РегулюванняСторінка1/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.22 Mb.
  1   2   3   4   5

Національний банк України

Українська академія банківської справи

Кафедра економічної теорії

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Методичний посібник

Для студентів 4, 5 курсів

економічного факультету

заочної форми навчанняСуми УАБС

2002

УДК 338.24 Д36

Рекомендовано до видання методичною радою Української академії банківської справи, протокол № 1 від 30.08.01.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри економічної теорії, протокол № 9 від 24.04.01.

Укладач

доцент


І.В. Лопаткіна

Рецензент

кандидат економічних наук, доцент

Т.І. Гончарук

Відповідальний за випуск

старший лаборант

Н.М. Бондаренко

Д36 Державне регулювання економіки: Методичний посібник / Уклад. І.В. Лопаткіна. – Суми: УАБС. – 2002. – 78 с.

Методичний посібник містить навчальну програму курсу “Державне регулювання економіки”, плани семінарських занять, тематику кон-трольних робіт, додаткову інформацію для написання контрольних робіт, екзаменаційні питання та рекомендовану літературу. Призна-чений для студентів 4, 5 курсів економічного факультету заочної форми навчання.УДК 338.24

© Українська академія банківської справи, 2002ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 5

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ 8

РОЗДІЛ 1. Теоретичні та організаційні аспекти державного

регулювання економіки 8

Тема 1. Об’єктивна необхідність і теоретичні основидержавного регулювання економіки (ДРЕ) 8

Тема 2. Національні особливості державного регулюванняекономіки (на прикладі розвинутих країн) 9

Тема 3. Переростання державного регулювання економіки окремих країн у систему наднаціонального

регулювання економіки 9

Тема 4. Органи державного управління України в системідержавного регулювання економіки 9

Тема 5. Методологія державного регулювання економіки 10

РОЗДІЛ 2. Методи державного регулювання економіки 10

2.1. Адміністративні методи державного регулювання економіки 10

Тема 6. Правові та адміністративні методи державного

регулювання економіки 10

2.2. Економічні методи державного регулювання економіки 11

Тема 7. Фінансова (бюджетна) політика у системідержавного регулювання економіки 11

Тема 8. Грошово-кредитна політика у системі державного

регулювання економіки 12

Тема 9. Валютна політика в системі державного регулювання

економіки 13

Тема 10. Макроекономічне прогнозування соціально-


економічного розвитку у системі державного
регулювання економіки 14

Тема 11. Програмування у системі державного регулювання

економіки 14

Тема 12. Макроекономічне планування у системі державного

регулювання економіки 15

2.3. ІНСТИТУЦІЙНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 15

Тема 13. Інституційна політика держави як засіб державного

регулювання економіки 15

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕР ТА ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

(ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА) 15Тема 14. Політика в галузі ціноутворення 15

Тема 15. Антиінфляційна державна політика 16

Тема 16. Антициклічна державна політика 16

Тема 17. Державна антимонопольна (конкурентна) політика 16

Тема 18. Підприємництво як об’єкт державного регулювання 17

Тема 19. Державна політика підтримки малого та середнього підприємництва як елемент інституційної політики держави та створення конкурентного середовища

(антимонопольна політика) 17

Тема 20. Державне регулювання розвитку основних сфергосподарської діяльності 17

Тема 21. Державне регулювання структурних зрушень 18

Тема 22. Державне регулювання розвитку регіонів 19

Тема 23. Державне регулювання зовнішньоекономічної

діяльності 19

Тема 24. Політика нарощування експортного потенціалу, відродження та підтримки національного

товаровиробника 20Тема 25. Державне регулювання розвитку науки і техніки 20

Тема 26. Державне регулювання інвестиційної діяльності 21

Тема 27. Інноваційна політика 21

Тема 28. Державне регулювання ринку цінних паперів 22

Тема 29. Державне регулювання праці, рівня життя населення та розвитку соціальної сфери як напрямки соціальної

політики держави 22

Тема 30. Політика економічного зростання. Економічна

кон’юнктура 23

Тема 31. Концепція економічного розвитку та сучаснаекономічна політика України 23

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 25

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ 46

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДО ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 51

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 61

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 65

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 70

ДОДАТКИ 78

ПЕРЕДМОВА

Практика державного регулювання національної економіки розвинутих країн за останні десятиліття свідчить, що економічного розвитку можна досягти за ринкових умов у поєднанні з ефективною регулятивною функцією держави. Прогресивний розвиток економіки можливий лише за умов ефективного, продуманого механізму держа­вного регулювання процесів економічного та соціального розвитку.

Держава забезпечує економічне, політичне і соціальне життя суспільства. Роль держави особливо важлива у гарантуванні соціального захисту найбідніших верств населення.

З огляду на сучасний стан економіки України поряд з характери­стикою різних аспектів державного регулювання у класичному розвинутому вигляді слід наголосити на особливостях державного регулювання за умов становлення його в Україні. Потрібно пам’ятати, що економічна політика держави не може повністю реалізувати будь-які вимоги з боку суспільства. Економічна політика, державне регулювання економіки – це завжди компроміс між різними інтересами та цілями. Для України, яка переходить до ринкових умов господарювання, важливо не допустити помилок на цьому шляху.

В Українській академії банківської справи навчальна дисципліна “Державне регулювання економіки” включена як обов’язкова в про-граму професійної підготовки бакалаврів та спеціалістів. Зазначений курс є органічною складовою сучасної програми вищої економічної освіти. При вивченні названої дисципліни доцільно враховувати по-передній курс економічної підготовки студентів різних спеціальностей. Передбачається, що вивченню даного курсу передуватимуть знання економіки, важливих економічних категорій та повністю сформований понятійно-термінологічний апарат різних розділів економічної науки. В першу чергу, це стосується системи фундаментальних економічних дисциплін (“Основи економічних знань”, “Політична економія”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка” та “Фінанси”). Про­блематика курсу “Державне регулювання економіки” повинна стати стимулом для подальшого вдосконалення знань з економіки та роз-ширення економічного світогляду.

Державне регулювання економіки спрямоване на узагальнення економічної практики в теоретичних положеннях і обгрунтування на цих засадах дій державних органів управління, які б не вступали в суперечності і були адекватними сучасним проблемам.

Державне регулювання передбачає знання стану і проблем національної економіки, уявлення про можливості альтернативних дій з урахуванням передумов, цілей, наявних ресурсів і можливостей існуючого ладу.

Ті, хто вивчає цю дисципліну, повинні постійно працювати з періодичними виданнями, які систематично висвітлюють діяльність уряду, Президента та Верховної Ради України, тобто всі найважливіші питання економічної політики держави. Крім того, для успішного засвоєння курсу студенти повинні опрацьовувати джерела, які наведені у списку рекомендованої літератури. Більш детальну інформацію стосовно роботи з першоджерелами можна знайти у розділі “Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи”.

Слід зауважити, що з даного предмета немає і не може бути од­ного рекомендованого підручника. Підбір першоджерел повинен визначатися темою та її масштабністю. Наведений у посібнику перелік тем має на меті допомогти в цьому питанні. Його можна розглядати як схему та рекомендовану послідовність опанування предмета. Він побудований таким чином, щоб зорієнтувати студентів стосовно ефективного пошуку літератури та інформації.

Особливістю державного регулювання економіки, як вже зазначалося, є багатовекторність напрямків та методів його впливу на економіку. Цим і обумовлена значна кількість тем, запропонованих до розгляду, перелік яких все ж таки, на жаль, не в змозі охопити весь спектр державного впливу на економіку. Деякі теми не ввійшли до основного переліку, але, з огляду на їх важливість для розуміння економічної політики держави (зокрема, визначення пріоритетності напрямки і обсягів державних витрат), а також з метою покращення виконання контрольних робіт, вони наведені як додаткова інформація в розділі “Додаткова інформація до тем контрольних робіт”. Крім того, перелік тем для тих, хто заочно вивчає курс, більш деталізований з тієї причини, що вони самостійно ведуть пошук інформації і, не маючи змоги обговорювати значну кількість питань на лекційних та практичних заняттях, на відміну від тих, хто навчається на денному відділенні, повинні самостійно сформувати максимально повне уявлення про державне регулювання економіки.

На допомогу тим, хто вивчає предмет, в посібнику кожна тема має свій перелік питань. Він допоможе зорієнтуватися в тому, що саме повинно привернути увагу при підборі та опрацюванні літератури. За такою логікою можна розглядати і сам перелік тем, запропонованих до опрацювання.

Метою викладання дисципліни “Державне регулювання економіки” є розкриття механізму державного регулювання економіки з точки зору теоретичних і практичних його аспектів.

В результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

· сутність, мету й завдання державного регулювання економіки;

· теоретичні основи формування та реалізації стратегії соціально-
економічної політики держави;

· методологічні основи та засоби впливу держави на економічний і


соціальний розвиток та соціально-економічні процеси;

· взаємозв’язки, тенденції та можливі наслідки державного регулю-


вання економіки;

· сутність, функції, методологію та методику соціально-економічного


прогнозування, державного програмування і макроекономічного
планування;

· особливості державного регулювання різних сфер господарської та


соціальної діяльності;

· світовий досвід державного регулювання економіки;вміти:

· аналізувати поточну економічну політику держави;

· визначати прогресивні напрями державного регулювання економіки;

· прогнозувати основні результати державного регулювання економіки;

· давати порівняльну характеристику методів державного регулюван-
ня економіки;

· визначати структуру органів державного регулювання економіки і


взаємодії між ними;

· використовувати макроекономічні показники для обгрунтування ана-


літичних висновків стосовно сучасного стану економіки України;

· розпізнавати методи прямого і непрямого впливу;

· застосовувати отримані знання на практиці.

Зміни, що відбуваються в соціально-економічному житті Украї-ни, неодмінно призведуть до розвитку поглядів і підходів, до ролі імісця держави в регулюванні економічних процесів і самого економі-чного простору. Це означає, що в подальшому у змісті курсу можливі деякі уточнення і коригування. Автори методичної розробки будуть вдячні за висловлені пропозиції та побажання стосовно вдосконалення її структури.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Тема 1. Об’єктивна необхідність і теоретичні основи державного регулювання економіки (ДРЕ)

Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. Ре-гулювання економіки як сукупність інституційного, державного та гро-мадського регулювання. Співвідношення економічних законів і практики державного регулювання. Функціональні економічні системи.

Визначення, об’єкти та суб’єкти державного регулювання еконо-міки. Рівні об’єктів ДРЕ.

Етапи становлення державного регулювання економіки.

Функції держави в сучасній ринковій економіці. Головне завдання державного регулювання економіки – створення найсприятливіших умов для функціонування ринку та його соціальної спрямованості.

Цілі та конфлікти цілей. Піраміда та “магічний” багатокутник цілей. Типи цілей. Пріоритети цілей. Принципи розробки цілей. Індикатори ці-лей та їх оптимальне значення. Причини існування конфліктів цілей. Взаємодія цілей. Побічні наслідки. Основне правило досягнення цілей.

Принципи державного регулювання економіки.

Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: класичні, кейнсіанська, сучасні неокласичні (монетаризм, економіка пропозиції, теорія раціональних очікувань).

Моделі державного регулювання економіки в зарубіжних краї-нах. Показники державного втручання в економіку.

Економічна політика та державне регулювання економіки. Зага-льна та державна економічна політика. Двоїстий характер економіч-ної політики. Економічна політика держави як основа життєдіяльнос-ті суспільства.

Межі державного втручання в економіку і фактори, що їх обумо-влюють.Сучасні чинники ускладнення державного регулювання економіки.

Державне регулювання та глобалізація світової економіки.Мета, завдання та особливості державного регулювання економіки перехідного періоду. Спроба синтезу альтернативних теоретичних кон-цепцій, моделей та досвіду інших країн із запровадження державної еко-номічної політики. Законотворча та інституційна діяльність держави.

Сучасні погляди на еволюцію та подальший розвиток державно­го регулювання.


Завдання державного регулювання економіки України на сучас-ному етапі.Тема 2. Національні особливості державного регулювання економіки (на прикладі розвинутих країн)

Економічні системи з незначною часткою державного втручання в економіку (США, Великобританія).

Модель “змішаної економіки”. Роль держави як консолідуючого та розподільчого центру (Швеція). Відмінність моделі “соціально-ринкового господарства”. Роль держави як стимулятора і каталізатора економічного життя, зокрема, конкурентних відносин (Німеччина). Складання і затвердження індикативних планів розвитку народного господарства – відмінна ознака державного регулювання у Франції.

Докорінна відмінність директивного планування у командно-адміністративній системі колишнього СРСР від методів та форм дер­жавного регулювання економіки в економічно розвинутих країнах.Тема 3. Переростання державного регулювання економіки окремих країн у систему наднаціонального регулювання економіки

Визначна роль ТНК (транснаціональних корпорацій) у процесі інтернаціоналізації господарського життя. Інтернаціоналізація – ру-шійна сила процесів економічної інтеграції.

Розвиток механізму наднаціонального регулювання (на прикладі Європейського Союзу). Подолання митних бар’єрів та обмежень, ві-льне перетікання капіталу та робочої сили, уведення єдиної розрахун-кової валюти (Євро) – характерні ознаки сучасного етапу інтеграцій-них процесів. Впровадження спільної економічної політики щодо ін-ших країн, функціонування наднаціональних регулюючих інститутів. Місце України в них.

Тема 4. Органи державного управління України в системі державного регулювання економіки

Система органів державного регулювання економіки, їх класифі-кація. Принципи організації державного регулювання економіки. Роль Верховної Ради України як головного законодавчого органу держави та Кабінету Міністрів як представника виконавчої влади. Особливе місце інституту президентства. Національний банк України.

Функції та повноваження державних органів у сфері економічно-го регулювання. Функції та повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

Характеристика і функції міністерств, відомств, державних комітетів і представництв України за кордоном як суб’єктів державного регулювання економіки. Функціональні та галузеві міністерства і відомства.

Функції та повноваження Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Структура органів регулювання економіки та виконавчої влади України. Характеристика змін структури виконавчої влади.

Виконавча влада у розвинутих країнах. Порівняльна характерис­тика.

Напрямки подальшого вдосконалення системи державних органів управління в Україні. Адміністративна реформа.Тема 5. Методологія державного регулювання економіки

Форми та методи державного регулювання економіки. Класифікація методів державного регулювання економіки та їх загальна хара­ктеристика. Прямі та непрямі методи. Адміністративні, економічні та інституційні методи. Перехід від переважно адміністративних до переважно економічних методів.

Моделювання системи методів державного регулювання в економіці. Спроби синтезувати монетарні, кейнсіанські та інституційні підходи.

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЕКОНОМІКИ

2.1. АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЕКОНОМІКИ

Тема 6. Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки

Система адміністративних методів державного регулювання економіки.Суть правового регулювання економіки. Закони України, укази, розпорядження та інші підзаконні акти як інструмент втілення державної соціально-економічної політики. Правові регулятори, їх зміст та значення. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні.

Адміністративні методи державного регулювання економіки. Си­стема адміністративних регуляторів (важелів): ліцензії, квоти, стандарти, норми, санкції. Сфера застосування адміністративних методів регулювання економіки.

Державні замовлення та державні контракти як засоби задоволення державних потреб у продукції (товарах, роботах, послугах). Інші функції державного замовлення.

2.2. ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЕКОНОМІКИ

Тема 7. Фінансова (бюджетна) політика у системі державного регулювання економіки

Фінансова політика. Складові фінансової політики: політика до-ходів, видатків та бюджетування.Міністерство фінансів України, Казначейство та Розрахункова палата як суб’єкти державного регулювання фінансово-бюджетної політики.

Теорії відносно ролі загальнодержавної фінансової політики.

Державні фінанси. Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки. Принципи складання та виконання. Перерозподільна та стабілізаційна функція державного бюджету. Державний бюджет як форма перерозподілу доходів суспільства і виконання державою своїх функцій. Найважливіші показники бюджету. Взаємозв’язок між державним бюджетом та макроекономічним планом (про­гнозом). Консолідований бюджет. Бюджетна резолюція. Міжбюджетні відносини. Бюджетний вплив на розвиток економіки. Дефіцит бюджету. Вимір дефіциту бюджету. Різновиди дефіциту. Керованість дефіциту. Роль дефіциту бюджету в економічних процесах, його вплив на стан економіки. Способи регулювання дефіцитів. Державний (внутрішній та зовнішній) борг, його виникнення та погашення. Коректний підхід до державного боргу. Подолання платіжної кризи.

Мультиплікатор державних витрат. Державні витрати як засіб стимулювання економічної активності в країні. Класифікація державних витрат. Субсидії і субвенції. Роль бюджету в реалізації соціальної політики держави. Соціальні видатки як автоматичний стабілізатор економіки. Програми державних витрат.

Податкова (фіскальна) політика держави. Роль, види та функції податків. Податки як інструмент державного регулювання економіки. Інструменти фіскальної політики. Розробка фіскальної політики. Принципи і форми оподаткування. Податки з населення і підприємств. Мінімальний неоподатковуваний мінімум. Податкова ставка. Прямі та не-прямі податки: переваги та недоліки. Ефект та рівень оподаткування.

Державна податкова адміністрація України як суб’єкт здійснення фіскальної політики.

Ефект запізнення. Податки та споживацький попит: традиційний та рікардівський погляд на проблему. Оптимальний рівень оподаткування. Крива Лафера. Принципи раціональної податкової системи. Показники нераціональності податкової системи. Фактори, за рахунок яких збільшуються надходження до бюджету. Пошук ефективного розподілу доходів між державою та підприємством. Податкове планування. Податки як автоматичний стабілізатор економічної кон’юнктури. Податкова еластичність. Тенденції сучасної податкової політики.

Проблеми сучасної бюджетної політики в Україні та шляхи їх подолання. Необхідність модифікації податкового законодавства. Податкова реформа в Україні. Цілі сучасної бюджетної політики та їх відповідність принципам ринкової економіки.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789 -> 6707
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка