РегулюванняСторінка5/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.22 Mb.
1   2   3   4   5
ТЕМА Д25. ПОЛІТИКА ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ

Внутрішня та зовнішня безпека – функція держави.

Політика обороноздатності держави – політика витрат.

Сучасні військово-політичні, військово-стратегічні умови та еко-номічне становище держави. Завдання забезпечення обороноздатнос-ті, національної безпеки України, захисту її суверенітету, територіа-льної цілісності та недоторканості кордонів. Воєнна доктрина Украї-ни. Державна програма розвитку озброєння та військової техніки. Збалансування структури і чисельності Збройних сил, Прикордонних військ, Національної гвардії, Служби безпеки та МВС України.

Програма картографування території України. Програма забезпе-чення захисту державної таємниці в Україні. Концепція військової освіти і науки. Комплексна програма розбудови державного кордону України. Патріотичне виховання молоді та підготовка її до військової служби у Збройних силах України.

Концепція національної безпеки України. Закон України “Про національну безпеку”. Міністерство оборони України, Державний ко-мітет у справах охорони Державного кордону України як органи за-безпечення обороноздатності держави.ТЕМА Д26. ПРАВОВА ПОЛІТИКА ТА ЗАКОНОТВОРЧА

ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавче забезпечення як умова реалізації державної еконо-мічної політики. Створення відповідних правових засад функціону-вання економіки, “встановлення правил гри” для господарюючих суб’єктів.

Кодекси (Цивільний, Господарський, Податковий, Земельний, Житловий, Кримінальний, Кодекс про адміністративні порушення, транспортні та ін.) – основа правового забезпечення реформування економічних відносин. Запровадження державної реєстрації законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і роз-поряджень Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Національного банку України, нормативних актів місцевих держав-них адміністрацій, рішень органів місцевого самоврядування та між-народних договорів України; створення Єдиного державного реєстру нормативних актів: автоматизованої системи збирання, накопичення

та опрацювання актів законодавства, в тому числі з питань економіч-ної політики.Органи правового регулювання економіки України. Міністерство юстиції України, Конституційний та Верховний суди України, Арбіт-ражний (господарський) суд України, Генеральна прокуратура Украї-ни як суб’єкти правового регулювання економіки.
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Концепція державного регулювання економіки в Україні.

 2. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. Еволюція науково-політичних поглядів на об’єктивність та необ-хідність державного регулювання в Україні.

 3. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура.

 4. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення си-стеми державних органів управління.

 5. Загальнодержавна фінансова політика.

 6. Податкова політика держави.

 7. Грошово-кредитна політика держави.

 8. Політика держави в галузі ціноутворення.

 9. Антиінфляційна державна політика.

 10. Валютна політика держави.

 11. Структурна політика держави.

 12. Державна промислова політика.

 13. Політика нарощування експортного потенціалу, відродження та підтримки національного товаровиробника.

 14. Державна політика раціонального використання ресурсів.

 15. Політика держави в агропромисловому комплексі.

 16. Промислово-фінансові групи і питання державного регулювання національної економіки.

 17. Антимонопольна (конкурентна) політика держави.

 18. Регіональна державна політика.

 19. Науково-технічна політика держави.

 20. Інвестиційна політика держави.

 21. Політика в галузі будівельного комплексу та будівництва житла.

 22. Політика зайнятості та ринку праці.

 23. Політика регулювання доходів, рівня життя, заробітної плати, за-безпечення населення та захисту споживача як напрямки соціа-льної політики держави

 1. Політика пенсійного забезпечення, страхування та соціальної до-помоги як елементи соціальної політики держави.

 2. Демографічна політика та охорона здоров’я як складова держав-ної політики витрат.

 3. Стратегія і тактика державного регулювання економіки.

 4. Державна зовнішньоекономічна політика.

 5. Митна політика держави.

 6. Державна процентна політика.

 7. Стратегія держави стосовно розвитку банківського сектора еко-номіки.

 8. Політика економічної безпеки України.

 9. Політика подолання кризи неплатежів в економіці.

 10. Інституційна державна політика.

 11. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва.

 12. Політика відновлення керованості державним сектором економі-ки та реформування організаційних структур виконавчої влади.

 13. Політика подолання “тінізації” економіки та боротьби з економі-чною злочинністю.

 14. Державна політика витрат: сфера інформаційного простору України.

 15. Державна політика розвитку фондового ринку.

 16. Політика екологічної та техногенної безпеки.

 17. Політика обороноздатності держави як елемент системи цілей державного регулювання економіки та політики державних витрат.

 18. Правова політика та законотворча діяльність держави як засіб державного регулювання економіки.

 19. Державне регулювання умов інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика.

 20. Державний протекціонізм. Сутність, мета, засоби досягнення, переваги і недоліки.

 21. Державне регулювання ринку цінних паперів.

 22. Фінансовий сектор економіки та його регулювання з боку держави.

 23. Регулювання з боку держави розвитку науки та техніки.

 24. Державна інноваційна політика.

 25. Особливості регулювання оплати праці з боку держави.

 26. Пріоритети в соціально-економічному розвитку держави. Крите-рії визначення державних пріоритетів.

 27. Кон’юнктурна економічна політика держави.

 1. Політика держави у сфері відносин власності.

 2. Стратегічне економічне партнерство України.

 3. Державна політика в банківський сфері.

 4. Грошово-кредитне обслуговування державного бюджету, держа­вного боргу та боргових зобов’язань.

 5. Особливості державного регулювання різних сфер господарської та соціальної діяльності в Україні.

 6. Державний план (програма) економічного й соціального розвит-ку України як інструмент макроекономічного планування.

 7. Державне підприємництво в системі державного регулювання економіки.

 8. Прогнозування соціально-економічного розвитку у системі дер­жавного регулювання економіки.

 9. Досвід державного регулювання економіки зарубіжних країн. Порівняльна характеристика.

 10. Паливно-енергетичний комплекс України: можливості та про-блеми державного регулювання.

 11. Економічні методи державного регулювання економіки.

 12. Платіжний баланс України як засіб регулювання економіки.

 13. Методи і моделі прогнозування в державному регулюванні еко-номіки.

 14. Сутність і особливість інвестиційної політики України за умов переходу до ринку.

 15. Прогнозування макроекономічних показників та економічного зростання в Україні.

 16. Правові методи державного регулювання.

 17. Державне регулювання сфери обслуговування населення.

 18. Субсидії і субвенції. Роль бюджету в реалізації соціальної полі-тики держави.

 19. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 20. Досвід реформи Бальцеровича в Польщі.

 21. Економічні реформи як досвід державного регулювання економіки.

 22. Державна валютна політика.

 23. Державні замовлення та контракти в системі державного регулю-вання.

 24. Сутність і значення індикативного планування в системі держав­ного регулювання.

 25. Програмування у системі державного регулювання економіки.

 26. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація.

 1. Державне регулювання: цілі та конфлікти цілей.

 2. Функції держави в сучасній ринковій економіці.

 3. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія та практика.

 4. Моделі державного регулювання економіки: порівняльна харак­теристика.

 5. Мета, завдання та особливості державного регулювання економі-ки перехідного періоду.

 6. Інструменти державного регулювання економіки.

 7. Концепція реформування міжбюджетних відносин у державі.

 8. Об’єктивна необхідність і сутність державного регулювання су-часного ринкового господарства. Його цілі і основні напрями.

 9. Макроекономічні планування у системі державного регулювання економіки.

 10. Досвід реформування економіки в Україні.

 11. Державний бюджет України як інструмент макроекономічного планування.

 12. Державна політика підтримки підприємництва як засіб лібераль-ного регулювання економіки.

 13. Державна політика забезпечення економічної трансформації.

 14. Екологічна політика держави та її економічна сутність.

 15. Стратегія розвитку базових галузей промисловості.

 16. Державна політика розвитку вільних економічних зон.

 17. Політика переходу до функціонального принципу управління економікою. Розмежування повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади.

 18. Форми світової економічної інтеграції, наднаціональні економіч-ні інститути. Участь української держави в них.

 19. Диференціація населення за рівнем доходів. Поняття рівня жит-тя. Прожитковий мінімум і межа малозабезпеченості. Мінімаль-на зарплата (рівень та динаміка).

 20. Політика підвищення конкурентоспроможності України.

 21. Державне валютне регулювання.

 22. Політика економічного зростання: теорія та практика.

 23. Державний борг: проблеми та засоби врегулювання.

100. Політика оптимізації системи вищих навчальних закладів як фон
майбутнього економіки. Порядок ліцензування, атестації та акре-
дитації вищих навчальних закладів всіх форм власності.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

 1. Об’єктивна необхідність та мета державного регулювання в су-часній ринковій економіці.

 2. Теоретичні основи державного регулювання економіки.

 3. Об’єкти та суб’єкти ДРЕ.

 4. Цілі та конфлікти цілей.

 5. Етапи становлення ДРЕ.

 6. Сучасний стан ДРЕ. Фактори, що обумовлюють ускладнення ДРЕ.

 7. Мета, завдання та особливості державного регулювання економі-ки перехідного періоду України.

 8. Моделі державного регулювання економіки в зарубіжних країнах.

 9. Система органів державного регулювання економіки та принципи їх організації. Структура.

 10. Функції та повноваження державних органів у сфері економічного регулювання. Функції та повноваження Президента України, Вер-ховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

 11. Характеристика і функції міністерств, відомств, державних комі-тетів та представництв України за кордоном.

 12. Функції та повноваження Ради Міністрів автономної республіки Крим в державному регулюванні економіки.

 13. Функції та повноваження державних адміністрацій, органів місце-вого самоврядування в регулюванні економіки.

 14. Напрямки вдосконалення системи державних органів управління.

 15. Методи та інструменти державного регулювання економіки.

 16. Суть правового регулювання економіки. Правові регулятори, їх зміст та значення.

 17. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні. За-кони України як інструмент втілення державної соціально-економічної політики.

 18. Адміністративні методи державного регулювання економіки, їх цілі, значення, сфера застосування.

 19. Система адміністративних регуляторів (важелів), їх характеристи­ка та призначення. Ліцензії, квоти, стандарти, норми, санкції.

 20. Державне замовлення та державні контракти як засоби задоволен-ня державних потреб у продукції. Інші функції державних замов-лень.

 21. Місце соціально-економічних прогнозів у системі державного ре-гулювання економіки. Суть і призначення економічних і соціаль-них прогнозів. Функції економічного й соціального прогнозуван-ня. Об’єкти й суб’єкти прогнозування.

 1. Система та класифікація соціально-економічних прогнозів. Прин-ципи соціально-економічного прогнозування. Система та класи-фікація методів прогнозування.

 2. Експертні методи прогнозування. Формалізовані методи прогно-зування: екстраполяція, моделювання тощо. Сфера застосування методів прогнозування.

 3. Рівні прогнозної роботи в Україні.

 4. Місце програмування у системі державного регулювання еконо-міки. Сутність програмно-цільового методу планування. Сутність цільової комплексної програми. Класифікація цільових комплекс-них програм.

 5. Досвід використання програм у світовій практиці.

 6. Життєвий цикл та етапи цільової комплексної програми, їх зміст. Організація розробки програм. Структура та зміст розділів цільо-вої комплексної програми. Обгрунтування заходів програми ре­сурсами. Ефективність цільової комплексної програми.

 7. Місце макроекономічного планування у системі державного регу-лювання економіки. Індикативне, директивне та стратегічне мак-роекономічне планування. Методологія індикативного плануван-ня.

 8. Досвід макроекономічного планування у світовій практиці.

 9. Державний план (програма) економічного й соціального розвитку України як інструмент макроекономічного планування. Структура Державного плану (програми) економічного й соціального розви-тку України. Цілі, пріоритети, показники, індикатори в індикатив-них планах.

 10. Методи макроекономічного планування: системний аналіз, СНР, балансовий, нормативний, економіко-математичне моделювання. Передпланові дослідження та обгрунтування.

 11. Організація розробки й реалізації індикативних планів. Узго-дження показників державного плану (програми) економічного й соціального розвитку з державним бюджетом.

 12. Державний бюджет як інструмент державного регулювання еко-номіки. Перерозподільча та стабілізаційна функції державного бюджету. Бюджетний вплив на розвиток економіки.

 13. Основні показники бюджету.

 14. Дефіцит бюджету, види та вплив на економіку.

 15. Субсидії і субвенції. Роль бюджету в реалізації соціальної політи-ки держави.

 1. Податки як інструмент державного регулювання економіки. Пода-ткова політика.

 2. Податки та споживчий попит. Податкова еластичність.

 3. Антициклічні якості податків.

 4. Мультиплікатор державних витрат.

 5. Стратегія держави відносно банківського сектора економіки.

 6. Національний банк як суб’єкт державного регулювання економі-ки, його завдання та функції. Інструменти грошово-кредитного регулювання економіки. Процентна політика та її вплив на еконо-міку.

 7. Передумови ефективності грошово-кредитної політики держави.

 8. Грошовий мультиплікатор та грошове правило.

 9. Переваги та недоліки грошово-кредитної політики держави.

 10. Антиінфляційне регулювання економіки.

 11. Грошово-кредитне обслуговування державного бюджету, держав­ного боргу та боргових зобов’язань.

 12. Ціни як інструмент державного регулювання економіки. Цінове регулювання діяльності природних та штучних монополістів. Ко­нтроль за дотриманням державної дисципліни цін і тарифів.

 13. Валютне регулювання: теорія, досвід та практика застосування.

 14. Типи валютного регулювання.

 15. Сутність, завдання та форми державного регулювання зовнішньо-економічної діяльності. Завдання та функції державних органів щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 16. Платіжний баланс. Його регулюючі можливості. Моделі економі-ки з різними характеристиками стану ПБ.

 17. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Страху-вання зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання експортно-імпортних операцій.

 18. Державне регулювання валютних операцій та кредитно-розрахункових відносин.

 19. Пріоритети в соціально-економічному розвитку. Критерії визна-чення державних пріоритетів. Фактори структурних зрушень в економіці. Методи впливу на структурні зрушення в економіці.

 20. Антициклічна політика: її характерні ознаки.

 21. Антимонопольна політика держави: її характерні ознаки.

 22. Інвестиції як фактор структурних зрушень в економіці. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Суб’єкти інвестиційної ді-яльності. Пряме управління державними інвестиціями. Державні капітальні вкладення.

 1. Форми державного регулювання умов інвестиційної діяльності.

 2. Державне регулювання ринку цінних паперів.

 3. Напрямки державної політики в галузі науково-технічного про-гресу. Об’єктивна необхідність і сутність регулювання розвитку науки і техніки. Форми державного регулювання розвитку науки і техніки.

 4. Пряме втручання держави в процеси розвитку науки і техніки. Державні науково-технічні програми. Завдання та функції Держа­вного інноваційного фонду України.

 5. Непряме регулювання розвитку науково-технічного прогресу. Ва-желі державної підтримки розвитку НТР (податкові пільги, засто-сування політики прискореної амортизації тощо).

 6. Державна політика в галузі патентів і ліцензій. Роль інноваційних фондів у розвитку науки і техніки.

 7. Підприємництво як об’єкт державного регулювання.

 8. Державна політика підтримки малого та середнього підприємниц-тва.

 9. Державне регулювання розвитку основних сфер господарської ді-яльності: ПЕК, промисловість, транспорт, АПК, будівництво то-що.

 10. Завдання державного регулювання ринку праці. Державні служби зайнятості, їх завдання та функції у регулюванні зайнятості насе-лення. Державні програми зайнятості населення.

 11. Особливості регулювання оплати праці у ринковій економіці. Фу-нкції держави у регулюванні оплати праці.

 12. Завдання державного регулювання рівня життя та соціального страхування. Система узагальнюючих показників рівня життя на-селення.

 13. Заходи держави щодо забезпечення належного рівня життя насе-лення.

 14. Завдання державного регулювання розвитку соціальної сфери. Державне регулювання розвитку житлово-комунального госпо-дарства, освіти, культури, охорони здоров’я, побутового обслуго-вування населення. Методи державної підтримки розвитку соціа-льної інфраструктури.

 15. Політика нарощування експортного потенціалу, відродження та підтримки національного товаровиробника.

 16. Політика економічного зростання.

 17. Концепція економічного розвитку України та сучасна ЕП.

 1. Переростання державного регулювання економіки окремих країн у систему наднаціонального регулювання економіки.

 2. Стратегія і тактика ДРЕ.

 3. Державне регулювання розвитку регіонів.

 4. Державне регулювання природоохоронної діяльності.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. –К., 1996.

 2. Албегова И.М., Емцов Р.Г., Холопов А.В. Государственная эко­номическая политика: опыт перехода к рынку. – М.: Дело и Сер­вис, 1998.

 3. Базилюк А.В., Коваленко С.О. Тіньова економіка в Україні. – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1998. – 206 с.

 4. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рын­ка.

 5. Бункина М.К. Национальная экономика. – М.: Дело, 1997. – С. 128-175, 210-228.

 6. Бункина М.К., Семенов В.А. Макроэкономика (основы экономи­ческой политики). – АО ДИС, 1996.

 7. Василик О.Д. Державні фінанси України. –К.: Вища школа, 1997. – 383 с.

 8. Губський Б. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наукова думка, 1998.

 9. Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 746 с.

 10. Державне регулювання економіки / Михасюк І., Мельник А., Кру­пка М. та ін. – К.: Атака, Ельга-Н, 2000. – 592 с.

 11. Державне управління та адміністративне право в сучасній Украї-ні: актуальні проблеми реформування / За заг. ред. І.Б. Аверянова – К.: Видавництво УАДУ, 1999. – 50 с.

 12. Державне управління: теорія і практика: Навч. посіб. / В.Б. Авер¢янов – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 431 с.

 13. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Дяконова І.І. Бюджет і фінансова полі-тика України. – К.: Наукова думка, 1997. – 303 с.

 14. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. – К.: Осно-ви, 1996.

 15. Зрушення до ринкової економіки. Реформи в Україні: погляд зсе-редини / За ред. Лутца Гоффмана і Акселя Зіденберга. – К.: Фе-нікс, 1997. – 288 с.

 16. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка. – К.: МАУП, 1997. – 300 с.

 17. Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. Фінансове прогнозу-вання: методи та моделі. – К.: Знання, 1997. – 183 с.

 18. Кубко Е.Б. Программно-целевая организация государственного управления. – К.: Наукова думка, 1988.

 1. Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. – М.: Станкит, 1992. – Т. 1-2.

 2. Мандибура В.О. “Тіньова” економіка України та напрями законо-давчої стратегії її обмеження. – К.: Парламентське видавництво, 1998. – 136 с.

 3. Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки перехідного пе-ріоду. – Тернопіль: Збруч, 1995.

 4. Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки. – К., 1994.

 5. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулю-вання економіки: Підручник. – Львів: Українські технології, 1999. – 636 с.

 6. Михасюк І.Р. Побурко Я.О., Яцура В.В. Основи регулювання еко-номічного і соціального розвитку регіонів: Навч. посібник. – К.: ІСДО. 1995.

 7. Мишкін Фредерік. Економіка грошей, банківської справи і фінан-сових ринків. – К.: Основи, 1998. – 964 с.

 8. Національний банк і грошово-кредитна політика / За ред. д.е.н., проф. А.М.Мороза. – К., 1999. – 367 с.

 9. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія). – К.: 1999. – 164 с.

 10. Осипчук Л.Л. Организация исполнения государственного бюдже­та (экономико-правовой аспект). К.: МАУП, 1999.

 11. Отчет Всемирного банка о мировом развитии за 1997 г.: Государ­ство в меняющемся мире. – Вашингтон, 1997. (Переизд.: Агентст­во “Прамс-ТАСС”).

 12. Отчет Всемирного банка о мировом развитии за 1998 г.: Knowudge for Development / Report of the World Bank, 1998. Wash­ington DC, USA.

 13. Панасюк Б., Науменко В. Впровадження методів прогнозування. – К.: Глобус, 1995.

 14. Пашута М.Т., Каліна А.В. Прогнозування та макроекономічне планування. – К.:МАУП, 1998.

 15. Пешко О. Прогнозування на ринку цінних паперів // Банківська справа. – 1999. – № 4. – С. 52-57.

 16. Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримі-нології. – К.: Правові джерела, 1998. – 448 с.

 17. Практикум з прогнозування і державного регулювання економіч-ного і соціального розвитку / За ред. А.Ф. Мельник: Навч. посіб-ник. – К., 1995.

 18. Райт Г. Державне управління. – К.: Основы, 1994.

 19. Розпутенко І. Бюджетний процес. – К.: УАДУ, 1997. – 60 с.

 1. Самуэльсон Пол, Нордхаус Вильям Д. Экономика. – М.: Бином-КноРус, 1997. – 799 с.

 2. Соколинский В.М. Государство и экономика. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 134 с.

 3. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребенік Н.І., Міщенко В.І. Гро-шово-кредитна політика в Україні. – К.: Знання, 2000. – 306 с.

 4. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки. – К.: МАУП, 2000. – 173 с.

 5. Стігліц Джон Е. Економика державного сектора. – К.: Основи, 1998. – 718 с.

 6. Стратегія розвитку України: виклики часу та вибір: Наукова допо-відь. – К.: 1994. Препринт. – Вип. 22.

 7. Теневая экономика: опыт криминологического исследования: / А.А. Горщак, Э.И. Дидоренко, В.М. Иванов, Б.Г. Розовский. – Луганск: РИО ЛИВД, 1997. – 203 с.

 8. Тіньова економіка: стан та шляхи трансформації. Аналітична до-повідь. – Київ: Український центр економічних і політичних до-сліджень, 1998. – 33 с.

 9. Трансформація суспільства і проблеми соціальної політики (Соці-альні стратегії) // НІСД. – Вип. 2. – 1997.

 10. Турчинов О.В. Тіньова економіка: закономірності, механізм фун-кціонування, методи оцінки. – К., 1996. – 199 с.

 11. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело, 1993.

 12. Хайне П. Экономический образ мышления. – М.: Новости, 1991.

 13. Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики. – М.: БЕК, 1997. – 316 с.

 14. Четыркин Е. Методы финансовых и коммерческих расчетов. – М.: Бизнес Речь, 1992. – С. 16-22, 32-38.

 15. Човнюк Ю.В. Методы нелинейной экономической динамики, фи­зической экономики, эволюционно-информационного моделиро­вания в анализе пространственно-временных структур глобальной интеграции и волн инвестиций // Фондовый рынок. – 2000. – № 35. – С. 4-11.

 16. Шніцер М. Порівняння економічних систем: Пер. з англ. – К.: Ос-нови, 1997. – 519 с.

 17. Эклунд К. Эффективная экономика – шведская модель. – М.: Эко­номика, 1991.

 18. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навч. посіб. – К.: НІОС, 2000. – 397 с.

 1. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. – К.: Знання, 1999. – 360 с.

 2. Ананьїн В.О., Ковальчук С.С. Концептуальні основи економічної безпеки сучасної держави // Економіка і управління. – 1999. – № 4. – С. 21-24.

 3. Арсенюк А. Отложенная реакция // Комп&ньон. – 2001. – № 18. – С. 37-38.

 4. Батура А.В., Дедіков О.І. Інвестиції як чинник оптимізації відтво-рювальних процесів в Україні // Природа людини і динаміка соці-ально-економічних процесів: Зб. статей. Вип. 1. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1998.

 5. Бізнес-огляд. – К.: Міжнародний цент перспективних досліджень, 1999. – № 3.

 6. Благодєтєлєва-Вовк С. На захисті національних інтересів України в інвестиційній сфері // Фондовий ринок. – № 35. – С. 12-15.

 7. Бурлай Т. Короткострокові моделі прогнозного розрахунку реаль­ного ВВП // Економіка України. – 1999. – № 12. – С. 35-38.

 8. Бюджет-2000: чи досягнуто балансу? // Урядовий кур’єр. – № 58. – С. 7.

 9. Вавилик О.Д. Удосконалення податкової системи України // Фі-нанси України. – 1997. – № 2. – С. 28-49.

 10. Варналій З.С. Державна політика підтримки малого підприємниц-тва. – К.: НІСД, 1996. Вип.3. – Серія “Економічні стратегіі”.

 11. Васильченко З.М. Доходи бюджету в системі управління економі-кою // Фінанси України. – 1998. – № 6. – С. 25-34.

 12. Васюренко О. Регулирование валютных отношений // Фінанси України. – 1997. – № 4. – С. 65-69.

 13. Веклич О. Совершенствование экономических инструментов эко­логического управления в Украине // Экономика Украины. – 1997. – № 9. – С. 65-67.

 14. Величко О. Методи регулювання платіжного балансу України // Економіка України. – 1997. – № 2. – С. 28-49.

 15. Величко О. Бюджетне фінансування соціальної інфраструктури: проблеми та перспективи // Економіка України. – 1998. – № 2. – С. 39-44.

 16. Волинський Г. Державне регулювання ринкової економіки // Еко-номіка України. – 1996. – № 11. – С. 69-76.

 17. Глинкина С. Теневая єкономика в современной России // Свобод­ная мысль. – 1995. – № 3. – С. 26-43.

 1. Головатий Н., Матийчик Я. Новая эволюционная роль института государства // Персонал. – 1999. – № 5. – С. 6-12.

 2. Гончаров Ю., Долгоруков Ю., Бондаренко А. О формировании примышленной политики // Экономика Украины. – 1997. – № 3. – С. 31-35.

 3. Горбулін В., Михалевич М., Сергієнко І. Про деякі проблеми і ре-зультати фінансового бюджетного прогнозування в умовах пере-хідної економіки // Економіка України. – 1997. – № 2. – С. 31-39.

 4. Гурне Б. Державне управління. – К.: Основи, 1993.

 5. Городецкий Д. Концепция бюджетной сбалансированности // Экономист. – 2000. – № 4. – С. 14-27.

 6. Дем¢яненко В., Скрипченко М. Модель прогнозування і регулю-вання рівня життя в Україні // Економіка України. – 1997. – № 7. – С. 30-36.

 7. Державне регулювання прямих іноземних інвестицій // Фінанси України. – 1997. – № 4. – С. 72-81.

 8. Дудкин В. Американский и западноевропейский подходы к инди­кативному планированию: возможен ли синтез на российской по­чве? // Российский экономический журнал. – 1997. – № 10.

 9. Дудкин В. Индикативное планирования о сущности и мето­дологическом инструментарии // Российский экономический жур­нал. – 1997. – № 4.

 10. Евграшин А. Из практики французского индикативного планиро­вание // Российский экономический журнал. – 1997. – № 2. – С. 84-87.

 11. Ехануров Ю. Економіка вимагає нових правил гри // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 68. – С. 4.

 12. Земляков Д. Макропрограммирование в рыночной экономике. – Российский экономический журнал. – 1996. – № 11-12.

 13. Іличко Б. Проблема тіньової економіки в Україні та шляхи її розв’язання // Регіональна економіка. – 1997. – № 3. – С. 134-142.

 14. Інвестиції приходять у державу не на гастролі, а працювати // Пе­рсонал. – 1999. – № 5. – С. 31-35.

 15. Кауфман Даниэль. Коррупция – главный враг экономического ро­ста // Киевские ведомости. – 1997. – 28 августа.

 16. Кваснюк Б. Макроекономічні фактори грошово-кредитного регу-лювання // Економіка України. – 1997. – № 2. – С. 20-30.

 17. Клименко И. Азы авторитарного управления // Комп&ньон. – 2001. – № 1-2. – С. 9-11.

 1. Клименко И. Кризис стратегии // Комп&ньон. – 2001. – № 18. – С. 8-10.

 2. Козик Л., Кохно П. Таможенный союз “четверки” сегодня и завтра // Российский экономический журнал. – 1998. – № 2.

 3. Конференция “Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики”// Российский экономический журнал.-1997. – № 4.

 4. Користін О.Є. Податкове стимулювання розвитку малого бізнесу // Фінанси України. – 1997. – № 12. – С. 92-98.

 5. Корсак К. Уровень образованности граждан Украины… // Персо­нал. – 1999. – № 5. – С. 60-69.

 6. Косалс Л. Теневая экономика как особенность российского капи­тализма // Вопросы экономики. – 1998. – № 10.

 7. Криничная Л. Бюджетная тень. Деньги из Госбюджета “отмываю­тся” во внебюджетных фондах // Компаньон. 1999. – № 17.

 8. Крисоватий А.І. Державна податкова політика и система податків // Фінанси України. – 1998. – № 1. – С. 64-68.

 9. Курган С. Скоро станет значительно меньше магазинов, торгую­щих спиртными напитками и сигаретами // Факты. – 1999. – 18 марта.

 10. Куценко В., Удовиченко В., Опалова І. Освіта як фактор стабиль-ності та національної безпеки Уркаїни // Економіка України. – 1998. – № 1. – С. 12-22.
 1. Лавриненко Р.А. Фінансування малого та середнього бізнесу в Україні // Фінанси України. – 1998. – № 2. – С. 76-81.

 2. Ластовченко І.В. Фінансові показники як основа механізму регу-лювання економіки // Фінанси України. – 1998. – № 3. – С. 73-79.

 3. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та особливості її реаліза-ції в Україні // Фінанси України. – 2000. – № 1. – С. 20-24.

 4. Марчук В. Новые горизонты // Комп&ньон. – 2001. – № 18. – С. 10-12.

 5. Мерников Г. Век ТНК: правила игры // Фондовый рынок. – 2000. – № 35. – С. 28-29.

 6. Михасюк І.Р. Державне регулювання земельної реформи // Еко-номіка України. – 1998. – № 3. – С. 73-77.

 7. Мозенко О.В. Зміст і роль податкової політики у державному ре-гулюванні // Фінанси України. – 1997. – № 4. – С. 92-97.

 8. Наше глобальне завдання – системна перебудова економіки. Ви-ступ Президента України Л.Д. Кучми на науково-економічній конференції в Пущі-Озерній 4 березня 1999 року // Урядовий кур’єр. – 1999. – 10 березня.

 1. Николаев И. Теневая экономика: причины, последствия, перспек­тивы // Общество и экономика. 1998. – № 6. – С. 31-49.

 2. Огонь Ц.Г. Податкова політика и доходи бюджетів України // Фі-нанси України. – 1997. -№ 5. – С. 74-85.

 3. Павловський К. Економічний прогноз та регулювання// Економіка України. – 1999. – № 2. – С. 91-95.

 4. Павловський М. Грошова маса, виробництво, неплатежі та інфля-ція // Економіка України. – 1997. – № 12. – С. 28-34.

 5. Павлюк К.В. Організація виконання державного бюджету // ФУ. – 1998. – № 3. – С. 37-45.

 6. Панасюк Б. Деякі підходи до прогнозування науково-технічної та інноваційної сфер // Економіка України. – 1999. – № 3. – С. 10-20.

 7. Панасюк Б. Концептуальні основи економічного прогнозування і планування // Економіка України. – 1996. – № 5. – С. 7-24.

 8. Панасюк Б., Сергієнко І., Гуляницький І. Прогнозування розвитку економіки України // Економіка України. – 1996. – № 1. – С. 20-31.

 9. Панасюк В., Сергієнко І., Гуляницький І. Прогнозування розвитку економіки України // Економіка України. – 1996. – № 1. – С. 20-31.

 10. Полозенко Д. Регулювання темпів і пропорцій розвитку як функ-ція державного керівництва АПК // Економіка України. – 1998. – № 7. – С. 4-11.

 11. Привалов Ю., Сапєлкін Ю. Тіньова економіка і корупція в Україні // Розбудова держави. – 1998. – № 9/10. – С. 22-29.

 12. Проект прогнозу економічного та соціального розвитку України до 2000 і 2010 року // Урядовий кур ¢єр. – 1998. – 14 травня.

 13. Пурыгина О. Совершенствование инвестиционного процесса как условие трансформации экономики Украины // Персонал. – 1999. – № 5. – С. 28-29.

 14. Слав’юк Р.А. Форми і методи фінансового регулювання аграрного бізнесу // Фінанси України. – 1998. – № 12. – С. 28-33.

 15. Соколик М. Оцінка бідності в Україні у 1995-1996 роках // Еко-номіка України. – 1998. – № 1. – С. 64-74.

 16. Соколовська Н.М. Податкова система України в контексті світо-вого досвіду // Фінанси України. – 1997. – № 7. – С. 77-89.

 17. Страхуванню – законність і підтримка держави // Урядовий кур’єр. – № 58. – С. 6.

 18. Теневой бюджет Украины // Вечерние Вести. – 1999. – 31 марта.

 19. “Теневые” параметры реформируемой экономики. // Российский экономический журнал, – 1996. – № 8 и 9.

 1. Терещенко В. Державне сприяння реструктуризації та санації під-приємства // Економіка України. – 1998. – № 2. – С. 27-34.

 2. Ткачева Л. Эффективность монетарной политики // Бизнесин-форм. – 1998. – № 16. – С. 69-70.

 3. Ткачук В.І. Методи державної підтримки реструктуризації та фі-нансової санації підприємств // Економіка України. – 1997. – № 11. – С. 36-69.

 4. Узлюк Т. Проблемы государственного регулирования внешнеэко­номического сектора в Украине // Персонал. – 1999. – № 5. – С. 22-27.

 5. Устенко О. Инновационная стратегия развития предприятий // Персонал. – 1999. – № 5. – С. 30-35.

 6. Хогтон Дж., Кук Н., Ісакова Н. Взаємодія державних структур у справі формування політики підтримки малого бізнесу: варіант для України // Економіка України. – 1997. – № 11. – С. 42-47.

 7. Циганов С.А. Шляхи підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання економіки // Фінанси України. – 2000. – № 1. – С. 11-19.

 8. Човнюк Ю.В. Методы нелинейной экономической динамики, фи­зической экономики, эволюционно-информационного моделиро­вания в анализе пространственно-временных структур глобальной интеграции и волн инвестиций // Фондовый рынок. – 2000. – № 35. – С. 4-11.

 9. Юринець В., Лондар С. Закономірності розвитку тіньової еконо-міки в Україні // Економіст. – 1998. – № 10. – С. 36-38.

 10. Ятченко В. Національна ментальність і модель історичного розви-тку // Сучасність. – 1995. – № 2.


Додаток А

Таблиця розподілу варіантів контрольної роботиОстання цифра шифру залікової книжки студента
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
0

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

1

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

2

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

3

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

4

81

83

85

87

89

91

93

95

97

99

5

100

98

96

94

92

90

88

86

84

82

6

80

78

76

74

72

70

68

66

64

62

7

60

58

56

54

52

50

48

46

44

42

8

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

9

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Додаток Б

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

Національний банк України

Українська академія банківської справи

Кафедра економічної теоріїКонтрольна робота

з державного регулювання економіки

Тема: Альтернативні концепції державного регулювання: теорія та практика (№ 7)

Виконав:________________________

Прізвище, ім’я, номер групи, номер залікової книжки

Перевірив:Прізвище, ім'я, по батькові

Суми-2002Навчально-методичне видання

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Методичний посібник

Укладач

Ірина Вікторівна Лопаткіна

Редактор Н.І. Одарченко

Комп’ютерна обробка Ю.М. Хижняк

Комп’ютерна верстка Н.А. Височанська

Інформаційно-видавничий відділ Української академії банківської справи

Адреса: 40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57.

Підписано до друку 14.06.02. Формат 60х90/16.

Гарнітура Times. Тираж 100 прим. Зам. 311.

Надруковано на обладнанні Української академії банківської справи40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789 -> 6707
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка