РегулюванняСторінка2/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.22 Mb.
1   2   3   4   5
Тема 8. Грошово-кредитна політика у системі державного регулювання економіки

Грошово-кредитна політика та її визначення. Цілі грошово-кредитної політики. Об’єкти грошово-кредитної політики. Стратегія та тактика грошової політики.

Економічна суть та закон кількості грошей. Політика регулювання грошового обігу. Попит на гроші і активи. Пропозиція грошей. Вплив грошей на обсяги національного виробництва. Грошові активи та ставки. Роль відсоткової ставки для економічної діяльності і прибутку. Заощадження і відсоток. Швидкість обороту грошей.

Природа, види та функції кредиту. Кредитне планування. Банківські гроші. Фінансові інститути (інвестиційні, трастові, лізингові компанії, пенсійні та інші фонди) та банківська система. Дворівнева стру­ктура. Позабанківські форми кредиту. Умови рівноваги системи.

Грошово-кредитне обслуговування Державного бюджету, держа­вного боргу та боргових зобов’язань.

Умови для ефективного застосування грошово-кредитної політики та їх аналіз в Україні.

Національний банк як суб’єкт державного регулювання економіки, його завдання та функції. Національний банк України; його операції. Емісія та ремісія грошей. Розмежування функцій національного та комерційних банків. Комерційні банки. Форми контролю за витратами. Політика регулювання банківського відсотка.

Грошовий мультиплікатор. Грошове правило.

Інструменти грошово-кредитного регулювання економіки. Про­центна політика та її вплив на економіку. Операції на відкритому ри­нку. Норма обов’язкового резервування та її вплив на стан економіки. Операції із золотовалютними резервами. Регулювання імпортно-експортних операцій. Кількісні обмеження кредитування комерційних банків НБУ. Обмеження динаміки кредитування. Селективні методи. Інші адміністративні методи грошово-кредитного регулювання.

Добровільні угоди. Нові інструменти грошово-кредитної політики в Україні.

Антиінфляційне регулювання економіки за допомогою грошово-кредитної політики.

Переваги та недоліки грошово-кредитного регулювання економіки.

Грошово-бюджетна комбінація.

Сучасна грошово-кредитна політика в Україні: проблеми та можливості. Порівняльна характеристика.

Тема 9. Валютна політика в системі державного регулювання економіки

Поняття валюти. Міжнародна валютна система. Валютний ринок. Політика на валютному ринку. Механізм операцій з валютою. Політика в галузі валютного курсу. Проблеми конвертації валюти. Паритет валюти та її купівельна спроможність. Вплив валютного курсу на зовнішньоекономічні зв’язки і внутрішній ринок. Проблеми перебудови валютної системи. Роль золота в сучасних умовах. Поняття та задачі державного валютного регулювання.

Суб’єкти державного валютного регулювання, їх функції.

Форми валютного регулювання.

Складові формування валютного курсу і можливості державного впливу на них. Закономірності динаміки валютного курсу та участь держави у формуванні цих тенденцій.

Основні системи (режими) валютних курсів як інструмент дер­жавного регулювання економіки.

Регулювання обмінного курсу в перехідній економіці. Роль об-мінного курсу в перехідній економіці, його функції. Вибір системи обмінного курсу в перехідній економіці. Фактори, що обумовили вибір гнучкого обмінного курсу в країнах з перехідною економікою. Вибір системи державного регулювання щодо рахунка поточних операцій. Вибір системи державного регулювання щодо рахунка руху капіталу. Стабілізація на основі обмінного курсу (приклад закордонних країн). “Валютна рада”, “Повзуча прив’язка”, “Валютний коридор” як досвід державного регулювання обмінного курсу. Переваги стабілізації економіки на основі обмінного курсу. Необхідні передумови для застосування стабілізації на основі обмінного курсу. Недоліки стабілізації економіки на основі фіксованого обмінного курсу. Висновки з досвіду країн, що застосували стабілізацію економіки на основі фіксованого обмінного курсу.

Сучасна політика обмінного курсу.Тема 10. Макроекономічне прогнозування соціально-економічного розвитку у системі державного регулювання економіки

Суть державного прогнозування на макрорівні. Місце соціально-економічних прогнозів у системі державного регулювання економіки. Відмінність прогнозування від програмування та макроекономічного планування. Призначення економічних і соціальних прогнозів.

Функції економічного й соціального прогнозування.

База прогнозування.

Об’єкти й суб’єкти прогнозної роботи.

Система та класифікація соціально-економічних прогнозів.

Принципи соціально-економічного прогнозування.

Система та класифікація методів прогнозування. Експертні методи прогнозування. Формалізовані методи прогнозування: екстраполяція, моделювання тощо.

Моделі макроекономічних прогнозів.

Етапи прогнозування.

Перспективний набір макроекономічних прогнозів.

Сфера застосування методів прогнозування. Рівні прогнозної роботи в Україні.Тема 11. Програмування у системі державного регулювання економіки

Місце програмування у системі державного регулювання економіки.

Особливості макроекономічного програмування.

Суб’єкти програмної діяльності.

Система програм, їх класифікація за: формою, змістом, строками реалізації, рівнем вирішуваних проблем.

Процедура визначення пріоритетності програм. Організація розробки програм. Сутність програмно-цільового методу планування.

Сутність цільової комплексної програми. Класифікація цільових комплексних програм.

Життєвий цикл та етапи розробки цільової комплексної програми, їх зміст. Структура та зміст розділів цільової комплексної програми. Обгрунтування заходів програми ресурсами. Ефективність цільової комплексної програми. Ітеративний характер економічних розрахунків. Організаційний механізм реалізації програм. Контроль за виконанням комплексної програми.

Досвід використання програм у світовій практиці. Програмування в Україні.


Тема 12. Макроекономічне планування у системі державного регулювання економіки

Місце макроекономічного планування у системі державного регулювання економіки.

Види макроекономічного планування: індикативне, директивне та стратегічне макроекономічне планування.

Методи макроекономічного планування: системний аналіз, сис­тема національних рахунків, балансовий, нормативний, економіко-математичне моделювання. Передпланові дослідження та обгрунтування. Узгодження показників державного плану (програми) економічного й соціального розвитку з державним бюджетом.

Методологія індикативного планування. Цілі, пріоритети, показники, індикатори в індикативних планах. Організація розробки й реалізації індикативних планів.

Державний план (програма) економічного й соціального розвитку України як інструмент макроекономічного планування. Структура Державного плану (програми) економічного й соціального розвитку України.

Досвід макроекономічного планування у світовій практиці.

Макроекономічне планування в Україні: історія та сучасність. Порівняльна характеристика.2.3. ІНСТИТУЦІЙНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Тема 13. Інституційна політика держави як засіб державного регулювання економіки

Інституційний підхід в економіці: передумови, сутність, можливості. Специфіка інституційних методів регулювання економіки держа­вою. Співвідношення інститутів і функцій в перехідних економіках. Сучасне наукове уявлення про природу перехідних процесів. Фактори інституційних переходів і їх вплив на стан економіки. Інституційні механізми перехідних процесів в трансформаційних економіках. Зовнішні фактори інституційної трансформації України. Інституціоналізація державної політики реформ: передумови, можливості, методи.

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНОГО

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕР

ТА ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ (ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА)

Тема 14. Політика в галузі ціноутворення

Виробництво і створення доданої вартості. Механізм ціноутворення на виробництві. Ціни, прибуток і ефективність виробництва. Умови максимізації прибутку. Класифікація цін. Функції цін. Політика внутрішніх цін. Політика зовнішніх цін. Демпінгові ціни. Важелі та напрямки державного впливу на ціни.

Ціни як інструмент державного регулювання економіки. Цінове регулювання діяльності природних та штучних монополістів. Конт­роль за дотриманням державної дисципліни цін і тарифів.

Тема 15. Антиінфляційна державна політика

Поняття інфляції. Знецінення грошової маси як дестабілізуючий фактор економічного розвитку. Вплив інфляції на доходи і обсяги національного виробництва. Форми і наслідки інфляції. Специфіка інфляційних процесів в різних економічних системах. Альтернативні джерела інфляції. Інфляція попиту і пропозиції. Крива Філіпса. Про-грама антиінфляційних заходів. Основні методи боротьби з інфляцією.Тема 16. Антициклічна державна політика

Циклічність економічного розвитку як об’єктивне явище.

Малі та середні цикли в економіці. Довгі хвилі циклічних коливань. Необхідність та можливість державного втручання у цикл. Особливості кризової фази, її творчий потенціал. Відмінності в держав­ному втручанні на різних фазах економічного циклу.

Стан питання в Україні.Тема 17. Державна антимонопольна (конкурентна) політика

Об’єктивна необхідність демонополізації економіки, обмеження монополізму та запобігання монополізації ринків. Конкуренція як стимул розвитку виробництва.

Антимонопольне законодавство як концентрований вираз впливу держави на розвиток конкурентного середовища. Характеристика антимонопольних заходів. Система антимонопольних заходів у світовій економіці. Антимонопольне законодавство. Протидії існуючим монопольним утворенням. Підтримка та захист конкуренції.

Суб’єкти та об’єкти антимонопольної політики. Мета, завдання та способи демонополізації економіки. Особливості демонополізації окремих об’єктів. Приватизація державних підприємств. Порівняльна харак­теристика механізмів приватизації інших країн. Зміст державних про-грам демонополізації економіки, розвитку конкуренції і приватизації.

Суть, види і наслідки тотального монополізму економіки СРСР. Негативна роль монополії державної власності. Тісний зв’язок процесу демонополізації з процесами роздержавлення та приватизації.Політика антимонопольного регулювання в Україні. Антимонопольний комітет України, його роль та функції в здійсненні демонополізації. Функції та завдання Фонду державного майна України. Державний інформаційний бюлетень “Антимонопольна політика України”.
Тема 18. Підприємництво як об’єкт державного регулювання

Сутність, суб’єкти, принципи та організаційні форми підприємницької діяльності. Сектори економіки. Мета та завдання секторного аналізу економіки. Роль та методологія управління державним секто­ром економіки.

Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності. Демонополізація та роздержавлення. Підтримка малого та середнього бізнесу. Державна підтримка венчурних (ризикових) підприємств.

Методи державної підтримки та регулювання підприємництва. Їх класифікація. Удосконалення системи ліцензування, фінансово-кредитної підтримки та порядку державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Механізм банкрутства підприємств. Мета, порядок і способи проведення санації державних підприємств.Тема 19. Державна політика підтримки малого та середнього підприємництва як елемент інституційної політики держави та створення конкурентного середовища (антимонопольна політика)

Роздержавлення та приватизація. Стан цих процесів. Відродження вітчизняного виробництва.

Поняття малого та середнього підприємництва. Мале та середнє підприємництво як фактор стабілізації економіки України. Сприяння розвитку конкуренції, висока мобільність, швидке насичення ринку – вирішальні переваги малого бізнесу.

Підтримка та всебічний розвиток малого підприємництва. Інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності. Удосконалення системи ліцензування, фінансово-кредитної підтримки та поряд­ку державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Реалізація заходів підтримки малих і середніх підприємств. Програма державної підтримки підприємництва в Україні. Досвід створення “інкубаторських програм” у розвинутих країнах. Характеристика цього процесу в Україні. Фонд державного майна України та Державний комітет України з регуляторної політики та питань розвитку підприємництва як суб’єкти державного регулювання інституційної політики.

Тема 20. Державне регулювання розвитку основних сфер господарської діяльності

Завдання державного регулювання промислового виробництва. Пряме регулювання промислового виробництва. Методика прогнозування потреб держави у продукції промисловості. Державні контракти та поставки промислової продукції для державних потреб. Обгрунтування планів промислового виробництва. Державне підприємництво у сфері промисловості. Державний контроль за розміщенням промислових підприємств. Стандартизація та сертифікація промислової продукції. Методи впливу держави на недержавний сектор промислового виробництва.Специфіка сільськогосподарського виробництва. Рентні відносини. Завдання державного регулювання розвитку агропромислового компле­ксу. Регулювання земельних відносин. Кадастрова оцінка сільськогосподарських угідь як основа регулювання земельних відносин. Форми й методи регулювання агропромислового виробництва. Державне регулювання цін в аграрній сфері. Кредитна політика держави в сільському господарстві. Роль держави в активізації інвестиційної діяльності в АПК. Методи підтримки підприємництва в агропромисловому комплексі. Підтримка розвитку фермерства. Методи прогнозування державних потреб у продукції АПК. Баланс державних ресурсів сільськогосподарської продукції. Державні контракти та державне замовлення як засоби задоволення державних потреб у продукції АПК. Особливості регулювання відносин в аграрному секторі в розвинутих державах. Характерний при­клад сільськогосподарської політики Європейського Союзу.

Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). Місце ПЕК в економічній системі. Специфіка ПЕК та засобів його регулювання. Проблеми та можливості державного регулювання.

Завдання державного регулювання транспорту. Форми й методи державного впливу на розвиток транспортних послуг. Методика прогнозування потреб у перевезеннях вантажів та пасажирів. Державний контракт у транспорті як засіб задоволення державних потреб у транспортних послугах.

Завдання державного регулювання житлового та капітального будівництва. Прогнозування потреб у капітальних вкладеннях і будівельно-монтажних роботах для задоволення державних потреб у будівництві. Обгрунтування планів будівництва. Джерела інвестицій у капітальне будівництво. Особливості інвестування житлового будівництва в Україні. Досвід інвестування житлового будівництва в іноземних державах. Проблеми житлового будівництва в Україні та шля­хи їх вирішення. Державний контракт як засіб задоволення державних потреб у будівництві.Тема 21. Державне регулювання структурних зрушень

Поняття структури економіки. Види структур.

Пріоритети в соціально-економічному розвитку. Критерії визначення державних пріоритетів.

Фактори структурних зрушень в економіці.

Методи впливу на структурні зрушення в економіці.

Моделі структурної політики. Конкретні заходи у сфері структури.

Тема 22. Державне регулювання розвитку регіонів

Мета та завдання державного регулювання розвитку регіонів. Головні аспекти регіональної політики держави.

Економічне районування. Оцінка сталості розвитку економіки регіонів. Об’єкти державної регіональної політики. Соціально-економічний комплекс регіону як система. Напрямки вдосконалення регіональної структури економіки.

Форми державного регулювання економічного й соціального розвитку регіонів. Державне регіональне управління. Державні регіональні програми. Міжбюджетні відносини. Бюджетні субсидії, субвенції, дотації. Нормативи відрахувань державних податків до місцевих бюджетів. Регіональні замовлення на поставки продукції для задоволення державних потреб. Централізовані капітальні вкладення в розвиток економіки окремих регіонів.

Мета, завдання, зміст та реалізація планів і програм економічного й соціального розвитку регіонів.

Механізм створення та функціонування вільних економічних зон.

Досвід місцевого самоврядування в інших країнах: США, країнах ЄС.

Проблеми сучасної регіональної політики України. Самоврядування територій.Тема 23. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Сутність, основна мета, завдання, основні напрямки та форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Принципи здійснення регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Форми і методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Особливості державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Режими зовнішньоекономічної діяльності.

Завдання та функції державних органів щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Організаційна структура зовнішньоекономічного комплексу України. Рівні регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Основні документи, що визначають порядок здійснення ЗЕД в Україні. Реєстрація суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Тарифне й нетарифне регулювання, квотування, ліцензування експорту та імпорту. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Декларування тарифів і майна, яке переміщується через кордон. Страхування зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання експортно-імпортних операцій. Державне регулювання валютних опера-цій та кредитно-розрахункових відносин.

Реформа зовнішньоторговельної політики. Роль лібералізації зовнішньої торгівлі в перехідної період. Новий інструментарій зовнішньоторговельної політики. Перехідні економіки: тенденції в зовнішній торгівлі. Перехідні економіки і стратегія розвитку зовнішньоторговельної політики.

Проблема інтеграції України у світове співтовариство. Сучасні напрямки зовнішньоекономічних зв’язків України. Зовнішня торгівля, вивезення капіталу, міжнародне науково-технічне співробітництво як форми зовнішньоекономічних зв’язків країни. Особливе місце міжнародного співробітництва в галузі валютних відносин. Проблема вільної конвертованості нової української валюти – гривні.

Платіжний і торговельний баланси України як засіб державного регулювання економіки. Мета і шляхи врівноваження платіжного ба­лансу. Порівняльна характеристика стану платіжного балансу та його впливу на економіку в різних країнах.Тема 24. Політика нарощування експортного потенціалу, відродження та підтримки національного товаровиробника

Нарощування експортного потенціалу шляхом розширення виробництва конкурентноспроможної та імпортозамінюючої продукції вітчизняного товаровиробника. Забезпечення експортної спеціалізації в аерокосмічній галузі, суднобудуванні, точному приладобудуванні, виробництві електрозварювальної техніки, продукції порошкової металургії та виробництві надтвердих матеріалів. Надання послуг за рахунок застосування сучасних технологій переробки, пакування, зберігання та транспортування продукції сільського господарства, харчової і легкої промисловості. Пошук “напрямків прориву”.

Створення центрів дослідження кон’юнктури на світових ринках, системи зовнішньоторговельної інформації.

Скорочення некритичного імпорту; розширення асортименту ім-портозамінюючої продукції; стимулювання виробництва, що залежить від імпорту сировини, матеріалів та комплектуючих.

Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Політика імпортозаміщення. Засоби зовнішньоекономічної політики та політики стимулювання внутрішнього попиту, спрямовані на підтримку та розвиток вітчизняного виробництва.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789 -> 6707
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка