Реферат з дисципліни „ Фінанси" на тему: „ Доходи зведеного бюджету України " Виконала: студентка феіПСкачати 287.09 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір287.09 Kb.
ТипРефератМіністерство освіти й науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра фінансів і економіки природокористування

Реферат

з дисципліни „ Фінанси”

на тему:

„ Доходи зведеного бюджету України


Виконала:

студентка ФЕіП

групи ЕП-25

Стеренчук Т.

Перевірила:

Асистент Авєркіна

Рівне-2007


Зміст
Вступ………………………………………………………………………………………...3

1. Зміст та характеристика доходів бюджетів…………………………………………….….42. Доходи державного бюджету, їх класифікація……………………………………………5

3. Склад і структура доходів за розділами відповідно до Бюджетного кодексу.…..8

4. Доходи загального і спеціального фонду бюджетів……………………………....12

5. Аналіз доходів Державного бюджету України за 1992—2004рр………………...16

Висновки……………………………………………………………………………….…..20

Список використаної літератури………………………………………………………....21

Додатки…………………………………………………………………………………….22


Вступ


У фінансовій системі України державний бюджет займає провідне місце, він є найбільшим централізованим фондом грошових коштів. Так само, як фінанси, державний бюджет є самостійною еконо­мічною категорією і відображає фінансові відносини, що виникають при утворенні централізованого фонду грошових ресурсів країни та його використанні на загальнодержавні потреби.

Темою даного реферату є доходи державного бюджету та їх класифікація.Доходи бюджету – це усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти).

Держава повинна мати централізований фонд коштів, з якого вона фінансує заходи, передбачені законодавчими чи нормативними актами. Для виконання цієї функції держава регламентує всі відносини, пов’язані з мобiлiзацiєю, розподілом i використанням бюджету.

Дохідна база всіх бюджетів формується за рахунок закріплених законами держави джерел доходів по вiдповiднiй ланці бюджетної системи. Через бюджет фінансова дiяльнiсть органів управління отримує цілком визначену в законодавчому i нормативному плані базу для залучення й витрачання грошових коштів. Бюджет дає органам влади, які його затверджують, можливість контролювати дiяльнiсть виконавчо-розпорядчих органів, що складають i виконують бюджет. Хоча можливості такого контролю обмежені.

Метою реферату є дослідити всі доходи державного бюджету та виявити ознаки за якими їх класифікують.

1. Зміст та характеристика доходів бюджетів

Упродовж свого розвитку вчення про держану відкривало нові можливості для пізнання суті фінансового господарства держави, заодно і для з'ясування природи його першоосно­ви фінансових ресурсів держави. Виокремлення фінансової науки в цілком самостійний сегмент дозволило їй у XX столітті використовуючи ідеї неокласиків і вчення про правову державу, обґрунтувати і дати чітке визначення основних елементів фінансового господарства держави:


доходів бюджетів.

На перший погляд, ці фінансово-економічні категорії сприймаються як синоніми. Але, з'ясувавши їхню внутрішню природу, можна чітко розмежувати ці поняття. Найоб'ємніше з них — фінансові ресурси держави. До них належать, крім державних доходів і доходів бюджетів держави, і заощаджен­ня населення в державних банках, і кошти населення, які булл отримані завдяки продажу облігацій державних позик, і фінансові ресурси державних підприємств, установ та організацій На відміну від фінансових ресурсів держави, державні
доходи с власністю держави, без будь-яких умов і зобов'язань щодо суб'єктів держави.

Єдина система державних доходів не виключає, а навпаки, передбачає їх класифікацію на різні групи, з огляду на ознаки групування.Залежно від порядку формування системи державних доходів їх можна розподілити на:

- централізовані — кошти, які залишаються у розпорядженні держави завдяки розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту, що надходять для формування цент­ралізованих грошових фондів держави;

- децентралізовані — доходи, які залишаються в розпорядженні державних підприємств, установ і організацій при розподілі та перерозподілі валового внутрішнього продукту.Основою для їхньою формування є прибутки і доходи державних підприємств, установ і організацій, які використо­вуються відповідно до фінансових планів та кошторисів.

Залежно від методи акумулювання грошових ресурсів можна виокремити наступні групи державних доходів:

 • обов'язкові платежі і збори;

 • добровільні надходження;

 • емісія (включаючи як емісію грошей, державних цінних паперів, так і кредитну емісію);

 • надходження від роздержавлення та приватизації дер­жавного майна;

 • державний борг і державний кредит;

надходження від зовнішньоекономічної діяльності.
Центральне місце у системі доходів держави посідають доходи бюджетів держави. Безпосередньо за їхньою допомогою досягається мобілізація основної частки фінансових ре­сурсів держави при формуванні бюджетних і позабюджетних фондів, що необхідні для фінансового забезпечення виконан­ня державою покладених на неї функцій.

Доходи бюджетів України поділяються на доходи держав­ного бюджету, республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

За умов функціонування ринкової економіки в системі формування доходів бюджетів держави провідною і основною є податкова форма фінансових взаємовідносин держави та її суб'єктів. На сьогодні податки забезпечують майже 80% від обсягів доходів зведеного бюджету України.

2. Доходи державного бюджету, їх класифікація.

Держава може виконувати свої функції та завдання, передбачені Конституцією, якщо вона має у своєму розпорядженні достатню кількість коштів. Залучення державою коштів, тобто мобілізація державних доходів, є складовою частиною фінансової діяльності держави.

Доходи Державного бюджету України включають:

1.доходи (за винятком тих, що згідно зі статтями 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу закріплені за місцевими бюджетами), що отримуються відповідно до законодавства про податки, збори і обов'язкові платежі та Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів";

2.власні надходження установ, які утримуються за рахунок Державного бюджету України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. №659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання" і доходи з інших визначених законодавством джерел, включаючи кошти від продажу активів, що належать державі або підприємствам, установам та організаціям, а також проценти і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі у майні господарських товариств;

3. гранти і дарунки у вартісному вимірнику;

4. міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

Класифікація доходів Державного бюджету здійснюється за такими критеріями:

1) залежно від повноти зарахування доходів до бюджету та методом розподілу:

 • закріплені – доходи, які повністю чи частково згідно з чинним законодавством зарахо­вуються до бюджету певного рівня;

 • регулюючі – доходи, від яких встановлюється відрахування до бюджетів нижчих рівнів відповідно до їх потреб, тобто нормативи відрахувань диференціюються в розрізі окремих бюджетів і періодично змінюються ( щорічно ), зараховуються у певному відсотковому відношенні ;

2) за частотою появи:

 • звичайні - регулярно включаються в доходи;

 • надзвичайні - з'являються в доходах за виняткових, але обґрунтованих обставин;

3) за методами залучення коштів виділяють:

 • податки;

 • збори;

 • надходження від штрафів і фінансових санкцій;

 • обов'язкові платежі;

 • інші надходження;

4)за розділами відповідно до Бюджетного кодексу:

а) від приватизації майна державних підприємств;

б) від реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

в) від реалізації державних матеріальних резервів;

г) від продажу землі і нематеріальних активів.

 • офіційні трансферти:

а) дотації;

б) субсидії;

в) субвенції.


 • цільові фонди;

Податкові надходження - це обов'язкові, безповоротні платежі органам державного управління. Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Неподаткові надходження - це всі безповоротні надходження, крім доходів від продажу капіталу, всі над­ходження по штрафах і санкціях, крім штрафів за порушення податкового законодавства, і всі добровільні, невідплатні поточні надходження з недержавних джерел.

Неподатковими надходженнями визнаються доходи від власності га підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу; надходження від штрафів та фінансових санкцій та інші неподаткові надходження.

Доходи від операцій з капіталом охоплюють реалізацію основного капіталу, державних запасів товарів, землі та нематеріальних активів.

Офіційні трансферти - це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.Державні цільові фонди - це фонди, створені відповідно до законів України, які формуються за рахунок визначених законами України податків, зборів (обов'язкових платежів) з юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб.

5)за способом зарахування:

 • загальний фонд;

 • спеціальний фонд.

6) за рівнем централізації:

 • централізовані - концентруються у державному бюджеті і цільових фондах держави;

 • децентралізовані –використовуються за місцем їх утворення на державних підприємствах і бюджетних організаціях.

7) за умовами формування:

 • безповоротні – власні доходи держави;

 • поворотні – державні позики.

8) за джерелами формування виділяють:

 • доходи, отримані від розподілу новоствореного ВВП;

 • доходи, отримані від реалізації національного багатства;

 • доходи, отримані від зовнішніх джерел за рахунок засобів:

а) прямий перерозподіл;

б) міжнародний кредит;

в) оподаткування експортно-імпортної діяльності;

г) валютне регулювання;

д) ціновий механізм.

3. Склад і структура доходів за розділами відповідно до Бюджетного кодексу.


  1. Податкові надходження. До них включаються:

1.1.Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості.

1.1.1. Прибутковий податок з громадян

1.1.2. Податок на прибуток підприємств

1.2 Податки на власність1.2.1. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів.

1.3. Платежі за використання природних ресурсів.

1.3.1. Збір за спеціальне використання природних ресурсів.

1.3.2. Збір за геологорозвідувальні роботи

1.3.3. Плата (податок) за землю.

1.4. Непрямі податки і збори.

1.4.1. Податок на додану вартість.

1.4.2. Акцизний збір.

1.4.3. Ліцензії на підприємницьку і професійну діяльність.

1.4.4. Плата за видачу ліцензії, сертифікатів.

1.4.5. Плата за торгівельний патент на деякі види підприємницької діяльності.

1.5. Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції.

1.5.1. Мито.

1.5.2.Консульські збори

1.5.3. Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності

1.6. Інші податки.1.6.0. Місцеві податки і збори.

1.6.1. Податок з реклами.

1.6.2. Комунальний податок.

1.6.3. Збір за припаркування транспорту.

1.6.4. Ринковий збір.

1.6.5. Збір за видачу ордера на квартиру.1.6.6. Курортний збір.

1.6.7. Збір за участь у бігах на іподромі.

1.6.8. Збір за виграш на іподромі.

1.6.9. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі.

1.6.10. Збір за право використання місцевої символіки.

1.6.11. Збір за право проведення кінозйомок та телезйомок.1.6.12. Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей.

1.6.13. Збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон.

1.6.14. Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі і сфери послуг.

1.6.15. Збір з власників собак.1.6.16. Збір за право використання суб’єктами підприємницької діяльності приміщень, пов’язаних з їх роллю і таких, що розташовані у центральній частині населеного пункту та у будинках, що є пам’ятниками історії та культури.

1.6.17. Збір за розвиток виноградарства, садівництва, хмелярства.

1.6.18. Фінансовий сільськогосподарський податок.

1.7. Штрафи і санкції, сплачені за порушення податкового законодавства.2. Податкові надходження. До них включаються:

2.1. Доходи від власності і підприємницької діяльності.

2.1.1. Надходження спеціальних коштів бюджетних установ.

2.1.2. Надходження від грошово-речових лотерей.2.1.3. Надходження до бюджету сум процентів банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами.

2.1.4. Надходження дивідендів (частки прибутку) від суб’єктів підприємницької діяльності, утворені за участю державних підприємств і організацій.

2.1.5. Рентна плата.

2.1.6. Надходження коштів від приватизації державного майна.

2.2. Адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційного і побічного продажу.

2.2.1. Збори, що стягуються Державною автомобільною інспекцією.

2.2.2. Плата за пробірування та клеймування виробів і сплавів, дорогоцінних металів.

2.2.4. Плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств.

2.2.5. Державне мито.

2.3. Надходження від штрафів та фінансових санкцій.

2.3.1. Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду заподіяну підприємстві, установі, організації.

2.3.2. Перерахування підприємцями частки вартості нестандартної продукції, виготовленої з дозволу на тимчасове відхилення від вимоги відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України з стандартизації, метрології та сертифікації.

2.3.3. Адміністративні штрафи та інші санкції.

2.3.4. Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки.

2.3.5. Збори, що стягуються інспекціями Комітету з нагляду за охороною праці України.

2.4. Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності.2.4.2. Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння військової та спеціальної техніки, майна, передача в оренду основних фондів Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за виконані ними роботи та надані послуги.

2.4.3. Інші надходження.

2.4.4. Надходження сум перевищення фактичного фонду споживання над розрахунковим.

2.4.5. Надходження амортизаційних відрахувань для фінансування заходів структурної перебудови базових галузей національної економіки.3. Доходи від операцій з капіталом. До цього розділу відносяться:

3.1. Надходження від продажу основного капіталу.

3.1.1. Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави та скарбів.

3.1.2. Надходження коштів до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

3.2. Надходження від продажу державних запасів і товарів.4. Офіційні трансферти.

5. Державні цільові фонди.

5.1. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

5.2. Збір на обов’язкове державне соціальне страхування до фонду соціального страхування України.

5.3. Збір на обов’язкове державне соціальне страхування до фонду сприяння зайнятості населення України.

5.4. Збір до Державного інноваційного фонду України.5.5. Платежі до Фонду соціального захисту інвалідів.

5.6. Збір за забруднення навколишнього природного середовища.5.7. Надходження відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування.


4. Доходи загального і спеціального фонду бюджетів.

Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається Законом України «Про Державний бюджет України». Джерела формування спеціального фонду визначаються виключно законами України. Передача коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України» чи рішенням відповідної ради. Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, що надійшли до цього фонду на відповідну мету.

Загальний фонд бюджету включає:

 1. всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду;

 2. всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету;

 3. фінансування загального фонду бюджету.

Спеціальний фонд бюджету включає:

 1. бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;

 2. гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету;

 3. різницю між: доходами і видатками спеціального фонду бюджету.

Доходи загального фонду державного бюджету (загальні доходи) призначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і не спрямовуються на конкретну мету. Доходи спе­ціального фонду державного бюджету (спеціальні доходи) включають доходи, призначені на конкретну мету.

До доходів загального фонду державного бюджету зара­ховуються в повному обсязі:

 • податок на додану вартість;

 • акцизний збір;

 • ввізне мито;

 • платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

- збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

- платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

- плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, крім тих, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади;

- державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

- адміністративні штрафи та інші грошові стягнення, крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад, районними державними адміні­страціями або утвореними в установленому порядку адміністративними комісіями;

- кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безгосподарного майна;

- податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, 50 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням у місті Києві, та податку на прибуток підприємств, визначеного відповідним пунктом Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" );

- суми перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;

- частину надходжень, визначену законом про державний бюджет, від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, до розмежування земель державної та комунальної власності;

- кошти, що надійдуть у рахунок сплати реструктурованої податкової заборгованості;

- кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та частина коштів, встановлених законом про державний бюджет за вчинення консульських дій за межами України;

- надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України;

- дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є в державній власності, крім підприємств паливно-енергетичного комплексу; • рентна плата за нафту, що видобувається в Україні ;

 • збори, що стягуються Державною автомобільною інспекцією України;

 • плата за оренду цілісних майнових комплексів;

 • митні збори;

 • єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України;

 • збір за використання радіочастотного ресурсу;

 • плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою;

 • інші доходи, що зараховуються до загального фонду державного бюджету в розмірах, встановлених законодавством..

До доходів спеціального фонду державного бюджету належать:

 • частина податку на прибуток підприємств, визначена від­повідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

 • збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

 • надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

 • відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам;

 • відсотки за користування пільговим довгостроковим держав­ним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;

 • надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової й спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів;

 • рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні;

 • відрахування від плати за транзит природного газу через територію України;

 • надходження до страхового фонду безпеки авіації;

 • частина надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України в міжнародних авіаційних організаціях, встановлена законом про державний бюджет на поточний рік;

 • власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України (в тому числі надходження від платних послуг, що надаються бюджетними установами, кошти на виконання окремих доручень, бла­годійні внески);

 • збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових авто­мобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільни­кового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій), у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

 • надходження від реалізації матеріальних цінностей держав­ного резерву;

 • надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;

 • надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;

 • збір за забруднення навколишнього природного середовища до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

 • платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової угоди;

 • кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

 • кошти, що надійдуть у рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

 • дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) підпри­ємств і господарських товариств паливно-енергетичного комплексу, які є у державній власності;

 • зарубіжні гранти;

 • кошти, що надійдуть від позичання матеріальних цінностей державного матеріального резерву;

 • надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені законом про державний бюджет на поточний рік;

 • інші надходження, що зараховуються до спеціального фонду державного бюджету згідно із законодавством.


Згідно з даним документом доходи Державного бюджету України на 2005 рік встановлено в розмірі 106 млрд. 135 млн. 385,4 тис. гри, у тому числі, доходи загального фонду держбюджету — 80 млрд. 688 млн. 275 тис. грн.., доходи спеці­ального фонду — 25 млрд. 447 млн. 110,4 тис. грн.

Висновки

Таким чином, доходи державного бюджету є фінансовою базою діяльності держави. Їх склад, форми мобілізації залежать від системи і методів господарювання, а також від економічних завдань, які вирішує суспільство в той чи інший період.

Склад доходів державного бюджету визначається Бюджетним кодексом України та законами про державний бюджет на відповідний рік.

Починаючи з 2000 року державний бюджет поділяється на дві частини: загальний і спеціальний фонд, що має забезпечити прозору та реальну систему, оцінку всіх доходів і визначити пріоритети витрачання коштів.

Бюджет є основним інструментом державного регулю­вання соціально-економічних процесів у ринкових умовах. Надходження до бюджету прямо залежать від стану вироб­ництва. У свою чергу можливість утримувати соціальну сфе­ру, забезпечувати соціальний захист населення залежить від стану надходжень до бюджету. Формування дохідної частини бюджету пов'язане з основними макропоказниками економічного й соціального розвитку держави на відповідний рік.

У зв'язку з цим важливе значення має постійне удоско­налення системи мобілізації доходів бюджету, краще вико­ристання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Система платежів до бюджету має ґрунтуватися на таких принципах: кожна ланка бюджетної системи повинна мати закріплений у законодавчому порядку перелік платежів, що повністю надходять до цього бюджету та є достатніми для покриття передбачених видатків. Якщо в окремі періоди до­ходи не покривають витрат, то бюджету надаються субсидії із загальнодержавного бюджету.

В залежності від доходів і видатків Державний бюджет як фінансовий план може характеризуватися трьома станами : дефіцитний, профіцитний, збалансований.

Призначення бюджету в державі виявляється через систему фінансових відносин між державою і підприємницькими структу­рами в процесі мобілізації доходів, накопичень і фінансування з бюджету; між державою і населенням у процесі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту; між ланками бюджетної системи при бюджетному регулюванні.

Список використаної літератури:
1. Александрова М.М. Маслова С.О. Гроші ,фінанси, кредит. К.;ЦУЛ, 2002

2. Базилевнч В Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. К.: Атіка, 2002

3. ВасиликО.Д. Теорія фінансів України, К.: ЦУЛ, 2001.

4. Іванов В.М. Бюджетна система. - К.: МАУП, 2000, -80 с.

5. Опарин В. М. Фінанси, К. : КНЕУ,2001.

6. Петровська І.О. Клиновий Д.В.Фінанси. К.: ЦУЛ,2002.

7. Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна система. Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2006.-240с.

8. Шелудько В.М. Фінансовий ринок. К.: Знання -Прес, 2003.9. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчал. Посібник.- К.: НІОС, 2000.-

400с.
Каталог: data -> ukr -> Materialij po navchannu pakynok 14
ukr -> “Історія розвитку охорони здоров’я в Україні. Особиста гігієна медичного персоналу”
ukr -> Гігієнічне значення зелених насаджень. Фізіолого-гігієнічне значення харчування. Режими харчування
ukr -> Громадянська війна в c ирії та її вплив на сусідні країни
ukr -> Реферат На тему: «skype» Про компанію
ukr -> Нетрадиційні методи лікування
ukr -> Нетрадиційні методи лікування
Materialij po navchannu pakynok 14 -> Сутність соціальної роботи
Materialij po navchannu pakynok 14 -> Характеристика соціального страхування
Materialij po navchannu pakynok 14 -> Соціологічна доктрина Гоббса


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка