Реферат текст курсової роботи 33 с., 33 джерелаСкачати 109.87 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір109.87 Kb.
ТипРеферат
РЕФЕРАТ

Текст курсової роботи 33 с., 33 джерела.ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯтекст роману Джона Фаулза „Жінка французького лейтенанта”а також літературно-критичний контекст по зазначеній проблемі.

МЕТА РОБОТИ розглянути специфіку жанрової структури роману, зокрема діалогічний концепт у творені художнього простору роману „Жінка французького лейтенанта”.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯпорівняльно-типологічний, системного аналізу, дослідницький.

КОНЦЕПТ ТВОРЧОГО ДІАЛОГІЗМУ, НОНКОНФОРМІЗМ, ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ, МІМОТЕКСТ, РЕФЛЕКТИВНА РЕФЕРЕНЦІЯ, ЕКЗИСТЕНЦІЯ, АЛЮЗІЯ, ПОСТМОДЕРНІЗМ, ТРАВЕСТУВАННЯ, ПОЛІЛОГІЗМ.


ВСТУП
У повоєнний період автори зверталися до інтертекстуальності. Цей час у світовій літературі характеризується підвищеною увагою письменників до проблем матеріальності світу. В ці роки науково-технічна революція почала змінювати свят на очах людей, що ще належали до, так би мовити, старого світу. Звісно змінювалися і моральні цінності, що не могло не турбувати письменників. Тому цей період в літературі насичений відчуттям втрати та суму, неможливості щось змінити. Відношення в суспільстві типу товар-гроші-товар, екстраполюються в тому числі і на літературу, масовість починає пригнічувати справжнє, що було в ній. Тому видатні письменники, в тому числі і Фаулз не можуть мовчати. Вони повстають проти такого стану речей, намагаючись в своїх творах поглибити сприйняття світу, розкрити справжню сутність цього матеріального занепаду.

Темою даної курсової роботи є концепт творчого діалогізму в романі Дж. Фаулза „Жінка французького лейтенанта”.

Таким чином, метою курсової роботи є з’ясування в чому полягає особливість концепту діалогізму в цьому романі, тобто яким саме чином це поняття реалізується в романі, що ми його аналізуємо.

Виходячи з мети, можна виокремити основні завдання курсової роботи:


  • розглянути особливості світоглядних концепцій другої половини ХХ сторіччя;

  • проаналізувати своєрідність художньої літератури другої половини ХХ сторіччя;

  • визначити поняття концепту як літературознавчої категорії;

  • дослідити засоби використання поняття інтертекстуальності в літературі ХХ сторіччя, його основні характеристики;

  • проаналізувати особливості побудови романного світу з точки зору реалізації концепту діалогізму;

  • виявити взаємозв’язок поняття концепту з поняттям інтертекстуальності;

  • визначити основні філософсько-психологічні аспекти концепту, що вплинули на характер діалогізму в творі;

  • вивчити специфічні прийоми творення художнього світу роману, зокрема діалогізм.

Вивчивши історію питання, мы встановили, що цій темі присвячена невелика кількість робіт. Це пов’язано в першу чергу з тим, що Джон Фаулз відносно „молодий” письменник, тому його твори ще не вивчалися настільки всебічно та поглиблено, щоб можна було говорити про якісь фундаментальні дослідження його творчості. Звісно, деякі літературознавці присвятили низку статей з вивчення окремих сторін творчості письменника, але, що стосується заданої теми, то можна зауважити, що це є майже фактично tabula rasa.

Роман Джона Фаулза „Жінка французького лейтенанта” з’явився на світ в 1969 році, та одразу ж став невід’ємною частиною сучасної антології новітнього роману. Наслідуючи досвід видатних письменників сучасності, Джон Фаулз зробив ще один крок уперед у розширенні уявлення як про роман взагалі, так і про його жанрову структуру. Його роман „Жінка французького лейтенанта” не можна назвати пересічним, як майже і всі його інші твори, як то „Колекціонер”, що одразу ж став бестселером, або „Волхв”, що став сенсацією психологічної прози, „Мантіса”, „Деніел Мартін” тощо. Тому вивчення специфіки романного простору цього твору, як і вивчення творчості Фаулза, здається нам не тільки актуальним і важливим, а також надзвичайно цікавим.Практичне значення даної курсової роботи – матеріали курсової роботи можуть бути використані під час підготовки до практичних чи лекційних занять з історії зарубіжної літератури другої половини ХХ сторіччя.

Актуальність даної роботи – особливості функціонування літератури в другій половині ХХ сторіччя визначаються активним запозиченням цитування творів минулих епох для створення нових художніх текстів. У цьому контексті дослідження творчості Дж. Фаулза, який повсякчасно послуговується надбанням літератури попередньої доби, без сумніву є актуальним.

Об’єктом дослідження в нашій роботі є текст роману Дж. Фаулза, вказаний вище, а також літературно-критичний контекст по зазначеній проблематиці. Незважаючи на той факт, що, як зазначалося, заданій темі присвячена відносно обмежена кількість робіт, все ж є можливість відзначити деякі з них, ті, що послужили для нас вихідною точкою аналізу вказаної проблематики. Тож, серед таких можна назвати статтю Д.М. Міхальської „Джон Фаулз. Подруга французского лейтенанта”[20], в якій подається погляд на романно-жанрову своєрідність прози Фаулза, статтю „Конец XIX и первая половина XX ВЕКА. "Интеллектуальный роман”, що надрукована в книзі „Зарубежная литература ХХ века” Под ред. Л.Г.Андреевa [8], а також статтю американської письменниці-журналістки Міцуко Какутані „Where John Fowles Ends and Characters of His Novels Begin”, опубліковану в журналі „New York Times” [33]. Відштовхуючись від основних положень цих робіт, ми зробили спробу надати власне обґрунтування заданого питання.

Завдання нагального дослідження, викладені в рефераті роботи, визначили напрямок нашого наукового пошуку, та знайшли своє відображення у змісті роботи. У структурному відношенні це відображено у двох основних розділах нашої роботи.

Перший розділ присвячений розгляданню загальнотеоретичних питань, серед яких поняття концепту як літературознавчої категорії, поняття інтертекстуальності, аналіз своєрідних рис літератури повоєнних років ХХ сторіччя.

Другий розділ присвячений вивченню практичного складника проблеми, що ми її аналізуємо. Тут я зроблю спробу за допомогою тексту роману довести вірність тверджень, розглянутих в попередньому, теоретичному розділі.

У висновках до роботи передбачається підсумувати усі вище викладені факти та підвести ітог, довівши вірність висунутої концепції.

У заключення вступу зазначимо, що роман „Жінка французького лейтенанта”, так само як і інші романи письменника в різні роки повторили той успіх, створивши вкупі дивовижний, багатоликий й різноманітний світ Фаулза.Розділ І

Специфіка розвитку літератури у повоєнний період

1.1 Особливості світоглядних концепцій другої половини ХХ сторіччя

Як зазначає А. Карельський розрив стає однією з ознак хх століття. хх століття приходить разом з групою авангардистських шкіл, футуризма, першою ознакою яких є крайня ступінь заперечення.[8, с.15]хх століття з його війнами, кризами, глобальними катастрофами давить на свідомість, і всіх сучасних письменників побуджує до зворотньої реакції, пробуджує глобальне мислення, здібності до пізнання сутності, загальності, сполучаючи різні часи та різні сфери буття.[1, с.16]

“Розпад цінностей світу” не вдалося зупинити і в другій половині хх століття, після другої світової війни 1939 – 1945 рр. Важливою політичою подією дгугої половини хх ст. було зникнення з політичної карти світу до початку 90-х років “світової системи соціалізму”.[1, с.17] Научно-технічна революція, високорозвинута технологія зрівнює материальні умови життя – і одночасно урівнює людей, формує “одномірність”.[2,с.30] З розвитком комунікацій, з пануванням телебачення, впровадженням радіо і аудіовізуальних засобів руйнуються кордони між націями та класами, між ідеологіями.[3,с.12]

Г.Маркузе вважає, що НТР демократизує культуру, сучасні засоби інформації доносять її до кожного дому, не стільки, однак, піднімаючи кожного до рівня істинної культури, скільки опускає культуру до масового сприйняття, до рівня “масової культури”. Літературне виробництво стало товарним, література – товаром, що погрожує задушити культуру. Субкультура сприяє подавленню духовного, самобутнього, сприяє перетворенню людини у робота, інтегрованого у відподну суспільну систему, у “споживаюче суспільство”. Одним із полюсів виявилася “масова культура”, тобто культура, яка вироджуюється у предмет споживання, експлуатуюча розповідання цікавих історій у жанрах детектива, фантастики і т.і.[2,с.31]

Слід зазначити, що тотальна криза торкнулася і культури. Всередині неї, вселився хробак гублячого сумніву, а зовні вона випробовує міцний і руйнівний тиск комерціалізації, який погрожуює перетворити культуру у товар, це означає її вбити. Це одна з найпохмуріших перспектив, помічена логікою еволюції суспільства, зводить всі ідеали до рівня ідеалу накопичування. Безрадісний підсумок і похмура перспектива змушують до пошуків тих цінностей, які можуть пройти скрізь усі випробування. Такою цінністю є культура, література, знищити яку неможливо тому, що це память людства і найвище вираження духовних можливостей і потреб людини.[2,с.32]

На думку Л.Г.Андрєєва фінал двадцятого сторіччя безутішний. Стільки надій виникало при його народженні. Однак невдачу потерпіла революція соціальна. Не одна з соціальних систем не впорались з органічними пороками людського буття. ХХ сторіччя відрекомендувалося полем гігантського експерименту, поставленого історією і залишившего або розвалини, або сумну рівнину “споживаючого суспільства”.[8, с.19-22]

1.2 Своєрідність художньої літератури другої половини ХХ сторіччя.

За твердженням Л.Г.Андрєєва, провідного російського історика літератури, література другої половини хх сторіччя проходила під знаком постмодернізму та інтертекстуальності. [8, с.57]

Постмодерн (від лат. post — після і фр. moderne — сучасний) — світоглядно-мистецький напрям, що в останні десятиліття приходить на зміну модернізмові. Цей напрям – продукт післяіндустріальної епохи, епохи розпаду цілісного погляду на світ, руйнування систем — світоглядно-філософських, економічних, політичних. Постмодернізм можна вважати відгуком на суспільні події другої половини хх сторіччя, спробою подолати соціальну кризу. Перші відчутні ознаки кризи доводяться на останню третину XIX сторіччя і обумовлені відкриттями в природничих науках (відносність часу й простору, рухливість особистості, роль підсвідомих рівнів у психіці), його апогей в 70-х рр. XX ст. викликаний останньої НТР і з розпадом соціалістичного табору вступив у нову фазу.[6,с.37]

Л.Г.Михайлов акцентує, що у середині XX сторіччя формується й усе більш широко поширюється масова культура, яка має загальні прикмети: вона розрахована на те, щоб безпосередньо впливати на первинні людські почуття, інстинкти, реакції, експлуатуючи почуття страху й полового потягу; вона поширюється засобами масової комунікації; вона орієнтована на невибагливий недосвідчений смак усередненої більшості споживачів.[19, с.36]

Як зазначає Я.Н. Засурський 60-80-ті роки хх століття в Європі відзначені різким сплеском активності філософських, теоретико-літературних, культурологічних, лінгвофілософських напрямків і шкіл, які осмислюють комплекс проблем.

Отже, постмодернізм - явище досить масштабне, він виникає як протест проти тотальних ідеологій і універсальних технологій, засилля масовості.[6,с.38]

Постмодернізму властивий радикальний плюралізм, але набагато більше типовою ознакою постмодернізму, вважає Барт, «є глобальне твердження споконвічних, більше важливих, ніж будь-які інтереси держави, прав людини».[2, с. 41]

Істотний внесок в обґрунтування постмодерністської парадигми вносять філософи, культурологи, лінгвісти, історики. Серед них - французькі філософи-постструктуралісти Ж.-Ф Ліотар, Ж. Дерріда, М.Фуко, американський неомарксист Ф. Джеймсон.[7, с.45]Термін «постмодернізм» з'являється в Південній Америці в 30-ті рр., коли Ф.де Оніс позначає період 1905- 1914 р. в іспаномовній літературі Америки як перехідний від модернізму до ультрамодернізму. У США початку 60-х рр. їм оперує І. Хау, бажаючи відокремити новий період у розвитку мистецтва від міжвоєнного модернізму, спочатку - хронологічно. Потім у роботах І. Хассана, що активно й об'єктивно досліджує поточний літературний процес, «постмодернізм» здобуває статус терміну, хоча й не дуже вдалого, з погляду Хассана, але сьогодні вже дуже широко визнаного. До кінця XX століття, як свідчить М. Энштейн, у бібліотеках тільки Сполучених Штатів зареєстровано 3579 книг, найменування яких включає термін «постмодернізм», і ще 2666 книг, у заголовку яких виступає слово «постмодерністський». Якщо європейські дослідники в першу чергу концентрують увагу на постмодерністському стані свідомості, то американські - безпосередньо на текстах, на феноменах новітнього нетрадиційного, як правило, мистецтва.[3, с.39]

До 80-х рр. гострота новизни постмодерністської літератури в Америці вже проходить свій пік. Наступає епоха його філософського осмислення й проникнення в усі сфери американського духовного життя.
Каталог: download
download -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
download -> Уроках «Художньої культури»
download -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
download -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
download -> Реферат виконується на форматі А4
download -> Образотворче мистецтво
download -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
download -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави

Скачати 109.87 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка