Реферат роботи до циклу наукових праць «Наукові основи вивчення І збереження рідкісних видів рослинного І тваринного світу України»Скачати 71.31 Kb.
Дата конвертації16.07.2017
Розмір71.31 Kb.
ТипРефератРЕФЕРАТ РОБОТИ

до циклу наукових праць « Наукові основи вивчення і збереження рідкісних видів рослинного і тваринного світу України», висунутого на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року


Автори: Акімов І.А., Гелюта В.П., Дідух Я.П., Довгаль І.В., Коротченко І.А., Костюшин В.А., Межжерін С.В., Мосякін С.Л., Радченко В.Г., Царенко П.М.

Цикл наукових праць складається з 21 монографії, 34 наукових статей, 10 науково-популярних та публіцистичних робіт, опублікованих протягом 16 років, а також 4 патентів на винаходи і завершується впровадженням у природоохоронну практику створених на основі наукових розробок цього циклу офіційних документів - списків рідкісних для України видів рослин і тварин і ІІІ виданням двох томів „Червоної книги України” (І том – „Рослинний світ”. ІІ том – „Тваринний світ”). За даною тематикою захищено 30 кандидатських і 2 докторських дисертації.

Мета роботи: Створення і впровадження на основі європейських природоохоронних пріоритетів наукових і суспільних засад збереження рідкісних і таких що зникають видів рослинного і тваринного світу як національного надбання України.

В роботах Я.П. Дідуха встановлено, що структура і динаміка ареалів є відповіддю на зміни зовнішніх умов, реалізацією адаптивних можливостей видів, обґрунтовано позицію, що однією з головних умов зростання рідкісних та реліктових видів є послаблення ценотичної конкуренції.

Аналіз результатів моніторингу крупних, знакових для України, видів (зубр та ін.), а також ряду дрібних, але теж вразливих видів хребетних представлений в циклі робіт І. А. Акімова.

Результати розробки принципів виділення територій, на яких мешкають рідкісні і зникаючи види рослинного та тваринного світу України і на яких рекомендовано створити відповідні заповідники, національні парки, заказники надані в роботах І.А. Акімова, В.А. Костюшина.

Ряд статей С. Л. Мосякіна присвячені проблемі реліктів та їх рефугіумів, на основі аналізу яких проведено реконструкцію основних закономірностей формування флори і рослинності України в пізньому плейстоцені та голоцені. Проведені дослідження показали, що реліктовий статус окремих таксономічних груп термофільних видів на рівнинній частині України є недостатньо обґрунтованим. Важливе місце при відборі до списку видів, що потребують охорони, відведено ендемікам – категорії видів, поширених на дуже обмеженій території, які є носіями унікальної генетичної інформації, збереження якої лежить на відповідній державі. Також С. Л. Мосякіним детально розглянуто сучасні уявлення про вид у рослин.

Проблемам охорони водно-болотних угіддь, що відіграють величезну роль в збереженні тваринного та рослинного світу присвячена низка робіт В. А. Костюшина та І. В. Довгаля. Важливою складовою таких заходів є системний моніторинг стану водойм міжнародного значення.

Я. П. Дідухом запропоновані принципи побудови екологічних шкал видів рослин за провідними факторами, та самі шкали, дана їх характеристика. На основі отриманої інформації була створена база даних екологічних шкал для 3500 видів. Це дає можливість провести кількісну оцінку екологічної диференціації екосистем і відобразити еконіши видів, лімітуючі межі їх поширення. Дана розробка та результати її застосування використані в оригінальному багатотомному виданні «Екофлора України» (випущено чотири томи; гол. ред. Я.П. Дідух).

Питанню критеріїв відбору видів до «Червоної книги України» була присвячена низка публікацій С. Л. Мосякіна, П. М. Царенка, Я. П. Дідуха, В .Г. Радченка.У циклі робіт В. Г. Радченка розроблено унікальні методи розведення рідкісних та таких, що зникають, видів бджолиних, на що отримано 3 патенти України, а також вперше у світі розроблені способи значного підвищення репродуктивних спроможностей комах шляхом глибокої наркотизації самок вуглекислим газом. Це фактично новий напрям у збереженні рідкісних видів, який дозволяє відновлювати їх популяції.

Проблемам оцінки степових, у т.ч. рідкісних і зникаючих рослин, видів, їх еколого-ценотичним особливостям присвячені роботи І. О. Коротченко.

П. М.  Царенком вперше розроблено рекомендації з гармонізації національних підходів до «червоних» списків водоростей з міжнародними підходами та введення цих видів до Червоної книги України, а також запропоновано окремі показники і критерії шкал оцінки, придатні на національно-регіональному рівні. Розроблені принципи та підходи до охорони та збереження видів як макро-, так і мікроскопічних водоростей, окремих показників і критеріїв шкал оцінки, придатних на національно-регіональному рівні, та практичне втілення їх в „Червоній книзі України” (2009) є програмними для роботи фікологів України.

В роботах С.В. Межжеріна аналізується сучасний стан, чисельність, популяційна структура, динаміка ареалів і особливості генотипової структури рідкісних і зникаючих видів хребетних тварин. Дослідження акцентоване на промислові види і такі, що мають практичну цінність, багато з цих видів внесено до третього видання Червоної книги.

Дослідженню і охороні рідкісних видів грибів України присвячена серія публікацій В.П. Гелюти. У результаті обстеження регіонів України були виявлені нові місцезнаходження рідкісних видів грибів. Одна з монографій циклу, видана за безпосередньою участю та під загальною редакцією В.П. Гелюти, містить комплексну інформацію про надзвичайно цікаву екосистему, що склалася на берегах заростаючого карстового озера Охотин. На основі здійснених досліджень тут засновано заказник «Любче». На базі ретельних екологічних досліджень для даної території розроблено екологічний менеджмент-план.

З метою формування громадської думки та підвищення екологічної свідомості суспільства опубліковано ряд науково-популярних статей. до третього видання «Червоної книги України». На основі наукових досліджень була розроблена методика кількісної оцінки екологічних збитків екосистем на основі енергетичних показників, що відображають ресурсний потенціал, трофічну, ґрунтотвірну, кліматорегулюючу роль, а також затрати на відновлення видів чи угруповань. Така методика може бути використана при проведенні екологічних експертиз, у юридично-соціальній сфері.

На основі широкого спектру досліджень різних груп рослинних і тваринних організмів, оцінки їх поширення, динаміки популяцій, розробки шляхів охорони були створені для впровадження в природоохоронну практику списки рідкісних і таких, що зникають видів рослин і тварин. Ці „червоні” списки після розгляду на Комісії по „Червоній книзі України” і затвердження Міністерством екології та природних ресурсів України набули статусу державних і офіційних. Вони стали основою подальшого впровадження в практику охорони природи у вигляді двох томів „Червоної книги України”, ІІІ видання (томи „Рослинний світ” та „Тваринний світ”).

Третє видання „Червоної книги України” вийшло друком у 2009 році. Таке комплексне наукове дослідження і його впровадження у вигляді створення „червоних” списків і ІІІ видання обох томів „Червоної книги України” проведене під науковим кураторством Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України і Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України.

Автори циклу є членами редакційної колегії цього видання, кураторами з різних таксономічних груп, входять до складу Національної комісії з питань Червоної книги, вони розробляли й узгоджували критерії відбору видів, їх списки, формати нарисів і мап поширення, що забезпечило високий науковий та технічний рівень видання.

Суттєвою особливістю роботи над впровадженням результатів всіх фундаментальних наробок у третьому виданні „Червоної книги України” було те, що вона, як державний документ, проходила на новій правовій основі. У 2002 році був прийнятий Закон про „Червону книгу України”, відповідно цього закону Кабінетом міністрів була створена Національна комісія з питань Червоної книги України. Це вимагало нових підходів і принципів ведення Червоної книги , чому в значній мірі присвячений даний цикл робіт.

До тому „Червоної книги України” «Рослинний світ» було включено 826 видів рослин і грибів, що на 35% більше, ніж у попередньому виданні. До тому «Тваринний світ» третього видання „Червоної книги України” занесено 542 види тварин. У порівнянні з ІІ виданням 1994 р. кількість червонокнижних видів тварин збільшилася на 160 видів або на 41%, що вказує на негативні тенденції щодо збереження таких видів.

Практична природоохоронна значимість «Червоної книги України» полягає у такому:  1. Вона є юридичним документом, що забезпечує збереження біорізноманіття на популяційно-видовому рівні, запобігає його знищенню.

  2. Це інструмент для створення сучасної системи заповідних об’єктів як ядер екомережі, відповідно до загальноєвропейських принципів переходу України на засади сталого розвитку.

  3. „Червона книга України” виступає мірилом, еталоном порушеності екосистем (довкілля) та відношення людського суспільства до природи.

  4. „Червона книга України” забезпечує формування екологічної свідомості суспільства через читання спецкурсів у вищих навчальних закладах, мас-медіа тощо.

  5. Вона стимулює підготовку і видання відповідних списків, книг обласного рівня. У 2010 р. вийшли друком «Червона книга Донецької області», «Червона книга Дніпропетровської області», «По сторінках Червоної книги Чернівецької області».

Таким чином, при роботі над циклом робіт авторським колективом було створено наукові основи збереження видового біорізноманіття як відповіді України на рішення світових та європейських самітів (Ріо-де-Жанейро, 1992; Йоганнесбург, 2002; Генеральної асамблеї ООН, 2005; та ін.).

Отримано низку фундаментальних результатів про стан і структуру популяцій рідкісних видів, принципах організації моніторингу поширення цих видів, зміни їх ареалів.

Цикл наукових праць містить пріорітетні результати, такі як нові методологічні підходи до оцінки збитків екосистем та їх окремих компонентів-видів на основі використання термодинамічних підходів, методи штучного відтворення рідкісних видів, нові методи організації моніторингу та охорони рідкісних та зникаючих видів.

Запропоновано нові підходи до виділення територій, на яких мешкають рідкісні і зникаючи види рослинного та тваринного світу України, під заповідники, національні і регіональні природні парки, заказники, а також до розробки менеджмент-планів організації територій, що охороняються.Результати роботи мають значення для організації і проведення екологічних експертиз, в юридичній і соціальній сфері в аспекті оцінки відносин суспільства і природи, при розробці схем екомережі, менеджмент-планів та для формування громадської думки, підвищення екологічної свідомості суспільства щодо збереження рідкісних і зникаючих видів фауни і флори України як її національного надбання.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 71.31 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка