Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовищаСкачати 10.62 Mb.
Сторінка1/33
Дата конвертації12.02.2017
Розмір10.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації___________________ І.О.Шепелєв
"____" _____________ 2015 р.

РЕГІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ
про стан навколишнього природного середовища

у Херсонській області

у 2014 році


м. Херсон – 2015 р.ЗМІСТ
Вступне слово

5

1

Загальні відомості

5
1.1 Географічне розташування та кліматичні особливості Херсонської області

5
1.2 Соціальний та економічний розвиток області

6

2

Атмосферне повітря

13
2.1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

13
2.1.1 Динаміка викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами

13
2.1.2 Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря у містах

18
2.1.3 Основні забруднювачі атмосферного повітря (за галузями економіки)

19
2.2 Транскордонне забруднення атмосферного повітря

22
2.3 Якість атмосферного повітря в населених пунктах

22
2.4 Стан радіаційного забруднення атмосферного повітря

22
2.5 Використання озоноруйнівних речовин

23
2.6 Вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини та біорізноманіття

23
2.7 Заходи, спрямовані на покращення стану атмосферного повітря

24

3

Зміна клімату

35
3.1. Тенденції зміни клімату

35
3.2. Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

36
3.3. Політика та заходи у сфері скорочення антропогенних викидів парникових газів та адаптації до зміни клімату

37

4

Водні ресурси

38
4.1 Водні ресурси та їх використання

38
4.1.1 Загальна характеристика

38
4.1.2 Водозабезпеченість Херсонської області

38
4.1.3 Водокористування та водовідведення

40
4.2 Забруднення поверхневих вод

44
4.2.1 Скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та очистка стічних вод

44
4.2.2 Основні забруднювачі водних об'єктів

49
4.2.3 Транскордонне забруднення поверхневих вод

50
4.3 Якість поверхневих вод

50
4.3.1 Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками

50
4.3.2 Гідробіологічна оцінка якості вод та стан гідробіоценозів

54
4.3.3 Мікробіологічна оцінка якості вод з огляду на епідемічну ситуацію

57
4.3.4 Радіаційний стан поверхневих вод

58
4.4 Якість питної води та її вплив на здоров'я населення

58
4.5 Екологічний стан Азовського та Чорного морів

59
4.6 Заходи щодо покращення стану водних об'єктів

60

5

Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток природно-заповідного фонду та формування національної екологічної мережі

66
5.1 Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування національної екологічної мережі

66
5.1.1 Загальна характеристика

66
5.1.2 Загрози та вплив антропогенних чинників на структурні елементи екомережі, біологічне та ландшафтне різноманіття

67
5.1.3 Заходи щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття

68
5.1.4 Формування національної екомережі

70
5.1.5 Біобезпека та поводження з генетично модифікованими організмами

75
5.2 Загальна характеристика рослинного світу

76
5.2.1 Охорона, використання та відтворення лісів

77
5.2.2 Охорона, використання та відтворення природних недеревних рослинних ресурсів

86
5.2.3 Охорона, використання та відтворення зелених насаджень

86
5.2.4 Охорона, використання та відтворення степових екосистем

86
5.2.5 Охорона, використання та відтворення водних рослин

88
5.2.6 Охорона, використання та відтворення природних рослинних ресурсів на території природно-заповідних фондів

88
5.2.7 Охорона та відтворення видів рослин та грибів, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів

91
      1. Адвентивні види рослин

93
5.2.9 Заходи щодо збереження рослинного світу

96
5.3 Охорона, використання та відтворення тваринного світу

96
5.3.1 Загальна характеристика тваринного світу

96
5.3.2 Стан і ведення мисливського та рибного господарств

101
5.3.3 Охорона та відтворення видів тварин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України

104
5.3.4 Інвазивні види тварин

106
5.3.5 Заходи щодо збереження тваринного світу

107
5.4 Природні території, що підлягають особливій охороні

109
5.4.1 Стан і перспективи розвитку природно-заповідного фонду

109
5.4.2 Водно-болотні угіддя міжнародного значення

111
5.4.3 Біосферні резервати та Всесвітня природна спадщина

114
5.5 Стан рекреаційних ресурсів та розвиток курортних зон

120
5.6 Природно-культурна спадщина

122
5.7 Туризм

126

6

Земельні ресурси і ґрунти

129
6.1 Структура та використання земельних ресурсів

129
6.1.1 Структура та динаміка змін земельного фонду Херсонської області

129
6.1.2 Господарська освоєність земельних угідь

133
6.2 Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси

134
6.3 Стан і якість ґрунтів

135
6.3.1. Якість ґрунтів сільськогосподарського призначення

135
6.3.2 Забруднення ґрунтів

136
6.3.3. Деградація земель

141
6.4 Оптимізація використання та охорона земель

141

7

Надра

150
7.1. Мінерально-сировинна база

150
7.1.1. Стан та використання мінерально-сировинної бази

150
7.2. Система моніторингу геологічного середовища

158
7.2.1. Підземні води: ресурси, використання, якість

158
7.2.2. Екзогенні геологічні процеси

159
7.3. Геологічний контроль за вивченням та використанням надр

165
7.4. Дозвільна діяльність у сфері використання надр

168

8

Відходи

174
8.1 Структура утворення та накопичення відходів

174
8.2 Поводження з відходами (збирання, зберігання, утилізація та видалення)

178
8.3 Використання відходів як вторинної сировини

182
8.4 Транскордонне перевезення небезпечних відходів

185
8.5 Державне регулювання в сфері поводження з відходами

185

9

Екологічна безпека

194
9.1 Екологічна безпека як складова національної безпеки

194
9.2 Об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку

196
9.3 Радіаційна безпека

198
9.3.1 Стан радіаційного забруднення території області

198
9.3.2 Поводження з радіоактивними відходами

200

10

Промисловість та її вплив на довкілля

200
10.1 Структура та обсяги промислового виробництва

200
10.2 Вплив на довкілля

204
10.2.1 Гірничодобувна промисловість

204
10.2.2 Металургійна промисловість

206
10.2.3 Хімічна та нафтохімічна промисловість

207
10.2.4 Харчова промисловість

209
10.3 Заходи з екологізації промислового виробництва

210

11

Сільське господарство та його вплив на довкілля

211
11.1 Тенденції розвитку сільського господарства

211
11.2 Вплив на довкілля

214
11.2.1 Внесення мінеральних і органічних добрив на оброблювані землі та під багаторічні насадження

214
11.2.2 Використання пестицидів

214
11.2.3 Екологічні аспекти зрошення та осушення земель

214
11.2.4 Тенденції в тваринництві

216
11.3 Органічне сільське господарство

219

12

Енергетика та її вплив на довкілля

220
12.1 Структура виробництва та використання енергії

220
12.2 Ефективність енергоспоживання та енергозбереження

222
12.3 Вплив енергетичної галузі на довкілля

226
12.4 Використання відновлювальних джерел енергії та розвиток альтернативної енергетики

227

13

Транспорт та його вплив на довкілля

227
13.1 Транспортна мережа області

227
13.1.1 Структура та обсяги транспортних перевезень

227
13.1.2 Склад парку та середній вік транспортних засобів

229
13.2 Вплив транспорту на довкілля

230
13.3 Заходи щодо зменшення впливу транспорту на довкілля

230

14

Збалансоване виробництво та споживання

232
14.1 Тенденції та характеристика споживання

232
14.2 Структурна перебудова та екологізація економіки

233
14.3 Впровадження елементів «більш чистого виробництва»

236
14.4 Ефективність використання природних ресурсів

237
14.5 Оцінка «життєвого циклу виробництва»

239

15

Державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

242
15.1 Національна та регіональна екологічна політика

242
15.2 Удосконалення системи управління та нормативно-правового регулювання у сфері охорони довкілля та екологічної безпеки

243
15.3 Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

243
15.4 Виконання державних цільових екологічних програм

244
15.5 Моніторинг навколишнього природного середовища

263
15.6 Державна екологічна експертиза

265
15.7 Економічні засади природокористування

265
15.7.1 Економічні механізми природоохоронної діяльності

265
15.7.2 Стан фінансування природоохоронної галузі

266
15.8 Технічне регулювання у сфері охорони довкілля, екологічної безпеки та раціонального природокористування

272
15.9 Дозвільна діяльність у сфері природокористування

272
15.10 Екологічний аудит

273
15.11 Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля

274
15.12 Участь громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля

281
15.12.1 Діяльність громадських екологічних організацій

281
15.12.2 Діяльність громадських рад, об’єднань, тематичних робочих груп і мереж

281
15.13 Екологічна освіта та інформування

284
15.14 Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля

285
15.14.1 Європейська та євроатлантична інтеграція

285
15.14.2 Залучення зовнішньої допомоги та координація діяльності щодо програм /проектів зовнішньої допомоги

285
15.14.3 Двостороннє та багатостороннє співробітництво

286
Висновки

287


Вступне слово
Сучасний екологічний стан навколишнього середовища має бути стабілізований, а природоохоронні заходи повинні спрямовуватись на підвищення рівня соціально-економічного розвитку Херсонської області. Сталий соціально-економічний розвиток означає таке функціонування господарського комплексу, коли одночасно задовольняються зростаючі матеріальні і духовні потреби населення, забезпечується раціональне та екологічно безпечне господарювання і високоефективне збалансоване використання природних ресурсів, створюються сприятливі умови для здоров'я людини, збереження і відтворення навколишнього природного середовища та природно-ресурсного потенціалу суспільного виробництва.

На шляху до сталого розвитку потребують розв’язання найгостріші екологічні проблеми Херсонської області, зокрема:

- зменшення техногенно-антропогенного тиску на довкілля області;

- відновлення природного середовища регіону;

- забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення.

Для стабілізації екологічного стану навколишнього середовища та зменшення техногенного навантаження в Херсонській області необхідно здійснити заходи за такими основними напрямками: охорона поверхневих і підземних вод; охорона повітря; охорона земельних ресурсів; відновлення та збереження зелених насаджень, лісових ресурсів; недопущення забруднення довкілля побутовими та токсичними відходами; впровадження сучасного обладнання для спостереження за станом довкілля; розвиток та розширення територій природно-заповідного фонду; відтворення і охорона рибних запасів та біоресурсів; природоохоронна, просвітницька та виховна діяльність.

Основна мета Доповіді – це висвітлення та ознайомлення широкого загалу державних та громадських органів, підприємств, установ, організацій і громадськості про стан природного середовища в області, його проблеми та перспективи подальшого розвитку та використання.


  1. Загальні відомості

1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості

Херсонської області
Херсонська область розташована в басейні нижньої течії р. Дніпро в межах Причорноморської низовини. Омивається Чорним і Азовським морями, Сивашем та Каховським водосховищем. Найбільші ріки області: Дніпро довжиною 178 км, Інгулець довжиною 180 км, 24 малі річки загальною довжиною 547,7 км. Кількість озер в області ― 693 загальною площею водного дзеркала 170,22 тис.га. Водними об’єктами зайнято 15,1% території області, що у 3 рази перевищує відповідний середньоукраїнський показник (4,8%). В області виділяється безстічний район ― 9,9 тис. км2 (34,7% загальної площі).

Область межує на сході із Запорізькою, на північному заході ― з Миколаївською, на півночі ― з Дніпропетровською областями, на півдні по Сивашу та Перекопському перешийку ― з Автономною Республікою Крим. По території області проходить державний кордон протяжністю 458 км, у тому числі по морям: Чорному ― 350 км, Азовському ― 108 км.Херсонська область утворена 30 березня 1944 р. Площа становить 28,5 тис.км2, що складає 4,7% території України. За адміністративно-територіальним поділом включає 18 районів, 3 міста обласного підпорядкування, 30 селищ міського типу, 658 сільських населених пунктів. Центр ― м. Херсон.

Клімат Херсонської області помірно-континентальний із порівняно м'якою зимою (середні температури зимових місяців –1о –3оС) та жарким і довгим літом (середні температури +22о +23оС, максимальні – більше 40о С). Середньорічна температура дорівнює 9,3о – 9,8о і має стійку тенденцію до підвищення. Середня багаторічна кількість опадів по області близько 400 мм, але в останнє десятиріччя кількість опадів збільшується. Клімату Херсонщини притаманні літні суховії – потужні вітри (більше 5 м/с) при низькій вологості (менше 30%), та високих температурах (вище 25о).


1.2 Соціальний та економічний розвиток області
Промисловість. У грудні 2014р. порівняно з листопадом п.р. промислове виробництво зменшилось на 3,3%, а порівняно з груднем 2013р. – на 6,4%. За підсумками 2014р. обсяг виробництва зменшився на 3,7%.

Сільське господарство. За попередніми розрахунками, у 2014р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з 2013р. становив 105,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 110,4%, у господарствах населення – 100,9%.

Будівництво. У 2014р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 425,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2014р. порівняно з 2013р. становив 70%.

Транспорт. За 2014р. підприємствами транспорту перевезено 7817,5 тис.т вантажів або 86,9% від обсягу перевезень вантажів за 2013р. Вантажооборот досяг 5133,8 млн.ткм, що склало 92,9% від обсягу 2013р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 97875,4 тис. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 2779,4 млн.пас.км, що склало відповідно 98,7% та 95,4% від обсягів 2013р.

Зовнішня торгівля. Обсяг експорту товарів за січень–листопад 2014р. становив 325,1 млн.дол. США, імпорту – 169,7 млн.дол. Порівняно з січнем–листопадом 2013р. експорт зменшився на 1,5%, імпорт – на 32%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 155,4 млн.дол. (у січні–листопаді 2013р. – 80,4 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав 1,9 (за січень–листопад 2013 р. – 1,3).

Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами –підприємцями) за січень–грудень 2014р. дорівнює 21538,5 млн.грн. і складає 96,7% обсягу січня–грудня 2013р.

Ціни. Індекс споживчих цін (ІСЦ) у грудні по області становив 102,6%, по Україні – 103,0%.

Заробітна плата. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень–листопад 2014р. становила 2582 грн. У листопаді 2014р. порівняно з жовтнем 2014р. розмір заробітної плати збільшився в середньому на 0,1%, а порівняно з листопадом 2013р. – на 6,6% і становив 2643 грн.

Індекс реальної заробітної плати у листопаді 2014р. порівняно з жовтнем 2014р. становив 98,1%, відносно листопада 2013р. – 85,9%. За січень–листопад 2014р. по відношенню до відповідного періоду минулого року показник становив 95,5%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 грудня 2014р. становила 17,6 млн.грн., що у 1,6 раза, або на 6,7 млн.грн. більше, ніж на початок 2014р.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2014р. становила 15,1 тис. осіб, із них жінки складали 53%, молодь у віці до 35 років – 40,5%.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за грудень п.р. збільшився на 0,4 в.п. і на кінець місяця становив 2,3% населення працездатного віку. У сільській місцевості та міських поселеннях зазначений показник збільшився на 0,6 та 0,2 в.п. і становив відповідно 2,4% та 2,2% населення працездатного віку.Населення. Чисельність наявного населення області на 1 січня 2015 р. становила 1067,9 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2014р. чисельність населення зменшилась на 4310 осіб, що у розрахунку на 1000 наявного населення склало 4,4 особи.

Чисельність населенняТаблиця 1

Назва міста

Кількість наявного населення, тис. чол. (на 01.01.2015 р.)

Площа,

тис. км2Щільність наявного населення,

тис. чол./ км2Всього

у тому числі

міське

сільське

Всього по області

1067,928,461
Міста обласного підпорядкування

м. Херсон (міськрада)

334,8

323,3

11,5

0,423

791

м. Нова Каховка (міськрада)

68,6

62,5

6,1

0,223

308

Гола Пристань (міськрада)

14,9

14,6

0,3

Х

Х

м. Каховка

37,1

37,1

Х

0,031

1197

Усього__455,4__437,5__17,9__0,677'>Усього

455,4

437,5

17,9

0,677

х

Міста районного підпорядкування

м. Берислав

13,0

13,0

Х

Х

Х

м. Генічеськ

20,0

20,0

Х

Х

Х

м. Скадовськ

18,7

18,7

Х

Х

Х

м. Таврійськ

10,9

10,9

Х

Х

Х

м. Цюрупинськ

25,1

25,1

Х

Х

Х

Усього

87,7

87,7

Х

Х

Х

Райони

Білозерський

66,7

9,7

57,0

1,534

43

Бериславський

48,3

16,8

31,5

1,721

28

Великоолександрівський

26,1

9,8

16,3

1,540

17

Великолепетиський

17,0

8,4

8,6

1,000

17

Верхньорогачицький

12,1

5,8

6,3

0,915

13

Високопільський

15,1

6,1

9,0

0,701

22

Генічеський

60,2

33,8

26,4

3,008

20

Голопристанський

45,9

Х

45,9

3,411

13

Горностаївський

19,9

6,7

13,2

1,018

20

Іванівський

14,1

4,6

9,5

1,120

13

Каланчацький

21,7

11,2

10,5

0,916

24

Каховський

36,1

5,7

30,4

1,451

25

Нижньосірогозький

16,1

4,9

11,2

1,209

13

Нововоронцовський

21,6

6,4

15,2

1,005

21

Новотроїцький

36,1

15,0

21,1

2,298

16

Скадовський

48,1

21,9

26,2

1,456

33

Цюрупинський

72,1

36,5

35,6

1,759

41

Чаплинський

35,3

12,7

22,6

1,722

20

Усього

612,5

216,0

396,5

27,784

Х

Каталог: docs -> activity-dopovidi -> regionalni -> rehionalni-dopovidi-u-2014-rotsi
regionalni -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ
regionalni -> Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
regionalni -> 1. Екологічна політика України
regionalni -> Звіт про стан навколишнього природного середовища Луганської області у 200 6 році Луганськ 2007 екологічна політика україни
regionalni -> Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища

Скачати 10.62 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка