Реферат роботи чернявської Олени Валеріївни наукові основи моніторингу та регулювання ринку праці україниСкачати 173.42 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір173.42 Kb.
#12376
ТипРеферат
ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ


РЕФЕРАТ РОБОТИ
Чернявської Олени Валеріївни
НАУКОВІ ОСНОВИ МОНІТОРИНГУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

д.е.н. Чернявська О.В.

Полтава

2010 р.

Актуальність теми. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України пов’язане із вирішенням таких важливих питань, як розбудова сучасної соціально-орієнтованої економіки, відродження вітчизняного виробництва, відновлення соціальної захищеності населення. У практичному вирішенні цих найгостріших проблем одне із центральних місць займає регулювання ринку праці, що забезпечує розподіл та перерозподіл суспільної праці по видах економічної діяльності та в територіальному просторі у відповідності із структурою суспільних потреб та форм власності.

Сучасний стан розвитку ринку праці є кризовим, таким, що ставить під загрозу національну безпеку України, продукує трудову бідність, зниження економічної активності працездатного населення та розширення економічно вимушеної праці, розшарування населення, розбалансованість ринку праці і ринку освітніх послуг, і, відповідно, зниження якості трудового потенціалу та мотивації до продуктивної діяльності. Все це в найближчому майбутньому не просто стане основним негативним чинником на шляху економічного зростання, а переросте у широкомасштабну загрозу національним інтересам України.

Проблеми ринку праці постійно знаходяться в полі зору наукової спільноти як за кордоном, так і вітчизняних вчених. Вагомий внесок у вирішення проблем, пов’язаних із дослідженням ринку праці, зробили такі вітчизняні вчені, як С. Бандур, Д. Богиня, І. Бондар, Б. Да­нилишин, Т. Заяць, Ю. Краснов, Е. Лі­банова, Л. Лісогор, В.Лич, Н. Лук’янченко, І. Петрова, Т. Петрова, В. Петюх, Л. Семів та ін. Питання формування та використання людських ресурсів досліджували О. Грішнова, М. Долішній, А. Ко­лот, О. Новікова, В. Онікієнко та ін. Разом з тим за наявності великої кількості наукових досліджень невирішеним залишається питання щодо формування національної моделі державного регулювання ринку праці у співвідношенні із стратегічними національними інтересами, забезпеченням національної безпеки та суспільного добробуту в Україні.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка науково-методологічних основ моніторингу і регулювання ринку праці України та обґрунтування методичних і практичних рекомендацій по його вдосконаленню в системі забезпечення зростання національного господарства та суспільного добробуту.

Відповідно до зазначеної мети в роботі вирішувались такі задачі: • узагальнити та систематизувати теоретико-методологічні положення щодо економічної природи та понятійного апарату в сфері ринку праці;

 • опанувати вітчизняний та зарубіжний досвід моніторингу та регулювання ринку праці, принципи та пріоритети політики на ринку праці;

 • визначити особливості сегментації ринку праці та розробити спеціальні інструменти для кожного сегменту;

 • обґрунтувати альтернативи реалізації трудового потенціалу на ринку праці та розробити індикатори трудової бідності;

 • розробити систему статичних матричних моделей та порівняльно-динамічну модель оцінювання ринку праці;

 • вдосконалити методику інтегральної оцінки та систему показників оцінки національного та регіональних ринків праці України;

 • проаналізувати динаміку та тенденції функціонування національного ринку праці, вплив інформатизації та комп’ютеризації на його розвиток;

 • визначити регіональні особливості ринку праці на основі кластерного аналізу;

 • розробити методичні положення щодо моделювання та прогнозування ринку праці;

 • обґрунтувати концептуальні положення стратегічної моделі регулювання ринку праці;

 • запропонувати комплекс практичних заходів щодо підвищення ефективності механізму моніторингу і регулювання ринку праці України.

Об’єктом дослідження є процес працересурсного забезпечення соціально-економічного розвитку національної економіки, а його предметом – теоретико-методологічні, методичні положення та практичні питання моніторингу і регулювання ринку праці України та напрями його вдосконалення.

Методи дослідження. Методологічною основою наукового дослідження є закони діалектичного пізнання дійсності, фундаментальні положення економічної теорії. В основу дослідження покладено системно-аналітичний підхід до вивчення економічних явищ та процесів, відповідно до якого виконано теоретичне узагальнення наукових концепцій, розробок і пропозицій провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених формуванню дієвого механізму регулювання ринку праці. Для вирішення окремих задач використовувались наступні методи: метод комплексного системного аналізу економічних явищ – для повної та адекватної оцінки досліджуваних явищ; історичний метод – для аналізу історичних закономірностей розвитку ринку праці та генезису механізму його регулювання; прийоми порівняльного аналізу – для співставлення механізмів регулювання ринку праці розвинутих країн; економіко-математичні методи, методи статистичного аналізу – для дослідження структури соціально-економічних відносин на ринку праці, динаміки її елементів, визначення показників варіації; метод економічного групування – для оцінки диференціації за окремими напрямами розвитку ринку праці; методи кластерного аналізу – для комплексного дослідження сучасного стану розвитку ринку праці та обґрунтування стійких кластерів за близькими значеннями показників розвитку ринків праці; метод інтегральної оцінки – для комплексної оцінки ринку праці за розробленими та запропонованими автором частковими показниками; методи багатофакторного моделювання – для розробки системи моделей розвитку національного ринку праці; прогностичний метод – для підготовки висновків щодо можливості застосування зарубіжного досвіду та пропозицій вітчизняних фахівців щодо вдосконалення механізму регулювання ринку праці.

Наукова новизна одержаних результатів. На основі здійсненого автором комплексу наукових досліджень отримані наступні результати, які можна кваліфікувати як нові положення:

одержано вперше:

-методологічні основи механізму регулювання ринку праці, побудованого на двоетапному впровадженні моделі капіталізації праці, запровадження вбудованих стабілізаторів щодо системи оплати праці (для забезпечення реалізації регулюючої, мотивуючої та відтворювальної функцій заробітної плати), що створює підвалини розширеного відтворення трудового потенціалу відповідно до сучасних вимог та стратегічних потреб розвитку національної економіки та її інтеграції у світовий економічний простір;

- порівняльно-динамічну модель оцінки ефективності організаційно-економічного механізму регулювання ринку праці України, що ґрунтується на розрахунку загального показника ефективності регулювання ринку праці на основі розроблених критеріїв оцінки в запропонованих двофакторних матрицях динамічних змін попиту та пропозиції. Це дозволяє визначити результат здійснюваної політики на ринку праці та провести групування територій України за рівнем ефективності організаційно-економічного механізму регулювання ринку праці;

- визначення економічної сутності категорії «трудова бідність» як макроекономічного явища, при якому національний трудовий потенціал, реалізуючись на ринку праці, приносить доходи, що не забезпечують потреби його відтворення. Таке визначення було покладено в основу розроблених автором індикаторів трудової бідності, що дозволили виявити галузевий масштаб цього явища (характерна для таких важливих видів економічної діяльності України, як сільське господарство, мисливство, лісове господарство, а також охорона здоров’я та надання соціальної допомоги);удосконалено:

- теоретичні та методологічні підходи щодо вирішення питання сегментації ринку праці, виявлено первинні фактори її формування, розроблено авторську модель сегментації, що на відміну від загальноприйнятих, виокремлює реалізований та нереалізований трудовий потенціал, ринок найманої та вільної праці, вплив рівня доходів на якість трудового потенціалу, а також сегменти капіталізованої праці та реалізованої без капіталізації; розроблено інструменти регулювання ринку праці для кожного сегменту, а також систему показників, які дозволяють оцінити орієнтацію ринку праці на здешевлення робочої сили чи інвестування у людський розвиток;

- методику інтегральної оцінки ринку праці з використанням рейтингово-узагальнюючого синтетичного показника його ефективності на основі розробленої автором сукупності показників ефективності регулювання ринку праці на національному та регіональному рівнях, які побудовані на основі синтезу новітніх парадигм визначення соціально-економічних систем, що є базою комплексного дослідження ринку праці;

- методичні підходи до моделювання та прогнозування ринку праці на основі системи багатофакторних регресійних моделей, що дозволяють прогнозувати та моделювати стан ринку праці за співвідношенням показників балансуючої моделі (функціонуючий ринок праці, нереалізований попит та нереалізована пропозиція праці, загальний обсяг ринку за попитом та пропозицією праці), включають систему незалежних змінних, що є макроекономічними факторами формування попиту і пропозиції на ринку праці та характеристиками механізму державного регулювання і розвитку соціального партнерства;

- методичні питання визначення статичних та динамічних характеристик формування та реалізації трудового потенціалу на основі запропонованої автором методики двофакторного аналізу кількісної бази пропозиції праці (при одночасній оцінці напрямів впливу демографічних та міграційних тенденцій на ринок праці України), показників розвитку трудового потенціалу, концентрації та спеціалізації зайнятості, міграційної активності та локалізації, а також матричних моделей співвідношення різних кількісних характеристик трудового потенціалу та комплексної методики оцінки механічних рухів на національному, регіональних та локальних ринках праці, що дозволили класифікувати ринки праці за рівнем насиченості та напрямами зміни їх ємності, стадією розвитку ринку найманої праці та розробити комплекс пріоритетних напрямів регулювання;

дістало подальшого розвитку:

- періодизація ринку праці, що проведена за оцінкою напрямів динамічних змін попиту і пропозиції праці (на відміну від статичних показників, що використовуються) та дозволила виокремити специфічні фази розвитку ринку праці України за часи незалежності та визначити напрями подальшого розвитку ринку праці;

- поглиблено і доповнено зміст понять «національний ринок праці», «національний трудовий потенціал», «трудовий капітал», що враховують генезис соціально-трудових відносин та соціальні пріоритети їх розвитку, дозволяють систематизувати ресурсний, резервний та потенційний підходи до визначення трудового потенціалу, а також доходний і витратний методи ідентифікації трудового капіталу;

- визначено стійкі групи кластерів регіональних ринків праці (за результатами багатовимірних спостережень показників оцінки фактичного стану формування та реалізації трудового потенціалу, а також резервів підвищення ефективності його використання), що дозволяють комплексно дослідити стан диференціації та тенденції ринку праці України;

- розроблено комплекс практичних заходів щодо вдосконалення функціональних блоків управління ринком праці на національному та регіональному рівнях, а також в сфері віртуального ринку праці, що відповідають принципам стратегічного управління та активної політики, а також враховують особливості впливу інформатизації на первинний та вторинний сегменти ринку праці.Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що наукові розробки наукової роботи доведені до рівня теоретико-методологічних узагальнень, концептуальних положень, методичних та практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму регулювання ринку праці, знайшли впровадження в практичній роботі, зокрема: Міністерства економіки України – при розробці проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2009 рік (лист № 3402-21/98 від 18.03.2009р.); Полтавського обласного центру зайнятості – при розробці «Програми зайнятості населення на 2007 рік» (лист № 1-19 від 26.01.2007р.); Головного управління економіки Полтавської обласної державної адміністрації – при розробці «Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2015 року» (лист № 05-02 від 12.02.2007р.); Головного управління економіки Кіровоградської обласної державної адміністрації – при дослідженні та прогнозуванні регіональних особливостей розвитку ринку праці, розробці концепції вдосконалення системи соціального захисту економічно-активного населення (лист № 11-02 від 23.02.2007р.); Управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації – щодо розробки концептуальних напрямів співпраці Управління освіти і науки з регіональними підрозділами Державної служби зайнятості з метою підвищення ефективності використання трудового потенціалу в умовах розвитку інформаційного суспільства та віртуалізації ринку праці (лист № 01/22-4403 від 24.12.2007р.); Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області – при розробці «Стратегічного плану розвитку територіальної громади м. Кременчука на період 2004-2011 роки», «Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста та утримання його соціальної сфери на 2007 рік», «Програми зайнятості населення на 2007 рік» (лист № 01-12/938 від 21.11.2006р.); НДЕІ Міністерства економіки України – при виконанні НДР «Методичні підходи та аналіз визначення потреб забезпечення економіки трудовими ресурсами і їх збалансованості з обсягами випуску фахівців та робітничих кадрів» (лист № 18/503 від 25.12.08р.); Полтавським університетом споживчої кооперації України - при викладанні дисциплін «Національна економіка» та «Ринок праці» (лист № 53-196/14 від 17.06.2008 р.).

Апробація результатів дослідження. Найважливіші результати наукової роботи були представлені на 15 міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, зокрема: «Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики» (Київ, 2007), «Управління персоналом у ХХІ столітті: управління персоналом, мотивація, оплата праці» (Полтава, 2007), «Наукове обґрунтування процесів реформування економічних відносин в умовах глобалізації» (Сімферополь, 2007), «Перспективи та пріоритети розвитку людського капіталу в умовах глобалізації» (Харків, 2006), «ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти» (Полтава, 2006), «Людський розвиток в Україні: проблеми та перспективи» (Київ, 2006), «Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики» (Київ, 2005), «ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія» (Київ, 2004), «Ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіону» (Кременчук, 2004), «Гендер і українське суспільство (ІУ коллонтаївські читання)» (Полтава, 2006), «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття» (Полтава, 2006), «Модернізація змісту і технологія підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір» (Полтава, 2005), «Українська культура: історичний вимір та сучасна парадигма» (Полтава, 2005), «Гендер і суспільство: соціально-економічний аспект» (Полтава, 2005), «Управління розвитком соціально-економічних систем: стан, проблеми, перспективи» (Полтава, 2004).

Публікації. Основні положення дослідження опубліковані у 1 одноосібній монографії та 26 статтях у періодичних наукових фахових виданнях України загальним обсягом 34,5 друк. арк. (з них особисто автору належить 34,3 друк. арк.), а також у розділах 8 колективних монографій, 1 навчальному посібнику з грифом МОНУ та 12 статтях. Загальний обсяг публікацій становить 95 друк.арк., з них 94,7 друк. арк. належить особисто автору.

Висновки. Наукова робота присвячена вирішенню важливої проблеми - розробки теоретико-методологічних положень, методичних та практичних питань щодо моніторингу та регулювання ринку праці в системі зростання національного господарства та забезпечення суспільного добробуту. Проведене автором дослідження дозволило зробити наступні висновки.

 1. Концептуально має відбутись переосмислення відношення до праці. Праця – це капітал, єдиний активний фактор виробництва, що має здатність створювати додану вартість, використовуючи всі інші фактори виробництва, і забезпечувати економічне зростання. Місією організаційно-економічного механізму регулювання ринку праці України має стати перехід від моделі забезпечення соціального захисту населення в умовах трудової бідності до моделі капіталізації праці, найефективнішого використання наявного національного трудового потенціалу для досягнення стратегічних цілей економічного зростання та суспільного добробуту країни. З цих позицій категорію «трудовий капітал» запропоновано досліджувати за доходним та витратним підходами, обґрунтовано концептуальні основи даних підходів. Запропоновано триєдиний підхід до визначення національного трудового потенціалу, що створює методологічну основу комплексної системи аналізу, прогнозування та розвитку трудового потенціалу.

 2. Феноменом національного ринку праці є «трудова бідність». Визначення економічної сутності цього поняття та апробація запропонованих автором методів її підрахунку дозволило обґрунтувати, що трудова бідність характерна для таких видів економічної діяльності, як сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги; рибальство, рибництво; діяльність готелів та ресторанів; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги. До категорії бідних потрапили верстви населення, які за освітнім та фаховим рівнем у розвинених країнах складають основу середнього класу та рушійну силу інноваційного розвитку країни.

 3. Регулювання ринку праці має проводитись з урахуванням сучасного стану його сегментації. Виходячи із авторського підходу до ринку праці через капіталізацію трудового потенціалу, доведено, що сучасний ринок праці характеризується наявністю восьми сегментів, які виокремлюють реалізований та нереалізований трудовий потенціал, ринок найманої та вільної праці, вплив рівня доходів на якість трудового потенціалу, а також сегменти капіталізованої праці та реалізованої без капіталізації. Визначено пріоритетні напрями та інструменти регулювання трудових відносин для кожного сегменту ринку праці. Для оцінки процесу сегментації ринку праці в динаміці розроблено індекси сегментації, які можуть бути використані як в регіональному розрізі, так і в розрізі видів економічної діяльності.

 4. Розроблені автором методологічні основи двофакторного аналізу кількісної бази пропозиції праці при одночасній оцінці напрямів впливу демографічних та міграційних тенденцій на ринок праці України (за допомогою матричної моделі) дозволили ідентифікувати їх як одну з загроз національній безпеці. Дану матрицю доцільно включити до системи оцінки національної безпеки України. Розроблено комплексну методику оцінки механічних рухів на національному ринку праці, що включає матриці оцінки формування трудового потенціалу, міграційних рухів, тенденцій розвитку ринку найманої праці.

 5. Проведена періодизація національного ринку праці дозволила встановити генезис та спрогнозувати структурні підходи подальшого розвитку ринку праці: 1991-1994рр. - кризовий із стрімким скороченням ринку праці та паралельним (в 6,4 рази повільнішим) скороченням пропозиції праці; 1995-1999рр. – депресивний, праценадлишковий із продовженням скорочення ринку праці та значними темпами підвищення пропозиції праці (пропозиція зростає в 7 разів швидше ніж скорочується попит), 2000-2003рр. – етап зростання із значним розширенням ринку праці із паралельним підвищенням пропозиції праці (попит на працю підвищується в 31,3 рази швидше), 2004-2007рр. – розбалансованість і структурний дефіцит праці із подальшим скороченням пропозиції праці, що створює об’єктивні умови переходу від моделі дешевої робочої сили до моделі капіталізації праці.

 6. Складовою стратегічного управління ринком праці є його діагностика. Методологічні засади для порівняння ефективності розвитку і регулювання ринку праці передбачають використання статичних методів дослідження, що забезпечують порівняння різних рівноважних станів, при цьому сам перехід від однієї рівноваги до іншої залишається поза аналізом, тоді як метод динаміки, що вимагає аналізу власне переходу від одного стану рівноваги до іншого, використовується не для порівняння, а для дослідження ринку праці. Розроблена автором модель дозволяє визначити результат здійснюваної політики на ринку праці. Визначено рейтинг та здійснено групування територій України за рівнем ефективності організаційно-економічного механізму регулювання ринку праці, що може бути використано при розробці регіональної політики зайнятості.

 7. Потребують суттєвого вдосконалення методи прогнозування і планування. Розроблені багатовимірні та регресивні статистичні моделі засновані на принципах збалансованості ринку праці і дозволяють прогнозувати та моделювати стан ринку праці за співвідношенням показників балансуючої моделі: потреба в працівниках, загальний попит на працю, додаткова пропозиція праці, загальний обсяг пропозиції праці. Слід відновити традиційні підходи до оцінки ринку праці, повернути практику розробки системи балансів трудових ресурсів.

 8. Регулювання ринку праці має відбуватись із урахуванням наявної регіональної диференціації. Запропоновано використовувати методику та результати проведеної кластерної оцінки рівня розвитку регіональних ринків праці та інтегральної оцінки ефективності його регулювання, що проведена за допомогою “рейтингово-узагальнюючого синтетичного показника (на базі використання трьох методів: за допомогою середньої арифметичної простої, з використанням методів таксономічного аналізу, з побудовою синтетичного показника відношень значень часткових показників регіонів до значень відповідних показників по Україні), а також отримані регіональні показники рівня капіталізації праці та дестимулятори кожного регіону, що заважають капіталізації праці.

 9. Обґрунтовані напрями впливу інформатизації на первинний та вторинний ринок праці і об’єктивність процесу віртуалізації інтелектуальної праці, запропоновані специфічні заходи державного регулювання ринку праці: інформаційний (для первинного ринку праці) та традиційний (для вторинного).

 10. В сучасних умовах розвитку соціально-економічних відносин України методологія регулювання ринку праці має будуватись за такими якісними критеріями, як: стратегічна модель управління; використання вбудованих стабілізаторів результативності праці, капіталовкладень в формування індивідуального трудового потенціалу, розширеного відтворення трудового потенціалу в систему оплати праці; збалансованість ринку праці та ринку освітніх послуг. Метою державного регулювання ринку праці України має стати створення правових, економічних, соціальних і організаційних засад забезпечення розширеного відтворення та формування раціональної пропозиції праці, її ефективної реалізації із забезпеченням національного зростання в пріоритетних для країни напрямах в умовах забезпечення соціального стандарту відтворення працівника із стимулюючим механізмом диференціації оплати праці. Економічною базою реформування механізму регулювання ринку праці має стати реформування системи оплати праці. Використання авторської моделі підрахунку мінімальної заробітної плати дозволило виявити явище надексплуатації робочої сили, в результаті чого держава забезпечує соціальний захист збіднілого працюючого населення. Разом з тим, забезпечення європейських стандартів оплати праці на даному етапі розвитку економіки неможливе, тому запропонована двоетапна модель реформування оплати праці.

 11. Вдосконалення функціональних блоків управління ринком праці визначає відновлення системи довгострокового прогнозування і планування національного розвитку, складення стратегії підготовки та перепідготовки кадрів, їх аналізу та контролю, поточного корегування; вивчення регіональних диспропорцій на ринку праці та формування політики трудової міжрегіональної міграції та міграцій «місто-село». Визначені функції мають бути враховані при реструктуризації Міністерства праці та соціальної політики України. Потребує якісного перетворення система функцій механізму регулювання ринку праці на регіональному рівні. Запропоновані альтернативні підходи до структури Міністерства праці та соціальної політики України, обласних державних адміністрацій і головних управлінь праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, що відповідають принципам стратегічного управління, є організаційною основою здійснення активної політики на ринку праці. На рівні місцевого самоврядування запропоновано посилити громадський контроль над процесами праці та її оплати шляхом створення Постійної комісії обласної ради з питань відносин праці та заробітної плати. До кола соціальних партнерів слід включити фахові, професійні та академічні організації, які б запропонували адекватну методику розрахунку прожиткового мінімуму, систему оплати праці.

 12. Сучасний механізм регулювання ринку праці доцільно доповнити такими заходами, що активно використовуються іншими країнами і довели свою ефективність: профвідбір та профконсультування на етапі формування трудового потенціалу; виплата кращим студентам стипендій та грошове стимулювання дипломних робіт; стимулювання підвищення якості праці і розробка програм, спрямованих на оптимальне використання потен­ціалу працівників; закріплення позицій працівників з високим рівнем освіти за допомогою спецпідрозділів національних служб зайнятості; регулювання процесів звільнення; формування національної міграційної стратегії; використання мережі фірм-посередників, що займаються забезпеченням підприємств тимчасовими працівниками – «відрядна робота»; використання спеціальних заходів регулювання ринку праці в депресивних регіонах. Визначено позитивний вплив скорочення терміну виплати допомоги по безробіттю на його рівень, доцільність встановлення залежності часу виплати допомоги по безробіттю від тривалості сплат внесків на забезпечення безробітних, важливість встановлення обґрунтованого розміру мінімальної заробітної плати для розвитку та збалансування ринку праці.

Таким чином, запропоновані заходи дозволять отримати наступні результати: зростання чисельності та якості трудових ресурсів України; підвищення мотивації до продуктивної праці; збалансування окремих сегментів ринку, а також ринку праці і ринку освітніх послуг; забезпечення відповідного рівня та якості життя людей згідно із соціальними стандартами Євросоюзу; формування потужного середнього класу.Каталог: sites -> default -> files -> referats
referats -> Реферат Епігенетичні основи і причини взаємозв’язку диференціації клітин, канцерогенезу та старіння
referats -> Розробка й аналіз методів реалізації прискорення задач закриття інформації на різних обчислювальних платформах
referats -> Обґрунтування адаптивних стратегій рослин для ресурсозбереження та агровиробництва
referats -> Реферат циклу наукових праць за темою індикація стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослин
referats -> Реферат роботи „ Моделювання інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі України
referats -> Реферат монографії на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених
referats -> Реферат циклу наукових праць "Українська революція 1917 1921 рр."
referats -> Реферат циклу робіт «Роль молекулярних структур клітин та мікроорганізмів в формуванні імунорезистентності організму в нормі та при патології»

Скачати 173.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка