобами, біоактивність яких пов’язується зі специфічністю технології їх виготовлення. В підручник включені розробки авторів у цьому напрямку: фармакопейна стаття «Гомеопатичні лікарські засоби», яка вперше введена в ДФУ (доп. 1, 2004 р.).

У розділі «Ветеринарні лікарські препарати» наведено основні поняття і терміни ветеринарії, її завдання, історія розвитку ветеринарної фармації, характеристика і технологія лікарських форм для ветеринарії.

Актуальність цього розділу пояснюється тим, що зараз в Україні особлива увага приділяється розробці і впровадженню технологій нових вітчизняних ефективних ветеринарних препаратів і засобів захисту тварин. З метою підготовки фахівців для ветеринарної фармації і викладається дисципліна «Технологія ветеринарних лікарських препаратів».

Для успішного оволодіння студентами фармацевтичного факультету знаннями в галузі ветеринарної фармації у підручнику наведені теоретичні питання, питання для самостійного вивчення та практичні завдання, що допоможе придбати необхідні уміння і навички з виготовлення ветеринарних лікарських препаратів.

У розділі «Косметичні препарати» вперше відображено загальні положення косметології, особливості технології та принципи оцінки якості косметичних засобів, а також можливості їх удосконалення. Повно представлена класифікація і склад основ. Викладений матеріал дозволить розширити кругозір провізорів-косметологів та провізорів-технологів.

У кінці підручника в додатках наведено деякі необхідні довідкові матеріали (накази МОЗ України, МОНмолодьспорт України, інструкції та ін.), які становлять інтерес як для студентів фармацевтичних ВНЗ, так і для практичних працівників аптечної мережі України.

Інноваційність підручника. Викладення матеріалу підручника представлено в єдиному плані: визначення, характеристика, вимоги до лікарських форм та їх реалізація, стадії технологічного процесу (загальні та власні), вплив технологічних факторів на біодоступність лікарських речовин і стабільність лікарських форм, сучасний вид упаковки, а також перспективи подальшого удосконалення технології лікарських форм.

Особливістю даного підручника є те, що в кінці кожного розділу у зв’язку з вимогами Болонської системи освіти наведено структурно-логічні схеми технології та контролю якості певної лікарської форми, що допоможе сформувати в уяві студента послідовність викладеного матеріалу та забезпечити застосування отриманих знань на практиці.

При укладанні підручника велику увагу приділено вимогам належної аптечної практики та сучасній термінології. Назва хімічних речовин наведена відповідно до Міжнародної хімічної термінології та ДФУ. Повністю оновлено матеріал про всі лікарські форми, їх технологію та окремі технологічні процеси, а також про нові методи оцінки якості лікарських форм. Використано матеріали ДФУ та фармакопей інших країн світу.

У виданні знайшли відображення міжпредметні зв’язки зі спеціальними дисциплінами та інтеграція з базовими предметами (хімія, фізика, фізична та колоїдна хімія, біологія та ін.), на знаннях яких у зв’язку з різноманітністю та багатокомпонентністю рецептурних прописів базуються теоретичні положення лікарських форм.

Представлений підручник став основою для створення методичних рекомендацій «Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек», «Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек» (2005 р.), які були затверджені наказом МОЗ України №391 від 03.08.2005 р., а також для розробки загальної фармакопейної статті «Екстемпоральні лікарські засоби», яка вперше в Україні та країнах СНД була введена до ДФУ (5.N.1., доп. 2, 2008 р.) і використовується студентами для самостійної роботи як того вимагає Болонська система освіти.

При створенні вищезазначених документів враховані вимоги фармакопеї США та документів PIC/S щодо виготовлення лікарських засобів в умовах аптек. Зараз це єдині методичні видання, що регламентують виробничу діяльність аптек України стосовно технології екстемпоральних лікарських форм, які широко використовуються в аптечній мережі і навчальному процесі фармацевтичних ВНЗ України.

Слід зазначити, що зміст і об’єм матеріалу підручника «Аптечна технологія ліків», а також стиль викладання практично повністю відповідають вимогам фармакопеї США щодо діяльності аптечних працівників.

Враховуючи динамічність дисципліни «Аптечна технологія ліків», автори постійно здійснюють перегляд методичних матеріалів, удосконалюють та оновлюють їх з метою впровадження у навчальний процес передового досвіду викладання шляхом періодичного видання методичних рекомендацій та інших додаткових матеріалів, що забезпечують краще засвоєння знань. Такий спосіб оновлення матеріалів з технології ліків, передбачений вимогами Болонської системи освіти, прийнятий у всіх фармацевтичних ВНЗ багатьох країн світу, наприклад, Німеччини, Великобританії, США тощо.Комплексність підручника. Фактично до складу підручника входять і додаткові навчально-методичні матеріали, які дозволяють повною мірою опанувати зміст матеріалу і отримати знання та практичні навички з аптечної технології ліків, а саме:

- CD-диск, який містить 20 відеофільмів з технологією кожної лікарської форми та анімаційні рисунки, що висвітлюють найбільш складні теоретичні питання технології ліків. Це дає можливість студентам візуально вивчити методи приготування різноманітних лікарських форм під час самостійної підготовки. Тобто, підручник являє собою наглядно-наочний посібник з аптечної технології ліків, який містить сучасні довідкові матеріали щодо властивостей лікарських речовин та способу їх введення в екстемпоральні лікарські форми.

- посібник “Chemist’s Technology of Drugs” («Технология лекарств»), який структуровано відповідно до Болонської системи освіти і назва якого приведена у відповідність з навчальними планами країн ЕС. Посібник виданий англійською мовою вперше в Україні.

- «Робочий зошит виробничої практики з аптечної технології ліків з методичними рекомендаціями» (українською та англійською мовами), в якому визначено новий методичний підхід до проведення виробничої практики та до якого внесено питання стандартизації технологічного процесу, документації, пакування ліків відповідно до вимог належної аптечної практики, директив PIC/S, діючих наказів та ліцензійних вимог МОЗ України.- курси лекцій («Теоретичні основи розробки рідких лікарських форм» та «Теоретичні основи розробки м’яких лікарських форм», 2009 р., рос. мова), які сприяють формуванню у студента певних знань та умінь з планування і проведення науково-дослідної роботи з фармацевтичної розробки лікарських препаратів у вигляді різних лікарських форм відповідно до вимог належної аптечної та виробничої практик, а також знань щодо розробки нормативної документації на новий лікарський препарат.

- посібник для підвищення педагогічної майстерності викладачів у системі професійної підготовки провізорів, в якому наведені основні навчально-методичні аспекти викладання аптечної технології ліків.

Тобто, у підручнику реалізовано новітні організаційні форми навчального процесу з вивчення аптечної технології ліків, які передбачають використання в тому числі і сучасних інформаційних технологій та активних методів навчання: кабельне телебачення, комп’ютерні програми тощо.
ВИСНОВКИ.

1.Створено сучасний інноваційний підручник «Аптечна технологія ліків» для підготовки фармацевтичних кадрів як комплекс навчально-методичних видань: підручник, посібник, робочий зошит (методичні рекомендації), лекції, відеофільми, комплект анімаційних рисунків, який є фундаментальним виданням, що містить базові теоретичні положення та основні поняття технології ліків.

2. Підручник «Аптечна технологія ліків» витримав декілька перевидань українською (2004р., 2007р.), російською (2002р., 2006р. з уточненою за вимогами Міжнародної класифікації технологічних дисциплін назвою «Технология лекарств») та англійською (2011р.) мовами.

3. Загалом тираж підручника складає 14000 примірників (1995 р., 2004 р., 2007 р. - 7500 прим. українською мовою; 2002 р., 2006 р. - 6000 прим. російською мовою; 2011 р. – 500 прим. англійською мовою).

4. Підручник є одним із базових для підготовки кадрів для фармацевтичної галузі і використовується в усіх фармацевтичних вищих навчальних закладах і на фармацевтичних факультетах медичних вищих навчальних закладів України, Росії та інших країн.
Автори: Тихонов О.І.

Ярних Т.Г.


26.10.2012Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 126.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка