Реферати використання методів статистичного аналізу при обробці даних опитування населення / Л. B. Іванов, В. С. Петров, В. СДата конвертації16.04.2017
Розмір27.9 Kb.

ISSN 2079-0023 (print)
ISSN
2410-2857 (online) Системний аналіз, управління та інформаційні технології

РЕФЕРАТИ
УДК 519.2

Використання методів статистичного аналізу при обробці даних опитування населення / Л. B. Іванов, В. С. Петров, В. С. Тишков // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – № 42 (948). – С. 17–22. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2079-0023.

Пропонуються методи обробки даних, здобутих у результаті соціологічного опитування населення про його відношення до тих чи інших партій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Зроблено висновки про версти населення, на які спираються різні партії.Ключові слова: статистичні дані, обробка, клас, класифікація, соціологічне опитування, алгоритм.

УДК 681.5.01Управление запасами в сетях поставок с ограничениями в условиях неопределенного спроса / Ю. И. Филатов, А. С. Степаненко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – № 42 (948). – С. 13–19. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2079-0023.

Розглядається задача синтезу стратегії управління запасами в мережах поставок зі структурними обмеженнями в умовах дії невизначеного стохастичного попиту. Закон управління будується у вигляді лінійного зворотного зв'язку за відхиленням поточного рівня запасів від страхового рівня, який обчислюється в режимі on-line на підставі даних про обсяги минулих продажів. На основі методу інваріантних еліпсоїдів задача видається в термінах лінійних матричних нерівностей, а синтез управління зводиться до задач одновимірної опуклою оптимізації та напіввизначеного програмування.Ключові слова: мережа поставок, стратегія управління запасами, метод інваріантних еліпсоїдів, лінійна матрична нерівність, задача напіввизначеного програмування.

РЕФЕРАТЫ
УДК 519.2

Использование методов статистического анализа при обработке данных опроса населения / Л. B. Иванов, В. С. Петров, В. С. Тишков // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – № 42 (948). – С. 17–22. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2079-0023.

Предлагаются методы обработки данных, полученных в результате социологического опроса населения о его отношении к тем или иным партиям. . . . . . . . . . . . . . . . . Сделаны выводы о слоях населения, на которые опираются различные партии.Ключевые слова: статистические данные, обработка, класс, классификация, социологиче­ский опрос, алгоритм.

УДК 681.5.01Управление запасами в сетях поставок с ограничениями в условиях неопределенного спроса / Ю. И. Филатов, А. С. Степаненко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – № 42 (948). – С. 13–19. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2079-0023.

Рассматривается задача синтеза стратегии управления запасами в сетях поставок со структурными ограничениями в условиях действия неопределенного стохастического спроса. Закон управления строится в виде линейной обратной связи по отклонению текущего уровня запасов от страхового уровня, который вычисляется в режиме on-line на основании данных об объемах прошлых продаж. На основе метода инвариантных эллипсоидов задача представляется в терминах линейных матричных неравенств, а синтез управления сводится к задачам одномерной выпуклой оптимизации и полуопределенного программирования.Ключевые слова: сеть поставок, стратегия управления запасами, метод инвариантных эллипсоидов, линейное матричное неравенство, задача полуопределенного программирования.
ABSTRACTS
UDC 519.2

Using the statistical analysis methods in the processing of survey data of population / L. V. Ivanov, V. S. Petrov, V. S. Tishkov // Bulletin of NTU "KhPI". Series: System analysis, control and information technology. – Kharkiv : NTU "KhPI", 2015. – No 42 (948). – P. 17–22. – Bibliogr.: 7. – ISSN 2079-0023.

There have been proposed methods of processing of data, which were received as a result of soci­ological questioning of people concerning their attitude to this or that party. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The conclusions about the strata of society, various parties are supported by, have been made.Keywords: statistical data, processing, class, classification, opinion poll, algorithm.

UDC 681.5.01Inventory control in supply chains with constraints in terms of uncertain demand / Ju. I. Filatov, A. S. Stepanenko // Bulletin of NTU "KhPI". Series: System analysis, control and information technology. – Kharkiv : NTU "KhPI", 2015. – № 42 (948). – P. 13–19. – Bibliogr.: 13. – ISSN 2079-0023.

The inventory control strategy synthesis problem in the supply network with structural constraints under an uncertain stochastic demand is considered. The control law is constructed in the form of linear feedback based on mismatch between the current state and safety stock level, which is calculated on-line on the basis of censored demand data. The control problem is represented in terms of the Linear Matrix Inequalities based on the Invariant Ellipsoids method, and the control synthesis is reduced to the Semi-Definite Programming and the one-dimensional convex optimization.Keywords: supply network, inventory control strategy, invariant ellipsoids method, linear matrix inequality, semi-definite programming.


Вісник НТУ «ХПІ». 2015. № 55 (1097)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка